Radzanów , 22.02.2017 r.

 

NJEO.271.1.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną dla zadań, które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn.:

 

Dostawa przenośnych komputerów z systemem operacyjnym w ramach projektu  pn.: Nowa jakość w edukacji ogólnej

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Radzanów

Radzanów 92A, 26-807 Radzanów

NIP: 798-143-52-08

REGON: 670223942

tel. 48 613 63 62

e-mal:sekretarz@radzanow.pl

strona internetowa: http://www.radzanow.pl/

Zamawiający jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień :

 

Kod CPV: 30.21.31.00-6 -  komputery przenośne

 

            Przedmiotem zamówienia jest Dostawa przenośnych komputerów z systemem operacyjnym w ramach Projektu pn. „Nowa jakość w edukacji ogólnej”, nr RPMA.10.01.01-14-3752/15-00  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci  i młodzieży„ Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020..

 

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 40 szt. przenośnych komputerów z systemem operacyjnym  dla uczniów.

2. Sprzęt i oprogramowanie będący przedmiotem dostawy winien być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich oraz winien spełniać normy bezpieczeństwa.

3. Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  zawiera  załącznik  nr 1 do Zapytania ofertowego.

4. Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy od daty dokonania ostatecznego odbioru, zgodnie z ofertą Wykonawcy.

 

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, z zachowaniem szczególnej staranności, nowy oraz kompletny przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko oraz dokonać jego rozładunku we wskazanych pomieszczeniach.

6. Odbiór sprzętu przez Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołu odbioru.

7. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot dostawy ma wady lub jest niezgodny z umową Zamawiający ma prawo odmówić odbioru do czasu zaoferowania przedmiotu dostawy zgodnie z umową lub wolnego od wad.

8. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

 

IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w opakowaniu firmowym odpowiadającym właściwościom sprzętu, zapewniającym jego całość i nienaruszalność, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego:

a) Publicznej Szkoły podstawowej w Bukównie, Bukówno 1, 26-807 Radzanów  - 10 szt.

b)  Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnocinie, Czarnocin 58, 26-807 Radzanów - 10 szt.

c) Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogolinie, Rogolin 4A, 26-807 Radzanów -  10 szt.

d) Publicznego Gimnazjum w Rogolinie, Rogolin 4A, 26-807 Radzanów - 10 szt.

 

2. Termin wykonania zamówienia: 20 dni od daty podpisania umowy lub krócej, zgodnie z ofertą Wykonawcy.

3. Co najmniej 4 dni przed planowaną dostawą części zamówienia, wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do dostarczenia przedmiotu zamówienia.

 

4. Podstawą do wystawienia faktur będą protokoły zdawczo -dbiorcze przyjęcia przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń, podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego oraz Dyrektora szkoły.

5. Forma i termin płatności: przelew bankowy na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od prawidłowo wystawionej faktury, na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych podpisanych przez Wykonawcę i Zamawiającego.

 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu wypłaty wynagrodzenia, określonego w pkt. 4, w przypadku opóźnień w przekazywaniu Zamawiającemu transz dotacji unijnej przez Instytucję Pośredniczącą lub braku środków finansowych na koncie projektu Zamawiającego. Po otrzymaniu środków finansowych od Instytucji Pośredniczącej, Zamawiający ureguluje zaległe płatności w terminie do 5 dni roboczych od momentu wpływu środków na konto projektu Zamawiającego.

 

V. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,

3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, i złożą stosowne oświadczenia (Załączniki nr 4 do Zapytania).

Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie metodą warunku granicznego „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o dokumenty złożone przez oferentów w niniejszym postępowaniu.

 

VI. PODSTAWY  WYKLUCZENIA

1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy s ą powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spó łce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udzia łów lub akcji,

- pe łnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w zwi ązku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji wykonawca zostanie wykluczony z post ępowania.

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT

1.                   Ocenie przez Zamawiającego poddane zostaną wyłącznie oferty, które:

a)       spełnią warunki dot. wzięcia udziału w postępowaniu opisane w pkt. V i VI

b)       zawierać będą wszystkie elementy opisu, określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wyszczególnione w zał. Nr 1 do Zapytania ofertowego,

c)       będą kompletne, podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,

d)      będą zawierały wszystkie załączniki wymienione w pkt. XI niniejszego Zapytania ofertowego.

2. Oferty, o których mowa w pkt. 1 zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagi:

Cena oferty brutto (C) – 80% tj. max 80 pkt

Termin realizacji dostawy (Tr) – 20 % tj. max 20 pkt

Każda z ofert otrzyma liczbę punktów, jaka wynika ze wzoru:   LP=C+Tr

gdzie,

LP – liczba punktów przyznana badanej ofercie

C – liczba punktów przyznana w kryterium ceny

Tr – liczba punktów przyznana w kryterium termin realizacji przedmiotu zamówienia

 

3.  Zasady oceny w ramach kryterium ceny:

W ramach kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą punktów wynikającą z działania: C=Cmin/Cb x 80 pkt

gdzie,

C – liczba punktów w kryterium cena

Cmin – cena oferty z najniższa ceną

Cb – cena oferty badanej

 

4. Zasady oceny w ramach kryterium termin realizacji przedmiotu zamówienia.                                      W ramach kryterium „Termin realizacji” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:                                           

 Tr = TrMin/Trb x 20 pkt                                                                 

gdzie,                                                                                               

Tr – liczba otrzymanych punktów w ramach kryterium Termin realizacji przedmiotu zamówienia,                                                                                                                              TrMin – Minimalny termin realizacji przedmiotu oferty wskazany w ofercie z najkrótszym terminem realizacji przedmiotu oferty (nie krócej niż 10 dni);           

Trb – Termin realizacji przedmiotu oferty wskazany w badanej ofercie.      

4.1. Maksymalny akceptowalny przez Zamawiającego termin realizacji przedmiotu zamówienia:    20 dni.

4.2. Minimalny akceptowalny przez Zamawiającego termin realizacji przedmiotu zamówienia:               10 dni.

4.3. Zamawiający nie dopuszcza wydłużania w ofercie maksymalnego okresu terminu realizacji przedmiotu zamówienia powyżej 20 dni od dnia podpisania umowy. Tego rodzaju działanie Wykonawcy skutkować będzie odrzuceniem jego oferty przez Zamawiającego.

4.4. Określenie przez Wykonawcę w ofercie terminu realizacji przedmiotu zamówienia poniżej 10 dni od dnia podpisania umowy, skutkować będzie tym, iż do oceny w zakresie tego kryterium zamawiający weźmie pod uwagę wyłącznie akceptowalny termin minimalny.

 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza,   w oparciu o podane powyżej kryterium oceny ofert.

 

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

 

7.  Zamawiaj ący ma prawo do wyboru oferty najkorzystniejszej spo śród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy.

 

VIII.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY.

1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia i wszelkich innych czynności koniecznych do wykonania zamówienia.

2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych.

3. Cenę ofertową należy podać w Formularzu ofertowym – załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego,         w wartości netto i brutto, z wyodrębnieniem stawek podatku VAT, natomiast w odniesieniu do zamówienia, które prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (odwrotne obciążenie VAT) należy podać wartość netto (wartość netto = wartość brutto).

4. Podana cena jest obowiązującą w całym okresie związania ofertą.

5. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną. Podana cena będzie ceną ryczałtową.

6. Cenę w formularzu ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy czym  końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

7.  Dla porównania i oceny ofert w „kryterium cena oferty brutto”  Zamawiający przyjmie maksymalną kwotę jaką poniesie na realizację umowy w tym kryterium, t.j.:

- wartość netto powiększoną o kwotę podatku VAT w sytuacji gdy podatnikiem VAT jest Wykonawca,

- wartość netto, w sytuacji gdy podatnikiem VAT jest Zamawiający – wartość netto jest równa wartości brutto powiększoną o kwotę podatku VAT odprowadzaną  przez Zamawiającego z tytułu odwrotnego obciążenia VAT .

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2. Bieg terminu, o którym mowa w pkt. 1, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca mo że złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

3. Oferta, o świadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego zapytania ofertowego, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

4. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej – pod rygorem nieważności .

5. Oferta i za łączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do jego reprezentacji.

6. Pe łnomocnictwo – jeżeli dotyczy - musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski winno być ono złożone wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.

7. Dokumenty wchodz ące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez Wykonawcę poprzez złożenie na każdej zapisanej stronie kopii dokumentu podpisu wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem”.

8. Post ępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

9. Zaleca si ę, aby strony oferty i jej załączniki były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

10. Zaleca si ę, aby ewentualne poprawki w tekście oferty były naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione.

11. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym.

 

XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Na ofert ę składają się następujące dokumenty:

- Formularz opis  przedmiotu  oferty zgodnie z załącznikiem nr 2

- Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 3

- Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu niezbędnych uprawnień do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz potencjału ekonomicznego i technicznego załącznik nr 4

- Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 5

- Zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 6.

 

2. W przypadku sk ładania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

3. W przypadku sk ładania oferty wspólnej oświadczenia (załącznik nr 4 i nr 5 do Zapytania ofertowego) składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

4. Wykonawca mo że wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

5. Zmiany oferty oraz wniosek o wycofanie oferty musz ą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany lub wycofanie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA" lub „WYCOFANIE”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN”, kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR .....”

6. Zmiany zostan ą dołączone do oferty.

 

XII. MIEJSCE I TERMIN SK ŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofert ę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu/kopercie, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, oraz opisane:

 

Nadawca: Nazwa (firma) Wykonawcy, Adres Wykonawcy

Adresat: Gmina Radzanów, Radzanów 92A, 26-807 Radzanów, pokój 17.

 

z dopiskiem : „Dostawa przenośnych komputerów z systemem operacyjnym w ramach projektu pn.: Nowa jakość w edukacji ogólnej”

 

Nie otwiera ć przed dniem 03 marca 2017 r. do godz. 10.00”

 

2. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT -

Ofert ę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urzędu Gminy w Radzanowie,

Radzanów 92A, 26-807 Radzanów (Sekretariat pokój nr 17) ,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 marca 2017 r. do godz. 10.00 - decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

 

3. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT – Otwarcie ofert odbędzie się 3 marca 2017 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Gminy w Radzanowie, Radzanów 92A, 26-807 Radzanów , pok. 16.

 

4. Zamawiaj ący nie ponosi odpowiedzialności za:

- z łożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,

- z łożenie oferty w innym niż określonym w pkt. XII ust. 2 Zapytania ofertowego miejscu,

- z łożenie oferty nieopisanej w sposób określony w pkt. XII ust. 1 Zapytania ofertowego – uniemożliwiający identyfikację oferty, lub postępowania, którego dotyczy.

5. Zamawiaj ący niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie określonym
 w rozdziale XII pkt. 2 Zapytania ofertowego, oraz niezw łocznie zwróci ofertę.

6. Oferta przesłana/dostarczona po terminie określonym w pkt. XII ust. 2, nie będzie rozpatrywana.

 

XIII.  KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

1. W post ępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest:

Magdalena Leśnowolska – Sekretarz Gminy, tel. 48 613 63 62 wew. 21                                                          

e-mail sekretarz@radzanow.pl

 

XIV.  WARUNKI UNIEWA ŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiaj ący może unieważnić postępowanie bez dokonania wyboru oferty, w sytuacji gdy:

1. cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwot ę przeznaczoną na finansowanie zamówienia,

2. wyst ąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

3. post ępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.

 

XV. TRYB ZAWARCIA UMOWY

1.Zamawiaj ący niezwłocznie powiadomi oferentów o wynikach postępowania albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.

2. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawc ą, który w postępowaniu złożył najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. Zawiadomienie o wyborze oferty zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu Wykonawcy.

3. Osoby reprezentuj ące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

4. Przysz łe zobowiązania Wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia obejmą wszystkie zobowiązania przewidziane dla Wykonawcy przepisami kodeksu cywilnego tj. przede wszystkim roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, gwarancji oraz rękojmi.

 

XVI. ZMIANY   UMOWY

1. Dopuszczalne są następujące zmiany zawartej umowy:

a) w zakresie terminów wskazanych w umowie – w przypadku, gdy dochowanie pierwotnie wskazanych terminów jest z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niemożliwe lub wiązać się może z poważną szkodą po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy. Dotyczy to w szczególności zaistnienia zdarzeń, których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania umowy, wystąpienia siły wyższej, działania osób trzecich niezależnych od stron umowy;

b) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku zmiany przepisów obowiązujących dot. podatku VAT o różnicę pomiędzy stawką obowiązującą w chwili podpisania umowy, a stawką po zmianie;

c) w zakresie osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji umowy, o ile są one personalnie w umowie wskazane.

2. Zmiana podmiotowa umowy dopuszczalna będzie wówczas, gdy dotychczasowego Wykonawcę zastąpić ma nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

3. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu, podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

4. Dokonanie zmiany umowy w zakresie, o których mowa powyżej wymaga uprzedniego złożenia na piśmie prośby Wykonawcy wykazującej zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenia propozycji zmiany przez Zamawiającego.

 

XVII. ZAŁĄCZNIKI

Niżej wymienione załączniki stanowiące integralną część zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  pobierz.doc

Załącznik nr 2 – Formularz opis  przedmiotu  oferty pobierz.doc

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy pobierz.doc

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu niezbędnych uprawnień do wykonywania przedmiotowego zamówienia oraz niezbędnej wiedzy, doświadczenia, potencjału ekonomicznego  i technicznego pobierz.doc

Załącznik nr 5 -  Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pobierz.doc

Załącznik nr 6 – Projekt umowypobierz.doc

                                                                                               

 

Radzanów, 22.02.2017 r.                            

                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                             Sławomir Kruśliński 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-23 13:11:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-23 13:16:05
  • Liczba odsłon: 6473
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 863167]

przewiń do góry