ZARZĄDZENIE  NR 15/2018

Wójta Gminy Radzanów 

   z dnia   06 kwietnia 2018 r.

 

w   sprawie   ogłoszenia   otwartego  konkursu  ofert  na  wsparcie  realizacji  zadań  Gminy Radzanów   w   2018   roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 1875 z późn. zm. ), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Radzanów Nr   X/52/2017 z dnia 29 grudnia2017 r. i uchwały  Nr X/47/2017   Rady Gminy   Radzanów   z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Radzanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi   działalność   pożytku publicznego na 2018 rok

zarządzam, co następuje:

1 §

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wybór operatora realizacji zadań Gminy   Radzanów przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie powyżej wymienionych zadań na terenie Gminy Radzanów w 2018 roku.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

  §   2

Ofertę należy złożyć na formularzu zawartym w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z   2016, poz. 1300).

§   3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                                                       Sławomir Kruśliński

 


 

 

                                                                                                                                     Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 15/2018                      

                                                                         Wójta Gminy Radzanów z dnia 06 kwietnia 2018 r.

 

                                                                                                     

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 13   ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Radzanów

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu.

 

Rodzaj zadania   Dotacje będą przyznawane na realizację zadań z zakresu:

1 .   Organizacja różnorodnych form upowszechniania kultury,  w  tym imprez kulturalnych i rekreacyjnych; Organizacja form upowszechniania kultury fizycznej i sportu - propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu jako profilaktyka antyalkoholowa;Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2018 r . wynosi 5.000,00  (pięć tysięcy) złotych .

            Zasady przyznawania dotacji

1. Postępowanie   konkursowe   odbywać   się   będzie   przy   uwzględnieniu   zasad   określonych       w  ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zm.)

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się   o dotację.

4. Maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów

5. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i po zawarciu umowy z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania. Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 

Termin i warunki realizacji zadania: 

1. Zadanie może być realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2018 r.  

 

2. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami i standardami w zakresie opisanym w ofercie.

 

Termin i procedura składania ofert:

1. Pisemne oferty, wyłącznie na formularzach stanowiących załącznik nr 1 do    Rozporządzenia   Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego   (Dz. U. 2016, poz. 1300)   należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, pocztą lub osobiście do dnia   30 kwietnia   2018 r .   w   sekretariac ie   Urzędu   Gminy   w   Radzanowie   pokój   nr 17, do godz. 8.30

2. Do oferty należy  dołączyć: kopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,   opatrzoną aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania   oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu, wypis z właściwego rejestru zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany.

3. Na     kopercie     należy     umieścić    następujące     informacje:     pełną    nazwę     wnioskodawcy   i   jego   adres,  tytuł zadania, adnotację “nie otwierać przed posiedzeniem komisji z otwarcia ofert”.  

             4. Oferta nadesłana w inny sposób niż wskazany w ust. 1 (np. faksem lub pocztą       elektroniczną) lub dostarczona na inny adres nie będzie brała udziału w konkursie.

             Oferty złożone po upływie terminu podanego w warunkach konkursu (niezależnie od daty stempla pocztowego) zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.         

Termin otwarcia ofert i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1.  Otwarcie ofert nastąpi  dnia 30 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radzanowie.

            2.  Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa sporządzając pisemny   protokół oraz kwalifikując złożone oferty do otrzymania dotacji. Ocena ma miejsce również wówczas, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert złożona została tylko jedna oferta.

3.  Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:

  1) Terminowość złożenia oferty.

2) Kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji.

3) Zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.

4) Oferent jest organizacją pozarządową, której   celem   statutowym   jest   prowadzenie  działalności  

    w zakresie zadania określonego w konkursie ofert.

5) Możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę, w szczególności:
       a) liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu,
       b) doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach,
       c) możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie   i przy   zaplanowanych  

        kosztach. 

Informacja o przekazanych środkach na zadania publiczne tego samego rodzaju:
W  2017  roku  Gmina  Radzanów  przekazała na realizację zadań  publicznych organizacjom  pozarządowym   oraz   podmiotom, o   których   mowa   w   art. 3   ww.   ustawy   kwotę  5.000,00   złotych.


Szczegółowe    informacje    na     temat    konkursu    można     uzyskać     pod     numerem    telefonu
 (48) 613 63 62 w. 26 lub w pokoju nr 7 w Urzędzie Gminy w Radzanowie.    

 Ogłoszenie   zamieszcza   się   w   Biuletynie   Informacji   Publicznej: www. ugradzanow.bip.org.pl, na stronie internetowej urzędu: www.radzanow.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Radzanowie.

 


Załączniki:

Nr 1 - wzór oferty  pobierz.docx

Nr 2 - wzór umowy  pobierz.docx

Nr 3-   wzór sprawozdania  pobierz.docx

                                                              

                                                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                                                        Sławomir Kruśliński


Za

nr_1_  

nr_2_


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-04-06 15:18:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-10 08:03:26
  • Liczba odsłon: 57
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 863011]

przewiń do góry