Rozstrzygnięcie

otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

 

                        Konkurs  ogłoszony  został  29  lipca  2020 r.  Zgodnie  z  ogłoszeniem w  terminie  wyznaczonym  na  składanie  ofert, tj. do  dnia 19  sierpnia  2020 r. do Urzędu  Gminy wpłynęła 1 oferta.

Komisja Konkursowa sprawdziła ofertę i ustaliła, iż oferta spełnia kryterium określone w  konkursie. Na tej podstawie Wójt Gminy Radzanów przyznał  dotację  w  następującej  wysokości:

Lp

Nazwa organizacji /osoby prawnej

Nazwa zadania

Tytuł zadania

Przyznana

kwota zł

1.

Gminny  Klub Sportowy „Młode Wilki”  w Rogolinie

Wspieranie przedsięwzięć i zadań o  charakterze  lokalnym  w zakresie upowszechniania  kultury  fizycznej  

 Z podwórka              do ligi

12.995,00

Radzanów, 25.08.2020 r. 

                               Wójt Gminy

                      Sławomir Kruśliński

 

 

ZARZĄDZENIE nr  41/2020
Wójta  Gminy  Radzanów
z dnia
29 lipca 2020 r.

w  sprawie  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych Gminy  Radzanów  w  2020  roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2020 r. 713), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z  późn. zm.) oraz uchwały Nr XIII/56/2019 Rady Gminy  Radzanów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Radzanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego na 2020 rok

zarządzam, co następuje:

 § 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy  Radzanów przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie powyżej wymienionych zadań na terenie Gminy Radzanów w 2020 roku.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§  2

Ofertę należy złożyć na formularzu zawartym w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057)

§  3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                                                       Sławomir Kruśliński

 

      WÓJT GMINY RADZANÓW

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych w 2020 roku

I. Rodzaj zadań

Konkurs  obejmuje  wspieranie  przedsięwzięć  i  zadań  o  charakterze  lokalnym  w  zakresie  upowszechniania  kultury  fizycznej

a) upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców gminy, w szczególności wśród dzieci i młodzieży gminnej,

b) organizacja przedsięwzięć o zasięgu gminnym i ponadgminnym, w tym szkolenie i współ-zawodnictwo sportowe w dyscyplinach: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, itp.,

c) promocja osiągnięć sportowych oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

Na realizację w/w zadań przewidziano kwotę  13.000,00 (słownie: trzynaście tysięcy) złotych.

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Dotacje mogą być udzielane podmiotom niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacjom i stowarzyszeniom oraz klubom sportowym.

2. Dotacje przyznawane są w oparciu o ofertę złożoną przez podmiot ubiegający się o realizację zadania publicznego, wymieniony w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Terminy przekazywania dotacji określa umowa.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania.

Zadania powinny zostać zrealizowane w całości, w terminie od dni podpisania umowy do 31 października 2020 r.

V. Termin składania ofert: do dnia 19 sierpnia 2020 r.  

1. Oferta powinna zawierać w szczególności:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków  finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł, które łącznie stanowią nie mniej niż 20% wartości realizowanego zadania;

6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

2. Za ofertę spełniającą wymogi formalne uznaje się ofertę:

1) złożoną na obowiązującym formularzu (załącznik Nr 1 do ogłoszenia)

2) podpisaną  przez osoby uprawnione

3) posiadającą wymagane załączniki (wymienione we wzorze oferty).

3. Wszystkie wymagane załączniki do oferty muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem.

4. Oferty dotyczące projektów, wykraczających poza zadania określone w ogłoszeniu o konkursie, nie będą rozpatrywane. Za poprawność złożonej oferty odpowiada składający.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Złożone w otwartym konkursie oferty analizuje i ocenia powołana przez Wójta Gminy komisja konkursowa. W skład komisji wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego Gminy  (wójta) oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych (reprezentanci sektora pozarządowego nie mogą brać udziału w posiedzeniu komisji, jeśli organizacja, którą reprezentują bierze udział w konkursie).

Komisja przedstawia Wójtowi propozycję podziału środków finansowych na poszczególne zadania wynikające z ofert.

2. Wójt, biorąc pod uwagę rekomendację komisji konkursowej oraz wysokość środków przeznaczonych w budżecie na dotacje dla organizacji pozarządowych w danym roku, zatwierdza do realizacji najkorzystniejsze oferty. Po zatwierdzeniu przez Wójta wybór ofert jest ostateczny.

3. Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu ofert:

1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;

2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;

4) w przypadku wsparcia realizacji zadania uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia  wolontariuszy i pracę społeczną członków;                                     

6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych  w przypadku  organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

4. Wyniki otwartego konkursu ofert Wójt ogłasza niezwłocznie po wyborze ofert, a następnie bez zbędnej zwłoki zawiera umowy z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi i  podmiotami. Złożona oferta stanowi załącznik do umowy.

5.  Rozpatrzenie ofert w konkursie na rok 2020 nastąpi  do dnia  21 sierpnia 2020 r.  

VII. Rozliczenie dotacji i kontrola realizacji zadania

1. Organizacja pozarządowa jest zobowiązana do przedstawienia Wójtowi sprawozdania z wykonania umowy (załącznik Nr 2 do ogłoszenia) w terminie 30 dni od upływu terminu, na jaki została zawarta.

2. Rozliczenie następuje poprzez przedłożenie w terminie do 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania określonej w umowie sprawozdania merytoryczno - finansowego wraz z  zestawieniem wydatków poniesionych na wykonanie zadania publicznego oraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania. 

3. W przypadku stwierdzenia niegospodarności lub wydatkowania przez organizację pozarządową przekazanych środków w sposób niezgodny z przeznaczeniem określonym w umowie i harmonogramie, organizacja pozarządowa ma obowiązek zwrotu środków wraz z ustawowymi odsetkami, licząc od daty przekazania środków.

4.  W przypadku częściowego lub całkowitego niewykonania zadania określonego w umowie, nie wykorzystanie części przekazanych zaliczkowo środków podlega zwrotowi razem z ustawowymi odsetkami, licząc od daty przekazania środków. Dokument potwierdzający wpłatę na konto wskazane przez Gminę niewykorzystanych środków należy przedłożyć wraz z rozliczeniem zrealizowanej części zadania.

5. W przypadku rezygnacji z przyznanej dotacji, organizacja pozarządowa jest zobowiązana niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wójta Gminy.

VIII. Informacje dodatkowe

Ze względu na obowiązujący stan pandemii koronawirusa w Polsce ustalono szczególny tryb pracy i przyjmowania dokumentów.

1. Ofertę konkursową na realizację zadań można przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Radzanów,   26 – 807  Radzanów 92a, złożyć osobiście do skrzynki podawczej umieszczonej przed siedzibą Urzędu. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

2. Oferty złożone po terminie, jak również oferty dotyczące projektów wykraczających poza zadania określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie nie będą rozpatrywane.

3.   Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

4. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela pracownik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - tel. 48 613 63 62 wewn. 24,            e-mail gmina@radzanow.pl

5. Wójt zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.

6.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej www.ugradzanow.bip.org.pl, na stronie internetowej www.radzanow.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

Wzory: oferty, umowy oraz sprawozdania na realizację zadania publicznego stanowią załączniki do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

 

                                                                                                                         Wójt Gminy 

                                                                                                                      Sławomir Kruśliński                   

Radzanów, dnia 29 lipca 2020 r.    

Załączniki:

Nr 1 - wzór oferty  pobierz .doc

Nr 2 - wzór umowy  pobierz.doc

Nr 3-   wzór sprawozdania pobierz.doc    

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-29 14:54:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-25 09:20:19
  • Liczba odsłon: 53
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 881976]

przewiń do góry