Radzanów, dnia 09.08.2012r.

 

ZP BRG. 271/5/2012

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Radzanów, 26 – 807 Radzanów 92A prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszenie o zamówieniu w BZP

z  dn. 2012.07.13  pod nr  250392-2012  na:  „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości  Radzanów”  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 3 złożonej przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

 26 – 434 Gielniów, ul. Opoczyńska 38.

cena netto (bez podatku VAT) w zł: 76.150,00

(słownie złotych: dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 20/100 ) . 

podatek VAT : 23 %

wartość podatku VAT w zł.:  17.514,50

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 93.664,50  

(słownie złotych: sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote). 

 

         Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą ( art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ) na podstawie kryterium oceny ofert: cena – 100 %,  określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie  Zamawiający  informuje,   w  przedmiotowym  postępowaniu złożono  4  oferty.

 

Oferta nr 1

„ZYKO – DRÓG” Sp. z o.o., 26 – 600 Radom, ul. Żelazna 3.

cena brutto ( łącznie z podatkiem VAT) w zł:  99.765,30

( słownie: dziewięćdziesiąt  dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 30/100).  

Liczba punktów w kryterium Cena : liczba punktów: 93,88 pkt.

 

Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno  Usługowe TRANSMAR, 26 – 600 Radom, ul. Placowa 38/1.

cena brutto ( łącznie z podatkiem VAT) w zł: 97.723,50 ( słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote 50/100).  

Liczba punktów w kryterium Cena : liczba punktów: 95,85 pkt.

 

Oferta nr 4

SKANSKA  S.A. ul. Gen. J. Zajączka, 01 – 518 Warszawa .

cena brutto ( łącznie z podatkiem VAT) w zł: 116.150,13  ( słownie: sto szesnaście tysięcy  sto pięćdziesiąt złotych 13/100 ).  

Liczba punktów w kryterium Cena : liczba punktów: 80,64 pkt.

 

  Strona internetowa,

   Tablica ogłoszeń Gminy Radzanów                                                                       

 

                                                                                        Z poważaniem

                                                                            Wójt Gminy

                                                                         mgr Sławomir Kruśliński

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-08-09 13:44:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-09 13:44:56
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry