Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Radzanów: Usługa zakwaterowania i wyżywienia na wycieczkach szkolnych realizowanych w ramach projektu -Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła- realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2
Numer ogłoszenia: 101414 - 2013; data zamieszczenia: 13.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Radzanowie , Radzanów, 26-807 Radzanów, woj. mazowieckie, tel. 048 6136362, faks 048 6136362 wew. 28.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radzanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa zakwaterowania i wyżywienia na wycieczkach szkolnych realizowanych w ramach projektu -Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła- realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie wskazanych usług podczas następujących wycieczek szkolnych: Wycieczka dla uczniów ze szkół podstawowych w Rogolinie i Czarnocinie Termin wycieczki: 10.06.2013 r. do 14.06.2013 r. 5 dni (4 noclegi) Zakwaterowanie i wyżywienie w miejscowości Augustów lub okolice Wycieczka dla uczniów szkoły podstawowej w Bukównie Termin wycieczki: 04.07.2013 r. do 08.07.2013 r. 5 dni (4 noclegi) Zakwaterowanie i wyżywienie w okolicach Kielc Wycieczka dla uczniów gimnazjum w Rogolinie Termin wycieczki: 15.07.2013 r. do 19.07.2013 r. 5 dni (4 noclegi) Zakwaterowanie i wyżywienie w miejscowości Szklarska Poręba lub okolice Usługa będzie realizowana w trzech częściach:.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.27.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt. III SIWZ, a także Wykonawcy, którzy posiadają:uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć; Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat (załącznik nr 2), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich daty i miejsca. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykonał 5 usług związanych z organizacją zakwaterowania wraz z wyżywieniem grup zorganizowanych: Część I dla minimum 50 uczestników i ich opiekunów (w wykazie należy podać informacje określone w warunku). Do każdej pozycji wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia. Część II dla minimum 25 uczestników i ich opiekunów (w wykazie należy podać informacje określone w warunku) Do każdej pozycji wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia. Część III dla minimum 25 uczestników i ich opiekunów (w wykazie należy podać informacje określone w warunku). Do każdej pozycji wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis ośrodka, w którym mają być zakwaterowani uczestnicy wycieczek pod kątem jego wyposażenia i zaplecza technicznego, wraz z pisemnym zapewnieniem podmiotu prowadzącego ośrodek o gotowości udostępnienia go wykonawcy, w terminach wskazanych przez zamawiającego lub umowę przedwstępną z takim podmiotem - jeżeli wykonawca nie prowadzi własnego ośrodka

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W celu potwierdzenia spełniania warunku nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - dotyczy podmiotów krajowych i zagranicznych - należy przedłożyć:oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (załącznik nr 3 SIWZ), Oświadczenie, iż przed przystąpieniem do przetargu osoba zapoznała się z warunkami realizacji zadania określonymi w SIWZ i formularzu umowy oraz, że uwzględniła je w ofercie i przyjmuje je bez zastrzeżeń (załącznik nr 4 SIWZ). Zaparafowany projekt umowy (załącznik nr 5 SIWZ). Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP (załącznik nr 6 SIWZ) Inne dokumenty wymagane od Wykonawców Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - stanowiąca (załącznik nr 7 SIWZ) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów, według formuły: SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA Nie spełnienie chociażby jednego warunku postawionego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej - aneksem zaakceptowanym przez obie strony w następujących przypadkach:jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia,jeżeli zajdzie koniczność przedłużenia okresu realizacji projektu, stosownie do zmian harmonogramu rzeczowo - finansowego. Termin realizacji umowy wydłużą się o okres wydłużenia realizacji projektu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugradzanow.bip.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Radzanów, 26 - 807 Radzanów 92 A,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Radzanów, 26 - 807 Radzanów 92 A, sekretariat (pokój nr 17).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu -Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła-realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Usługa zakwaterowania i wyżywienia dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnocinie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogolinie podczas wycieczki szkolnej do Augustowa..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakwaterowanie i wyżywienie w Augustowie Termin realizacji zamówienia: od 10.06.2013 r. do 14.06.2013 r. 5 dni (4 noclegi) Zakwaterowanie: Miejsce zakwaterowania: Augustów lub okolice - położone w granicach administracyjnych miasta. Otoczenie ośrodka sprzyjające integracji grupy i wypoczynkowi. Planowana ilość osób do zakwaterowania: 64 (58 uczniów + 6 os. dorosłych). Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian ilościowych. Cena zakwaterowani winna obejmować opłatę klimatyczną (jeżeli dotyczy). Zakwaterowanie winno odbywać się w budynkach murowanych. Budynek, w którym zostanie zakwaterowana grupa wycieczkowa nie może być w trakcie prac remontowo-budowlanych przez cały okres trwania usługi. Standard zakwaterowania: hotel, pensjonat, domy wycieczkowe. Pokoje: 1, 2, 3-osobowe. W każdym pokoju łazienka z pełnym węzłem sanitarnym (toaleta, umywalka, prysznic lub wanna), telewizor i dostęp do Internetu oraz szafa z półkami i wieszakami (odpowiednia gabarytowo do ilości zakwaterowanych) i szafki nocne przy łóżkach. Całodobowy dostęp do ciepłej i zimnej wody. Pokoje z łóżkami jednoosobowymi wraz z pościelą. Wykonawca musi zapewnić podział pomieszczeń ze względu na płeć. Pokoje czyste, sprzęt niewyeksploatowany. Obiekt noclegowy musi zapewnić parking dla autokarów, cena parkingu w cenie usługi. Zakwaterowanie musi się odbywać w obiekcie spełniającym warunki bezpieczeństwa - obiekt, w którym ma być zorganizowany pobyt musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno - sanitarnych oraz ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej, państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników wycieczki budynek noclegowy powinien być tak zabezpieczony aby uniemożliwić wejście / wyjście po godzinie 22.00 (np. recepcja bądź monitorowanie całodobowe, ewentualnie możliwość zamknięcia budynku ). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty szczegółowy opis miejsca wykonywania zamówienia i warunków zakwaterowania wraz z dokumentacją zdjęciową. Wyżywienie: Planowana ilość osób do wyżywienia: 64 (58 uczniów + 6 os. dorosłych). Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian ilościowych. Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany jest do zapewnienia wyżywienia wg harmonogramu: 1 dzień (10.06.2013r.) - dzień przyjazdu: obiad i kolacja 2 dzień (11.06.2013r.) - śniadanie, obiad i kolacja 3 dzień (12.06.2013r.) - śniadanie, obiad i kolacja 4 dzień (13.06.2013r.) - śniadanie, obiad i kolacja 5 dzień - dzień powrotu (14.06.2013r.) - śniadanie, obiad i suchy prowiant na podróż Zamawiający zastrzega możliwość zamiany w danym dniu wycieczki obiadu i kolacji na obiadokolację plus suchy prowiant, w zależności od harmonogramu wycieczki. Wykonawca o zmianie zostanie poinformowany przez kierownika wycieczki najpóźniej w pierwszym dniu pobytu grupy. Planowana łączna liczba posiłków podczas realizacji usługi (podane ilości są ilościami szacunkowymi, zamawiający zastrzega możliwość zmian ilości posiłków): 4 śniadania w formie szwedzkiego stołu (przykładowe śniadanie: jajecznica na maśle, jajka sadzone, parówki na gorąco, półmisek sera, sery topione, półmisek wędlin, jajko w majonezie, twarożek ze szczypiorkiem, pasta jajeczna, jogurt, płatki kukurydziane, mleko, masło, dżem, miód porcjowane, świeże pieczywo mieszane, soki, woda mineralna, kawa, herbata (1 śniadanie obejmuje wszystkich uczestników wycieczki - 64 osoby); 4 obiady: dwa dania (zupa w wazach + drugie danie, np. ziemniaki lub frytki, kasza gryczana, kluski lub makaron (do wyboru) surówka z warzyw świeżych, porcja mięsa: kotlet schabowy, gulasz, ryba smażona (filet), filet z kurczaka) + napój (woda, sok) + deser + herbata i kawa; 4 kolacje w formie szwedzkiego stołu - menu przykładowe podobne do śniadania dodatkowo w ostatnim dniu wycieczki suchy prowiant dla wszystkich uczestników wycieczki - 64 porcje Uczestnicy przez cały pobyt muszą mieć dostęp do wody mineralnej. Świadczenie usługi winno się odbywać w miejscu zakwaterowania i w miejscu do tego przystosowanym np. stołówka. Posiłki podczas całego pobytu winny być zróżnicowane, nie dopuszcza się powtarzalność tej samej potrawy. W całodziennym jadłospisie powinny zostać uwzględnione produkty ze wszystkich grup spożywczych. Posiłki mają być sporządzane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą być wykonywane w dniu dostawy ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne daty ważności. Czas pomiędzy przygotowaniem posiłków, a jego spożyciem nie powinien być dłuższy niż 2 godziny. Wartość kaloryczna całodniowego posiłku musi być zgodna z zasadami żywienia. Wszelkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi wg Instytutu Żywienia i Żywności, jak również przepisami prawa w zakresie higieny żywienia norm HCCAP. Wykonawca musi posiadać pozytywną opinię pokontrolną Sanepid oraz mieć wdrożony HACCP. Miejsce w którym będą podawane posiłki musi być przystosowane do żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży. Wykonawca będzie zobowiązany do pobierania i przechowywania próbek wszystkich potraw wchodzących w skład każdego posiłku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.04.2007r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007, Nr 80, poz. 545). Wykonawca dostarczy zestawienie potwierdzające ilość dostarczonych posiłków..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.27.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 5.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Usługa zakwaterowania i wyżywienia dla uczniów szkoły podstawowej w Bukównie w czasie wycieczki w okolice Kielc (Góry Świętokrzyskie).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakwaterowanie i wyżywienie,Termin realizacji zamówienia: od 04.07.2013 r. do 08.07.2013 r. 5 dni (4 noclegi) Zakwaterowanie: Miejsce zakwaterowania: miejscowość w okolicach Kielc - położone do 30 km od miasta. Pokoje największe 4 osobowe z łazienkami, telewizorem, łóżka pojedyncze. Możliwość dostępu do Internetu w ośrodku dla uczestników wycieczki. Otoczenie ośrodka spokojne i bezpieczne dla dzieci, sprzyjające integracji grupy i wypoczynkowi: boisko, plac zabaw, miejsce na ognisko. W samym miejscu zakwaterowania możliwość korzystania z gier w tenis stołowy, bilard, piłkarzyki - wliczone w koszt zakwaterowania. Uczestnicy wycieczki zostaną zakwaterowani na jednym poziomie (piętrze). Planowana ilość osób do zakwaterowania: 29 osób (25 uczniów (dziewcząt 14 i 11 chłopców) + 4 os. dorosłe). Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian ilościowych. Wyżywienie: Planowana ilość osób do wyżywienia: 29 osób. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian ilościowych. Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany jest do zapewnienia wyżywienia wg harmonogramu: 1 dzień (04.07.2013r.) - dzień przyjazdu: obiadokolacja (dwa dania + kompot, napój) 2 dzień (05.07.2013r.) - śniadanie na zasadzie -szwedzkiego stołu- i możliwość zabrania ze sobą kanapki; obiadokolacja (dwa dania, kompot); ognisko z kiełbaskami 3 dzień (06.07.2013r.) - - śniadanie na zasadzie-szwedzkiego stołu- i możliwość zabrania ze sobą kanapki; obiadokolacja (dwa dania, kompot, deser) 4 dzień (07.07.2013r.) - - śniadanie na zasadzie -szwedzkiego stołu- i możliwość zabrania ze sobą kanapki; obiadokolacja (dwa dania, kompot, deser) 5 dzień - dzień powrotu (08.07.2013r.) - śniadanie na zasadzie -szwedzkiego stołu-, suchy prowiant na podróż + soczek Zamawiający zastrzega możliwość jednorazowej zamiany w dniu wycieczki obiadokolacji na obiad i kolację, w zależności od harmonogramu wycieczki. Wykonawca o zmianie zostanie poinformowany przez kierownika wycieczki najpóźniej w drugim dniu pobytu grupy. Planowana łączna liczba posiłków podczas realizacji usługi (podane ilości są ilościami szacunkowymi, zamawiający zastrzega możliwość zmian ilości posiłków): 4 śniadania w formie szwedzkiego stołu (przykładowe śniadanie: jajecznica na maśle, jajka sadzone, parówki na gorąco, półmisek sera, sery topione, półmisek wędlin, jajko w majonezie, twarożek ze szczypiorkiem, pasta jajeczna, jogurt, płatki kukurydziane, mleko, masło, dżem, miód porcjowane, świeże pieczywo mieszane, soki, woda mineralna, kawa, herbata (1 śniadanie obejmuje wszystkich uczestników wycieczki - 29 osób); 4 obiadokolacje: dwa dania (zupa w wazach + drugie danie) + napój, kompot (woda, sok) + deser + herbata i kawa; Dodatkowo w ostatnim dniu wycieczki suchy prowiant dla wszystkich uczestników wycieczki - 29 porcji Świadczenie usługi winno się odbywać w miejscu zakwaterowania i w miejscu do tego przystosowanym np. stołówka. Posiłki podczas całego pobytu winny być zróżnicowane, nie dopuszcza się powtarzalność tej samej potrawy. W całodziennym jadłospisie powinny zostać uwzględnione produkty ze wszystkich grup spożywczych. Posiłki mają być sporządzane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą być wykonywane w dniu dostawy ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne daty ważności. Czas pomiędzy przygotowaniem posiłków, a jego spożyciem nie powinien być dłuższy niż 2 godziny. Wartość kaloryczna całodniowego posiłku musi być zgodna z zasadami żywienia. Wszelkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi wg Instytutu Żywienia i Żywności, jak również przepisami prawa w zakresie higieny żywienia norm HCCAP. Wykonawca musi posiadać pozytywną opinię pokontrolną Sanepid oraz mieć wdrożony HACCP. Miejsce w którym będą podawane posiłki musi być przystosowane do żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży. Wykonawca będzie zobowiązany do pobierania i przechowywania próbek wszystkich potraw wchodzących w skład każdego posiłku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.04.2007r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007, Nr 80, poz. 545). Wykonawca dostarczy zestawienie potwierdzające ilość dostarczonych posiłków..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.27.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 5.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Usługa zakwaterowania i wyżywienia dla uczniów gimnazjum w Rogolinie podczas wycieczki w okolice Szklarskiej Poręby..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakwaterowanie i wyżywienie w Szklarskiej Porębie Termin realizacji zamówienia: od 15.07.2013 r. do 19.07.2013 r. 5 dni (4 noclegi) Zakwaterowanie: Miejsce zakwaterowania: Szklarska Poręba lub okolice - położone nie dalej niż 12 km od centrum miasta. Otoczenie ośrodka sprzyjające integracji grupy i wypoczynkowi. Hotel powinien znajdować się w ustronnym miejscu - z dala od ruchu ulicznego - w celu zapewnieniami bezpieczeństwa uczniom. Planowana ilość osób do zakwaterowania: 27 (24 uczniów + 3 os. dorosłe). Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian ilościowych. Zakwaterowanie winno odbywać się w budynkach murowanych, dopuszcza się budownictwo drewniane, przeznaczone do całorocznego zamieszkiwania. Cała grupa wycieczkowa musi być zakwaterowana w jednym budynku. Budynek, w którym zostanie zakwaterowana grupa wycieczkowa nie może być w trakcie prac remontowo-budowlanych przez cały okres trwania usługi. Standard zakwaterowania: hotel minimum dwugwiazdkowy z basenem. Pokoje: 1, 2-osobowe. W każdym pokoju łazienka z pełnym węzłem sanitarnym (toaleta, umywalka, prysznic lub wanna), telewizor TV SAT i dostęp do Internetu oraz szafa z półkami i wieszakami (odpowiednia gabarytowo do ilości zakwaterowanych) i szafki nocne przy łóżkach. Całodobowy dostęp do ciepłej i zimnej wody. Pokoje z łóżkami jednoosobowymi wraz z pościelą. Wykonawca musi zapewnić podział pomieszczeń ze względu na płeć. Pokoje czyste, sprzęt niewyeksploatowany. Cena zakwaterowania winna obejmować opłatę klimatyczną (jeżeli dotyczy), codzienne korzystanie z basenu, bilard. Obiekt noclegowy musi zapewnić parking dla autokaru, cena parkingu w cenie usługi. Zakwaterowanie musi się odbywać w obiekcie spełniającym warunki bezpieczeństwa - obiekt, w którym ma być zorganizowany pobyt musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno - sanitarnych oraz ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej, państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników wycieczki budynek noclegowy powinien być tak zabezpieczony aby uniemożliwić wejście -wyjście po godzinie 22.00 (np. recepcja). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty szczegółowy opis miejsca wykonywania zamówienia i warunków zakwaterowania wraz z dokumentacją zdjęciową. Wyżywienie: Planowana ilość osób do wyżywienia: 27 (24 uczniów + 3 os. dorosłe). Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian ilościowych. Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany jest do zapewnienia wyżywienia wg harmonogramu: 1 dzień (15.07.2013r.) - dzień przyjazdu: obiadokolacja 2 dzień (16.07.2013r.) - śniadanie, obiadokolacja 3 dzień (17.07.2013r.) - śniadanie, obiadokolacja 4 dzień (18.07.2013r.) - śniadanie, obiadokolacja, biesiada grillowa 5 dzień - dzień powrotu (19.07.2013r.) - śniadanie, obiad. Planowana łączna liczba posiłków podczas realizacji usługi (podane ilości są ilościami szacunkowymi, zamawiający zastrzega możliwość zmian ilości posiłków): 4 śniadania w formie szwedzkiego stołu (przykładowe śniadanie: jajecznica na maśle, jajka sadzone, parówki na gorąco, półmisek sera, sery topione, półmisek wędlin, jajko w majonezie, twarożek ze szczypiorkiem, pasta jajeczna, jogurt, płatki kukurydziane, mleko, masło, dżem, miód porcjowane, świeże pieczywo mieszane, soki, woda mineralna, kawa, herbata (1 śniadanie obejmuje wszystkich uczestników wycieczki - 27 osób); 1 obiad + 4 obiadokolacje: dwa dania (zupa w wazach + drugie danie, np. ziemniaki lub frytki, kasza gryczana, kluski lub makaron (do wyboru) surówka z warzyw świeżych, porcja mięsa: kotlet schabowy, gulasz, ryba smażona (filet), filet z kurczaka) + napój (woda, sok) + deser + herbata i kawa (1 posiłek obejmuje wszystkich uczestników wycieczki - 27 osób); 1 biesiada grillowa (1 posiłek obejmuje wszystkich uczestników wycieczki - 27 osób); Uczestnicy przez cały pobyt muszą mieć dostęp do wody mineralnej. Świadczenie usługi winno się odbywać w miejscu zakwaterowania i w miejscu do tego przystosowanym np. restauracja. Posiłki podczas całego pobytu winny być zróżnicowane, nie dopuszcza się powtarzalność tej samej potrawy. W całodziennym jadłospisie powinny zostać uwzględnione produkty ze wszystkich grup spożywczych. Posiłki mają być sporządzane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą być wykonywane w dniu dostawy ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne daty ważności. Czas pomiędzy przygotowaniem posiłków, a jego spożyciem nie powinien być dłuższy niż 2 godziny. Wartość kaloryczna całodniowego posiłku musi być zgodna z zasadami żywienia. Wszelkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi wg Instytutu Żywienia i Żywności, jak również przepisami prawa w zakresie higieny żywienia norm HCCAP. Wykonawca musi posiadać pozytywną opinię pokontrolną Sanepid oraz mieć wdrożony HACCP. Miejsce w którym będą podawane posiłki musi być przystosowane do żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży. Wykonawca będzie zobowiązany do pobierania i przechowywania próbek wszystkich potraw wchodzących w skład każdego posiłku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.04.2007r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007, Nr 80, poz. 545). Wykonawca dostarczy zestawienie potwierdzające ilość dostarczonych posiłków..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.27.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 5.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  SIWZ pobierz.doc


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-03-13 14:43:41
 • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-13 14:43:41
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry