Radzanów: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI SZTUCZNEJ POLIURETANOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ROGOLIN, GM. RADZANÓW
Numer ogłoszenia: 105530 - 2013; data zamieszczenia: 15.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Radzanowie , Radzanów, 26-807 Radzanów, woj. mazowieckie, tel. 048 6136362, faks 048 6136362 wew. 28.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radzanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI SZTUCZNEJ POLIURETANOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ROGOLIN, GM. RADZANÓW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej poliuretanowej w miejscowości Rogolin gm. Radzanów Zakres inwestycji obejmuje: - roboty przygotowawcze - roboty ziemne - podbudowy - boisko wielofunkcyjne - ogrodzenie - chodniki i ciągi piesze - tereny zielone Zamawiający wymaga by teren wokół budynku wraz zielenią po zakończonych robotach przywrócić do stanu poprzedniego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na roboty występujące w zamówieniu podstawowym, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6ustawą Pzp do wysokości 10% wartości zamówienia podstawowego na podstawie odrębnej umowy.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.21.22.21-1, 45.34.20.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi spełniać następujący warunek: Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane,polegające na budowie boiska sportowego, o wartości brutto nie mniejszej niż 300 000,00 zł każda. ( słownie:trzysta tysięcy złotych ). Wymagane jest także przedstawienie dokumentów (opinii, referencji) potwierdzających należyte wykonanie wykazanych zamówień. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć -Wykaz wykonanych zamówień-sporządzony na formularzu lub według formularza stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ oraz dokumenty (opinie, referencje) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółki Cywilnej) o udzielenie niniejszego zamówienia warunek w zakresie doświadczenia musi być spełniony przez Wykonawców łącznie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą - ( kierownik robót) posiadającą uprawnienia w specjalności drogowej. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć -Wykaz osób niezbędnych do realizacji zamówienia- sporządzony na formularzu lub według formularza stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółka Cywilna) o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie łączny potencjał kadrowy.W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzony na formularzu lub według formularza stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą - ( kierownik robót) posiadającą uprawnienia w specjalności drogowej. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć -Wykaz osób niezbędnych do realizacji zamówienia sporządzony na formularzu lub według formularza stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółka Cywilna) o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie łączny potencjał kadrowy. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzony na formularzu lub według formularza stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółki Cywilnej) o udzielenie niniejszego zamówienia w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty odpowiednio dla każdego z nich. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższych dokumentów, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty zamieszczone przez Wykonawcę w ofercie. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. 4. Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. 5. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 6. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. V. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (np.: jako Konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. IV niniejszej SIWZ. 2. W odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1, pkt. 1¸9 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 3. Wykonawcy występujący wspólnie zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ustanawiają Pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Oryginał pełnomocnictwa lub kserokopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 5. Udzielone pełnomocnictwo musi w szczególności wskazywać: a). postępowanie o zamówienie publiczne, którego ono dotyczy, b). wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu lub siedziby, c). ustanowionego Wykonawcę - Pełnomocnika (Lidera) oraz zakres jego umocowania. Uwaga: Treść Pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 6. Dokument Pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym także Wykonawcę -Pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - dla wykonawców składających wspólną ofertę. Stosowne odpisy z rejestru lub ewidencji muszą zostać dołączone do oferty. 7. Zgodnie z art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. 9. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem (Liderem). 10. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu np.: nazwa i adres wykonawcy należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie Pełnomocnika konsorcjum.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treścioferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach: Zamawiający przewiduje możliwość: a) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadkach: - wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych, - działania siły wyższej, - konieczności wykonania znacznych robót dodatkowych, uzupełniających, zamiennych, - wystąpienia przerw w realizacji robót lub ich wstrzymanie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; b) wykonanie, na polecenie Zamawiającego, robót wynikających z dokumentacji projektowej lub z zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych w kosztorysie przedłożonym przez Wykonawcę ; c) wykonanie, na polecenie Zamawiającego, robót zamiennych w przypadku gdy wykonanie tych robót spowoduje poprawienie jakości robót, będą one korzystne finansowo dla Zamawiającego; d) rezygnacji z części robót w przypadku zmian w dokumentacji projektowej, błędów, zawyżenia ilości robót do wykonania; e) zmiany ustalonych podwykonawców w sytuacjach, gdy dotychczasowy podwykonawca nie realizuje umowy w sposób należyty, bądź z przyczyn losowych nie może kontynuować robót; f) zmiany ustalonych w umowie kierowników budowy lub robót w uzasadnionych przypadkach. Nowy kierownik budowy, robót winien spełniać warunki nie gorsze od tych jakie były postawione dla kierownika budowy lub robót w specyfikacji; g) zmiany wynagrodzenia w przypadku wykonania robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub wynikających z zasad wiedzy technicznej , wykonania robót zamiennych, rezygnacji z części robót oraz zmiany urzędowej stawki podatku VAT. h) zmiany wynagrodzenia w przypadku wykonania robót; uzupełniających i dodatkowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugradzanow.bip.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Radzanów, 26- 807 Radzanów 92A.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Radzanów, 26- 807 Radzanów 92A Sekretariat (pokój nr 17).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
Załączniki
SIWZ doc
Kosztorys ofertowy.pdf

Projekt techniczny- część opisowa
informacja bioz .pdf
opis tech.pt .pdf
oswiadczenie.pdf

Projekt techniczny -część rysunkowa
01 orientacja .pdf
02 pzt.pdf
03 schemat boiska wielofunkcyjnego.pdf
04 plan sytuacyjny.pdf
05 kolorystyka.pdf
06 przekrój konstrukcyjny.pdf
07 rozmieszczenie fundamentów.pdf
08 ogrodzenie boiska.pdf
09 piłkochwyt  zabramkowy.pdf

Specyfikacja techniczna
4z-ogrodzenie .pdf
d-01.01.01 roboty pomiarowe.pdf
d-01.02.02 usuniecie humusu.pdf
d-02.00.01 roboty ziemne.pdf
d-04.01.01 koryto.pdf
d-04.02.01 warstwy odsączające.pdf
d-04.04.04 podbudowa z tłucznia kamiennego.pdf
d-05.03.01a nawierzchnia poliuretanowa.pdf
d-08.03.01 obrzeża betonowe.pdf
d-09.01.01.trawniki.pdf
spis st.pdf


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-03-15 14:41:18
 • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-15 14:44:38
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry