Radzanów, dnia 28.03.2013 r.

 

ZP.BRG. 271/1/2013

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Radzanów – Zamawiający, 26 – 807 Radzanów 92a, prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa ścieżki dla pieszych wraz z placami  rekreacyjnymi w miejscowości Bukówno”  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 21 złożonej przez:

 

Firma: ( Konsorcjum firm:)  TIT BRUK Tomasz Knopik ul. Tomaszewska 42/30/9

„GAWBRUK”Jacek Gawryś, Kadź 29, 26 – 415 Klwów

cena netto (bez podatku VAT) w zł: 331 120,66 zł

(słownie złotych: trzysta trzydzieści jeden tysięcy sto dwadzieścia złotych 66/100) . 

podatek VAT : 23 %

wartość podatku VAT w zł.: 76.157,75

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 407.278,41  

(słownie złotych: czterysta siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy 41/100). 

 

         Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą ( art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ) na podstawie kryterium oceny ofert: cena – 100 %,  określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

            Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 22           oferty.

Oferta nr 1

Firma  KRUSZYWOSORT PHU

Wiktor Siadaczka, Łukasz Siadaczka  26 – 600 Radom, ul. Marglowa 83

cena brutto ( łącznie z podatkiem VAT) w zł: 366.482,85 zł. ( słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące 85/100).  

działając w trybie art. 90 ust. 1 oraz 87 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zamawiający wezwał do złożenia wyjaśnień w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, oraz czy oferta uwzględnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ. mające wpływ na wysokość ceny. Oferent oświadczył iż w ofercie znajdują się wartości kosztorysowe znacząco obniżające ofertę.

Uzasadnienie odrzucenia:

zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, poniważ oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 ( Wykonawca wykluczony z niniejszego  postępowania, oferta odrzucona )

 

Oferta nr 2

Zakład Usługowy „BEN-BRUK” Henryk Socha

26 – 640 Skaryszew, ul. Partyzantów 10

cena brutto ( łącznie z podatkiem VAT) w zł: 692 220,00 ( słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia  złotych  00/100).  

- oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ,

Liczba punktów w kryterium Cena : 58,84 pkt., Łączna liczba punktów: 58,84 pkt.

 

 

Oferta nr 3

„EURO – BRUK” Kamil Żak

26 – 600 Radom, ul. Kosowska 2/4 m 60

cena brutto ( łącznie z podatkiem VAT) w zł: 623 256,39 ( słownie: sześćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć  złotych  39/100 ).

- oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ,

Liczba punktów w kryterium Cena : 65,35 pkt., Łączna liczba punktów: 65,35 pkt.

 

Oferta nr 4

Kobylarczyk Wioletta „AG” 26 – 600 Radom, ul. Kasandry 9/34

cena brutto ( łącznie z podatkiem VAT) w zł: 470 239,04 ( słownie: czterysta siedemdziesiąt  tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych 04/100  ).  

( Wykonawca wykluczony z niniejszego  postępowania, oferta odrzucona )

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

Uzasadnienie odrzucenia:

                Przyczyną odrzucenia oferty z postępowania jest to, że oferta nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca nie dołączył do oferty wymaganego załącznika nr 4 (wykaz wykonanych zamówień) wraz z referencjami lub opiniami potwierdzającymi należyte wykonanie wykonanych zamówień. Zamawiający wezwał oferenta w trybie art. 26 ust. 3  do uzupełnienia  w terminie do 28 marca 2013 r. brakujących dokumentów, które nie zostały uzupełnione. Mając na uwadze powyższe oferta nie spełnia warunku określonego w art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona w przedmiotowym postępowaniu stosownie do regulacji zawartej w art. 89 ust. 1 pkt. 2 cytowanej na wstępie ustawy.

 

Oferta nr 5

„ZYKO – DRÓG” Sp z o.o.  26 – 600 Radom, ul. Żelazna 3

cena brutto ( łącznie z podatkiem VAT) w zł: 499 281,26 ( słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć  tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych 26/100  ).  

( Wykonawca wykluczony z niniejszego  postępowania, oferta odrzucona )

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

Uzasadnienie odrzucenia:

                Przyczyną odrzucenia oferty z postępowania jest to, że oferta nie odpowiada treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający wezwał oferenta w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do wyjaśnienia załączonych referencji wydanych dnia 03.02.2009 r. na kwotę o łącznej wartości  11.339.205,37 zł. z których nie wynika, iż roboty drogowe zostały wykonane z kostki brukowej. Wykonawca nie wyjaśnił i nie uzupełnił wymaganych dokumentów w terminie do 28 marca 2013 r. Mając na uwadze powyższe oferta nie spełnia warunku określonego w art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona w przedmiotowym postępowaniu stosownie do regulacji zawartej w art. 89 ust. 1 pkt. 2 cytowanej na wstępie ustawy.

 

Oferta nr 6

KOBALT Wilkowski Mariusz, Klatka 30, 26 – 634 Gózd

cena brutto ( łącznie z podatkiem VAT) w zł: 568 240,44 ( słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych  44/100  ).  

- oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ,

Liczba punktów w kryterium Cena : 71,67 pkt., Łączna liczba punktów: 71,67 pkt.

 

Oferta nr 7

Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa EMAR

Mariusz Wójcicki, ul. Partyzantów, 26 – 640 Skaryszew

cena brutto ( łącznie z podatkiem VAT) w zł: 682 940,99  ( słownie: sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące  dziewięćset czterdzieści złotych 99 /100  ).  

- oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ,

Liczba punktów w kryterium Cena : 59,64 pkt., Łączna liczba punktów: 59,64 pkt.

 

Oferta nr 8

Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie, Budowa Kortów Tenisowych

Łęgonice Małe 22, 26 – 425 Odrzywół

cena brutto ( łącznie z podatkiem VAT) w zł: 629 516,92 ( słownie: sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset  szesnaście złotych 92/100  ).  

- oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ,

Liczba punktów w kryterium Cena : 64,70 pkt., Łączna liczba punktów: 64,70 pkt.

 

Oferta nr 9

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „BRUK – BUD”

Grzegorz Rychlicki, 26 – 640 Skaryszew, ul. Jana Matejki 6

cena brutto ( łącznie z podatkiem VAT) w zł: 499 999,99 ( słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć  tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć  złotych 99/100 ) 

- oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ,

Liczba punktów w kryterium Cena : 81,46 pkt., Łączna liczba punktów: 81,46 pkt.

 

Oferta nr 10

P.U- H. „KASMAR” , 26 – 600 Radom, ul. Jastrzębia 5/46

cena brutto ( łącznie z podatkiem VAT) w zł: 590 071,39 ( słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy  siedemdziesiąt jeden złotych 39/100).  

- oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ,

Liczba punktów w kryterium Cena : 69,02 pkt., Łączna liczba punktów: 69,02 pkt.

 

Oferta nr 11

SADAM Firma Ogólnobudowlana, 26 – 600 Radom, ul. Szydłowiecka 3

cena brutto ( łącznie z podatkiem VAT) w zł: 572 793,23 ( słownie: pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote 23/100 ).  

- oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ,

Liczba punktów w kryterium Cena : 71,10 pkt., Łączna liczba punktów: 71,10 pkt.

 

Oferta nr  12

PHU„TRANSMAR”  26 – 600 Radom, ul. Placowa 38 m 1

cena brutto ( łącznie z podatkiem VAT) w zł: 530 579,53 ( słownie: pięćset trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 53/100).  

- oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ,

Liczba punktów w kryterium Cena : 76,76 pkt., Łączna liczba punktów: 76,76 pkt.

 

Oferta nr 13

Firma Budowlano – Transportowa „MAJRO” Robert Kwiecień

26 – 640 Skaryszew, ul. Kwiatowa 24

cena brutto ( łącznie z podatkiem VAT) w zł: 509 632,42 ( słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych  0/100).  

- oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ,

Liczba punktów w kryterium Cena : 79,92 pkt., Łączna liczba punktów: 79,92 pkt.

 

Oferta nr 14

P.H.U „DRÓG – BUD” Bożenna Jakubczyk

ul. Kochanowskiego 173, 26 – 432 Wieniawa

cena brutto ( łącznie z podatkiem VAT) w zł : 467 056,71 ( słownie: czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych 71/100 ).  

Liczba punktów w kryterium Cena : 87,20 pkt., Łączna liczba punktów: 87,20 pkt.

 

Oferta nr 15

„MAR – KAR” Zakład Usługowo – Handlowy

Marian Wolski, ul. Sandomierska 22/8, 26 – 600 Radom

cena brutto ( łącznie z podatkiem VAT) w zł : 485.959,22 ( słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 22/100 ).  

( Wykonawca wykluczony z niniejszego  postępowania, oferta odrzucona )

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

Ponadto na podstawie art. 87 ust. 2  pkt 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający poprawił  oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty tj.

kosztorys ofertowy – dział (2), poz. 7 rozebranie ścianek pod krawężnik bez oporu, krawężnik 12 x 25 o pod obrzeże….– 15 m3 x 150,00 zł = daje wartość 2.250,00 zł . ( było 2.225,0 zł.).

poz. 12 wykonanie ścianki  czołowej żelbetowej dla przepustu 3 x 120 cm z ławą fundamentową … - 5,14 m3  x 350 zł = daje wartość  1.799,0 zł (było 1.769,00 zł).

Po podliczeniu całego kosztorysu  ofertowego kwoty te uległy zmianie ponieważ były błędnie policzone o te pozycje.

Było wartość netto 395.033,80 zł.  + 90.857,77 zł vat = wartość brutto 485.891,57 zł.

Winno być wartość netto 395.088,80 zł. + 90.870,42 zł vat = wartość brutto 485.959,22 zł.

Z uwagi na powyższe Zamawiający poprawia w ofercie na poniższy zapis:

cyt:” Cena oferty – ogółem wartość kosztorysowa robót: 485.959,22 zł.

słownie; czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 22/100.

Uzasadnienie odrzucenia:

                Przyczyną odrzucenia oferty z postępowania jest to, że oferta nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca nie dołączył do oferty wymaganego załącznika nr 4 (wykaz wykonanych zamówień) wraz z referencjami lub opiniami potwierdzającymi należyte wykonanie wykonanych zamówień. Zamawiający wezwał oferenta w trybie art. 26 ust. 3  do uzupełnienia  w terminie do 28 marca 2013 r. brakujących dokumentów, które nie zostały uzupełnione. Mając na uwadze powyższe oferta nie spełnia warunku określonego w art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona w przedmiotowym postępowaniu stosownie do regulacji zawartej w art. 89 ust. 1 pkt. 2 cytowanej na wstępie ustawy.

Oferta nr 16

„DROBET” Z.P.H.U. Jarosław Podrygała

ul. Christiana , 26 – 600 Radom

cena brutto ( łącznie z podatkiem VAT) w zł : 467 056,71 ( słownie: czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych 71/100 ).  

- oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ,

Liczba punktów w kryterium Cena : 87,20 pkt., Łączna liczba punktów: 87,20 pkt.

 

Oferta nr 17

„BORMAR” Zbigniew Borkowski

 Kobylany 71, 26 – 640 Skaryszew

cena brutto ( łącznie z podatkiem VAT) w zł : 530.124,83 ( słownie: pięćset trzydzieści tysięcy sto dwadzieścia cztery złotych 83/100 ).  

( Wykonawca wykluczony z niniejszego  postępowania, oferta odrzucona)

Oferta niezgodna ze względów formalnych – w trakcie analizy  oferty komisja przetargowa stwierdziła, iż jest ona przygotowana niezgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Wymogiem stawianym przez zamawiającego było podanie wszystkich elementów ceny w złotych. W kosztorysie ofertowym nie uwzględniono poz. 20 – Ścianki czołowe z betonu B-20 dla przepustów z rur o średnicy 40 cm prefabrykowane w ilości 2 szt.  Zgodnie z SIWZ  rozdział 3 pkt. III ppkt. 1 sposób obliczenia ceny ustala się wynagrodzeniem kosztorysowym. Przy braku wskazania cen jednostkowych  w poszczególnych pozycjach przez oferenta zamawiający w toku badania i oceny ofert   nie mógł poprawić i uwzględnić jako oczywista omyłka. Ponadto Wykonawca nie dołączył do oferty wymaganego załącznika nr 4 (wykaz wykonanych zamówień) wraz z referencjami lub opiniami potwierdzającymi należyte wykonanie wykazanych zamówień, zgodnie z zapisem SIWZ, rozdział 1 , część IV, pkt  1 ppkt.1.2  

Mając na uwadze powyższe oferta nie spełnia warunku określonego w art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona w przedmiotowym postępowaniu stosownie do regulacji zawartej w art. 89 ust. 1 pkt. 2 cytowanej na wstępie ustawy. Zgodnie z art.87 ust.2 pkt 3 Zamawiający nie może  uznać w/w niezgodności  jako nieistotnej  zmiany w treści oferty. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 Oferta nr 18

Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANA”

ul. Kilińskiego 15/17, 26 – 600 Radom

cena brutto ( łącznie z podatkiem VAT) w zł : 515 854,18 ( słownie: pięćset piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złotych 18/100 ).  

- oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ,

Liczba punktów w kryterium Cena : 78,95 pkt., Łączna liczba punktów 78,95 pkt.

 

Oferta nr 19

P.P.H.U. „AD-BUD” Paweł Socha

Maliszów 80F, 26 – 624 Kowala

cena brutto ( łącznie z podatkiem VAT) w zł : 556 074,00 ( słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt cztery złotych 00/100 ).  

- oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ,

Liczba punktów w kryterium Cena : 73,24 pkt., Łączna liczba punktów: 73,24 pkt.

 

Oferta nr 20

„DROGBUD” Tomasz i Agata Brok Sp. J.

26 – 600 Radom, ul. Energetyków 16

cena brutto ( łącznie z podatkiem VAT) w zł : 718 194,18 ( słownie: siedemset osiemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 18/100 ).  

- oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ,

Liczba punktów w kryterium Cena : 56,71 pkt., Łączna liczba punktów: 56,71 pkt.

 

 

Oferta nr 22

P.P.H.U. „INSBUD” Marek Sykuła

Sucha, ul. Kasztanowa 14c, 26 – 800 Białobrzegi

cena brutto ( łącznie z podatkiem VAT) w zł : 648 597,92 ( słownie: sześćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 92/100 ).  

- oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ,

Liczba punktów w kryterium Cena : 62,79 pkt., Łączna liczba punktów: 62,79 pkt.

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu: 

-  5 wykonawców zostało wykluczonych,

-  oferty wykonawców wykluczonych zostały odrzucone. 

 

 

 

                                                        Wójt Gminy

                                                           Sławomir Kuśliński

 

Zamieszczono;

Strona internetowa; www.ugradzanow.bip.org.pl

Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Radzanów

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-03-28 15:55:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-28 15:58:31
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry