Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Radzanów: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Radzanów.
Numer ogłoszenia: 194500 - 2013; data zamieszczenia: 17.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Radzanowie , Radzanów, 26-807 Radzanów, woj. mazowieckie, tel. 048 6136362, faks 048 6136362 wew. 28.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugradzanow.bip.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Radzanów..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Radzanów, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r, poz. 391), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211-12 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 2017 z uwzględnieniem lat 2018, 2023 z załącznikami oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radzanów. Usługa obejmuje odbieranie i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych. Charakterystyka Gminy Radzanów:Powierzchnia gminy wynosi 8300 km2.Ilość mieszkańców zameldowanych na pobyt stały: 4 000.Liczba gospodarstw domowych na terenie gminy Radzanów wynosi 860 ± 5% Branica52,Błeszno58,Bukówno71,Grotki Grabina 43,Kozłów 21, Kadłubska Wola54,Czarnocin 60,Młodynie Dolne72,MłodynieGórne37,Radzanów96,Rogolin 67,Ratoszyn38,Podlesie Podgórze25,Ocieść 40,Śliwiny13,Smardzew 44,Żydy 16,Zacharzów40 RAZEM:847Rodzaje odbieranych i zagospodarowanych odpadów.Rodzaje odpadów, które podlegają odbieraniu i zagospodarowaniu w ramach usługi świadczonej przez Wykonawcę,przedstawiono poniżej:-niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,odpady z selektywnej zbiórki, w tym:papier i tektura, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bez podziału na szkło bezbarwne i kolorowe,metal i tworzywa sztuczne, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane powstające w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych,odpady zielone z pielęgnacji ogrodów,zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,odpady niebezpieczne.Prognozowana ilość odpadów w latach następnych : 300 Mg.rok.Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca ma również obowiązek dostarczyć do każdego gospodarstwa domowego po trzy worki na odpady surowcowe o pojemności 120 l o następujących ujednoliconych kolorach:niebieski z przeznaczeniem na makulaturę i tekstylia, żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i metale,zielony z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane kolorowe,a w kolejnych miesiącach na wymianę oraz pojemniki na odpady komunalne o pojemności 120l w terminie do 30 czerwca 2013 roku.Pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 120 l powinien:być kompletny i zdatny do użytkowania,być odporny na UV, niskie temperatury i nagrzewanie,być wyposażony w kółka,posiadać szczelnie zamykaną klapę, posiadać uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczanie,posiadać nadruk-oznaczenie określające jakie odpady w nich umieszczać.Worki powinny :mieć odpowiednią wytrzymałość zarówno na przebicie jak i rozciąganie,posiadać mocny i trwały zgrzew,być wykonane z surowca LDPE,posiadać nadruk określający jakie odpady należy w nich umieszczać.Każdorazowo na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Urzędu Gminy po 100 worków każdego rodzaju celem udostępnienia ich mieszkańcom.Odbiór i częstotliwości odbioru odpadów:odpady zmieszane komunalne odbiór 1 raz w miesiącu, odpady z selektywnej zbiórki gromadzone w kolorowych workachodbiór 1 raz w miesiącu,odpady wielkogabarytowe 2 razy w roku,zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2 razy w roku,-odbiór innych odpadów w zależności od potrzeb, po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.Inne odpady, tj.: odpady niebezpieczne, odpady budowlano, remontowe i rozbiórkowe, zbierane selektywnie przez mieszkańców będą przekazywane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) lub odbierane w zbiórkach prowadzonych w systemie akcyjnym.Mieszkańcy są zobowiązani do wystawienia pojemnika oraz worków do drogi umożliwiającej dojazd środkiem transportu przez Wykonawcę. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) Wykonawca jest obowiązany odbierać odpady zgromadzone w punkcie selektywnego zbierania odpadów .PSZOK będzie umożliwiał odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, a w szczególności: zużyte baterie i akumulatory w ilości ok. 100 kg.rok.zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ok. 6 Mg.rok.meble i inne odpady wielkogabarytowe ok. 10 Mg.rok.,zużyte opony ok. 4 Mg.rok,odpady budowlane i rozbiórkowe ok. 20 Mg.rok,odpady zielone ok. 20 Mg.rok,odpady niebezpieczne (np.: przeterminowane lekarstwa, zużyte baterie i akumulatory, świetlówki, opakowania po farbach i lakierach), ok. 0,5 Mg.rok.Ponadto będzie umożliwiał odbiór odpadów zebranych selektywnie, w sytuacji, gdy ich przekazanie w terminie wyznaczonym harmonogramem jest niemożliwe.PSZOK zostanie wyposażony w kontenery KP-7(opojemności 7 m3), będące własnością zamawiającego. Zostaną one w sposób jednoznaczny oznakowane, na jaką frakcje odpadów komunalnych są przeznaczone. Wykonawca dostarczy 3 sztuki pojemników na odpady niebezpieczne, odpowiednio oznakowane.Organizacja i prowadzenie PSZOK-u leżą po stronie Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego w ciągu 48 godzin do odbioru frakcji odpadów zgromadzonych w PSZOK.Odbieranie odpadów komunalnych, pochodzących z gospodarstw domowych zbieranych na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Radzanów odbywać się będzie w kontenerach, pojemnikach lub workach:odpady zbierane selektywnie ( papier, szkło, tworzywa sztuczne i metal, opakowania wielomateriałowe 4 kontenery o poj. 7 m3 z otworami klapowymi,odpady zielone i ulegające biodegradacji 1 kontener o poj. 7 m3 z otworami klapowymi,odpady wielkogabarytowe 1 kontener o poj. 7 m3 z otworami klapowymi,zużyte opony 1 kontener o poj. 7 m3 z otworami klapowymi,zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 1 kontener o poj. 7 m3 z otworami klapowymi,odpady budowlane i rozbiórkowe 1 kontener o poj. 7 m3 z otworami klapowymi,baterie i akumulatory 1 pojemnik o pojemności 120 l,przeterminowane leki 1 pojemnik o pojemności 120 l,pozostałe odpady niebezpieczne 1 pojemnik o pojemności 120l,Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odpadów odebranych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów.PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY.Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:Wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami; w tym: ustawą prawo ochrony środowiska, ustawą o odpadach oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. (Dz. U z 2013 r. poz. 122) wydanym na podstawie art. 9d ust. 2 ustawy z dn. 13 września 2012 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.)Wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku podjętym uchwałą Rady Gminy z dnia 05 kwietnia 2013 r , Uchwała nr III.16.2013.Wykonawca odpowiedzialny jest za osiągnięcie poziomów odzysku odpadów komunalnych z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012r., poz. 645) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676).W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania się do europejskich norm zarządzania środowiskiem, pod nadzorem osoby posiadającej kwalifikacje w zakresie prawidłowego stosowania tych norm , stosując określone procedury Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem, tj sporządzanie kwartalnych sprawozdań, zawierających:informacje o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne , odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:przekazanych do składowania na składowisku odpadów,nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania;liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem (w tym mimo zadeklarowania nie zbierają selektywnie odpadów).Wykonawca przedkłada Zamawiającemu:w terminie składania faktur wykaz wszystkich posesji, od których zostały odebrane odpady komunalne w poszczególnych miesiącach danego kwartału.w terminie składania kolejnych faktur wykaz posesji, które nie były zamieszczone we wcześniejszych wykazach, a odebrano z nich w bieżącym okresie odpady komunalne oraz wykaz posesji, od których zaprzestano odbierać odpady komunalne na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kopie dowodów dostarczania odpadów do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania, tj. karty ewidencji odpadów lub karty przekazania odpadów.Sprawozdania kwartalne należy przekazywać Zamawiającemu w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczą.Protokoły wykonania usług oraz wykazy, o których mowa powyżej, należy przekazywać Zamawiającemu w terminie do 20go dnia następnego miesiąca, którego dotyczą.W zakresie wymagań dotyczących pojemników lub worków na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz worków na odpady surowcowe , tj.: szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, makulaturę i tekstylia, odpady z tworzyw sztucznych imetali:wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbiórki odpadów jest obowiązkiem Wykonawcy wyposażenie nieruchomości w worki jest obowiązkiem Wykonawcy.powiadomienie Gminy w przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wykonawca odbierający odpady komunalne ma obowiązek przyjąć je jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie powiadomić o tym Gminę w przeciągu 3 dni pocztą elektroniczną na adres: gmina@radzanow.pl oraz w bieżącym protokole wykonania usług.W zakresie częstotliwości i sposobu odbioru odpadów komunalnych:Wykonawca będzie odbierał poszczególne frakcje odpadów komunalnych z częstotliwością i w sposób zgodny z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzanów oraz zapisami pkt. 4.W zakresie dotyczącym harmonogramu wywozu odpadów komunalnych:dokonywanie odbioru odpadów komunalnych sprzed posesji zgodnie z harmonogramem określonym przez Wykonawcę, w porozumieniu z Zamawiającym,zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram odbioru odpadów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć mieszkańcom wszelkie zmiany harmonogramu wymagają formy pisemnej, za wyjątkiem zmian jednorazowych wynikających z nadzwyczajnych sytuacji, np. powódź, gwałtowne opady śniegu, nieprzejezdna droga, dni ustawowo wolne. We wszystkich przypadkach zmiana harmonogramu nastąpi po, co najmniej ustnym, uzgodnieniu między stronami. Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy.W zakresie zagospodarowania odpadów:przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami komunalnymi, tj. Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK),przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013., poz. 21). INNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY:Szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:W zakresie używanych pojazdów do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:zapewnienia przez cały czas trwania umowy dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w ilości minimum jak w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie,użytkowania pojazdów specjalistycznych dla tego typu usług; pojazdy te winny być we właściwym stanie technicznym i prawidłowo oznakowane oraz wyposażone w system:monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych; odbierania i transportowania odpadów pojazdami bezpylnymi i kontenerowymi zgodnie z przepisami art. 61 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.); transport odpadów wielkogabarytowych, odpadów umieszczonych w szczelnych workach plastikowych, może odbywać się pojazdami ciężarowymi;zabezpieczenia przewożonych odpadów przed wysypaniem na drogę a także przed wydzielaniem nieprzyjemnego zapachu;zachowania właściwego stanu sanitarnego użytkowanych pojazdów (mycie, dezynfekcja sprzętu winno odbywać się w warunkach spełniających wymagania z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej); pojazdy do odbierania odpadów komunalnych winny być myte z zewnątrz i wewnątrz oraz odkażane nie rzadziej niż raz w tygodniu;W zakresie bazy magazynowotransportowej (zaplecza techniczno biurowego):baza musi być usytuowana na terenie Gminy Radzanów lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy, na terenie do którego Wykonawca posiada tytuł prawny; baza musi być wyposażona w:miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów,-pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób,miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych,legalizowaną samochodową wagę najazdową.W zakresie wyposażenia bazy należy zapewnić aby:teren bazy magazynowo transportowej był zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym;miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu;miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych;-teren bazy magazynowo transportowej był wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145). samochody do realizacji przedmiotu zamówienia należy garażować wyłącznie na terenie bazy transportowej,urządzenia rezerwowe, przeznaczone do remontu takie jak kontenery, pojemniki i inne winny być składowane na terenie bazy transportowej z zachowaniem wymaganych przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska itp.,wstęp na teren bazy transportowej Wykonawcy należy umożliwić przedstawicielom Zamawiającego lub pracownikom publicznych instytucji upoważnionych do kontroli realizacji ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz realizacji wymagań wynikających Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Radzanów.Dopuszcza się aby część transportowa i część magazynowa znajdowały się na oddzielnych terenach, z tym że wówczas ww. wymagania stosuje się odpowiednio do tych terenów i wyposażenia. Wyposażenie własnych pracowników zajmujących się wywozem odpadów w odzież ochronną z widocznym logo firmy,ponoszenie pełnej odpowiedzialności za należyte wykonanie powierzonych czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa,ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy.Wykonawca jest zobowiązany do zebrania także odpadów leżących obok altanek śmietnikowych i pojemników.Wykonawca będzie dostarczać Zamawiającemu cztery razy w roku sprawozdania z ilości odebranych i poddanych unieszkodliwieniu odpadów. Sprawozdanie obejmować będzie każdy kwartał wykonywanej usługi. Sprawozdanie winno być sporządzone na obowiązującym druku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012r., poz. 630) Sprawozdanie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu do końca miesiąca następującego po danym kwartale.za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca.OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO. Przy podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy listę gospodarstw domowych do obsługi..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • prawo opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp do wysokości 50% wartości wynagrodzenia ofertowego określonego w umowie; zamówienie uzupełniające na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.53.30.00-2, 90.51.40.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że posiada: wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Radzanów, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wymaganego zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, oraz decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 21).Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w.w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje główne usługi polegające na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w tym: 2 usługi, z których każda była wykonana lub jest wykonywana w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy i które to usługi obejmowały odbiór odpadów komunalnych o łącznej masie co najmniej 250 Mg i obejmowała odbiór odpadów z obszaru zamieszkałego przez min 4000 osób.Uwaga:1) Zamawiający stawiając powyższy warunek udziału w postępowaniu, skorzystał z możliwości wynikającej z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane poprzez:określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie tj. głównych usług rozumianych przez Zamawiającego jako usługi polegające na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;wskazanie usług, dla których Zamawiający wymaga załączenia do oferty dowodów, potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj. 2 usług, opisanych w pkt. 5.1.2 SIWZ; 2) Zamawiający uzna, że powyższy warunek udziału w postępowaniu jest spełniony a Wykonawca gwarantuje należyte wykonanie udzielanego zamówienia, gdy wszystkie wykazane przez Wykonawcę usługi wykonał lub wykonuje należycie; Dla każdej pozycji wykazu należy załączyć dokumenty, z których będzie wynikało, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 3) W przypadku usług nadal wykonywanych należy podać łączną masę odpadów komunalnych odebranych przed upływem terminu składania ofert;4) Pod pojęciem odpady komunalnenależy rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej niżej wymienionym sprzętem: a) co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbioru odpadów komunalnych z funkcją kompaktującą o pojemności zabudowy co najmniej 25 m³ oraz spełniającymi normę emisji spalin co najmniej EURO IV lub równoważną, b) co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie bez funkcji kompaktującej o ładowności co najmniej 5 t oraz spełniającymi normę emisji spalin co najmniej EURO IV lub równoważną, c) co najmniej jednym pojazdem do odbioru odpadów komunalnych z zabudową hakową o pojemności kontenera min. 23 m³ z żurawiem samochodowym oraz spełniającym normę emisji spalin co najmniej EURO IV lub równoważną,

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponowanie osobą o stosownych kwalifikacjach do nadzoru w zakresie zgodności stosowania europejskich norm zarządzania środowiskiem podczas realizacji przedmiotu zamówienia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże:posiadaną opłaconą polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych); oraz dysponowanie środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w drugim zdaniu w punktach 6.3.2-6.3.4 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punktach 6.3.2- 6.3.4 SIWZ. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugradzanow.bip.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Radzanowie, 26 - 807 Radzanów 92A.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Radzanowie, 26 - 807 Radzanów 92A sekretariat (pokój nr 17).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki
SIWZ 2013.doc
zał. 1 odpady.doc
zał.2 oferta odpady.doc
zał. 3 oświadczenie .doc
zał.4 oświadczenie .doc
zał.5 wykaz usług .doc
zał. 6 wykaz sprzętu .doc
zał. 7 umowa odpady.doc
zał.8 wyk.osób odpady.doc
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-05-17 15:53:21
 • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-17 15:53:21
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry