Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 366184-2013 z dnia 2013-09-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Radzanów
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa centrum wsi Radzanów wraz z budowa deptaka wzdłuż drogi powiatowej zlokalizowanej na działkach nr 237, 425/1 Radzanów gm. Radzanów. Termin składania ofert: 2013-09-26

Radzanów: Rozbudowa centrum wsi Radzanów wraz z budową deptaka wzdłuż drogi powiatowej.
Numer ogłoszenia: 412500 - 2013; data zamieszczenia: 10.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 366184 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Radzanowie, Radzanów, 26-807 Radzanów, woj. mazowieckie, tel. 048 6136362, faks 048 6136362 wew. 28.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa centrum wsi Radzanów wraz z budową deptaka wzdłuż drogi powiatowej..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa centrum wsi Radzanów wraz z budowa deptaka wzdłuż drogi powiatowej zlokalizowanej na działkach nr 237, 425/1 Radzanów gm. Radzanów. Rozbudowa centrum wsi Radzanów: - roboty przygotowawcze - roboty ziemne - odwodnienie korpusu drogowego - podbudowy - nawierzchnie - roboty wykończeniowe - bariery ochronne - krawężniki obrzeża i ścieki - zieleń, trawniki, drzewa i krzewy - wyposażenie i mała architektura - budynek wc.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.32.22-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Działanie Odnowa i Rozwój Wsi objetego PROW na lata 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe BRUK-BUD Grzegorz Rychlicki, Skaryszew, 26-640 ul.Jana Matejki 6, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 410336,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 374677,64

  • Oferta z najniższą ceną: 365581,09 / Oferta z najwyższą ceną: 522107,39

  • Waluta: PLN.
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 852103]

przewiń do góry