Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 421274-2013 z dnia 2013-10-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Radzanów
Przedmiotem zamówienia jest odbudowa drogi gminnej w miejscowości Błeszno - Branica zlokalizowanej na działce nr 685 Błesznie i 549 Branica gm. Radzanów. Odbudowa drogi w m. Błeszno - Branica : - długość 2475 m i szerokość 4,0 m...
Termin składania ofert: 2013-10-31

Numer ogłoszenia: 434806 - 2013; data zamieszczenia: 24.10.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 421274 - 2013 data 16.10.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy w Radzanowie, Radzanów, 26-807 Radzanów, woj. mazowieckie, tel. 048 6136362, fax. 048 6136362 wew. 28.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
 • W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treścioferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach: Przewidywane zmiany umowy oraz warunki dokonywania tych zmian. Zamawiający przewiduje możliwość: a) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadkach: - wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych, - działania siły wyższej, - wystąpienia przerw w realizacji robót lub ich wstrzymanie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; b) zmiany ustalonych podwykonawców w sytuacjach, gdy dotychczasowy podwykonawca nie realizuje umowy w sposób należyty, bądź z przyczyn losowych nie może kontynuować robót; c) zmiany ustalonych w umowie kierowników budowy lub robót w uzasadnionych przypadkach. Nowy kierownik budowy, robót winien spełniać warunki nie gorsze od tych jakie były postawione dla kierownika budowy lub robót w specyfikacji;.
 • W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach: Przewidywane zmiany umowy oraz warunki dokonywania tych zmian. Zamawiający przewiduje możliwość: a) zmiany ustalonych podwykonawców w sytuacjach, gdy dotychczasowy podwykonawca nie realizuje umowy w sposób należyty, bądź z przyczyn losowych nie może kontynuować robót; b) zmiany ustalonych w umowie kierowników budowy lub robót w uzasadnionych przypadkach. Nowy kierownik budowy, robót winien spełniać warunki nie gorsze od tych jakie były postawione dla kierownika budowy lub robót w specyfikacji;.


  

 

Radzanów: Odbudowa drogi gminnej nr 110309W z miejscowości Błeszno do miejscowości Branica, długość 2475 mb, od km 0+355 do km 2+830.
Numer ogłoszenia: 421274 - 2013; data zamieszczenia: 16.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Radzanowie , Radzanów, 26-807 Radzanów, woj. mazowieckie, tel. 048 6136362, faks 048 6136362 wew. 28.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa drogi gminnej nr 110309W z miejscowości Błeszno do miejscowości Branica, długość 2475 mb, od km 0+355 do km 2+830..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbudowa drogi gminnej w miejscowości Błeszno - Branica zlokalizowanej na działce nr 685 Błesznie i 549 Branica gm. Radzanów. Odbudowa drogi w m. Błeszno - Branica : - długość 2475 m i szerokość 4,0 m planowanej nawierzchni - podbudowy - zagęszczanie i profilowanie podłoża wykonywane mechanicznie, wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie, skropienie emulsją nawierzchni drogowych warstw konstrukcyjnych nieulepszonych. - nawierzchnie - z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm. - roboty wykończeniowe - plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania do 10 cm z odwodnieniem ścinki na odkład do 1 km. Wykonywanie poboczy z kruszywa łamanego wraz z zagęszczeniem gr warstwy 10 cm..

  II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na roboty występujące w zamówieniu podstawowym, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 -ustawą Pzp- do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego na podstawie odrębnej umowy.

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.30.00-9.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2013.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Posiadania wiedzy i doświadczenia; Wykonawca musi spełniać następujący warunek:Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną,polegającą na wykonaniu drogi o nawierzchni asfaltowej o wartości brutto nie mniejszej niż 500 000,00 zł. ( słownie: pięćset tysięcy złotych ). Wymagane jest także przedstawienie dokumentów (opinii, referencji) potwierdzających należyte wykonanie wykazanych zamówień. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Wykaz wykonanych zamówień sporządzony na formularzu lub według formularza stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ oraz dokumenty (opinie, referencje) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółki Cywilnej) o udzielenie niniejszego zamówienia warunek w zakresie doświadczenia musi być spełniony przez Wykonawców łącznie.

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą - ( kierownik robót) posiadającą uprawnienia w specjalności drogowej. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Wykaz osób niezbędnych do realizacji zamówienia sporządzony na formularzu lub według formularza stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółka Cywilna) o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie łączny potencjał kadrowy. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzony na formularzu lub według formularza stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca przedłoży wraz z ofertą oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia wyszczególnione powyżej w pkt. 2 - sporządzone na formularzu lub według formularza stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (np.: jako Konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. IV niniejszej SIWZ. 2. W odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1, pkt. 1¸9 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 3. Wykonawcy występujący wspólnie zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ustanawiają Pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Oryginał pełnomocnictwa lub kserokopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty. 5. Udzielone pełnomocnictwo musi w szczególności wskazywać: a). postępowanie o zamówienie publiczne, którego ono dotyczy, b). wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu lub siedziby, c). ustanowionego Wykonawcę - Pełnomocnika (Lidera) oraz zakres jego umocowania. Uwaga: Treść Pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 6. Dokument Pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym także Wykonawcę -Pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - dla wykonawców składających wspólną ofertę. Stosowne odpisy z rejestru lub ewidencji muszą zostać dołączone do oferty. 7. Zgodnie z art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. 9. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem (Liderem). 10. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu np.: nazwa i adres wykonawcy należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie Pełnomocnika konsorcjum.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach: Przewidywane zmiany umowy oraz warunki dokonywania tych zmian. Zamawiający przewiduje możliwość: a) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadkach: - wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych, - działania siły wyższej, - wystąpienia przerw w realizacji robót lub ich wstrzymanie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; b) zmiany ustalonych podwykonawców w sytuacjach, gdy dotychczasowy podwykonawca nie realizuje umowy w sposób należyty, bądź z przyczyn losowych nie może kontynuować robót; c) zmiany ustalonych w umowie kierowników budowy lub robót w uzasadnionych przypadkach. Nowy kierownik budowy, robót winien spełniać warunki nie gorsze od tych jakie były postawione dla kierownika budowy lub robót w specyfikacji;

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugradzanow.bip.org.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Radzanów, 26 - 807 Radzanów,.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Radzanów, 26 - 807 Radzanów, Sekretariat (pokój nr 17).

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Załączniki:

  SIWZ .doc

  zmiana SIWZ dot. aktualizacji projektu umowy 

  umowa - aktualny projekt .doc

  kosztorys ofertowy.pdf

  spis st.pdf

  odtworzenie trasy.pdf

  podbudowy.pdf

  nawierz.pdf

  ścinanie poboczy.pdf

  koryto wraz z profilowaniem.pdf
  Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-10-16 13:51:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-24 14:31:22
  • Historia dokumentu:

  [Liczba odsłon: 845987]

  przewiń do góry