Radzanów, dnia 2014-07-30 r.


SGR.271.1.2014

Centrum Sedno Sp. z o.o.

ul. Niepodległości 44-48

75-252 Koszalin

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Gmina Radzanów – Zamawiający, 26 – 807 Radzanów 92a, prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Radzanów” informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 2 złożonej przez:

Nowa Szkoła Sp. z o.o.

ul. POW 25,

90-249 Łódź;

cena netto (bez podatku VAT) w zł: 149.553,79 zł
(słownie złotych: sto czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote i 79 /100)
wartość podatku VAT w zł.: 34.363,21  zł.

(słownie złotych: trzydzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy złote i 21/100).  
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł:
183.917,00
(słownie złotych: sto osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemnaście złotych ).  
- oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ,
Liczba punktów w kryterium Cena : 100  pkt.


Oferta nr 1
Centrum Sedno Sp. z o.o.

 ul. Niepodległości 44-48

75-252 Koszalin
cena brutto w zł: 264.130,20 (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści złote 20/100 )

( Wykonawca wykluczony z niniejszego  postępowania, oferta odrzucona ) Wykonawcy wykluczeni z niniejszego postępowania:


Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4   ustawy Prawo zamówień publicznych    ( tj. z 2013r. Dz. U. poz. 907 z późn. zm ) zamawiający wykluczył  z postępowanie wykonawcę przedkładającego ofertę nr 1. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

            W ofercie nr 1 złożonej przez Centrum Sedno Sp. z o.o. Wykonawca  nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu;

            W trakcie analizy  oferty Centrum Sedno Sp. z o.o. komisja przetargowa stwierdziła, iż wykonawca nie spełnił warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający postawił warunek (SIWZ  pkt. VIII ppkt. 1.2 )że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie jedną umowę, której przedmiotem było wyposażenie obiektów w materiały (pomoce dydaktyczne) meble lub sprzęt informatyczny o wartości wyposażenia co najmniej 200.000,00 zł brutto.

            Wykonawca wykazał zrealizowanie dwóch dostaw: dostawa nr 1 o wartości 160.000,00 zł , dostawa nr 2 o wartości 108.455,00.  Wartość każdej z nich jest jednak niższa niż 200.000,00 zł.

     Mając na uwadze powyższe firma Centrum Sedno Sp. z o.o.  nie spełnia warunku określonego przez Zamawiającego w SIWZ.

Powyższe okoliczności stanowią, zgodnie z art. 24 ust 2 pkt. 4 ustawy, podstawę wykluczenia Państwa z niniejszego postępowania.


Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu:  
-  1 wykonawca został wykluczony,

-  oferty wykonawców wykluczonych zostały odrzucone.  


Zgodnie z art.94 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku  Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907.) Umowa z wybranym wykonawcą może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2- tj. drogą elektroniczną lub fax-em  i pocztą.                                                                                                                                              Wójt Gminy 

                    Sławomir Kuśliński

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-07-30 13:07:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-30 13:07:45
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry