Radzanów, dnia 17.07.2015 r.

 

ZP.b. 271.b. 1.2015

 

                INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Radzanów  – Zamawiający, 26 – 807 Radzanów 92A, prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młodynie Górne gm. Radzanów informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 5 złożonej przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp z o.o. ul. Opoczyńska 38, 26 – 434 Gielniów, cena brutto ( łącznie z podatkiem VAT) w zł: 94.714,92 zł. ( słownie: dziewięćdziesiąt  cztery tysiące siedemset czternaście złotych 92/100), rękojmia i gwarancja  - 60 miesięcy

- oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ,

Liczba punktów w kryterium Cena: 93,96 pkt.,

Liczba punktów w kryterium Termin gwarancji: 3,00 pkt.,

Łączna liczba punktów: 96,96 pkt.

cena netto w zł: 77 004,00 ,-

(słownie złotych: siedemdziesiąt siedem tysięcy cztery złote 00/100)

+ obowiązujący podatek VAT w wysokości: 23 %,

wartość podatku VAT w zł: 17 710,29 ,-

(słownie złotych: siedemnaście tysięcy sto siedemset dziesięć złotych 29/100).

cena brutto w zł:  94.714,92  zł.

(słownie złotych: dziewięćdziesiąt  cztery tysiące siedemset czternaście złotych  92/100)

Gwarancja na wykonane roboty: 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego robót.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta nr 5 jest ofertą najkorzystniejszą pod względem kryterium Cena ofertowa brutto: 97%
i termin gwarancji: 3% spośród ofert przedłożonych w niniejszym postępowaniu oraz s
pełniających wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu przetargowym:

1) złożono 5 ofert,

2) z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy,

3) z postępowania nie odrzucono żadnej oferty.

 

 Nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „PERFEKT” Marek Jaworski i Henryk, Karcz Spółka

Jawna 26 – 618 Radom, ul. Rodziny Ziętałów 5A. – oferta odrzucona, wykonawca wykluczony.

Oferta niezgodna ze względów formalnych –  komisja przetargowa w trakcie analizy oferty Przedsiębiorstwa stwierdziła i na podstawie art. 90 wezwała do wyjaśnienia czy oferta  zawiera poprawną kwotę gdyż istnieje podejrzenie rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia. Oferent wyjaśniając cenę oferty stwierdził, iż po ponownym  przeliczeniu pomylił się w obliczeniu ceny.  Obecna wartość wg wykonawcy wynosi 103 148,73 zł. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych – art. 89 ust. 1 ust. 6 nie zezwala na poprawienie ceny w ofercie. W SIWZ określono, iż wynagrodzenie za wykonane roboty ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego, do oferty nie był wymagany kosztorys ofertowy i takiego wykonawca nie dołączył.

     Mając na uwadze powyższe w ofercie firmy   Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „PERFEKT” Marek Jaworski, Henryk  Karcz Spółka Jawna, 26 – 600 Radom, ul. Rodziny Ziętałów 5A  w toku badania ofert niedopuszczalne jest dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w ofercie która wpływa na cenę oferty. Oferta nie spełnia warunku określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych i została odrzucona w przedmiotowym postępowaniu stosownie do regulacji zawartej w art. 89 ust. 1 pkt. 2 cytowanej na wstępie ustawy. Zgodnie z art.87 ust.1 pkt 6 Zamawiający nie może  uznać w/w niezgodności  jako nieistotnej  zmiany w treści oferty.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „INTERBUD” sp. z o.o. 26 – 600 Radom, ul. Limanowskiego 154  - cena brutto ( łącznie z podatkiem VAT) w zł: - cena 123.000,00 zł. ( słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych  00/100 ), rękojmia i gwarancja  - 60 miesięcy, - oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ,

Liczba punktów w kryterium Cena: 77,04 pkt.,

Liczba punktów w kryterium Termin gwarancji: 3,00 pkt.,

Łączna liczba punktów: 80,04 pkt.

 

Oferta nr 3

 „ZYKO - DRÓG” sp. z o.o. 26 – 600 Radom, ul. Żalazna 3  - cena brutto ( łącznie z podatkiem VAT) w zł: - cena 109.007,03 zł. ( słownie: sto dziewięć  tysięcy siedem złotych  03/100 ), rękojmia i gwarancja  - 48 miesięcy, - oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ,

Liczba punktów w kryterium Cena: 86,88 pkt.,

Liczba punktów w kryterium Termin gwarancji: 2,40 pkt.,

Łączna liczba punktów: 89,28 pkt.

 

Oferta nr 4

„As” Sp. z o.o., ul. Wrocławska 8, 26 – 600 Radom

cena brutto ( łącznie z podatkiem VAT) w zł: 106.887,00 zł. ( słownie: sto sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem  złotych 00/100), rękojmia i gwarancja  - 60 miesięcy, - oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ,

Liczba punktów w kryterium Cena: 88,61 pkt.,

Liczba punktów w kryterium Termin gwarancji: 3,00 pkt.,

Łączna liczba punktów: 91,61 pkt.

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta z wybranym Wykonawcą w następujących terminach: krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub krótszym niż 10 dni od dnia przesłania pocztą. Zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy PZP faksem i pocztą.

 

 

                                                        Wójt Gminy w Radzanowie

                                                           Sławomir Kruśliński

Zamieszczono;

Strona internetowa; www.ugradzanow.bip.org.pl

Tablica ogłoszeń Gmina Radzanów, 26 – 807 Radzanów 92A

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-17 14:08:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-17 14:08:06
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry