Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

GMINA RADZANÓW
26-807 RADZANÓW                                                                               Radzanów, 23 listopada 2015r


Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GGK.271.1.2015  w trybie przetargu nieograniczonego na

„ Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych   od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Radzanów”, Nr ogłoszenia  307644 z dnia 16.11.2015r.

     Gmina Radzanów,  działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r poz.907 ze zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Pytanie 1
„Czy istnieje wprowadzenie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy                        w przypadku zmiany:
1) Wzrostu stawki za składowanie odpadów komunalnych-wzrost Opłaty Marszałkowskiej.
2) Wzrost stawki za przyjęcie odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)”


Odpowiedź na pytanie 1
Zamawiający nie przewiduje zmian co do zawartej umowy w  przypadku: „wzrostu stawki za składowanie odpadów komunalnych - wzrost Opłaty Marszałkowskiej, wzrostu  stawki za przyjęcie odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) ” -  ( Rozdział 12    pkt 1  i 5  SIWZ)   oraz  nie przewiduje innych zmian co do zawartej umowy.

Pytanie 2
„W ogłoszeni o przetargu na stronie bip III.41) w zakresie wykazywania spełnienia warunków art.22 ust.1 ustawy jest wymagana opłacona polisa oc w zakresie prowadzonej działalności , czy ona musi być na konkretną kwotę oraz okres zawarta? Natomiast w specyfikacji w pkt 4 Ad. Sytuacji ekonomicznej i finansowej wystarczy zaakceptować umowę do przetargu, z której to wynika w par 7 ze wykonawca zawrze odpowiednie umowy ubezpieczenia. Zatem proszę o odpowiedź  czy polisa oc ma być zawarta i opłacona już na etapie składania dokumentów przetargowych i jeżeli tak to na jaką kwotę  min i okres? Czy może polisa będzie potrzebna dopiero po rozstrzygnięciu przetargu na etapie wykonywania umowy?”.
Odpowiedź na pytanie 2
Zamawiający nie precyzuje  co do wysokości stawki polisy OC lecz zgodnie z: § 7 umowy,  pkt 4  Rozdziału 5 SIWZ i pkt III.4.1) ogłoszenia polisa taka obowiązuje Wykonawcę,  który wygra przetarg.

 Pytanie 3
„Proszę o informację czy wpis z działalności regulowanej wydawany przez Gminę Radzanów musi być nie starszy niż.. do przetargu (aktualny?) Jaka jest procedura o wystąpienie o takie zaświadczenie, jeżeli jesteśmy już wpisani i czy jest ono wydawane na czas określony?”

Odpowiedź na pytanie 3
a)Wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy  Radzanów   w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Radzanów, należy przedstawić  zgodnie z Rozdz. 5 pkt 1 litera a) SIWZ  tj. posiadany.
W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.
 
Wójt Gminy
Sławomir Kruśliński
Radzanów: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Radzanów.
Numer ogłoszenia: 307644 - 2015; data zamieszczenia: 16.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Radzanowie , Radzanów, 26-807 Radzanów, woj. mazowieckie, tel. 048 6136362, faks 048 6136362 wew. 28.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radzanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Radzanów..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot, sposób i terminy wykonania zamówienia; okres obowiązywania umowy. 1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Radzanów a także innymi przepisami prawa ustawowego i miejscowego. 1.2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzanów, zakres prac obejmuje odbieranie bezpośrednio z posesji (miejsc odbioru) lub jej okolicy (mieszkańcy w przypadku nie możności bezpośredniego dojazdu dostarczą odpady do najbliższych punktów znajdujących się przy drodze/ulicy) frakcji mokrej i suchej (szkło, tworzywa sztuczne, papier, metale). 1.3. Charakterystyka Gminy Radzanów: Powierzchnia gminy wynosi 8259 ha. Ilość osób zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów ok.3900. Gminę tworzy 18 wsi sołeckie. Ilość gospodarstw domowych określa się na ok.860. Liczby dotyczące nieruchomości są orientacyjne. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby punktów odbioru odpadów. Ich liczba w ciągu okresu realizacji zamówienia może wzrosnąć lub zmaleć i jest zależna od złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości. L.p. Miejscowość Odpady segregowane - liczba gospodarstw domowych Odpady nie segregowane - liczba gospodarstw domowych 1 Błeszno 50 2 Branica 51 3 Bukówno 73 4 Czarnocin 60 5 Grotki 41 6 Kadłubska Wola 56 1 7 Kozłów 21 8 Młodynie Dolne 47 9 Młodynie Górne 62 10 Ocieść 41 11 Podlesie,Podgórze 25 12 Radzanów 102 1 13 Ratoszyn 38 14 Rogolin 75 15 Smardzew 42 1 16 Zacharzów, Kepina 45 17 Żydy 17 18 Śliwiny 14 RAZEM: 860 3 Szczegółowy wykaz nieruchomości będzie przekazywany Wykonawcy w toku realizacji Zamówienia. 1.4 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji zamówienia przepisów prawa, w szczególności takich jak: ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( t. j. Dz. U. 2015r. poz.584 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r.poz. 21 z poźn. zm.), ustawa z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.1399 z późn. zm.), ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t. j. Dz. U. z 2015. poz.1651 z późn. zm), ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t. j. Dz. U. 2013r. poz. 1155), ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 687 z późn. zm), ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( t. j. Dz. U. z 2015r. poz.469 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. 2009r., Nr 104, poz. 868), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (tj. Dz. U. 2014r., poz. 1973), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014r., poz. 1923), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012r poz. 645), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r.w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012r. poz. 630), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. 2012. 676), rozporządzenie ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r poz.122),zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Radzanów a także innymi przepisami prawa ustawowego i miejscowego. 1.5. Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru niżej wymienionych odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 1)odpady zmieszane oraz pozostałości z segregowania odpadów wraz z pozostałymi bioodpadami(frakcja mokra); 2)papier, tektura, 3)metale, 4)tworzywa sztuczne (plastik), 5)szkło, 6)opakowania wielomateriałowe, 7)zmieszane odpady opakowaniowe; 8)odpady komunalne ulegające biodegradacji, 9)przeterminowanych leków, 10)zużytych baterii i akumulatorów, 11)zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 12)mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 13)odpadów budowlanych i rozbiórkowych z remontów prowadzonych samodzielnie, 14)opakowań po nawozach sztucznych, 15)zużytych opon, 16)opakowań po lakierach i farbach (chemikalia) Wykonawca ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty odebrać wyłącznie te odpady budowlano-budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty; odpady nie spełniające tej definicji Wykonawca ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą. Odpady wymienione w pkt 1-8 Wykonawca jest zobowiązany do odbioru z poszczególnych nieruchomości zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru 1 raz w miesiącu. Odpady wymienione w pkt 9-16 Wykonawca jest zobowiązany do odbioru dwa razy w okresie obowiązywania umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym zgodnie ze stosownymi zapisami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Radzanów. Odbiór odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie się odbywać poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą szczegółowych terminach zapisanych w harmonogramie. W okresie między wystawkami mieszkańcy będą mogli własnym transportem dowieźć odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Wykonawca uzyska zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wymagane zezwolenia i decyzje na prowadzenie PSZOK-u. Wykonawca jest obowiązany odbierać odpady zgromadzone w punkcie selektywnego zbierania odpadów. PSZOK będzie umożliwiał odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, a w szczególności: - zużyte baterie i akumulatory, - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, - meble i inne odpady wielkogabarytowe , - zużyte opony , - odpady budowlane i rozbiórkowe, - odpady zielone, - odpady niebezpieczne (np.: przeterminowane lekarstwa, zużyte baterie i akumulatory, świetlówki, opakowania po farbach i lakierach), Ponadto będzie umożliwiał odbiór odpadów zebranych selektywnie, w sytuacji, gdy ich przekazanie w terminie wyznaczonym harmonogramem jest niemożliwe. PSZOK zostanie wyposażony w pojemniki, będące własnością Wykonawcy. Zostaną one w sposób jednoznaczny oznakowane, na jaką frakcje odpadów komunalnych są przeznaczone. Dodatkowo Wykonawca dostarczy 3 sztuki pojemników na odpady niebezpieczne, odpowiednio oznakowane. Organizacja i prowadzenie PSZOK-u leżą po stronie Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego w ciągu 48 godzin do odbioru frakcji odpadów zgromadzonych w PSZOK. Odbieranie odpadów komunalnych, pochodzących z gospodarstw domowych zbieranych na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Radzanów odbywać się będzie w pojemnikach lub workach. Ilość odpadów zebranych na terenie Gminy Radzanów w latach 2012- 2014. Rok Odpady segregowane Mg Odpady komunalne Mg Razem Mg 2012 180 225 405 2013 174 178 352 2014 103 287 390 1.6. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do dostarczenia do każdego gospodarstwa domowego w terminie do 05.01.2016 r. 5 worków na odpady surowcowe o pojemności 120 l z foli LDPF o grubości co najmniej 60 mikronów. Dostarczone worki powinny być oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadów zbieranych selektywnie oraz powinno na nich widnieć oznaczenie z napisem, co do przeznaczenia worka. Każdorazowo po odebraniu odpadów Wykonawca pozostawi właścicielowi nieruchomości odpowiednią ilość worków odpowiadającą ilości odebranych worków, chyba że właściciel nieruchomości zamieszkałej poprosi o większą ilość worków odpowiadającą faktycznemu i aktualnemu zapotrzebowaniu (nie więcej niż 5 sztuk w odniesieniu do danej frakcji odpadów)Każdorazowo na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do UrzęduGminy worki na odpady dla każdego rodzaju w terminie 7 dni od zgłoszenia telefonicznegocelem udostępnienia ich mieszkańcom. Na wniosek właściciela nieruchomości, Wykonawca zapewni pojemniki na odpady zmieszane. Forma i zasady udostępnienia pojemników regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a właścicielem nieruchomości. 1.7. System odbierania odpadów nie obejmuje odpadów powstających na nieruchomościach niezamieszkałych oraz w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. Wykonawca będzie zobowiązany do odebrania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany odbierać odpady zgromadzone w punkcie selektywnego zbierania odpadów. 1.8. Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 5 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacjido pisemnego poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będziezałączyć dokumentację - nagranie wykonane kamerą lub zdjęcia wykonane aparatem cyfrowym i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia podpisany przez osobę, która stwierdziła zaistnienie takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. 1.9. Wykonawca jest zobowiązany do porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadamii innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi. 1.10. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru i transportu odpadów również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki lub posesji indywidualnej będzie utrudni z powodu remontów dróg, wąskich dróg i placów itp. 1.11. Zgromadzane w workach i pojemnikach odpady, wystawione przed ogrodzeniem nieruchomości odbierane będą zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę harmonogramem w dni robocze w godz. 7:00 - 18:00 1.12. Wykonawca odpowiada za szkody w majątku Zamawiającego oraz osób trzecich wyrządzane w trakcie realizacji usługi. 1.13. Wykonawca przekazuje zamawiającemu kopie dowodów dostarczenia odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania (karty przekazania odpadów) 1.14. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 1.15. Wykonawca zgodnie z art. 9 n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przekazuje Zamawiającemu sprawozdania półroczne w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy w zakresie używania pojazdów do realizacji przedmiotuzamówienia: a)zapewnienie przez cały czas trwania umowy dla właściwej realizacji przedmiotu umowy dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w ilości minimum jak w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie, b)użytkowanie pojazdów specjalistycznych dla tego typu usługi; pojazdy te powinny we właściwym stanie technicznym i oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy, c)odbieranie i transportowanie odpadów pojazdami bezpylnymi i konturowymi zgodnie z przepisami art. 61 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.1137 z późn.zm.) 1.16. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach umowy do przygotowania kalendarza z harmonogramami odbioru odpadów oraz do jego dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości w terminie do 08.01.2016 r. Opracowany harmonogram musi być pozytywnie zaopiniowany przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie również do dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości innych dokumentów związanych z Systemem Gospodarki Odpadami o ile nie będą one wymagały potwierdzenia odbioru. 1.17. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług dodatkowych w zakresie odbioru odpadów. Usługi dodatkowe to odbiór na wniosek właściciela z terenu nieruchomości odpadów budowlanych o których mowa w § 6 pkt 14-16 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzanów nieujętych w przedmiocie zamówienia, odpadów problemowych oraz odbioru dodatkowych ilości gruzu lub pozostałości po pracach budowlanych z miejsca wyznaczonego przez właściciela nieruchomości. Usługi dodatkowe obejmują również poza ustalonym harmonogramem odbiór odpadów na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzanów. Za wywóz tych odpadów zapłaci właściciel nieruchomości, z której odbierane będą odpady. Cena ofertowa za realizację przedmiotu zamówienia nie obejmuje świadczenia usług dodatkowych. 1.18. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie mógł mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi. 1.19. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia odpadów na własny koszt do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi w przypadku awarii regionalnej instalacji. 1.20. Instalacja do jakiej mogą trafić odpady: Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Radzanów Wykonawca zobowiązany będzie zagospodarować (odbiór, transport, poddanie odzyskowi lub unieszkodliwianiu) zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, co oznacza, że zebrane na terenie Gminy Radzanów odpady komunalne mogą trafić do jednego ze wskazanych w Planie RIPOK-ów. W przypadku frakcji odpadów selektywnie zebranych w ramach zagospodarowania odpadów, Wykonawca zobowiązany będzie do ich przekazania do instalacji odzysku unieszkodliwiana, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z 14 grudnia 2012r r. o odpadach. 1.21.Standardy sanitarne dotyczące wykonywania zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia uwzględniając zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzanów. 1.22.Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia: a) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej (adres: bip@radzanow.pl) sprawozdań półrocznych o jakich mowa w art. 9 n ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z kartami przekazania odpadów. Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych,odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami,a w przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi wzorami druków. b) W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania. Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko informacji w posiadaniu, których będzie Wykonawca a nie Zamawiający. Zamawiający informuje, iż na terenie Gminy Radzanów są gospodarstwa domowe położone w trudnodostępnych miejscach, gdzie dojazd dużymi samochodami jest utrudniony (wąskie drogi, brak możliwości zawrócenia pojazdem). Dobrze byłoby, aby Wykonawca posiadał mniejszy samochód do odbioru odpadów z miejsc trudnodostępnych..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.31.00-7, 90.51.40.00-3, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.53.30.00-2, 90.50.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: a) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Radzanów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Radzanów, b) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów, wydane przez właściwy organ, Ocena warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie. Spełnienie warunku udziału - na podstawie złożonego oświadczenia - zał. Nr 3

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - 2 pojazdami przystosowanymi do opróżniania zmieszanych odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, - 2 samochodami specjalnymi przystosowanymi do odbioru i transportu selektywnie zebranych odpadów komunalnych, nie ma szczególnych ograniczeń (z wagą lub bez wagi) - 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, Pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i doczytywanie danych o położeniu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych przez Zamawiającego. Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. Ocena warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. Spełnienie warunku udziału - na podstawie złożonego oświadczenia - zał. Nr 3 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. dysponować takimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie zamówienia, przy założeniu, że płatność za realizację usługi następować będzie zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik Nr 8 do SIWZ. Za spełnienie tego warunku uważane będzie zaakceptowanie projektu umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Pełnomocnictwo - w oryginale lub postaci kopii poświadczonej notarialnie - w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie / konsorcjum/: 1. ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 2. zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 3. pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub innej czynności prawnej , mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów. 4. pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 5. jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98.00
 • 2 - Liczba odbioru odpadów wielogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 2.00

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugradzanow.bip.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Radzanowie , 26-807 Radzanów 92..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Radzanowie , 26-807 Radzanów 92A sekretariat (pokój nr 17).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 Załączniki
 SIWZ  wraz z załącznikami.docx


Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry