Radzanów, dn. 24.03.2016 r.

znak postępowania: ZP. BRG. 271.1.2016


                                                             

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie                      przetargu nieograniczonego na

 „Budowa sieci wodociągowej  w miejscowości Młodynie Górne gm. Radzanów”.


Numer ogłoszenia 54072 – 2016 z dn. 10.03.2016.


              Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia.


                     Zamawiający, tj. Gmina Radzanów,  w dniu  24 marca  2015 r. otrzymano zapytanie  dotyczące SIWZ;

1.  czy Zamawiający  kierując zapytanie ofertowe posiadał wiedzę na temat trudnych warunków geologicznych miejsca prowadzenia robót , dotyczących wysokiego poziomu wód gruntowych , uniemożliwiających prowadzenie robót ziemnych metodą         odkrywkową  w sąsiedztwie istniejących budowli i bliskości istniejącego drzewostanu ?

2. czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii bezwykopowych , tzn. metody przewiertu sterowanego z zastosowaniem  rur PE zgrzewanych doczołowo zamiennie dla przewidzianych w projekcie rur  PCV ? 

3. czy w przypadku zgody Zamawiającego na bezpieczną bezwykopową technologię prowadzenia prac  Zamawiający     dopuszcza  stosowanie armatury i osprzętu PE w miejsce armatury żeliwnej ?


4. czy w przypadku prowadzenia robót metodą odkrywkową z zastosowaniem rur PCV  Zamawiający poniesie skutki szkodliwego    oddziaływania na istniejąca infrastrukturę inżynieryjną i obiekty budowlane będące w bliskim  sąsiedztwie placu budowy ?


Odpowiedzi na zapytania.


Zamawiający posiada wiedzę dotyczącą warunków prowadzenia robót ziemnych.


Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii wykonywania wodociągu z rur PE zgrzewanych. Inwestycje należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.


Przewidziano i uwzględniono wszelkie utrudnienia typu utwardzenia wjazdów, chodników z kostki brukowej. Prowadzenie robót metodą odkrywkową zamawiający ponosi skutki szkodliwego oddziaływania, pod warunkiem że wykonawca zachowa technologię wykonania wykopu wg. norm metodą otwartą.


                                                                                                       Zamawiający;

                                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                                     Sławomir Kruśliński
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Radzanów: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młodynie Górne gm. Radzanów.
Numer ogłoszenia: 54072 - 2016; data zamieszczenia: 10.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

Vzamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Radzanowie , Radzanów, 26-807 Radzanów, woj. mazowieckie, tel. 048 6136362, faks 048 6136362 wew. 28.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radzanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młodynie Górne gm. Radzanów..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młodynie Górne gm. Radzanów Zamierzeniem budowlanym jest budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Młodynie Górne gm. Radzanów. Projektowana sieć wodociągowa z przyłączami zlokalizowana będzie w działkach prywatnych, z przejściami poprzecznymi drogi powiatowej i dróg gminnych. Teren pod projektowaną sieć z przyłączami jest nie utwardzony za wyjątkiem dróg i części zjazdów do posesji. Przejścia pod drogami utwardzonymi, zjazdami , rowami melioracyjnymi wykonywane będą metodą bezwykopową przeciskiem lub przewiertem. W terenie projektowanej sieci występują sieci energetyczne napowietrzne, kanalizacja telefoniczna ,lokalne odcinki przyłączy energetycznych ziemnych, instalacji wody ze studni i instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzające ścieki z budynków do zbiorników bezodpływowych tych ścieków. Inwestycja nie przebiega przez rezerwaty przyrody, parki narodowe. Teren inwestycji nie znajduje się w granicach terenów górniczych. Inwestycja nie wymaga przebudowy istniejącego uzbrojenia, wyburzeń budynków i obiektów budowlanych oraz wycięcia drzew wymagających zezwolenia na ich usunięcie. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest po za zasięgiem występowania rozpoznanych stanowisk archeologicznych. Zagłębienie sieci pod terenem zgodnie z normami. Projektowane odcinki sieci wodociągowych wykonywane będą jako dalsza rozbudowa sieci wodociągowej. Projektowana sieć będzie siecią rozgałęźną. Zadaniem wodociągu będzie dostawa wody pitnej do poszczególnych gospodarstw oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków. Do celów przeciwpożarowych sieci wyposażone będą w hydranty dn 80 mm typu nadziemnego. Podstawowe dane techniczne o wodociągu: Długość sieci wodociągowej: - średnica rury 110 mm - L = 154 m - średnica rury 160 mm - L = 1312 m Łączna długość sieci 1466 m Ilość przyłączy do budynków n= 42 szt, Długość przyłączy - PE40- 947 m,.

II.1.5)

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych . posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania: - nie precyzuje się tego warunku ;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca zobowiązany jest wykazać udokumentowane należyte wykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane polegające na zrealizowaniu (tzn. rozpoczęli, prowadzili i zakończyli roboty) co najmniej 1 robotę o podobnym zakresie, technologii i wartości ogólnej min.100 tyś. zł Ocena spełniania warunku nastąpi wg formuły spełnia-nie spełnia na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wykazu robót budowlanych, zawierającego rodzaj, wartość, daty i miejsce wykonania oraz załączonego dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie precyzuje się tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie precyzuje się tego warunku.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • : nie precyzuje się tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 97
 • 2 - rękojmia i gwarancja - 3

IV.2.2)

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugradzanow.bip.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzad Gminy w Radzanowie Radzanów 92A 26-807 Radzanów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Urzad Gminy w Radzanowie sekretariat - pokój nr 17 Radzanów 92A 26-807 Radzanów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załaczniki

SIWZ pobierz .doc

przedmiar robót.pdf

kosztorys ofertowy.pdf

p.b.sieci wodociągowej .pdf

rys.7.pdf

rys.6.pdf

rys.5.pdf

rys.4.pdf

rys.2 i 3.pdfInformacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-03-10 12:46:22
 • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-24 12:40:05
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry