Radzanów, dnia 03.08.2017 r.

 

BRG.271.b.3.2017.

Wszyscy zainteresowani

                                                                                                                            

                                                                             

dotyczy: przetargu nieograniczonego w 2017 roku  na:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ocieść gmina Radzanów” .


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Gmina Radzanów - Zamawiający, 26 – 807 Radzanów 92A
zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w niniejszym postępowaniu przetargowym do dnia 03.08.2017 r. do godz. 10.00 zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

ul. Opoczyńska 38

26 – 434 Gielniów

- cena brutto w zł: 215 887,14  ,-

(słownie złotych: dwieście piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 14/100)

 - Gwarancja jakości obowiązuje 5 lat,  licząc od daty odbioru końcowego robót.

Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla

Chybice 77, 27 – 225 Pawłów

- cena brutto w zł: 221 908,11  ,-

(słownie złotych: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset osiem złotych 11/100)

 - Gwarancja jakości obowiązuje 5 lat,  licząc od daty odbioru końcowego robót.

Ponadto Zamawiający informuje:

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 150 000,00 zł. (słownie zł.: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

2. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 września 2017r.

3. Warunki płatności zostały określone przez Zamawiającego we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Wykonawcy którzy złożyli oferty, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej www.ugradzanow.bip.org.pl w zakładce „PRZETARGI” niniejszej informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych – na formularzu stanowiącym Załącznik  do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Radzanów

Sławomir Kruśliński.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-08-04 13:05:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-04 13:05:46
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry