GMINA RADZANÓW

26-807 RADZANÓW 92A

Radzanów, dnia 10 listopada 2017 r.

GGK.271.1.2017

Wszyscy zainteresowani

                                                                                                                            

                                                                             

dotyczy: przetargu nieograniczonego w 2017 roku  na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w latach 2018-2020 ”.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

              Gmina Radzanów-Zamawiający, 26–807 Radzanów 92A zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579   z poźn.zm.) informuje,                iż w niniejszym postępowaniu przetargowym do dnia 10 listopada 2017 r. do godz. 10.00 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Radkom” Sp. z o.o. ul. Witosa 76,                   26-600 Radom

- cena brutto w zł: 1.104.240,60,-

  (słownie złotych: jeden milion sto cztery tysiące dwieście czterdzieści 60/100)                              

 -  liczba odbioru odpadów wielogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu

    elektrycznego i elektronicznego  - 6

 

Oferta nr 2

Konsorcjum  Firm:

-LIDER PPUH „INTERBUD”  Sp. z o.o. ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom,

-PARTNER Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EKO-ESTETYKA” Małecki Spółka Jawna ul. Starokrakowska 137, 26-600 Radom,

-PARTNER „EKOLA Sp. z o.o. ul.1905 Roku 47 lok.14, 26-600 Radom.

 

- cena brutto w zł: 967.021,50,-  

  (słownie złotych:  dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia jeden 50/100)

-  liczba odbioru odpadów wielogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu

    elektrycznego i elektronicznego    - 6

 

Oferta nr 3

Usługi Ekologiczne EKO-JAS  Krzysztof Janas Garno ul. Kasztanowa 21,                                        26-625 Wolanów

- cena brutto w zł: 930.259,22,-

  (słownie złotych: dziewięćset trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć 22/100  )

 -  liczba odbioru odpadów wielogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu

    elektrycznego i elektronicznego    - 6

 

Ponadto Zamawiający informuje:

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 620.000,00 zł. (słownie zł.: sześćset dwadzieścia tysięcy  00/100).

2. Termin wykonania zamówienia: 01.01.2018r - 31.12.2020r

3. Warunki płatności zostały określone przez Zamawiającego we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Wykonawcy którzy złożyli oferty,                           w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej www.ugradzanow.bip.org.pl w zakładce „PRZETARGI” niniejszej informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych – na formularzu stanowiącym Załącznik  do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu                     o udzielenie zamówienia.

 

Z poważaniem

 

Wójt Gminy

Sławomir Kruśliński

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-11-10 13:00:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-10 13:00:40
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry