Ogłoszenie nr 500083031-N-2017 z dnia 29-12-2017 r.
Urząd Gminy w Radzanowie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 619674-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Radzanowie, Krajowy numer identyfikacyjny 53738400000, ul. Radzanów  , 26807   Radzanów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 486 136 362, e-mail bip@radzanow.pl, faks 048 6136362 wew. 28. 
Adres strony internetowej (url): www.ugradzanow.bip.org.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
GGK.271.2.2017
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Radzanów oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na obszarze Gminy Radzanów usług: a) odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku, b) odbioru odpadów komunalnych z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, c) transport zebranych odpadów komunalnych, d) zagospodarowanie zebranych odpadów zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. tj.: przekazania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.); Przekazania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. e) odbioru i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w cyklu 1 raz w okresie obowiązywania zamówienia w terminie ustalonym przez Zamawiającego, f) wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w worki na odpady niesegregowane (zmieszane) i worki do selektywnej zbiórki odpadów w terminie do 10.01.2018 r. oraz dostarczanie nowych worków przy odbiorze odpadów w miarę potrzeb mieszkańców (ilość worków będzie równa ilości odebranych worków z odpadami), g) przygotowania i dystrybucji harmonogramu odbioru odpadów w terminie do dnia 10.01.2018r. 3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące kategorie odpadów komunalnych: a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01), b) Selektywnie zebrane odpady komunalne (kody odpadów: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 15 01 04, 15 01 06), c) Odpady wielkogabarytowe (kod odpadu 20 03 07), d) Wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody odpadów: 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36), e) Popiół i żużel (kod odpadu 10 01 01), f) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, g) przeterminowane leki (kod odpadu 20 01 32) Odpady wymienione w pkt 3.2. litera e); f); g) będą odbierane w PSZOK-u. 3.3. Rodzaj i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych Na terenie gminy Radzanów występuje zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. Obowiązywać będzie system mieszany workowo – pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. Właściciel nieruchomości umożliwi odbiór zgromadzonych odpadów w dniach (poniedziałek –piątek) określonych w harmonogramie wywozu odpadów poprzez wystawienie worków lub pojemników na chodnik lub pobocze przed ogrodzeniem zamkniętej nieruchomości lub udostępnieni w altance śmieciowej z wejściem od strony ulicy, w godzinach od 7.00 do 18.00. Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie – 1 raz w miesiącu kalendarzowym. 3.3.1 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01) Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w workach o poj.120l, które zapewni Wykonawca w terminie do 10 stycznia 2018 roku. Właściciel nieruchomości umożliwi odbiór zgromadzonych odpadów w dniach określonych w harmonogramie wywozu odpadów poprzez wystawienie worków na chodnik lub pobocze przed ogrodzeniem zamkniętej nieruchomości lub udostępnieni w altance śmieciowej z wejściem od strony ulicy, w godzinach od 7.00 do 18.00. Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę odpadów niesegregowanych (zmieszanych) – 1 raz w miesiącu kalendarzowym. Odpady niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zbierane będą w worki koloru czarnego. 3.3.2. Selektywnie zebrane odpady komunalne (kody odpadów: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 15 01 04, 15 01 06) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie gminy Radzanów będzie się odbywać w systemie workowym (worki o pojemności 120 l). Wykonawca dostarczy worki na odpady segregowane oznaczone odpowiednimi kolorami oraz oznaczeniem frakcji odpadów w terminie do 10 stycznia 2018 r. Wprowadza się następujące kolory worków i pojemników oraz ich oznakowania: a) worek lub pojemnik o pojemności 120l koloru niebieskiego oznaczone napisem „Papier”, przeznaczony na odpady z papieru, w tym tektury oraz odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury. b) worek lub pojemnik o pojemności 120l, koloru zielonego oznaczone napisem „Szkło”, przeznaczony na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła. Jeżeli frakcję odpadów o kodzie 15 01 07 zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, szkło bezbarwne zbiera się w pojemniki lub worki koloru białego z napisem „Szkło bezbarwne”, a szkło kolorowe w pojemnikach lub workach koloru zielonego z napisem „Szkło kolorowe” c) worek lub pojemnik o pojemności 120l koloru żółtego oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne” przeznaczony na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe. d) worek lub pojemnik o pojemności 120l koloru brązowego oznaczone napisem „Bio” przeznaczone na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. 3.3.3. Odpady wielkogabarytowe (kod odpadu 20 03 07) i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody odpadów: 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36) Odbiór odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie się odbywać poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą szczegółowych terminach tzw. wystawka. Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę – 1 raz w okresie obowiązywania zamówienia w systemie „u źródła”. W pozostałym okresie mieszkańcy będą mogli własnym transportem dowieźć odpady do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 3.4. W okresie między wystawkami w wyznaczonym terminie mieszkańcy mają możliwość własnym transportem dowieźć odpady segregowane (selektywnie zebrane tworzywa sztuczne, metale, szkło, papier) do pojemnika lub kontenera ustawionego w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Smardzew gmina Radzanów. a) Wykonawca uzyska zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wymagane zezwolenia i decyzje na prowadzenie PSZOK-u. b) Teren na którym zlokalizowany jest PSZOK będzie użyczony Wykonawcy bezpłatnie na czas trwania umowy. c) Wykonawca jest obowiązany odbierać odpady zgromadzone w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego w ciągu 48 godzin. d) PSZOK będzie umożliwiał odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, a w szczególności: zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów wykonywanych we własnym zakresie, odpady zielone; odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, odpady niebezpieczne (np.: przeterminowane lekarstwa, świetlówki, opakowania po farbach i lakierach) oraz popiół i żużel. PSZOK umożliwia tylko i wyłącznie zbieranie odpadów stanowiących odpady komunalne, pochodzące z gospodarstw domowych. e) PSZOK zostanie wyposażony w pojemniki lub kontenery będące własnością Wykonawcy. Zostaną one w sposób jednoznaczny oznakowane, na jaką frakcje odpadów komunalnych są przeznaczone. Dodatkowo Wykonawca dostarczy 3 sztuki pojemników na odpady niebezpieczne, odpowiednio oznakowane. f) Odbieranie odpadów komunalnych, pochodzących z gospodarstw domowych zbieranych na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Radzanów odbywać się będzie w pojemnikach lub workach. g) obsługę Gminnego PSZOK zlokalizowanego na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Smardzew gmina Radzanów zapewnia Zamawiający. Po stronie Wykonawcy należy wyposażenie PSZOK w wagę do ważenia dostarczonych odpadów. Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości i ich transport do RIPOK Wykonawca powinien realizować według harmonogramu ustalonego wcześniej z Zamawiającym. 4. Sposób realizacji usług 4.1. Wykonawca zobowiązany jest do: a) odbierania wszystkich odpadów komunalnych, b) odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie czystości i odpowiedniego stanu sanitarnego, a w szczególności do: - zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników (kontenerów, worków) w trakcie załadunku a także zabezpieczenia odpadów przed ich wysypaniem w trakcie transportu, - natychmiastowego uprzątnięcia odpadów, w przypadku ich wysypania, oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam, itp.). c) terminowego odbioru i zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku, gdy odpady nie zostały odebrane w wymaganym dniu, Wykonawca jest zobowiązany odebrać odpady niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji od Zamawiającego, lecz nie później niż w dniu następnym. Reklamacje będą przesyłane faxem, pocztą elektroniczną, pisemnie bądź przekazywane telefonicznie, d) prowadzenia i przedkładania Zamawiającemu wymaganej dokumentacji, e) zapoznania się w terenie szczegółowo z trasą i miejscami odbioru odpadów, f) przygotowania harmonogramu odbioru odpadów w formie kalendarza zawierającego elementy edukacji ekologicznej, tj. krótki opis sposobu segregacji odpadów, który uzgodniony zostanie z Zamawiającym oraz do jego dystrybucji wśród mieszkańców nieruchomości przed dniem 10.01.2018 r. Wykonawca przygotuje i przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej harmonogram odbioru odpadów obejmujący cały okres świadczenia usług w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Harmonogram winien być opracowany w oparciu o częstotliwości odbioru odpadów określone w pkt. 3.3 SIWZ. Zamawiający zatwierdzi harmonogram lub przedstawi uwagi do niego w terminie 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wprowadzi poprawki oraz przedstawi harmonogram do ponownej akceptacji. g) monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 5 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację – nagranie wykonane kamerą lub zdjęcia wykonane aparatem cyfrowym i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia podpisany przez osobę, która stwierdziła zaistnienie takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. h) świadczenia usług w sposób ograniczający do minimum niedogodności dla mieszkańców oraz utrudnienia w ruchu drogowym, i) bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach. 4.2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zamówienia zgodnie z zapisami: a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1987 z późn. zm.), b) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1289z późn. zm), c) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) d) kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) e) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.), f) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 poz. 122), g) obowiązującego w trakcie realizacji zamówienia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzanów, h) wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radzanów. i) Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego 4.3 Wykonawcę obowiązuje zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości podczas odbioru i transportu odpadów. 4.4 Wykonawca jest zobowiązany realizować usługę odbioru odpadów niezależnie od szczególnych uwarunkowań związanych z obsługiwaną nieruchomością, w tym również w sytuacji utrudnionego lub ograniczonego dojazdu, czy też dostępu do nieruchomości i położonych na niej pojemników czy worków. 4.5. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r.w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r. po. 2167)., ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania obliczane będą na podstawie wzorów zawartych w rozporządzeniu określającym poziomy ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu masy tych odpadów. 4.6.W okresie obowiązywania umowy Wykonawca jest zobowiązany do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (oraz jego ewentualnych zmianach). 4.7.Osiągane przez Wykonawcę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku obliczane będą na podstawie wzorów w wariancie dla gmin, zawartych w rozporządzeniu określającym poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. 4.8 .Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w sposób zapewniający: 1) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, 2) osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 5. Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów i sprzętu technicznego wymaganego do realizacji zamówienia. 5.1 Urządzenia do gromadzenia odpadów: a) Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów: - pojemność – 120 dm³, - materiał – folia polietylenowa LDPE, - grubość – co najmniej 60 mikronów, - nadruk określający frakcję odpadów, b) Charakterystyka pojemników: - typowe pojemniki z tworzywa sztucznego o poj. 120l. Worki lub pojemniki zapewniają zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji odpadów dla przyszłych procesów ich przetwarzania. 5.2 Sprzęt techniczny: - dwa samochody specjalistyczne do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, - dwa samochody specjalistyczne do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - jeden samochód do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, - jeden pojazd przystosowany do odbierania odpadów komunalnych z terenów problemowych (drogi wewnętrzne, wąskie uliczki, itp.). 5.3 Szczegółowe wymagania dla pojazdów oraz bazy magazynowo-transportowej: a) Wymogi dotyczące pojazdów: - pojazdy powinny być w pełni sprawne, posiadać aktualne badania techniczne, być dopuszczone do ruchu oraz oznakowane widoczną nazwą, adresem przedsiębiorcy i numerem jego telefonu. - pojazdy powinny być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, b) Wymogi dotyczące bazy magazynowo-transportowej: - Wykonawca jest zobowiązany dysponować bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie gminy Radzanów lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Radzanów, - przez cały okres świadczenia usług baza magazynowo-transportowa musi spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). Powierzchnia Gminy Radzanów wynosi 8259 ha. 6.2 Liczba mieszkańców. Liczba mieszkańców Gminy Radzanów zameldowanych na pobyt stały na dzień 20.10.2017r. wynosiła 3895. Gminę tworzy 18 sołectw. Ilość gospodarstw domowych (na dzień 20.10.2017r) z poszczególnych miejscowości przedstawia się następująco: L.p. Miejscowość Odpady segregowane – liczba gospodarstw domowych Odpady nie segregowane – liczba gospodarstw domowych 1 Błeszno 64 2 Branica 55 3 Bukówno 76 4 Czarnocin 61 5 Grotki 43 6 Kadłubska Wola 57 7 Kozłów 21 8 Młodynie Dolne 51 9 Młodynie Górne 65 10 Ocieść 43 11 Podlesie, Podgórze 27 12 Radzanów 105 1 13 Ratoszyn 36 14 Rogolin 74 15 Smardzew 41 16 Zacharzów, Kępina 44 17 Żydy 17 18 Śliwiny 14 RAZEM: 893 1 Określone w tabeli ilości gospodarstw domowych służą jedynie jako informacje dodatkowe. Rzeczywista liczba gospodarstw domowych objętych przedmiotem zamówienia może być odmienna od w/w ilości i nie może stanowić jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby punktów odbioru odpadów. Ich liczba w ciągu okresu realizacji zamówienia może wzrosnąć lub zmaleć i jest zależna od złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości. 6.3 Prognozowana ilość odpadów komunalnych. Ilość odpadów komunalnych zebranych i odebranych z terenu gminy Radzanów w latach 2015- I półrocze 2017: Rok 2015 Kod odebranych odpadów komunalnych Masa (Mg) 20 03 01 178,5 17 09 04 0,6 20 01 02 1,7 20 01 39 12,5 15 01 06 3,6 15 01 07 67,8 20 01 39 33,6 20 01 40 4,7 20 01 36 1,2 15 01 07 0,4 15 01 06 0,9 19 12 12 16 19 12 12 9 16 01 03 3,6 Nazwa i adres punktu Masa zebranych odpadów komunalnych5) [Mg] PSZOK 26-807 Radzanów - Rok 2016 20 03 01 249,400 20 03 07 1,640 20 01 36 4,020 20 01 99 174,540 20 01 02 3,050 20 01 39 8,020 15 01 02 0,160 15 01 06 11,830 15 01 07 1,060 17 09 04 16,480 16 01 03 5,540 PSZOK 26-807 Radzanów 20 01 36 0,12 20 01 35* 0,16 16 01 03 0,060 15 01 02 0,12 15 01 07 0,13 Ex 20 03 01 1,20 15 01 01 0,06 I półrocze 2017r Kod odebranych odpadów komunalnych Masa (Mg) 20 03 01 111,94 20 03 07 2,20 17 09 04 7,74 20 01 02 1,70 20 01 39 6,95 15 01 03 1,63 15 01 07 25,85 20 01 36 2,75 15 01 01 1,101 15 01 02 15,345 15 01 04 2,281 19 12 12 23,28 16 02 14 0,224 Zakłada się, że przewidywalna ilość odpadów odebranych od mieszkańców z terenu gminy Radzanów w czasie realizacji zamówienia może wzrosnąć o około 20%. Należy podkreślić, że powyższe dane mogą się różnić od rzeczywistej ilości odpadów objętych przedmiotem zamówienia, która może być mniejsza bądź większa od w/w ilości i nie może stanowić jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 7. Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia. 7.1 Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu sprawozdań, o których mowa w art. 9n i 9na ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.). Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, a w przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi wzorami druków. 7.2 Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko informacji w posiadaniu, których będzie Wykonawca, a nie Zamawiający. 7.3 Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu wraz z fakturą raportu miesięcznego, który jest podstawą do wypłaty należności za świadczone usługi. 7.4 . Raport miesięczny powinien zawierać: a) łączną masę poszczególnych odpadów komunalnych (w zależności od frakcji) odebraną od mieszkańców gminy, wyrażoną w Mg, b) miesięczne kopie kart przekazania odpadów do RIPOKU oraz innej jednostki uprawnionej do odbioru odpadów selektywnie zebranych zgodnie z obowiązującymi wzorami, o jakich mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973), c) wykaz właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radzanów, d) datę sporządzenia i czytelny podpis pracownika sporządzającego i zatwierdzającego raport. Zamawiający może odmówić całościowej lub częściowej zapłaty faktury w wypadku nie przedłożenia lub przedłożenia niekompletnej dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi. 8. Osoby zdolne do wykonywania zamówienia 8.1 Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę: a) minimum 1 osoby do nadzoru posiadającej doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z organizacją i logistyką odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości (zarządzani transportem oraz nadzorowaniem jakości wykonywanych prac. b) minimum 2 osób, które będą wykonywać bezpośrednio przedmiot zamówienia (tj. operatorzy sprzętu, kierowcy, ładowacze). W przypadku oferty wspólnej Wykonawców, warunek można spełnić łącznie. 8.2 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 8.1 czynności . Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 8.3 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 8.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenia to powinno zawierać w szczególności: - dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, - datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze skazaniem liczby tych osób, - rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenia z właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 8.4 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 8.1 czynności zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 8.1 czynności. 8.5 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90513100-7

Dodatkowe kody CPV: 90511000-2, 90512000-9, 90500000-2, 90533000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 318632.70 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Ekologiczne EKO JAS Krzysztof Janas 
Email wykonawcy: biuro@eko-jas.com.pl 
Adres pocztowy: Wolanów 
Kod pocztowy: 26-625 
Miejscowość: Garno ul.Kasztanowa 21 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 318632.70 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 318632.70 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 426000.00 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-12-29 12:18:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-29 12:18:00
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry