Radzanów, dnia 26.03.2018 r.

BRG.271.b.1.2018. 

Wszyscy zainteresowani

                                                                                                                                                      

dotyczy: przetargu nieograniczonego w 2018 roku  na:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Branica – Pierzchnia  gmina Radzanów” .

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Gmina Radzanów - Zamawiający, 26 – 807 Radzanów 92A
zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w niniejszym postępowaniu przetargowym do dnia 26.03.2018 r. do godz. 10.00 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

ul. Opoczyńska 38

26 – 434 Gielniów

 

- cena brutto w zł: 361 809,42

(słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięć złotych 42/100)


- Gwarancja jakości obowiązuje 5 lat,  licząc od daty odbioru końcowego robót.

Ponadto Zamawiający informuje:

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 366 905,51 zł. (słownie zł.: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięć złotych 51/100).

2. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 15 czerwca 2018 r.

3. Warunki płatności zostały określone przez Zamawiającego we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Wykonawcy którzy złożyli oferty, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej www.ugradzanow.bip.org.pl w zakładce „PRZETARGI” niniejszej informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych – na formularzu stanowiącym Załącznik  do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Z poważaniem

Wójt Gminy Radzanów

Sławomir Kruśliński.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-28 11:03:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-28 11:04:48
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry