Radzanów, dnia 15.05.2018r.

Znak sprawy:  BRG. 271.b.2.2018

 

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie o nazwie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogolin

 

 

W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złożonych ofert, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) oraz § 19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zamawiający:

1)                 przedstawia poniżej nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli
w przedmiotowym postępowaniu niepodlegające odrzuceniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania zło
żonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:   

                                                                 

Numer oferty 1

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy: 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Karol Cieśla, Chybice 77, 27-225 Pawłów

Cena ofertowa brutto: 178 538,68 złotych

Okres udzielonej gwarancji: 5 lat

Kryterium oceny

Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja

– suma pkt za poszczególne kryteria

Cena ofertowa  

 

47,75 pkt

Ocena ilości punktów dot. ceny oferty przeprowadzona została na podstawie wzoru matematycznego, określonego w § 18 pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ:

P(Ci) = Cmin / Ci x 60 pkt, gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert

Ci – ceny poszczególnych ofert

P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny

P(Ci)= 156 679,86 /178 538,68  x 60 pkt = 52,86 pkt

87,75 pkt

Okres udzielonej gwarancji jakości

40,00 pkt

Ocena ilości punktów dot. kryterium okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia przeprowadzona została wg zestawienia określonego w § 18 pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ:

5 lat  = 40 pkt

                                                                                  

                                                                               

                                                                                    

                                                                                     

Numer oferty 2

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy: 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

ul. Opoczyńska 38, 26–434 Gielniów

Cena ofertowa brutto: 534.717,44 złotych

Okres udzielonej gwarancji: 5 lat

Kryterium oceny

Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja

– suma pkt za poszczególne kryteria

Cena ofertowa  

 

60,00 pkt

Ocena ilości punktów dot. ceny oferty przeprowadzona została na podstawie wzoru matematycznego, określonego w § 18 pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ:

P(Ci) = Cmin / Ci x 60 pkt, gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert

Ci – ceny poszczególnych ofert

P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny

P(Ci)= 156 679,86 /156 679,86  x 60 pkt = 60,00 pkt

100,00 pkt

Okres udzielonej gwarancji jakości

40,00 pkt

Ocena ilości punktów dot. kryterium okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia przeprowadzona została wg zestawienia określonego w § 18 pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ:

5 lat  = 40 pkt

                  

2)   informuje, że dokonał, w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w § 18 SIWZ (cena – maks. 60 pkt, okres udzielonej gwarancji jakości – maks. 40 pkt), wyboru najkorzystniejszej oferty.  

      Jako najkorzystniejsza uznana została oferta nr 2, złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. , ul. Opoczyńska 38, 26–434 Gielniów, ponieważ spośród niepodlegających odrzuceniu ofert - w toku oceny, uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt, z czego 60 pkt. w kryterium ceny (cena ofertowa brutto: 156 679,86 ), 40 pkt w kryterium udzielonej gwarancji (Wykonawca udzielił gwarancji jakości na okres 5 lat).

      Zaoferowana cena nie przekracza kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3)   informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Kierownik Zamawiającego –

- Wójt Gminy Radzanów

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-05-15 12:34:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-15 12:34:20
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry