Gmina Radzanów ponownie ogłasza przetarg publiczny w formie  pisemnego 

składania ofert na sprzedaż niżej wymienionego zbędnego/zużytego składnika majątku:

 
Lp. Nazwa składnika majątkowego Nr inwentarzowy Rok produkcji/wytworzenia Cena wywoławcza    
1 Równiarka drogowa 555 - 8.000zł brutto  

Przetarg odbędzie się w dniu 04-07-2018r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Radzanowie pokój nr 12 (sala konferencyjna).
Informację dotyczącą wymienionego składnika majątku można uzyskać w dni robocze w godzinach 7.30- 15.30  pod numerem telefonu 48 613 63 62 wew. 32
Wyżej przedstawiony przedmiot można oglądać w godzinach pracy urzędu 
w dniach od 25-06-2018r. do 04-07-2018r.
Osoby fizyczne i prawne zainteresowane nabyciem wymienionego składnika majątku ruchomego wymienionego w tabeli, mogą składać pisemne oferty zawierające:
a) dane oferenta,
b) wykaz składnika majątku ruchomego objętego ofertą,
c) cenę oferowaną za wymieniony składnik majątku ruchomego, 
d) warunki zapłaty za zakupiony składnik majątkowy,
e) oświadczenie, że zapoznał się ze stanem mienia ruchomego lub , że ponosi odpowiedzialność za skutki rezygnacji z oględzin.
Oferty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż składnika majątku ruchomego w dniu 04-07-2018r.” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radzanowie najpóźniej do godz. 8.50 w dniu przetargu.
Komisja przetargowa odrzuca oferty, które zostały złożone po terminie lub w niewłaściwym miejscu bądź nie zawierają wymaganych danych i dokumentów. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.                    
Po rozstrzygnięciu  przetargu wystawiany jest dokument sprzedaży, który nabywca zobowiązany jest opłacić w terminie nie dłuższym niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Umowę zawiera się w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia i podpisaniu umowy.

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez podawania przyczyn.

Wójt Gminy Radzanów 
Sławomir Kruśliński 

zdjecia_1.jpeg

zdjecia_2.jpegInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-25 15:04:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-25 15:05:41
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry