Radzanów, dnia 07.08.2018 r.

 

BRG.271.u.3.2018.

 

Wszyscy zainteresowani

                                                                             

                                                                             

dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym  2018/2020” .

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Gmina Radzanów - Zamawiający, 26 – 807 Radzanów 92A
zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w niniejszym postępowaniu przetargowym do dnia 07.08.2018 r. do godz. 9.15 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1

Usługi Handlowe Dariusz Strzylak Podlesie 3, 26 – 807 Radzanów, cena brutto ( łącznie z podatkiem VAT) w zł:  492 825,60 zł. ( słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych 60/100),

 - czas podstawienia pojazdu zastępczego – 20 minut.

Ponadto Zamawiający informuje:

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 490 176,00 zł. (słownie zł.: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych 00/100).

2. Termin wykonania zamówienia: od 03.09.2018 do dnia 26 czerwca 2020 r.

3. Warunki płatności zostały określone przez Zamawiającego we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Wykonawcy którzy złożyli oferty, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej www.ugradzanow.bip.org.pl w zakładce „PRZETARGI” niniejszej informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych – na formularzu stanowiącym Załącznik  do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Radzanów

Sławomir Kruśliński.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-08-07 15:14:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-07 15:19:26
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry