Radzanów, dnia 20.08.2018r.

Znak sprawy:  BRG. 271.U.3.2018 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie o nazwie: „Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2018/2020”

W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złożonych ofert, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) oraz § 19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zamawiający:

1)  przedstawia poniżej nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoż
w przedmiotowym postępowaniu niepodlegające odrzuceniu ofertę wraz ze streszczeniem oceny i porównania zło
żonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:   
                                                                                                                                               

Numer oferty 1

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:  

 Usługi handlowe „AGRO-KING, Dariusz Strzylak Podlesie 3, 26–807 Radzanów

Cena ofertowa brutto: 492 825,60   złotych

Czas podstawienia pojazdu zastępczego – 20 min.

Kryterium oceny

Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja

– suma pkt za poszczególne kryteria

Cena ofertowa  

60,00 pkt

Cena oferty brutto ( C ) – 60%  Ocena ilości punktów dot. ceny oferty przeprowadzona została na podstawie wzoru, określonego w SIWZ:

100,00 pkt

Podstawienie pojazdu zastępczego w przypadku wystąpienia awarii pojazdu głównego

40,00 pkt

Czas podstawienia pojazdu zastępczego                           w przypadku wystąpienia awarii pojazdu głównego   ( T ) – 40 %

2)   informuje, że dokonał, w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w § 18 SIWZ (cena – maks. 60 pkt, okres udzielonej gwarancji jakości – maks. 40 pkt), wyboru najkorzystniejszej oferty.  

      Jako najkorzystniejsza uznana została oferta nr 1, złożona przez Wykonawcę: Usługi handlowe „AGRO-KING, Dariusz Strzylak Podlesie 3, 26–807 Radzanów, ponieważ spośród niepodlegających odrzuceniu ofert - w toku oceny, uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt, z czego 60 pkt. w kryterium ceny (cena ofertowa brutto: 492 825,60 ), 40 pkt w kryterium  podstawienie pojazdu zastępczego w przypadku wystąpienia awarii pojazdu głównego (Wykonawca określił 20 min czas podstawienia pojazdu zastępczego).

      Zaoferowana cena nie przekracza kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3)   informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Kierownik Zamawiającego –

- Wójt Gminy Radzanów

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry