Radzanów, 27 lutego 2019r

GGK. 271/1/2019

 

INFORMACJA  O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

                 Na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  - Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. )

Gmina Radzanów – Zamawiający, 26 – 807 Radzanów 92a, prowadząca postępowanie   o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbiór   i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Radzanów oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnychna okres od 01.04.2019r. do 31.03.2021 r., informuje   o wyborze najkorzystniejszej  Oferty nr 1 złożonej przez Wykonawcę:

 

Usługi Ekologiczne „EKO-JAS” Krzysztof Janas Garno,  ul. Kasztanowa 21,                          26-625 Wolanów

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny oferty ustalono, iż oferta nr 1  złożona przez w/w Wykonawcę odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych  oraz SIWZ.

 

Zamawiający podaje poniżej informację o Wykonawcy, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu , a także punktację przyznaną tej ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

 

 

 Nr oferty

 

 

Nazwa (firmy)

oraz adres Wykonawcy

 

Ocena punktowa w kryterium:

 

Łączna ilość punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach

 

Cena oferty brutto

 

Termin płatności faktur

Kryterium środowiskowe (akcja promująca selektywną zbiórkę odpadów)

1.       

Usługi Ekologiczne „EKO-JAS” Krzysztof Janas Garno,     ul. Kasztanowa 21                        26-625 Wolanów

 

  

 

60,00

 

 

30,00

 

 

10,00

 

 

100,00

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.

Zaoferowana cena nie przekracza kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Wójt Gminy

(-)Sławomir Kruśliński

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-27 09:51:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-27 09:53:40
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry