RKK.271.1.2019.D

Radzanów, dnia 29 luty 2019 roku

 

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę 54 szt. laptopów z systemem operacyjnym dla uczniów, w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów”.  

 

(Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od kwot określonych  w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2018r. Poz.1986, 2215)

 

W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złożonych ofert, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018, poz. 1986, 2215) oraz w pkt XXIII 1 i 2  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zamawiający:

przedstawia poniżej nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli
w przedmiotowym postępowaniu niepodlegające odrzuceniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

                                                                 

Numer oferty 1

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:                                                                                                                                 Virtual Technologies IT Sp. Z o. o.,  ul. Damrota 6/301, 40-022 Katowice

Cena ofertowa brutto: 149 816,94 złotych

Czas dostawy:  7 dni

Kryterium oceny

Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja

– suma pkt za poszczególne kryteria

Cena ofertowa  

 

50,40 pkt

Ocena ilości punktów dot. ceny oferty przeprowadzona została na podstawie wzoru matematycznego, określonego w XXIII pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ:

P(C) = Cmin / Cbi x 60 pkt, gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert

Cb – ceny poszczególnych ofert

P(Cb) – liczba punktów za kryterium ceny

P(Cb)= 126 862,2 / 149 816,94 x 60 pkt = 50,40 pkt

90,40 pkt

Termin dostawy

40,00 pkt

Ocena ilości punktów dot. kryterium termin dostawy  zamówienia przeprowadzona została wg zestawienia określonego w § XXIII pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ:

7 dni  = 40 pkt

                                                                                                                                                       

Numer oferty 2

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:     

 MicroComp Sp. Z o. o., ul. M. C. Skłodowskiej 14, 26-600 Radom                                                                                                                          

Cena ofertowa brutto: 161 467,02 złotych

Czas dostawy:  7 dni

Kryterium oceny

Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja

– suma pkt za poszczególne kryteria

Cena ofertowa  

 

47,00 pkt

Ocena ilości punktów dot. ceny oferty przeprowadzona została na podstawie wzoru matematycznego, określonego w XXIII pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ:

P(C) = Cmin / Cbi x 60 pkt, gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert

Cb – ceny poszczególnych ofert

P(Cb) – liczba punktów za kryterium ceny

P(Cb)= 126 862,2 / 161 467,02 x 60 pkt = 47,00pkt

87,00 pkt

Termin dostawy

40,00 pkt

Ocena ilości punktów dot. kryterium termin dostawy  zamówienia przeprowadzona została wg zestawienia określonego w § XXIII pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ:

7 dni  = 40 pkt

                                                                 

Numer oferty 3

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy: 

PRZP Systemy Informacyjne Sp. Z o. o., ul. Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec                                                                                                                              

Cena ofertowa brutto: 149 816,94 złotych

Czas dostawy:  7 dni

Kryterium oceny

Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja

– suma pkt za poszczególne kryteria

Cena ofertowa  

 

58,92 pkt

Ocena ilości punktów dot. ceny oferty przeprowadzona została na podstawie wzoru matematycznego, określonego w XXIII pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ:

P(C) = Cmin / Cbi x 60 pkt, gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert

Cb – ceny poszczególnych ofert

P(Cb) – liczba punktów za kryterium ceny

P(Cb)= 126 862,20 / 129 186,90 x 60 pkt = 58,92 pkt

98,92 pkt

Termin dostawy

40,00 pkt

Ocena ilości punktów dot. kryterium termin dostawy  zamówienia przeprowadzona została wg zestawienia określonego w § XXIII pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ:

7 dni  = 40 pkt

                                                                 

Numer oferty 4

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:                                                                                                                  Ogólnopolska Grupa IT Danuta Walczak, ul. Armii Krajowej 3/161, 10-072 Olsztyn                                                                                                                            

Cena ofertowa brutto: 140 146,20 złotych

Czas dostawy:  7 dni

Kryterium oceny

Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja

– suma pkt za poszczególne kryteria

Cena ofertowa  

 

54,31 pkt

Ocena ilości punktów dot. ceny oferty przeprowadzona została na podstawie wzoru matematycznego, określonego w XXIII pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ:

P(C) = Cmin / Cbi x 60 pkt, gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert

Cb – ceny poszczególnych ofert

P(Cb) – liczba punktów za kryterium ceny

P(Cb)= 126 862,20 / 140 146,20 x 60 pkt = 54,31 pkt

94,31 pkt

Termin dostawy

40,00 pkt

Ocena ilości punktów dot. kryterium termin dostawy  zamówienia przeprowadzona została wg zestawienia określonego w § XXIII pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ:

7 dni  = 40 pkt

                                                                  

Numer oferty 5

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:                                                                                                                          Infonet Projekt S. A., Al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała                                                                                                                               

Cena ofertowa brutto: 158 743,80 złotych

Czas dostawy:  7 dni

Kryterium oceny

Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja

– suma pkt za poszczególne kryteria

Cena ofertowa  

 

47,94 pkt

Ocena ilości punktów dot. ceny oferty przeprowadzona została na podstawie wzoru matematycznego, określonego w XXIII pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ:

P(C) = Cmin / Cbi x 60 pkt, gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert

Cb – ceny poszczególnych ofert

P(Cb) – liczba punktów za kryterium ceny

P(Cb)= 126 862,20 / 158 743,80 x 60 pkt = 47,94 pkt

87,94 pkt

Termin dostawy

40,00 pkt

Ocena ilości punktów dot. kryterium termin dostawy  zamówienia przeprowadzona została wg zestawienia określonego w  XXIII pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ:

7 dni  = 40 pkt

                                                                 

Numer oferty 6

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:       Nicat Com Sp. z o. o., ul. Okrzei 21/1,  03-715 Warszawa                                                                                                                          

Cena ofertowa brutto: 142 736,58 złotych

Czas dostawy:  7 dni

Kryterium oceny

Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja

– suma pkt za poszczególne kryteria

Cena ofertowa  

 

53,32 pkt

Ocena ilości punktów dot. ceny oferty przeprowadzona została na podstawie wzoru matematycznego, określonego w XXIII pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ:

P(C) = Cmin / Cbi x 60 pkt, gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert

Cb – ceny poszczególnych ofert

P(Cb) – liczba punktów za kryterium ceny

P(Cb)= 126 862,20 / 142 736,58 x 60 pkt = 53,32 pkt

93,32 pkt

Termin dostawy

40,00 pkt

Ocena ilości punktów dot. kryterium termin dostawy  zamówienia przeprowadzona została wg zestawienia określonego w  XXIII pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ:

7 dni  = 40 pkt

                                                                  

Numer oferty 7

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:    ALTBIT Sp. z o. o., ul. Cicha 17, 05-500 Nowa Iwiczna                                                                                                                             

Cena ofertowa brutto: 140 279,04 złotych

Czas dostawy:  7 dni

Kryterium oceny

Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja

– suma pkt za poszczególne kryteria

Cena ofertowa  

 

54,26 pkt

Ocena ilości punktów dot. ceny oferty przeprowadzona została na podstawie wzoru matematycznego, określonego w XXIII pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ:

P(C) = Cmin / Cbi x 60 pkt, gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert

Cb – ceny poszczególnych ofert

P(Cb) – liczba punktów za kryterium ceny

P(Cb)= 126 862,20 / 140 279,04 x 60 pkt = 54,26 pkt

94,26 pkt

Termin dostawy

40,00 pkt

Ocena ilości punktów dot. kryterium termin dostawy  zamówienia przeprowadzona została wg zestawienia określonego w  XXIII pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ:

7 dni  = 40 pkt

                                                                  

Numer oferty 9

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy: iCOD.pl Sp. z o. o., ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała                                                                                                                                

Cena ofertowa brutto: 127 459,98 złotych

Czas dostawy:  7 dni

Kryterium oceny

Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja

– suma pkt za poszczególne kryteria

Cena ofertowa  

 

59,71 pkt

Ocena ilości punktów dot. ceny oferty przeprowadzona została na podstawie wzoru matematycznego, określonego w XXIII pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ:

P(C) = Cmin / Cbi x 60 pkt, gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert

Cb – ceny poszczególnych ofert

P(Cb) – liczba punktów za kryterium ceny

P(Cb)= 126 862,20 / 127 459,98 x 60 pkt = 59,71 pkt

99,71 pkt

Termin dostawy

40,00 pkt

Ocena ilości punktów dot. kryterium termin dostawy  zamówienia przeprowadzona została wg zestawienia określonego w XXIII pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ:

7 dni  = 40 pkt

                                                                                

Numer oferty 10

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:                                                                                                                             Web-Profit Maciej Kuźlik, ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie                                                                                                                             

Cena ofertowa brutto: 156 087,00 złotych

Czas dostawy:  7 dni

Kryterium oceny

Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja

– suma pkt za poszczególne kryteria

Cena ofertowa  

 

48,76 pkt

Ocena ilości punktów dot. ceny oferty przeprowadzona została na podstawie wzoru matematycznego, określonego w XXIII pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ:

P(C) = Cmin / Cbi x 60 pkt, gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert

Cb – ceny poszczególnych ofert

P(Cb) – liczba punktów za kryterium ceny

P(Cb)= 126 862,20 / 156 087,00 x 60 pkt = 48,76 pkt

88,76 pkt

Termin dostawy

40,00 pkt

Ocena ilości punktów dot. kryterium termin dostawy  zamówienia przeprowadzona została wg zestawienia określonego w  XXIII pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ:

7 dni  = 40 pkt

                                                        

Numer oferty 11

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy: ALLTECH Spółka Jawna, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock                                                                                                                                

Cena ofertowa brutto: 131 245,92 złotych

Czas dostawy:  7 dni

Kryterium oceny

Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja

– suma pkt za poszczególne kryteria

Cena ofertowa  

 

57,99 pkt

Ocena ilości punktów dot. ceny oferty przeprowadzona została na podstawie wzoru matematycznego, określonego w XXIII pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ:

P(C) = Cmin / Cbi x 60 pkt, gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert

Cb – ceny poszczególnych ofert

P(Cb) – liczba punktów za kryterium ceny

P(Cb)= 126 862,20 / 131 245,92 x 60 pkt = 57,99 pkt

97,99 pkt

Termin dostawy

40,00 pkt

Ocena ilości punktów dot. kryterium termin dostawy  zamówienia przeprowadzona została wg zestawienia określonego w  XXIII pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ:

6 dni  = 40 pkt

                                                                           

Numer oferty 12

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy: CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o. o.,                 ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom                                                                                                                                

Cena ofertowa brutto: 140 279,04 złotych

Czas dostawy:  7 dni

Kryterium oceny

Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja

– suma pkt za poszczególne kryteria

Cena ofertowa  

 

54,26 pkt

Ocena ilości punktów dot. ceny oferty przeprowadzona została na podstawie wzoru matematycznego, określonego w XXIII pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ:

P(C) = Cmin / Cbi x 60 pkt, gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert

Cb – ceny poszczególnych ofert

P(Cb) – liczba punktów za kryterium ceny

P(Cb)= 126 862,2 / 140 279,04 x 60 pkt = 54,26 pkt

94,26 pkt

Termin dostawy

40,00 pkt

Ocena ilości punktów dot. kryterium termin dostawy  zamówienia przeprowadzona została wg zestawienia określonego w  XXIII pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ:

7 dni  = 40 pkt

                                                         

Numer oferty 13

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:  „MAR-COM” Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Jarosz,         ul. Godowska 75a, 26-600 Radom                                                                                                                              

Cena ofertowa brutto: 161 998,38 złotych

Czas dostawy:  7 dni

Kryterium oceny

Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja

– suma pkt za poszczególne kryteria

Cena ofertowa  

 

46,98 pkt

Ocena ilości punktów dot. ceny oferty przeprowadzona została na podstawie wzoru matematycznego, określonego w XXIII pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ:

P(C) = Cmin / Cbi x 60 pkt, gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert

Cb – ceny poszczególnych ofert

P(Cb) – liczba punktów za kryterium ceny

P(Cb)= 126 862,20 / 161 998,38 x 60 pkt = 46,98 pkt

86,98 pkt

Termin dostawy

40,00 pkt

Ocena ilości punktów dot. kryterium termin dostawy  zamówienia przeprowadzona została wg zestawienia określonego w  XXIII pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ:

7 dni  = 40 pkt

                                                                  

Numer oferty 14

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:                                                                                                                         ARRIS COMPUTER Tomasz Stolarek, ul. Polna 21, 24-100 Puławy                                                                                                                                

Cena ofertowa brutto: 141 200,28 złotych

Czas dostawy:  7 dni

Kryterium oceny

Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja

– suma pkt za poszczególne kryteria

Cena ofertowa  

 

53,91 pkt

Ocena ilości punktów dot. ceny oferty przeprowadzona została na podstawie wzoru matematycznego, określonego w XXIII pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ:

P(C) = Cmin / Cbi x 60 pkt, gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert

Cb – ceny poszczególnych ofert

P(Cb) – liczba punktów za kryterium ceny

P(Cb)= 126 862,20 / 141 200,28 x 60 pkt = 53,91 pkt

93,91 pkt

Termin realizacji

40,00 pkt

Ocena ilości punktów dot. kryterium termin dostawy  zamówienia przeprowadzona została wg zestawienia określonego w  XXIII pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ:

7 dni  = 40 pkt

                                                                      

Numer oferty 15

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy: „PRZEDSIĘBIORSTWO WYTWÓRCZO-HANDLOWE WIP” Małgorzata Szczepanik-Grzywocz, ul. Reymonta 23, 44-200 Rybnik                                                                                                                               

Cena ofertowa brutto: 126 862,20 złotych

Czas dostawy:  7 dni

Kryterium oceny

Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja

– suma pkt za poszczególne kryteria

Cena ofertowa  

 

60,00 pkt

Ocena ilości punktów dot. ceny oferty przeprowadzona została na podstawie wzoru matematycznego, określonego w XXIII pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ:

P(C) = Cmin / Cbi x 60 pkt, gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert

Cb – ceny poszczególnych ofert

P(Cb) – liczba punktów za kryterium ceny

P(Cb)= 126 862,20 / 126 862,20 x 60 pkt = 60,00 pkt

100 pkt

Termin dostawy

40,00 pkt

Ocena ilości punktów dot. kryterium termin dostawy  zamówienia przeprowadzona została wg zestawienia określonego w  XXIII pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ:

7 dni  = 40 pkt

                                                            

 

   W oparciu o kryteria oceny ofert opisane w XXIII SIWZ (cena – maks. 60 pkt, termin dostawy – max 40 pkt), dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

            Jako najkorzystniejsza uznana została oferta nr 15, złożona przez Wykonawcę:  „PRZEDSIĘBIORSTWO WYTWÓRCZO-HANDLOWE WIP” Małgorzata Szczepanik-Grzywocz, ul. Reymonta 23, 44-200 Rybnik  (cena ofertowa brutto  126 862,20 złotych, termin dostawy – 7 dni), ponieważ spośród niepodlegających odrzuceniu ofert - w toku oceny uzyskała ona najwyższą liczbę punktów (100,00 pkt).

            Zaoferowana cena nie przekracza kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informuję, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - jeżeli zawiadomienie  zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w inny sposób.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa wyżej, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

Do upływu składania ofert złożono 16 ofert:

       1. DOMINO COMPUTER, ul. Podgórska 5, 05-119 Legionowo, nr oferty: 8, kryterium ocen: cena ofertowa brutto: 224 528,43 PLN, termin dostawy: 20 dni.

Oferta nr 8, wykluczona i odrzucona; pismo z dnia 28 lutego 2019r.

Uzasadnienie prawne wykluczenia.

Zgodnie z art.24 ust.1 pkt 12 ustawy Pzp  - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie faktyczne wykluczenia:

         Zamawiający,  zgodnie z treścią określoną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) wymagał złożenia oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.  

          W dniu 12 lutego 2019r. Zamawiający na stronie internetowej zamieścił informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert). W terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert Wykonawca który złożył ofertę nr 8 nie złożył wymaganego oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 o której mowa w art 24 ust. 1 pkt 23 ustawy P.z.p.

            Zamawiający na podstawie art.26 ust.3 ustawy Pzp pismem z dnia 19 lutego 2019r. wezwał Państwa firmę do uzupełnienia braku tj. w/w dokumentu wskazując jednocześnie termin na dokonanie wymaganej czynności. Do upływu wskazanego terminu nie został uzupełniony lub złożony wymagany dokument - oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej tym samym Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu o braku podstaw do wykluczenia.

     Podstawa prawna wykluczenia wykonawcy; art.24 ust.1 pkt 12 ustawy Pzp, a ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie  art.24 ust.4 ustawy Pzp.

              2. F. H. U. „HORYZONT” Krzysztof Lech, ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice, nr oferty: 16, kryterium ocen: cena ofertowa brutto: 119 556,00 PLN, termin dostawy: 7 dni.

Oferta nr 16, wykluczona i odrzucona; pismo z dnia 28 lutego 2019r.

Uzasadnienie prawne wykluczenia.

Zgodnie z art.24 ust.1 pkt 12 ustawy Pzp  - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie faktyczne wykluczenia:

W opisie przedmiotu zamówienia w pkt 8 Zamawiający określił, że oddzielnie wymaga dwa porty wyjścia. Jedno wyjście monitora zewnętrznego (VGA lub DVI) i jedno wyjście HDMI lub Display port.

W odpowiedzi przesłanej na zapytanie Zamawiającego wykonawca wyjaśnił, że w zaproponowanym laptopie producent port VGA wyprowadził z portu USB- C. Zamawiający jednak nie dopuszcza stosowania przejściówek, konwerterów lub zewnętrznych kontrolerów. W związku z powyższym zaproponowany laptop nie spełnia minimalnych parametrów technicznych wymaganych w SIWZ.                                                               

Oferta Wykonawcy została oceniona jako najkorzystniejsza i Wykonawca został wezwany, do złożenia wyjaśnień treści złożonej oferty  na podstawie art. .87 ust. 1 ustaw Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 poz.1986 z późń.zm.), pismem z dnia 21 luty 2019r. w celu potwierdzenia spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

Z przedłożonych na wezwanie dokumentów, w zakresie udokumentowania warunku udziału w postępowaniu dotyczących parametrów technicznych laptopów, wykonawca złożył wymagane dokumenty, lecz wynika z nich, że laptopy zaproponowane w ofercie nie spełniają wymogów jakie podane były w SIWZ.

 W związku z powyższym zamawiający stwierdza, że;          

Wykonawca  nie udowodnił zmawiającemu w sposób przekonywujący, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia, tym samym nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

Zamawiający, w piśmie z dnia 21 lutego 2019r.  pouczył Wykonawcę, że jeżeli nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania lub złoży dokumenty po wyznaczonym terminie Zamawiający:

- wykluczy Wykonawcę z postępowania i tym samym odrzuci jego ofertę.

     Podstawa prawna wykluczenia wykonawcy; art.24 ust.1 pkt 12 ustawy Pzp, a ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie  art.24 ust.4 ustawy Pzp

2)      Środki ochrony prawnej określone zostały w ustawie z dnia 29  stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz.1986) - Dział VI „Środki ochrony prawnej”.

           

 

                                                                                    WÓJT GMINY RADZANÓW

                                                                                                   Sławomir Kruśliński 

Radzanów, dnia 29 luty 2019 roku

 

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę 54 szt. laptopów z systemem operacyjnym dla uczniów, w ramach projektu pn. Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów”.  

 

(Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od kwot określonych  w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2018r. Poz.1986, 2215)

 

W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złożonych ofert, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018, poz. 1986, 2215) oraz w pkt XXIII 1 i 2  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zamawiający:

przedstawia poniżej nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli
w przedmiotowym postępowaniu niepodlegające odrzuceniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

                                                                 

Numer oferty 1

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:                                                                                                                                 Virtual Technologies IT Sp. Z o. o.,  ul. Damrota 6/301, 40-022 Katowice

Cena ofertowa brutto: 149 816,94 złotych

Czas dostawy:  7 dni

Kryterium oceny

Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja

– suma pkt za poszczególne kryteria

Cena ofertowa  

 

50,40 pkt

Ocena ilości punktów dot. ceny oferty przeprowadzona została na podstawie wzoru matematycznego, określonego w XXIII pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ:

P(C) = Cmin / Cbi x 60 pkt, gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert

Cb – ceny poszczególnych ofert

P(Cb) – liczba punktów za kryterium ceny

P(Cb)= 126 862,2 / 149 816,94 x 60 pkt = 50,40 pkt

90,40 pkt

Termin dostawy

40,00 pkt

Ocena ilości punktów dot. kryterium termin dostawy  zamówienia przeprowadzona została wg zestawienia określonego w § XXIII pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ:

7 dni  = 40 pkt

                                                                                                                                                       

Numer oferty 2

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:     

 MicroComp Sp. Z o. o., ul. M. C. Skłodowskiej 14, 26-600 Radom                                                                                                                          

Cena ofertowa brutto: 161 467,02 złotych

Czas dostawy:  7 dni

Kryterium oceny

Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja

– suma pkt za poszczególne kryteria

Cena ofertowa  

 

47,00 pkt

Ocena ilości punktów dot. ceny oferty przeprowadzona została na podstawie wzoru matematycznego, określonego w XXIII pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ:

P(C) = Cmin / Cbi x 60 pkt, gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert

Cb – ceny poszczególnych ofert

P(Cb) – liczba punktów za kryterium ceny

P(Cb)= 126 862,2 / 161 467,02 x 60 pkt = 47,00pkt

87,00 pkt

Termin dostawy

40,00 pkt

Ocena ilości punktów dot. kryterium termin dostawy  zamówienia przeprowadzona została wg zestawienia określonego w § XXIII pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ:

7 dni  = 40 pkt

                                                                 

Numer oferty 3

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy: 

PRZP Systemy Informacyjne Sp. Z o. o., ul. Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec                                                                                                                              

Cena ofertowa brutto: 149 816,94 złotych

Czas dostawy:  7 dni

Kryterium oceny

Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja

– suma pkt za poszczególne kryteria

Cena ofertowa  

 

58,92 pkt

Ocena ilości punktów dot. ceny oferty przeprowadzona została na podstawie wzoru matematycznego, określonego w XXIII pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ:

P(C) = Cmin / Cbi x 60 pkt, gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert

Cb – ceny poszczególnych ofert

P(Cb) – liczba punktów za kryterium ceny

P(Cb)= 126 862,20 / 129 186,90 x 60 pkt = 58,92 pkt

98,92 pkt

Termin dostawy

40,00 pkt

Ocena ilości punktów dot. kryterium termin dostawy  zamówienia przeprowadzona została wg zestawienia określonego w § XXIII pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ:

7 dni  = 40 pkt

                                                                 

Numer oferty 4

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:                                                                                                                  Ogólnopolska Grupa IT Danuta Walczak, ul. Armii Krajowej 3/161, 10-072 Olsztyn                                                                                                                            

Cena ofertowa brutto: 140 146,20 złotych

Czas dostawy:  7 dni

Kryterium oceny

Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja

– suma pkt za poszczególne kryteria

Cena ofertowa  

 

54,31 pkt

Ocena ilości punktów dot. ceny oferty przeprowadzona została na podstawie wzoru matematycznego, określonego w XXIII pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ:

P(C) = Cmin / Cbi x 60 pkt, gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert

Cb – ceny poszczególnych ofert

P(Cb) – liczba punktów za kryterium ceny

P(Cb)= 126 862,20 / 140 146,20 x 60 pkt = 54,31 pkt

94,31 pkt

Termin dostawy

40,00 pkt

Ocena ilości punktów dot. kryterium termin dostawy  zamówienia przeprowadzona została wg zestawienia określonego w § XXIII pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ:

7 dni  = 40 pkt

                                                                  

Numer oferty 5

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:                                                                                                                          Infonet Projekt S. A., Al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała                                                                                                                               

Cena ofertowa brutto: 158 743,80 złotych

Czas dostawy:  7 dni

Kryterium oceny

Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja

– suma pkt za poszczególne kryteria

Cena ofertowa  

 

47,94 pkt

Ocena ilości punktów dot. ceny oferty przeprowadzona została na podstawie wzoru matematycznego, określonego w XXIII pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ:

P(C) = Cmin / Cbi x 60 pkt, gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert

Cb – ceny poszczególnych ofert

P(Cb) – liczba punktów za kryterium ceny

P(Cb)= 126 862,20 / 158 743,80 x 60 pkt = 47,94 pkt

87,94 pkt

Termin dostawy

40,00 pkt

Ocena ilości punktów dot. kryterium termin dostawy  zamówienia przeprowadzona została wg zestawienia określonego w  XXIII pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ:

7 dni  = 40 pkt

                                                                 

Numer oferty 6

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:       Nicat Com Sp. z o. o., ul. Okrzei 21/1,  03-715 Warszawa                                                                                                                          

Cena ofertowa brutto: 142 736,58 złotych

Czas dostawy:  7 dni

Kryterium oceny

Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja

– suma pkt za poszczególne kryteria

Cena ofertowa  

 

53,32 pkt

Ocena ilości punktów dot. ceny oferty przeprowadzona została na podstawie wzoru matematycznego, określonego w XXIII pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ:

P(C) = Cmin / Cbi x 60 pkt, gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert

Cb – ceny poszczególnych ofert

P(Cb) – liczba punktów za kryterium ceny

P(Cb)= 126 862,20 / 142 736,58 x 60 pkt = 53,32 pkt

93,32 pkt

Termin dostawy

40,00 pkt

Ocena ilości punktów dot. kryterium termin dostawy  zamówienia przeprowadzona została wg zestawienia określonego w  XXIII pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ:

7 dni  = 40 pkt

                                                                  

Numer oferty 7

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:    ALTBIT Sp. z o. o., ul. Cicha 17, 05-500 Nowa Iwiczna                                                                                                                             

Cena ofertowa brutto: 140 279,04 złotych

Czas dostawy:  7 dni

Kryterium oceny

Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja

– suma pkt za poszczególne kryteria

Cena ofertowa  

 

54,26 pkt

Ocena ilości punktów dot. ceny oferty przeprowadzona została na podstawie wzoru matematycznego, określonego w XXIII pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ:

P(C) = Cmin / Cbi x 60 pkt, gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert

Cb – ceny poszczególnych ofert

P(Cb) – liczba punktów za kryterium ceny

P(Cb)= 126 862,20 / 140 279,04 x 60 pkt = 54,26 pkt

94,26 pkt

Termin dostawy

40,00 pkt

Ocena ilości punktów dot. kryterium termin dostawy  zamówienia przeprowadzona została wg zestawienia określonego w  XXIII pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ:

7 dni  = 40 pkt

                                                                  

Numer oferty 9

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy: iCOD.pl Sp. z o. o., ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała                                                                                                                                

Cena ofertowa brutto: 127 459,98 złotych

Czas dostawy:  7 dni

Kryterium oceny

Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja

– suma pkt za poszczególne kryteria

Cena ofertowa  

 

59,71 pkt

Ocena ilości punktów dot. ceny oferty przeprowadzona została na podstawie wzoru matematycznego, określonego w XXIII pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ:

P(C) = Cmin / Cbi x 60 pkt, gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert

Cb – ceny poszczególnych ofert

P(Cb) – liczba punktów za kryterium ceny

P(Cb)= 126 862,20 / 127 459,98 x 60 pkt = 59,71 pkt

99,71 pkt

Termin dostawy

40,00 pkt

Ocena ilości punktów dot. kryterium termin dostawy  zamówienia przeprowadzona została wg zestawienia określonego w XXIII pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ:

7 dni  = 40 pkt

                                                                                

Numer oferty 10

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:                                                                                                                             Web-Profit Maciej Kuźlik, ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie                                                                                                                             

Cena ofertowa brutto: 156 087,00 złotych

Czas dostawy:  7 dni

Kryterium oceny

Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja

– suma pkt za poszczególne kryteria

Cena ofertowa  

 

48,76 pkt

Ocena ilości punktów dot. ceny oferty przeprowadzona została na podstawie wzoru matematycznego, określonego w XXIII pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ:

P(C) = Cmin / Cbi x 60 pkt, gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert

Cb – ceny poszczególnych ofert

P(Cb) – liczba punktów za kryterium ceny

P(Cb)= 126 862,20 / 156 087,00 x 60 pkt = 48,76 pkt

88,76 pkt

Termin dostawy

40,00 pkt

Ocena ilości punktów dot. kryterium termin dostawy  zamówienia przeprowadzona została wg zestawienia określonego w  XXIII pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ:

7 dni  = 40 pkt

                                                        

Numer oferty 11

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy: ALLTECH Spółka Jawna, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock                                                                                                                                

Cena ofertowa brutto: 131 245,92 złotych

Czas dostawy:  7 dni

Kryterium oceny

Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja

– suma pkt za poszczególne kryteria

Cena ofertowa  

 

57,99 pkt

Ocena ilości punktów dot. ceny oferty przeprowadzona została na podstawie wzoru matematycznego, określonego w XXIII pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ:

P(C) = Cmin / Cbi x 60 pkt, gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert

Cb – ceny poszczególnych ofert

P(Cb) – liczba punktów za kryterium ceny

P(Cb)= 126 862,20 / 131 245,92 x 60 pkt = 57,99 pkt

97,99 pkt

Termin dostawy

40,00 pkt

Ocena ilości punktów dot. kryterium termin dostawy  zamówienia przeprowadzona została wg zestawienia określonego w  XXIII pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ:

6 dni  = 40 pkt

                                                                           

Numer oferty 12

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy: CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o. o.,                 ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom                                                                                                                                

Cena ofertowa brutto: 140 279,04 złotych

Czas dostawy:  7 dni

Kryterium oceny

Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja

– suma pkt za poszczególne kryteria

Cena ofertowa  

 

54,26 pkt

Ocena ilości punktów dot. ceny oferty przeprowadzona została na podstawie wzoru matematycznego, określonego w XXIII pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ:

P(C) = Cmin / Cbi x 60 pkt, gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert

Cb – ceny poszczególnych ofert

P(Cb)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-03-01 11:16:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-05 08:04:42
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry