Ogłoszenie nr 510082317-N-2019 z dnia 26-04-2019 r.
Urząd Gminy w Radzanowie: Zakup i dostawa, oprogramowania biurowego, materiałów szkolnych, pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni do prowadzenia zajęć w szkołach podstawowych z terenu gminy Radzanów, w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów”. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
Projekt nr RPMA.10.01.01-14-a204/18 pn. Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 528238-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540058067-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Radzanowie, Krajowy numer identyfikacyjny 53738400000000, ul. Radzanów  , 26-807  Radzanów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 486 136 362, e-mail bip@radzanow.pl, faks 048 6136362 wew. 28. 
Adres strony internetowej (url): www.ugradzanow.bip.org.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zakup i dostawa, oprogramowania biurowego, materiałów szkolnych, pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni do prowadzenia zajęć w szkołach podstawowych z terenu gminy Radzanów, w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów”. Zamówienie zostało podzielone na 3 części.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
RKK.271.2.2019.D
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa, oprogramowania biurowego, materiałów szkolnych, pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni do prowadzenia zajęć w szkołach podstawowych z terenu gminy Radzanów, w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów”. Zamówienie zostało podzielone na 3 części.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39162100-6

Dodatkowe kody CPV: 30190000-7, 48000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni do prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych i kół zainteresowań, szaf mobilnych do przechowywania laptopów, oprogramowania biurowego – pakiet biurowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 1A, nr 1B, nr 1C do SIWZ.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/04/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 105813.00 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: EDUMAX Dawid Dzierla 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: 11 Listopada 69 
Kod pocztowy: 62-065 
Miejscowość: Grodzisk Wielkopolski 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 142898.68 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 142898.68 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 142898.68 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów szkolnych (m. in. długopisy, ołówki, pendrive, papier, markery, gąbki do tablic, plastelina, mazaki itp.) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/04/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 49390.24 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Agencja Handlowo Reklamowa Centrum Michał Owczarek 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul.Zielonogórska 19/21 
Kod pocztowy: 98-220 
Miejscowość: Zduńska Wola 
Kraj/woj.: łódzkie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 51506.25 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 51506.25 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 170526.13 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawów robotów przeznaczony do nauki programowania w klasach I – III, zestawów robotów przeznaczony do nauki programowania w klasach IV – VIII. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do SIWZ
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/04/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 29268.29 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Trobot Ewa Troszyńska 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul.Lelewela 4 
Kod pocztowy: 99-300 
Miejscowość: Kutno 
Kraj/woj.: łódzkie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 34656.48 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 34656.48 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 61313.04 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-04-26 10:53:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-26 10:53:59
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry