Radzanów, dn. 26.06.2019 r.

RKK.271.4.2019.U

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż wyposażenia pracowni szkolnych (monitory interaktywne, projektory, zestawy nagłośnienia, kserokopiarki, wizualizer), dla szkół podstawowych z terenu gminy Radzanów,  w ramach projektu pn. Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów”.  

(Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od kwot określonych  w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2018r. Poz.1986, 2215)

 

W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złożonych ofert, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018, poz. 1986, 2215) zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Gmina Radzanów przedstawia poniżej nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu niepodlegające odrzuceniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty – jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria; cena (60%) oraz termin dostawy (40%), uznano ofertę nr 3 złożoną przez następującego wykonawcę:                                                                                                                            .  AV MULTIMEDIA Małysz i Spółka, Sp.J. ul. Głowackiego 7/7, 25 – 368 Kielce za kwotę 112 509,49 zł. termin dostawy 10 dni.

2. Uzasadnienie wyboru: w/w Wykonawca spełnia wszystkie określone przez Zamawiającego warunki udziału w postepowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria: cena (60%) oraz  termin dostawy (40%).                                                                                                                                                  3. Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz z punktacją przyznaną oferentom w przyjętych w niniejszym postępowaniu kryteriach oceny ofert – cena (60%) i termin dostawy 40%) oraz łączną punktacją:

 nr oferty

Nazwa firmy                                      i adres wykonawcy

Cena oferty w zł. brutto

Liczba pkt w kryterium – cena (max 60 pkt zgodnie z SIWZ)

Termin dostawy

Liczba pkt w kryterium – termin dostawy (max 40 pkt zgodnie z SIWZ)

Suma pkt za poszczególne kryteria (cena oferty + termin dostawy

3

AV MULTIMEDIA Małysz i Spółka, Sp.J. ul. Głowackiego 7/7, 25 – 368 Kielce

112 509,49

60,00 pkt

10 dni

40,00 pkt

100,00 pkt

II. Zaoferowana cena nie przekracza kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

III. Informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lub w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty:

1.  AV. NET Sieci Audiowizualne Sp. z o.o. 04 – 118 Warszawa, ul. Ostrobramska 104/38. – 152 124,00 zł. brutto,  termin realizacji dostawy 10 dni.  Oferta nr 1, wykonawca wykluczony i oferta odrzucona; pismo z dnia 24 czerwiec 2019 r.

Wykonawca nie przedłożył formularza oferty w ramach składania ofert. Złożył jedynie zestawienie cenowe bez podania parametrów technicznych oferowanych urządzeń.

Zamawiający w toku badania i oceny ofert  nie mógł poprawić i uwzględnić jako oczywista omyłka. Oferta nie spełnia warunku określonego w art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona w przedmiotowym postępowaniu stosownie do regulacji zawartej w art. 89 ust. 1 pkt. 2 cytowanej na wstępie ustawy. Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 Zamawiający nie może  uznać w/w niezgodności  jako nieistotnej  zmiany w treści oferty.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2. ALLTECH Sp. J. 09 – 407 Płock, ul. Spółdzielcza 33. – 113 286, 72 zł. termin realizacji dostawy 10 dni.  Oferta nr 2, wykonawca wykluczony i oferta odrzucona; pismo z dnia                  24 czerwiec 2019 r.                                                                                                                        Oferta przygotowana niezgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Wymogiem stawianym przez zamawiającego było poz. 1D – zakup i dostawa kserokopiarki. Wykonawca w ramach składania ofert w pozycji kserokopiarki zaoferował dostawę drukarki. Oferowana drukarka nie spełnia wymogów SIWZ, ponieważ jest to urządzenie jednofunkcyjne bez możliwości kserowania. Jest to produkt, którego zamawiający nie uwzględnił przy zamówieniu i jej nie potrzebował.

Zamawiający w toku badania i oceny ofert  nie mógł poprawić i uwzględnić jako oczywista omyłka.

 Mając na uwadze powyższe oferta  nie spełnia warunku określonego w art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona w przedmiotowym postępowaniu stosownie do regulacji zawartej w art. 89 ust. 1 pkt. 2 cytowanej na wstępie ustawy. Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 Zamawiający nie może  uznać w/w niezgodności  jako nieistotnej  zmiany w treści oferty.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

Zamieszczono;

Strona internetowa; www.ugradzanow.bip.org.pl

Tablica ogłoszeń Gmina Radzanów, 26 – 807 Radzanów 92A

 

                                                                                                          

                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                           Sławomir Kruśliński


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-06-26 12:37:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-26 12:38:00
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry