Radzanów, dnia 02.07.2019 r.

 

BRG.271.b.1.2019.

 

Wszyscy zainteresowani

                                                                                                                            

                                                                             

dotyczy: przetargu nieograniczonego w 2019 roku  na:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grotki gmina Radzanów” .


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Gmina Radzanów - Zamawiający, 26 – 807 Radzanów 92A
zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w niniejszym postępowaniu przetargowym do dnia 02.07.2019 r. do godz. 10.00 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

ul. Opoczyńska 38

26 – 434 Gielniów

 

- cena brutto w zł: 167 095,50  ,-

(słownie złotych: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych 50/100)

  

- Gwarancja jakości obowiązuje 5 lat,  licząc od daty odbioru końcowego robót.

Oferta nr 2

Spółdzielnia Rzemieślnicza

„BUDOWLANA”

ul. Kilińskiego 15/17

26 – 600 Radom

- cena brutto w zł: 146 868,15  ,-

(słownie złotych: sto czterdzieści sześć osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 15/100)

  

- Gwarancja jakości obowiązuje 5 lat,  licząc od daty odbioru końcowego robót.

 

Oferta nr 3

ZYKO - DRÓG Sp. z o.o.

ul. Żelazna 3

26 – 600 Radom

 

- cena brutto w zł: 181 966,20,-

(słownie złotych: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 20/100)

  

- Gwarancja jakości obowiązuje 5 lat,  licząc od daty odbioru końcowego robót.

 

Ponadto Zamawiający informuje:

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 202 408,00 zł. (słownie zł.: dwieście dwa tysiące czterysta osiem złotych 00/100).

2. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 sierpnia 2019 r.

3. Warunki płatności zostały określone przez Zamawiającego we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Wykonawcy którzy złożyli oferty, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej www.ugradzanow.bip.org.pl w zakładce „PRZETARGI” niniejszej informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych – na formularzu stanowiącym Załącznik  do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

Z poważaniem

 

Wójt Gminy Radzanów

Sławomir Kruśliński.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-07-02 12:11:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-02 12:11:00
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry