Radzanów, dnia 10.09.2020 r.

 

BRG.271.b.2.2020.

Wszyscy zainteresowani

                                                                    dotyczy: przetargu nieograniczonego w 2020 roku  na: „Przebudowa boiska gminnego w Radzanowie”.

                                                                                      INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Gmina Radzanów - Zamawiający, 26 – 807 Radzanów 92A
zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w niniejszym postępowaniu przetargowym do dnia 10.09.2020 r. do godz. 9.00 zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1

ANAIDA Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 58/15, 00-545 Warszawa

- cena brutto w zł: 121 000  ,-

 (słownie złotych: sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100)

 - Gwarancja jakości obowiązuje 5 lat,  licząc od daty odbioru końcowego robót.

Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Izabela Zawadzka, Daleszyce ul. Poznańska 39, 61 – 160 Poznań

- cena brutto w zł: 361 620,00  ,-

 (słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 00/100)

 - Gwarancja jakości obowiązuje 5 lat,  licząc od daty odbioru końcowego robót.

Oferta nr 3

Korporacja Techniczno – Budowlana „KASMAR” Janiszew, ul. Leśna 47, 26-652 Zakrzew

- cena brutto w zł: 260 000,00-

 (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

 - Gwarancja jakości obowiązuje 5 lat,  licząc od daty odbioru końcowego robót.

Oferta nr 4

 Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe FART Monika Sarnecka ul. Na Stoku 16/2, 26-600 Radom

- cena brutto w zł: 123 000,00-

 (słownie złotych: sto dwadzieścia trzy tysiące   złotych 00/100)

 - Gwarancja jakości obowiązuje 5 lat,  licząc od daty odbioru końcowego robót.

Oferta nr 5

DRO-MAR Marcin Dróżdż , 00-107 Warszawa, ul. Podróżna nr 5 lok 25

- cena brutto w zł: 290 000,00-

 (słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 64/100)

 - Gwarancja jakości obowiązuje 5 lat,  licząc od daty odbioru końcowego robót.

Oferta nr 6

Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie, Budowa Kortów Tenisowych, Łęgonice Małe 22, 26-425 Odrzywół

- cena brutto w zł: 278 149,40-

 (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści dziewięć  złotych 40/100)

 - Gwarancja jakości obowiązuje 5 lat,  licząc od daty odbioru końcowego robót.

Ponadto Zamawiający informuje:

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 134 176,00 zł. (słownie zł.: sto trzydzieści cztery tysiące sto siedemdziesiąt sześć złotych 00/100).

2. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 .10. 2020 r.

3. Warunki płatności zostały określone przez Zamawiającego we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Wykonawcy którzy złożyli oferty, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej www.ugradzanow.bip.org.pl w zakładce „PRZETARGI” niniejszej informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych – na formularzu stanowiącym Załącznik  do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Z poważaniem

Wójt Gminy Radzanów

Sławomir Kruśliński

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-09-10 11:38:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-10 11:39:56
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 851981]

przewiń do góry