Radzanów, dn. 16.06.2008 r.

 

BRG – 3412/2/08.

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z ustaw a z dn.

29 .01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zamawiający: Gmina Radzanów

26- 807 Radzanów ; powiat Białobrzegi, woj. Mazowieckie

Internet: ugradzanow.bip.org.pl

Tel. 048 613 63 62 wewn.26  fax. 048 613 63 62 wewn.26 

ogłasza przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do szkół i ze szkół z terenu gminy Radzanów(kod CPV 60113000 3 usługi transportowe dla ograniczonej grupy klientów).

Miejsce realizacji: Rogolin, Bukówno, Czarnocin gm. Radzanów

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej i wariantowej.

Termin wykonania zamówienia  od 01.09.2008r. do 19.06.2009r.                                              

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena -  100% (ocena punktacyjna – wyliczenie matematyczne) .

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.ugradzanow.bip.org.pl. lub w siedzibie zamawiającego, pokój nr 7.

Uprawniona do kontaktów z oferentami – Jaworska Genowefa, tel. 048 613 63 62 wew. 26 w godzinach pracy urzędu.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego  - pokój nr 17(sekretariat).

Termin składania ofert upływa dnia 30.06.2008r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.06.2008r o godz. 11.15 w siedzibie zamawiającego – sala konferencyjna.

Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 spełniający warunki zawarte w art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe: - spełniają warunki w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Załącznik

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-06-20 10:42:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Leśnowolska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-20 10:42:58
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry