O G Ł O S Z E N I E   O   ZA M Ó W I EN I U

- roboty budowlane

Radzanów : 07.07.2008

SEKCJA I : ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów

        1. Nazwa : Gmina Radzanów

        2. Adres pocztowy :  26-807 Radzanów, ul. Radzanów 92a.

        3. Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów :  Sławomir Kruśliński,

             tel.: (48) 048 613 63 36;

            Fax : (48) 048 613 62 36; E-mail :  ugradzanów.bip.org.pl

        4. Adresy internetowe :

            Ogólny adres zamawiającego (URL):  ugradzanów.bip.org.pl

            Adres profilu nabywcy (URL) :   -

            Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego

            systemu zakupów (URL) : -

        5. Więcej informacji można uzyskać pod adresem : jak podano wyżej dla osoby

             upoważnionej do kontaktów.

        6. Specyfikację istotnych warunków zamówienia  można uzyskać pod adresem :

            jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

        7. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać

             na adres : jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

I. 2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności

        1. Rodzaj zamawiającego :  Administracja samorządowa.

        2. Główny przedmiot lub przedmioty działalności :  Ogólne usługi publiczne.

       

         Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających  - nie.

SEKCJA II :  PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

II. 1) Opis

         1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego :

„Modernizacja drogi gminnej nr 110333 w m. Kadłubska Wola – gr. Gminy – Kaszewska Wola ”

         2. Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw

             lub świadczenia usług

             a) roboty budowlane – wykonanie

             Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych -  miejscowość Radzanów

         3. Ogłoszenie dotyczy :  zamówienia publicznego.

         4. Określenie przedmiotu zamówienia :

„Modernizacja drogi gminnej nr 110333 w m. Kadłubska Wola – gr. Gminy – Kaszewska Wola ”   na odcinku 2220m i szerokości 4mb, wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej.

         5. Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez

             oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych

             przez zamawiającego : 

Do oferty należy dołączyć:

         6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 45 23 31 41-9,  45 23 32 52-0

       7. Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych  -  nie

         8. Czy dopuszcza się składanie oferty wariantowej – nie.

II. 2) Wielkość i zakres zamówienia

           Całkowita wielkość lub zakres :

Zakres rzeczowy wykonania zamówienia obejmuje.

„Modernizacja drogi gminnej nr 110333 w m. Kadłubska Wola – gr. Gminy – Kaszewska Wola ”   na odcinku 2220m i szerokości 4mb, wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej.

Szczegółowe określenie zakresu wraz z wymaganiami wykonania przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

II. 3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

Termin wykonania zamówienia:

Dwa tygodnie od podpisania umowy – dla wykonania modernizacji drogi.

SEKCJA III :  INFORMACJE  O  CHARAKTERZE  PRAWNYM, 

                          EKONOMICZNYM,  FINANSOWYM  I  TECHNICZNYM

III. 1) Warunki dotyczące zamówienia

1.      Informacja na temat wadium :  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wdium.

III. 2) Warunki udziału

       1.  Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne

           do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne:

           1.1. Opis warunków udziału w postępowaniu  ( z uwzględnieniem ich znaczenia jeśli

            dotyczy ):

           a) Wykonawca musi być dopuszczony do występowania w obrocie prawnym

                w zakresie objętym zamówieniem;

           b) Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz musi

                dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania

                zamówienia, w szczególności :

                * musi dysponować narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do wykonania

                   zamówienia, w szczególności podnośnikiem i brygadą do prac pod napięciem;

                * musi dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane w branży

                   ogólnobudowlanej, a także należącej do właściwego samorządu zawodowego,

                   której zamierza powierzyć funkcję kierownika budowy;

            1.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału

            w postępowaniu :

            Każdy wykonawca musi spełnić minimalne warunki określone w pkt 1 lit. a, b.

            zostaną one ocenione na zasadzie spełnia/nie spełnia ( bez znaczenia

            punktowego ).

           

          1.3. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy

          w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu :

          a) Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 oraz, że nie

              podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004r.

              Prawo zamówień publicznych  ( Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. ).

          b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do

              ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

              rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie

              wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków

              o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

          c) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego zakresie określonym w art. 24

              ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż

              6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału

              w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

           e) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym

               w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie

               wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  wniosków

               o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

           f) Wykaz wykonanych w okresie nie dłuższym niż ostatnie pięć lat robót budowlanych,

               a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

               odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym

               przedmiot zamówienia,

           g) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi

                dysponuje wykonawca.

           h) Kopia uprawnień osoby wskazanej na kierownika budowy oraz zaświadczenie

               o przynależności tej osoby do właściwego samorządu zawodowego.

             1.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

             Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.3 lit. „b,”

            „c”, „d”, „e” :

             1) lit. „b”, „c”, „e” – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym

                  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :

                 a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

                 b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne

                     i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

                     rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania

                     decyzji właściwego organu,

                 c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

             2) lit. „d” – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub

                  administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty

                  dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień

                  publicznych.

             3) Dokumenty, o których mowa p.pkt 1) lit. a i c oraz  p.pkt 2), powinny być

                 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

                 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

                 Dokument, o którym mowa w p.pkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie

                 wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków

                 o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

             4) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę

                 lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1,

                 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed

                 notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem

                 samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby

                 lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

                 Wymóg określony w p.pkt 3) stosuje się odpowiednio.

              

Wymagane dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.  Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.

SEKCJA  IV :  PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nie ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba  wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału

            w postępowaniu :

nie dotyczy

IV. 2)  Kryteria oceny ofert

IV. 2.1) Kryteria oceny ofert

Kryteria                                                                                                         Znaczenie

Cena zadania bez kosztów finansowych                                                                100%                                                     

IV. 2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna       -        nie  

IV. 3) Informacje administracyjne

IV. 3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia ugradzanów.bip.org.pl   .

W przypadku konieczności dostarczenia SIWZ w oryginale należy wnieść opłatę w wysokości 50PLN.

IV. 3.3) Termin składania i otwarcia ofert.

Data :    28/ 07 /2008  (dd/mm/rrrr)              Godzina : 9 00    

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Radzanów.

ul.Radzanów 92A, 26-807 Radzanów.

IV. 3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu lub oferty

Zamawiający prowadzi postępowanie w języku polskim – wnioski należy składać w języku polskim.

IV. 3.5) Termin związania ofertą

30dni   od ostatecznego terminu składania ofert

IV. 3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

  Data :    28 / 07 /2008  (dd/mm/rrrr)              Godzina : 9 30    

Pokój nr 12 w Urzędzie Gminy Radzanów.

ul.Radzanów 92A, 26-807 Radzanów.

 

SEKCJA VI :  INFORMACJE  UZUPEŁNIAJĄCE

VI. 1) Zamówienie dotyczy projektu / programu finansowanego ze środków Unii

           Europejskiej      

           tak    ٱ           nie    ٱ

Jeżeli tak, wskazać projekt / program :

.......................................................................................................................................................

VI. 2) Informacje dodatkowe ( jeżeli dotyczy )

.......................................................................................................................................................

VI. 3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia :    07. / 07 / 2008r.  (dd/mm/rrrr)

 

Załączniki 

-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

-przedmiar robót

    

     

            

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry