Znak sprawy:  BRG-3412 /3 /2008                                                                          Radzanów, dn.02.10.2008 r.

    Ogłoszenie o przetargu  nieograniczonym o wartości szacunkowej zamówienia  mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8. zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004r. /tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655/  „Prawo zamówień publicznych”

1) Zamawiający:

    a/ pełna nazwa zamawiającego:  Wójt Gminy Radzanów

    b/ REGON:   000537384   

    c/ kod, miejscowość, województwo, powiat:  26-807 Radzanów,  mazowieckie,  białobrzeski

    d/ ulica, nr domu, nr lokalu:  Radzanów  nr 92A

    e/ internet: http:/www. radzanow.pl                  e-mail: gmina@radzanow.pl

    f/ numer kierunkowy : 048   tel. 613 63 62 wew.26             faks: 048 613 63 62            wew. 28

 

2) Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

    a/ imię i nazwisko:  Genowefa Jaworska

    b/ telefon:  048 613 63 62 wew. 26

    c/ godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: w godzinach pracy urzędu 730 - 15 30

 

3) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

    Dostawę oleju opałowego lekkiego dla szkół na terenie gminy Radzanów

 

    rodzaj zamówienia:  dostawy

    miejsce realizacji zamówienia:  szkoły Rogolin i Bukówno

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

4) Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 

5) Termin  realizacji zamówienia: do   sezon grzewczy 2008 -2009 roku

 

6) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

    cena (koszt)  -  100 %.

 

7) Szczegółowe warunki wykonania zamówienia:

    Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w: siedzibie zamawiającego, nr lokalu: 7

     lub za zaliczeniem pocztowym.

 

8) W przetargu mogą wziąć udział oferenci:

   1/ spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

   2/ spełniają wymogi określone w art.22 i nie podlegają wykluczeniu na podst.art.24 ustawy prawo  zam.publ.

 

9) Miejsce i termin składania ofert:

    a/ miejsce składania: siedziba zamawiającego:    (nr lokalu):  17 sekretariat

    b/ w terminie do: 21.10. 2008r.  do godz. 1000  

 

10) Miejsce i termin otwarcia ofert:

    a/ miejsce otwarcia:  w siedzibie zamawiającego (nr lokalu):  12 sala konferencyjna

    b/ termin:   21.1 0. 2008r.      o godz. 1015

 

11) Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                    Wójt Gminy Radzanów

                                                                                         Stanisław Fatek

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH   WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

 

Identyfikator:   BRG – 3412/ 3 /08

1. Nazwa i adres zamawiającego.

Zamawiający:   Gmina Radzanów

Adres:               Radzanów 92A                             26-807 Radzanów

Telefon:            048 6136362 wew. 26                  faks:  048 6136362 wew. 28

REGON:           000530038                                    NIP: 798-124-90-90

2. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia  mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8. zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004r. /tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655/  „Prawo zamówień publicznych”

3. Opis przedmiotu zamówienia:

  Dostawa   oleju opałowego  lekkiego do szkół na terenie gminy

    Zamówienie obejmuje:

 Dostawę oleju opałowego lekkiego  o parametrach technicznych :

 -  wartość opałowa 42 MJ/kg,

 -  zawartość siarki  poniżej  0,3 % ,

 -  gęstość w tem.15 o   0,840  -  0,845 g/cm3

w  ilości 70.000 l transportem oferenta z przepompowaniem do zbiorników  w szkołach w Rogolinie i Bukównie w miesiącach październik, listopad, grudzień 2008r. i styczeń, luty, marzec kwiecień 2009r. Dostawa oleju opałowego   odbywać się będzie sukcesywnie  na zamówienie telefoniczne.

Uwaga: Każda dostawa oleju winna posiadać atest.

4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert  częściowych;

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełnia­jących, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych;

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających o których mowa w art.67 ust.1pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty warian­towe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie;

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia;

    Wymagany termin realizacji dostaw:  sezon grzewczy  IV kwartał  2008 r. i  I i II kwartał 2009r.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili

    szkodę nie wyko­nując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdro­wotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni prze­widziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wyko­nania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za prze­stępstwo popełnione w związku z postę-powaniem o udzie­lenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, prze­stępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawo-mocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia29 stycznia 2004 roku.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów;

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępo­wania;

3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków;

4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie złożenie przez wykonawcę oświadczenia           o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. (podpisany zał. nr 2 do formularza oferty).

9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

        

         Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

a)      wypełniony  formularz ofertowy 

b)      podpisany załącznik nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

 

- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (z potwierdzeniem jego     

  aktualności przez wykonawcę z okresu dwóch miesięcy licząc od daty ukazania się ogłoszenia o  

  przetargu ), w przypadku s.c. obowiązuje również załączenie umowy spółki.

- kserokopia koncesji na obrót paliwami ciekłymi (olej opałowy).

10. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami          

    oraz przekazywania oświadczeń i doku­mentów.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz  informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.

 

11.  Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;

  Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

        Genowefa Jaworska tel. 048 613 63 62 wew. 26

12. Termin związania ofertą;

         30 dni od terminu składania ofert.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed terminem składania ofert, Zamawiający może w każdym czasie przed terminem składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację.  W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację.      

13.Opis sposobu przygotowywania ofert;

    1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy.

    2. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

    3. Strony oferty winny być ponumerowane i podpisane przez osobę podpisującą ofertę.

     4. Wykonawca zamieści ofertę w nieprzezroczystych i zamkniętych kopertach:

 

Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana i oznaczona następująco:

 

Urząd Gminy Radzanów   26-807 Radzanów

Dostawa oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Radzanów

Koperta wewnętrzna poza oznaczeniami podanymi powyżej powinna posiadać  nazwę  i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej nieważności

Ofertę składaną do ZAMAWIAJACEGO za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej, należy przygotować w sposób określony jak wyżej i przesłać z dopiskiem:

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM  21.10.2008r.   godz. 1015

 

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

Ofertę należy złożyć  w sposób gwarantujący zachowanie  poufności jej treść oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert w Urzędzie Gminy Radzanów , 26-807 Radzanów pokój nr 17 nie później niż do dnia:21.10.2008 r.  godz. 1000.

Wszystkie oferty otrzymane od wykonawców po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone wykonawcom nie otwarte (po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu ).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  21.10.2008 r. godz. 1015.

w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Radzanowie  26-807 Radzanów  pokój nr 12.

15. Sposób oceny spełnienia warunków wymaganych od oferenta:

Ocenie spełnienia warunków wymaganych od oferentów podlegać będą zagadnienia, na temat których oferent jest zobowiązany dostarczyć oświadczenia i dokumenty. Ocena zostanie dokonana w systemie "spełnia - nie spełnia"   Oferta musi spełniać wszystkie wymagania.

16. Opis sposobu obliczenia ceny;

Oferent na formularzu oferty  podaje cenę 1  litra oleju  opałowego oraz termin dostawy od daty zgłoszenia zapotrzebowania.

Cena winna składać się z ceny zakupu u producenta + marża + podatek  VAT. Marża  nie może zmienić się  przez cały czas trwania umowy.

W przypadku wzrostu ceny u producenta dopuszcza się zmianę ceny 1 l.oleju opałowego o taką samą wartość co zmiana ceny u producenta na podstawie zaświadczenia od producenta przedstawionego przez Oferenta Zamawiającemu.  

Cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) podana w formularzu oferty będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z załącznikiem wydruku komputerowego od producenta paliw z datą 20.10.2008 (tj. na 1 dzień przed przetargiem).

 

17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  

      wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert;

 Najniższa cena ofertowa   

-  100% - oferent otrzyma 100 punktów, jeżeli wartość prac objęta zamówieniem będzie najmniejsza, pozostali oferenci otrzymają proporcjonalnie mniej. ( MINIMALIZACJA)

 Liczba punktów przyznanych zostanie określona wg wzoru  najkorzystniejsza cena  (minimalna)    

                 [cena oferty najniższa : cena badanej oferty] x 100 x waga kryterium (100%)

Wartości będą obliczone z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
18. Wybór najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta spełnia wszystkie wymagania określone

 w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.                                 

 

19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wpro­wadzone do treści zawieranej umowy

w sprawie zamó­wienia publicznego, ogólne warunki umowy ;

 Ustala się odpowiedzialność stron  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania na zasadach kar umownych.

1.Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

  a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za

      każdy dzień zwłoki.

  b) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i

      rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy  

      dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

  c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wys.10% wynagrodzenia umownego.

2.Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

  a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wys.10% wynagrodze-  

      nia umownego.

Wykonawca jest zobowiązany do terminowego wywiązania się z udzielonego mu zamówienia.

Jest on odpowiedzialny również za szkody wynikłe z jego winy w trakcie realizacji powierzonych mu robót określonych w specyfikacji.

Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie wszystkie niezbędne materiały do wykonania zamówienia.

20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku po -      postępowania o udzielenie zamówienia.

      Protest

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

Wykonawca ma prawo złożyć protest w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także dotyczące postanowień specyfikacji

istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia

zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie

internetowej Urzędu.

Protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez osobę nieuprawnioną Zamawiający odrzuca bez rozpatrywania.

Protest musi być wniesiony na piśmie i umotywowany.

Protest winien wskazywać:

- oprotestowaną czynność albo zaniechanie Zamawiającego,

- żądanie Protestującego,

zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

Wniesienie protestu możliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekaże

wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a

jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych

warunków zamówienia, zamieści ją również na stronie internetowej, na której

jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w

postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają

się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został

rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania:

1) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania,

2) do upływu terminów, o których mowa w art. 180 ust. 3 ustawy, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku

wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając

swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie

przystąpienia wnosi się do Zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię

Wykonawcy wnoszącemu protest.

Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany nie mogą następnie

korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności Zamawiającego wykonane

zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu

toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany nie mogą następnie

wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności.

Zamawiający rozstrzygnie jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

1) treści ogłoszenia,

2) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty,

- w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

Protest inny, niż wymieniony wyżej zamawiający rozstrzygnie w terminie 10

dni od dnia jego wniesienia.

Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa wyżej, uznaje się

za jego oddalenie.

Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i

terminie wniesienia odwołania Zamawiający przekaże jednocześnie

podmiotowi, który wniósł protest oraz wykonawcom, którzy przystąpili do

postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest

dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków

zamówienia, zamieści również na stronie internetowej, na której jest udostępniana.

W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtórzy oprotestowaną

czynność lub dokona czynności bezprawnie zaniechanej:

1) niezwłocznie - jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania;

2) po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu - jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych żądań nie zostało uwzględnione.

O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców.

W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy dotyczące odwołań i skarg.

 

 

SIWZ wraz z załącznikami

 

                                                                                       zatwierdzam dnia 02.10.2008

     GMINA RADZANÓW

 

 

O F E R T A

 

 

Ja niżej podpisany ........................................................................................................................

działający w imieniu ……………………………………………………………………………

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 21.10.2008r. na dostawę

oleju opałowego lekkiego dla Szkół  na terenie gminy Radzanów  składam ofertę:

 

Oferujemy dostarczenie oleju opałowego lekkiego w ilości 70.000 l.

- wartość opałowa……………………………………………………………………………….

- zawartość siarki ……………………………………………………………………………….

- gęstość w tem. 15o …………………………………………………………………………….

- termin dostawy od chwili telefonicznego zamówienia ……………………………………….

- termin płatności ……………………………………………………………………………….

 

Cena brutto za 1.1 oleju opałowego……………………………zł słownie ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

 

w tym:

            - cena zakupu u producenta …………………………………………..zł.

            - marża ………………………………………………………………...zł

            - podatek VAT………………………………………………………...zł.

 

Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z warunkami przetargu nieograniczonego  i nie wnosimy uwag i zastrzeżeń. Przyjmuję(my) bez zastrzeżeń projekt umowy i podpiszę(my) go w przypadku wygrania przetargu w terminie podanym w wytycznych.

 

 

…………………….dnia………………………

 

   ……………. …..…………………………………………

                                                                             ( podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)

 

 

 

 

UMOWA

 

W dniu ……………………………………….. 2008 r. w Radzanowie pomiędzy:          

Gminą Radzanów z siedzibą w Radzanowie zwanym dalej „Zamawiającym”                                        

 reprezentowanym przez:                                                                                      

 

Wójt Gminy – Stanisław Fatek

 

a, Przedsiębiorstwem ………………………………………………………………………………………………………….

   zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

została zawarta umowa następującej treści

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego udzielonego  na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym z dnia 21.10.2008r.

 

§ 1

1.   Przedmiotem umowy jest dostawa transportem oferenta z przepompowaniem do zbiorników w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rogolinie, i w Szkole Podstawowej Bukównie dobrej jakości oleju opałowego lekkiego o parametrach technicznych nie gorszych niż określone były w warunkach przetargowych do sporządzenia oferty w ilości nie przekraczającej 70 000 l. w oznaczonych przez Odbiorcę terminach. Wartość zamówienia nie może przekroczyć ………………….. złotych. Słownie: ……………………………………………………………………… złotych 00/100 gr.                                                                                                                                Zapłata wynagrodzenia nastąpi w wysokości za faktycznie zakupiony olej opałowy.

2.  Cena 1l. oleju opałowego loco zbiorniki w PSP i PG w Rogolinie, PSP w Bukównie składa się z ceny zakupu u producenta i marży określonej w ofercie. Do ceny dostawca doliczy stawkę podatku VAT wynikającą z przepisów państwowych obowiązujących w dniu dostawy oleju opałowego.

3. Terminy dostaw to  październik, listopad, grudzień 2008r.,styczeń,luty,marzec,kwiecień 2009r.  sukcesywnie w miarę potrzeb i wskazań przez Odbiorcę terminu i ilości dostawy oleju.

4.  Do każdej dostawy Dostawca dostarczy Odbiorcy atest potwierdzający jakość oleju opałowego i dokument potwierdzający cenę zakupu u producenta  (wydruk komputerowy z dnia dostawy)

 

§ 2

Zapłata za dostarczony olej opałowy następować będzie przelewem na wskazane przez Dostawcę konto bankowe w terminie 30 dni od otrzymania przez Odbiorcę faktury z potwierdzeniem odbioru oleju opałowego przez osoby upoważnione przez Odbiorcę

§ 3

W przypadku zerwania umowy przez Dostawcę lub zerwania umowy przez Odbiorcę z winy Dostawcy, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 5% wartości części nie zrealizowanej umowy. Jeśli skutkiem zerwania umowy ( w obu przypadkach określonych wyżej ) Odbiorca poniósłby szkody większe niż 5% wartości nie zrealizowanych dostaw Dostawca musi pokryć rzeczywiste ( udokumentowane ) szkody poniesione przez Odbiorcę.

 

§ 4

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu i zgody obu stron.

 

§ 5

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 6

 

Umowa niniejsza wygasa z dniem 30 kwietnia 2009r. lub w przypadku gdy w pełni nie została zrealizowana za obopólną zgodą , wygasa z dniem ostatniej dostawy.

§ 7

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Odbiorcy i 1 dla Dostawcy.

 

 

 

 

      

             DOSTAWCA                                                                                 ODBIORCA

 

Załącznik do SIWZ

         (pieczęć wykonawcy)

 

 

 

OŚWIADCZENIE

W SPRAWIE SPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ

WARUNKÓW ART. 22 UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. z 2007r.NR 223, POZ. 1655).

I NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 I UST. 2

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

na dostawę  oleju opałowego lekkiego dla Szkół  na terenie gminy Radzanów.

Ja niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie wykonawcy oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655):

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

      nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655).

Uwaga !

1. W przypadku składania oświadczenia przez Wykonawców występujących wspólnie, należy  podać nazwy i adresy wszystkich uczestników konsorcjum, wspólników s.c. Oświadczenie winno być podpisane przez pełnomocnika.

 

 

 

 

..........................................                                                             ..................................................

       /miejscowość, data/                                                                          /podpis i pieczęć  osoby uprawnionej/                                                                 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-10-10 13:52:58
  • Informacja zaktualizowana przez:
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-10 13:52:58
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 852104]

przewiń do góry