SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH   WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Znak sprawy:   BRG-341/1/2009

1. Nazwa i adres zamawiającego.

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w  Radzanowie

Adres:             26-807  Radzanów 72

Telefon:          048 613 62 69                                  faks:  048 613 62 69

REGON:         670230304                                       NIP: 798 - 132 – 65 – 19

2. Tryb udzielenia zamówienia

           Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia  mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. /tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm./  „Prawo zamówień publicznych”

3. Opis przedmiotu zamówienia:

.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót  ogólnobudowlanych polegających na dostosowaniu pomieszczeń sanitarno – higienicznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w SP ZOZ w Radzanowie.

3.3.Szczegółowe zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest w druku przedmiaru robót stanowiącym zał. Nr 1.

3.4.Miejsce wykonania zamówienia

SP ZOZ Radzanów  działka nr 415, Gmina Radzanów, powiat białobrzeski, województwo mazowieckie.

3.5.Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według CPV45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek  zdrowotnych;

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

3.6. W ramach wyszczególnionych w w/w przedmiarze robót - kosztorysie robót należy wykonać również: - wszelkie roboty- prace pomocnicze i towarzyszące,  które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w kosztorysie ofertowym, w tym prace pomocnicze i towarzyszące wynikające z dokumentacji projektowej.

Na zakres remontu składa się branża ogólnobudowlana remontowa, - roboty budowlane wewnętrzne, instalacje specjalne, instalacje elektryczne, podjazd dla niepełnosprawnych.

Do realizacji robót materiał zapewnia Wykonawca.

a)   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

b)   Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Należy wykonać całość zamówienia.  

c)   Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających , o których mowa             w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Prawo Zamówień Publicznych

d)   Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Jedyną formą  porozumiewania się jest forma pisemna.    

3. Termin realizacji zamówienia :

·     przewidywane rozpoczęcie robót (od podpisania umowy).  po dwustronnym podpisaniu umowy wykonawczej

·     przewidywane zakończenie robót do 20.03.2009 r.

4. Okres gwarancji :

Ø      Gwarancja na cały przedmiot zamówienia :min. 3 lata od daty protokołu odbioru robót.

5. Miejsce i czas realizacji zadania :

Þ  Prace budowlane prowadzone będą przy czynnym obiekcie SP ZOZ w Radzanowie (ośrodek czynny w godz. 8.00 do 15.00),

Þ  Prowadzenie prac wyburzeniowych i rozbiórkowych przekraczających głośność 50 decybeli wyznacza się w godzinach popołudniowych, prowadzenie pozostałych robót dopuszcza się w godzinach dowolnych: rannych, popołudniowych lub godzinach nocnych.

6. Warunki i termin płatności :

rozliczenie robót nastąpi po zakończeniu całego zadania, po zakończeniu i odebraniu zleconych robót, Zamawiający ureguluje należność  z faktury końcowej w ciągu 30 dni

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy :

a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ,

b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem  techniczny i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią  pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania  zamówienia ,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy

e) spełniają wymogi zawarte w SIWZ.

8. Wymagania dotyczące wadium

  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  

9. Oferta będzie napisana w języku polskim , na maszynie do pisania , komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz będzie podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy . Wszystkie stronice oferty ( zapisane)  , wszelkie miejsca , w których Wykonawca naniósł zmiany będą parafowane przez osobę podpisującą ofertę . Strony oferty ( zapisane)  mają zostać ponumerowane.

10.Oferta musi być umieszczona w kopercie , która :

a)będzie zaadresowana na Zamawiającego , na adres podany wyżej

b)będzie posiadać oznaczenie :

 „ Oferta na wykonanie robót ogólnobudowlanych  remontowych w SP ZOZ w Radzanowie”

oraz

„nie otwierać przed 27.01.2009 r.   do godziny  11.00 

c)poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

11.Ofertę należy złożyć w SP ZOZ w Radzanowie , w rejestracji nie później niż do  27.01.2009 r.do godz. 10.30 .

a)   Wykonawca  zostanie powiadomiony  jaki numer otrzymała jego oferta ,

b)   wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcą nie otwarte po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu . 

12 .Oferta ma zawierać :

12.1. wypełniony druk oferty -  na podstawie załącznika nr 3  ,

12.2.dołączyć kosztorys ofertowy w oparciu o załącznik nr 7 ,

U w a g a :   C e n a   ma    b y ć   w y r a ż o n a   w   P L N,

cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku, zaoferowana cena ma być ceną ostateczną i niezmienną do końca realizacji przedmiotu umowy

( Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych)  

12.3.        określenie  ostatecznych warunków i terminów płatności ( 30 dni)  - należy wpisać do formularza oferty - załącznik nr 3 ,

12.4.       określenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia (min. terminy zostały określone w pkt.  3 SIWZ) - należy wpisać do formularza oferty załącznik nr 3 ,

12.5.       szczegółowe informacje na temat gwarancji (min. termin  zostały określone             w pkt.  4 SIWZ) -  należy wpisać do formularza oferty załącznik nr 3 ,

12.6.       aktualny odpis z właściwego rejestru albo  aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert,

12.7.       dołączyć oświadczenie, że materiały użyte do wykonania  roboty  będą spełniać warunki zawarte w SIWZ oraz posiadać:

a)   atest higieniczny PZH dopuszczający do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych i służby zdrowia  ;

b)  aprobatę techniczną ITB lub  CE potwierdzającą przydatność do stosowania       w budownictwie

c)   Kolorystyka wg szczegółowej specyfikacji technicznej – wskazania inspektora nadzoru

12.8.       oświadczenie art. 22 ust. 1 ustawy  - zgodnie z załącznikiem nr 4

12.9.       oświadczenie , że Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24  ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( zgodnie  z załączonym formularzem , załącznik nr 5 ), 

12.10.  uzupełniony projekt umowy – załącznik nr 6

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości  w inny sposób.

Dokumenty sporządzone w języku obcym mają zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

13. UWAGA:

Zamawiający informuje, że w myśl przepisów art. 96 ust. 3 Ustawy PZP – protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający  udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępni od chwili ich otwarcia.

Zgodnie z art. 7 ust 3 Ustawy PZP   nie ujawnia się informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca , nie później niż w terminie składania oferty zastrzegł ,że nie mogą być one udostępniane. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do wydzielenia  powyższych informacji  w osobnej kopercie z napisem  DOKUMENTY TAJNE !  - nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania

Wykonawca  zobowiązany jest  do dołączenia do części jawnej oferty wykazu załączników znajdujących się w części tajnej.

14.Każdy Wykonawca  przedłoży tylko jedną ofertę  sam lub jako reprezentant spółki. Wykonawca , który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.

15.Zamawiający  zgodnie z art. 23 ustaw pzp dopuszcza składanie ofert przez podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika ma zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub należyte wykonanie zamówienia. Podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczenia woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału. Zaleca się wyczerpać zobowiązanie skarbowe do ustanowionego pełnomocnictwa.

15. a) Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych  Wykonawców.  

16. Wykonawca może , przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

17.Zaleca się , aby  Wykonawca  zdobył wszelkie informacje , które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

18.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami oceny podanymi poniżej :

                        Þ cena oferty                                                                 - 100 %

                       

KRYTERIA OCENY BĘDĄ OBLICZNE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB :

Þ cena oferty            

A- cena najniższa

B- cena badana

A

-- X  10 pkt. = C

B

C x ilość członków komisji = D

D x 100 % = N

Zamawiający po wyborze oferty najkorzystniejszej zawiadomi niezwłocznie Wykonawców o odrzuceniu oferty z postępowania o udzielenie zamówienia, podając  uzasadnienie faktyczne i prawne.

19.   Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców na podstawie  art. 24  Ustawy pzp. 

Zamawiający po wyborze oferty najkorzystniejszej zawiadomi niezwłocznie Wykonawców o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając  uzasadnienie faktyczne i prawne.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

20. ŚRODKI ODWOŁAWCZE  

Wykonawcy  , którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługą środki ochrony prawnej przewidziane przez Ustawę PZP z dnia 29 stycznia 2004 r.( Dz.U     z dn. 9.02.2004 r. Nr 19, poz.177 z późn. zmian)  w  DZIAŁ VI , Rozdział 2  niniejszej ustawy. Terminy dotyczące wniesienia protestów będą liczone od dnia publikacji jakiejkolwiek informacji zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.      

21. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli :

a)   nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu ,

b)   cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ,

c)   wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

d)   postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

22. Formalności  dokonane po wyborze oferty : 

¨    podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego , które nastąpi w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej , jednak nie później niż przez upływem terminu związania ofertą z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1 Ustawy pzp.  

23. Uprawniony do bezpośredniego kontaktu z  Wykonawcami  :

Genowefa Jaworska tel. 048 613 63 62 wew. 26

·      przedmiar robót /kosztorys inwestorski  - załącznik nr 1

·      formularz oferty  - załącznik nr 3

·      formularz art. 22 – załącznik nr 4

·      formularz art. 24   - załącznik nr 5

·      Wzór umowy  - załącznik nr 6

                                                                                                              załącznik nr 3

                                                                        ............................ dn. ............... 200..... r.

OD :

......................................................

            ( nazwa  wykonawcy )

.....................................................

.....................................................

            ( siedziba wykonawcy  )

NIP ........................................................

REGON..................................................

nr tel................................. nr fax............................

nr konta : ...............................................................

O F E R T A

DLA :

                                              SP ZOZ w Radzanowie

                                            26 – 807 Radzanów.

            Nawiązując do zaproszenia celem wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym z dnia .................................................................................... ,

opublikowanym w ..................................................................................oferujemy wykonanie robót ogólnobudowlanych polegających na dostosowaniu pomieszczeń sanitarno – higienicznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w SP ZOZ w Radzanowie w zakresie określonym przedmiarem robót za  cenę ostateczną

netto...............................................................zł

brutto ........................................................... zł. słownie: ………………………………

………………………………………………………………………………………………..

zgodnie z formularzem cenowym - załącznik nr 1 ,

·      oferujemy  terminu płatności  w ciągu .............  dni ,

·      oferujemy  termin realizacji przedmiotu zamówienia: ………………………………………………………………………………………………

·      udzielamy ……………..  gwarancji na wykony przedmiot umowy,

·      oświadczamy, że gwarantujemy realizację przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko,

·      oświadczamy , że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty

·      oświadczamy , że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

·      oświadczamy , że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ

·      deklarujemy , że wszystkie oświadczenia i informacje zawarte w niniejszej  ofercie     prawdziwe i dokładne w każdym szczególe

·      upoważniamy Zamawiającego lub jego upoważnionego przedstawiciela do wszelkich badań mających na celu sprawdzenie wiarygodności przedstawionych dokumentów .

Załączniki :

1. .....................................................................

2. .....................................................................

3. .....................................................................

4. .....................................................................

5. .....................................................................

6. .....................................................................

7. ....................................................................

8 . ..................................................................

                                                                                                            Podpis :

                                                                                    ........................................................

                                                                                               upoważniony przedstawiciel

                                                                                    ........................................................

                                                                                    ........................................................

                                                                                                            adres

załącznik nr 4

                                         

Nazwa i adres Wykonawcy :

O Ś W I A D C Z E N I E

w trybie art.22 ust.1

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne      w trybie przetargu nieograniczonego oświadczam, że :

1.  Posiadam(y)uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2.  Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(emy) potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiamy   pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania  zamówienia (dokument w załączniu)* ,

3.  Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz   potencjał

4.  Znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5.  Nie podlegam (my)  wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia .  

                                     

                            _________________________

                   data, podpis

                                                                                /upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/

* Uwaga : niepotrzebne skreślić

         ZAŁĄCZNIK NR 5                                                                                                                                                                       

Nazwa i adres Wykonawcy :

O Ś W I A D C Z E N I E

o nie podleganiu wykluczeniu

z postępowania

Oświadczam ,że zgodnie z 13art. 24 ust. 1 i 2  Ustawy                   z dnia 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  nie podlegam wykluczeniu z postępowania.

                       _________________________

              data, podpis

                                                                                                /upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

                                                                             załącznik nr 6

U M O W A   …………/08

(PROJEKT)

zawarta w dniu ........................... w Radzanowie  pomiędzy Samodzielnym Publicznym

Zakładem Opieki Zdrowotnej w Radzanowie 72, zwanym w treści umowy „Zamawiającym” ,w imieniu którego działają:

Dyrektor SP ZOZ w Radzanowie – Elżbieta Pawłowska

a

.................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:.........................................................................................................          zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą ”

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji ............................ , wydane przez .................................

...............................................................................................................................................

o następującej treści:

§ 1

1.Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty ogólnobudowlane remontowe  - polegających na dostosowaniu pomieszczeń sanitarno – higienicznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w SP ZOZ w Radzanowie.

2.Wykonawca zapoznał się z zakresem planowanych robót i nie zgłasza do niego zastrzeżeń.

 3.Zakres robót zgodnie z Przedmiarem Robót – Załącznik Nr 1 do SIWZ

§ 2

1.Zamawiający udostępni plac budowy i umożliwi rozpoczęcie robót od dnia podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest zakończyć roboty w terminie do dnia 2009-03-20 i wydać je Zamawiającemu

§ 3

1.Za wykonanie robót wymienionych w § 1 niniejszej umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości : ...........................................................................................

powiększone o należny podatek od towarów i usług ...................................................

Wartość robót ustalono na podstawie składników cenotwórczych :

  1. roboczogodzina . .................
  2. koszty ogólne do R,S .......... %
  3. zysk do R,Ko,S- ............ %
  4. Kz i T  do materiałów wykonawcy – ........ %

2.Zamawiający przyjmuje na siebie obowiązek

- przekazania placu budowy

- uzyskania wymaganych publiczno -prawnych pozwoleń i zezwoleń, wynikających z przepisów Prawa Budowlanego

- odbioru wykonania robót

- zapłaty wynagrodzenia

3.Zamawiający przekaże Wykonawcy w bezpłatne użytkowanie :

  • pomieszczenia robocze na placu budowy
  • przyłącze energii i wody

§ 4

1.Wykonawca realizuje roboty zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych.

2.Wykonawca wykonuje i utrzymuje na swój koszt niezbędne zabezpieczenia placu budowy i robót np. ogrodzenia, barierki oraz zapewnia warunki bezpieczeństwa, wynikające z przepisów BHP , P- Poż.

3.W czasie trwania robót, Wykonawca winien utrzymać teren budowy wolny od przeszkód komunikacyjnych, usuwać gruz i śmieci.

4. Wszelkie prace objęte umową winny być wykonane w taki sposób, aby nie zakłócać ruchu na terenie należącym do Zamawiającego.

5. Wykonawca dostarczy materiały, niezbędne do realizacji pełnego zakresu robót z zachowaniem wszystkich wymagań ujętych w dokumentacji przetargowej oraz technicznej.

§ 5

Strony postanawiają że:

1. rozliczenie robót nastąpi w 1 etapie poprzez  końcowy odbiór robót dokonany zostanie komisyjnie, po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót określonych w umowie, w formie protokołu podpisanego przez strony . Zamawiający przeprowadzi odbiór końcowy w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia odbioru robót przez Wykonawcę

2. jeżeli jest konieczne wykonanie robót nieprzewidzianych w umowie, Wykonawca ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia ,po uprzednim sporządzeniu aneksu i dwustronnym podpisaniu go.

§ 6

1.Po zakończeniu i odebraniu zleconych robót, Zamawiający ureguluje należność z faktury końcowej w ciągu 30 dni, w drodze przelewu z konta SP ZOZ w Radzanowie  Nr ……………………………………..

 2.Zapłata za wykonane roboty zostanie przekazana Wykonawcy na Jego konto

..............................................................................................................................

3.W razie stwierdzenia wad i usterek w trakcie odbioru , Wykonawca usunie je w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Do czasu odbioru ostatecznego Wykonawca nie wystawi końcowej faktury VAT.

§ 7

1.Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

a/ nastąpi upadłość Wykonawcy

b/ Wykonawca nie podjął realizacji robót lub przerwał ich realizację przez okres dłuższy od 10 dni.

2.Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający w szczególności:

a/ utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robót.

b/ zwleka bez uzasadnienia z przekazaniem frontu robót.

3.Odstąpienie od umowy strony uzasadniają pisemnie.

§ 8

Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

1.Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a/ za zwłokę w przekazaniu terenu budowy /frontu robót/ lub umówionej części w wysokości 0,5% orientacyjnego wynagrodzenia określonego w § 3, za każdy dzień zwłoki.

b/ za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,5% orientacyjnego wynagrodzenia w § 3, za każdy dzień zwłoki. Zamawiający ma obowiązek przeprowadzenia odbioru w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę

c/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 20% orientacyjnego wynagrodzenia, określonego w § 3 umowy.

2.Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za zwłokę w wykonaniu robót w wysokości 1% orientacyjnego wynagrodzenia określonego w § 3 umowy licząc za każdy dzień zwłoki od daty zakończenia robót.

b/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 1% wynagrodzenia kosztorysowego za wykonany przedmiot odbioru ,za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

c/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20%orientacyjnego wynagrodzenia określonego w § 3 umowy.

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych , o ile wartość szkody przewyższa wysokości kar.

§ 9

1.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót objętych niniejszą umową stwierdzone w toku czynności odbiorowych oraz ujawnionych w okresie 36 miesięcy od dokonania odbioru końcowego .

2.Ponadto Wykonawca niezależnie od rękojmi udziela gwarancji jakości na wykonane roboty oraz użyte materiały w okresie minimum ............miesięcy od dnia odbioru dzieła. W razie ujawnienia wad lub usterek w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia najpóźniej w terminie 7 dni od zawiadomienia. Okres gwarancji wydłuża się o okres od dnia zgłoszenia wady do dnia jej usunięcia

§ 10

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą wymagały formy pisemnej pod rygorem nieważności

2.Wszelkie oświadczenia składane pomiędzy stronami winny być złożone na piśmie za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem faksu z zachowaniem dowodu nadania.

3.Umowa niniejsza zawarta została w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.

4.Nie dopuszcza się wprowadzenia zmian do niniejszej umowy chyba, że zachodzą okoliczności o których mowa w art.144 pkt.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

5.W razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym ,czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy ,Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz zapisy wynikające za stanowiącej integralną część umowy SIWZ wraz z załącznikami, z którymi Wykonawca zapoznał się przystępując do przetargu.

§ 12

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa pozostałe egzemplarze Zamawiający.

Podpis Zamawiającego                                                                                    Podpis Wykonawcy

 - przedmiar  robót SP ZOZ   Radzanów  

Wyjaśninie do przedmiaru pozycja 113 balustrady zewnętrzne pochylni ze stali nierdzewnej a winno być stalowe jednolicie z poz. 114.

Wyjaśnienie do przedmiaru

- pozycja 34 ościeżnice drewniane regulowane fabrycznie wykończone podano 2,00m, winno być 2 szt. lub 10m2.

- pozycja 36,37,38 pochwyty na drzwi i uchwyty  do ściany ze stali nierdzewnej.

 

Stosownie do art. 38 ustawy p.z.p. wyjaśniam przedmiar robót;

poz.108 kostka betonowa grubość 6cm kolorowa.

Zamieszczam dokumentację techniczną dotyczącą wykonania balustrady i schodów

- opis do projektu techn.

- opis tech. ele.

- pochylnia projekt

-przychodnia parter projekt

 

 

 

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry