OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - DOSTAWY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.                   1) NAZWA I ADRES: Gmina Radzanów, Radzanów 92a, 26 – 807 Radzanów, woj. Mazowieckie, tel. 048 613 63 62 w. 26, faks 048 613 63 62.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugradzanow.bip.org.pl

I.                   2 ) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA I ZAKUP KRUSZYWA NA DROGI GMINNE.

II.1.2)m Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA I ZAKUP KRUSZYWA NA DROGI GMINNE W ILOŚCI OKOŁO 2000 ton.

II.1.4) Wspólny słownik zamówień (CPV): 14 212200 – 2

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.1.7) Czy przewiduje się zamówienia uzupełniające: tak

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: dwa miesiące od podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

·         Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającemu przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowedokumenty dla każdego z nich). B) złożą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzone na formularzu lub wg formularza stanowiącego załącznik do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich. Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – bnie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunki wykonawca spełnił.

·         Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające nie podleganie wykluczeniu z postępowania – wyszczególnione w Rozdziale 2 pkt IV SIWZ. 2. Wypełniony formularz OFERTA wg formularza. 3. Zaakceptowany wzór umowy – stanowiący załącznik do SIWZ. 4. Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. jako Konsorcjum). Uwaga pełnomocnictwo należy załączyć wówczas , jeżeli dotyczy. 5. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przezosoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. Uwaga Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osobay podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich dokumentachrejestrowych i nie są uprawnieni do reprezentowania wykonawcy.

IV.1)TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.ugradzanow.bip.org.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Radzanowie, Radzanów 92a, 26 – 807 Radzanów pok nr 7.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  ofert 13.05.2009r.  godzina 1200, miejsce Urząd Gminy Radzanów – pok. Nr 17.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Załączniki

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

UZUPEŁNIENIE  SIWZ

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-05-04 16:19:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-06 10:26:50
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry