Radzanów, dn. 20.07.2009 r.

 

BRG – 3412/1/09.

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z ustaw a z dn. 29 .01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zamawiający: Gmina Radzanów

26- 807 Radzanów ; powiat Białobrzegi, woj. Mazowieckie

Internet: ugradzanow.bip.org.pl

Tel. 048 613 63 62 wewn.26  fax. 048 613 63 62 wewn.26 

ogłasza przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do szkół i ze szkół z terenu gminy Radzanów(kod CPV 60113000 3 usługi transportowe dla ograniczonej grupy klientów).

Miejsce realizacji: Rogolin, Bukówno, Czarnocin gm. Radzanów

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej i wariantowej.

Termin wykonania zamówienia  od 01.09.2009 r. do 25.06.2010 r.                                              

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena -  100% (ocena punktacyjna – wyliczenie matematyczne) .

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.ugradzanow.bip.org.pl. lub w siedzibie zamawiającego, pokój nr 7.

Uprawniona do kontaktów z oferentami – Jaworska Genowefa, tel. 048 613 63 62 wew. 26 w godzinach pracy urzędu.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego  - pokój nr 17(sekretariat).

Termin składania ofert upływa dnia 30.07.2009 r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.07.2009 r o godz. 11.15 w siedzibie zamawiającego – sala konferencyjna.

Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 spełniający warunki zawarte w art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe: - spełniają warunki w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer sprawy: BRG-3412/1/2009

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Nazwa zamówienia publicznego:

Dowóz dzieci do szkół oraz ze szkół (Rogolin, Bukówno, Czarnocin) z terenu gminy Radzanów.

 

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

 

Urząd Gminy Radzanów

26-807 Radzanów

www.ugradzanow.bip.org.pl.

biuro@radzanow.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o zamówienie publicznego prowadzone jest w trybie przetargu: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z ustawą z dnia 29 .01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Prawo Zamówień Publicznych.

 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust.1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

  1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. – tekst ujednolicony )

Inne: 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2006  Nr 87, poz. 605),.

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2007 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  (Dz. U.2007 nr 202 poz. 1463).

4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U . 2007 Nr.241, poz. 1763  ).

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest:

Dowóz uczniów do szkół oraz ze szkół (Rogolin, Bukówno, Czarnocin) z terenu gminy Radzanów, trzema trasami opisanymi w załączniku nr 4 do SIWZ

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

60113000-3 Usługi transportowe dla ograniczonej grupy klientów

 

Szczegółowy zakres zawiera:

Załącznik nr 4 do SIWZ

Wymagania stawiane Wykonawcy:

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

  - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

  - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

  - Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

  - Inne: autobusy muszą być sprawne technicznie i z aktualnymi badaniami technicznymi, dowóz uczniów musi być wykonany na czas.

IV. Termin wykonania zamówienia

 

    od 1.09.2009 r. do 25.06.2010 r.

 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

 

1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1    Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;                        

1.2    Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;                         

1.3    Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;       

1.4    Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.                             

 

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, który:

   - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w pkt. 1.1 do 1.4,

   - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

   - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,

   - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

   - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,        

 

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:

  - niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

  - wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia do składania ofert,

  - zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

  - który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

  - nieważnej na podstawie odrębnych przepisów,

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

A. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:

 

1. Dokumenty wymagane:

  - formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr: 1

  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

  - potwierdzenie posiadania uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych,

  - oświadczenie wykonawcy iż posiada niezbędne dokumenty: koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym zwanym dalej „zamówieniem", oraz stwierdzenie, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

  - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr: 2

 

B. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:

 

  -Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

  -Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „C" okresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 4-8 prawa zamówień publicznych, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

C. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

 

  - Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w SIWZ dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie  

 

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

 

1. Wszelkie oświad­czenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:

adres (firma): Urząd Gminy Radzanów,  26 – 807 Radzanów 92A

faksem: 048 613 63 62,  tel. 048 613 63 62

lub na adres e-mail: biuro@radzanow.pl.

  Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną.

2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest:

stanowisko:                inspektor

imię i nazwisko          Genowefa Jaworska

tel.                                048 613 63 62 w. 26

fax.                               048 613 63 62 w. 28

w terminach               w godz. pomiędzy 7:30 do 15:30

3. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło:

  do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

     Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wyko­nawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

7. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

 

1. Wadium.

  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

    

IX. Termin związania ofertą

 

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 

X. Opis sposobu przygotowania oferty

 

A. Przygotowanie oferty

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwo lub umocowania prawnego.

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

 

B. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty

3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań

  W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

 

C. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty: brak

 

XI. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego:

  w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Radzanów

26 – 807 Radzanów 92A

Pokój nr 17 (sekretariat)

do dnia 2009-07-30 do godz. 11:00

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

  siedziby zamawiającego Urząd Gminy Radzanów.  26 – 807 Radzanów 92A

3 Oznakowane oferty następujące: Przetarg na dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Radzanów.

4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.

5. Miejsce otwarcia ofert:

   w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Radzanów.

26 – 807 Radzanów 92A

sala konferencyjna dnia 2009-07-30 o godz. 11 :15

6. Sesja otwarcia ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena.

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

  Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

  Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia / oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

  Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

XIII. Kryteria oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1       oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2       z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

1.3       złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

1.4       oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.5       wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

 

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium,

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:

 

Nazwa kryterium

Waga

cena

100

 

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

 

Zastosowane własne wzory do obliczenia punktowego

---------------------------------------------------------------------------

 

Nazwa kryterium:              cena

Wzór:   (cena oferowana minimalna brutto/cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 100%

Sposób oceny:                 wyliczenie matematyczne - punktacja

 

8. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

        zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, 

        zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego,

       opublikowane w: Portalu Urzędu Zamówień

5. Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym wyborze. W zawiadomieniu zamawiający poda:

     nazwę (firmę):,     adres wykonawcy:      uzasadnienie wyboru:

6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

 

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

   Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

 

Postanowienia umowy zawarto w:  projekcie umowy, który stanowi załącznik numer: 3

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej:   protest 

przysługują wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy.

Protest

Umotywowany protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Szczegółowe informacje na temat: protestu, odwołania, skargi znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej.

XVIII. Opis części zamówienia

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

XIX. Umowa ramowa

1. Umowa ramowa

  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 

XX. Zamówienia uzupełniające

  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

XXI. Oferty wariantowe

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

XXII. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania się drogą elektroniczna.

1. Adres poczty elektronicznej: biuro@radzanow.pl

2. Adres strony internetowej: www.ugradzanow.bip.org.pl

 

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym.

  Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych,

Dodatkowe informacje odnoszące się rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą: brak

XXIV. Aukcja elektroniczna.

  Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej,

XXV. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:

  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

XXVI. Ogłoszenia wyników przetargu

Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.radzanow.pl

Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu umowy uczestniczący w postępowaniu wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie.

XXVII. Postanowienia końcowe

Postanowienia końcowe

   Zasady udostępniania dokumentów

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

  zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

  zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

  zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 1 zł

  udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania

  W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXVIII. Załączniki

 

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

 

1. Formularz ofertowy,

2. Oświadczenie w trybie art. 22,

3. Oświadczenie wykonawcy o posiadanych dokumentach,

4. Projekt umowy,

5. Wykaz tras przejazdu autobusów.

6. karta przewozu uczniów.

 

 

Radzanów, 2009-07-20

 

______________________________________

Podpis osoby uprawnionej

 

 

 

 

------------------------------------------- dn. …………………………….

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

 

                         Ja niżej podpisany oświadczam, że  posiadam wymagane dokumenty na przewóz uczniów do szkół i ze szkół: licencje, zezwolenia oraz ważne dowody rejestracyjne autobusów, którymi będą przewożone dzieci szkolne. Jednocześnie oświadczam, iż osoby (kierowcy przewozu) które będą realizować zamówienie  - przewóz uczniów posiadają wymagane uprawnienia do przewozu tych osób.

 

 

                                                                                                                                  ………………………………………………

                                                                                         (podpis wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr  2

 

Oświadczenie

o spełnieniu wymogów określonych w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych

(Dz.U.nr 19 poz.117 z dnia 29 stycznia 2004 roku z późn. zm.)

 

Data:...............................................................................................................

Nazwa wykonawcy........................................................................................

Adres wykonawcy..........................................................................................

 

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:

 

1)   posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich   uprawnień ,

 

2)   posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie , potencjał ekonomiczny

     i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

 

3)   znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ,

 

4)   nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówieniach publicznych na podstawie art.24 ustawy o zamówieniach publicznych Dz. U. Nr 19 z 2004r. poz.117 z późn. zm.

 

   Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

 

 

 

 

 

 

........................., .............................. r.                                      

      Miejscowość               data

 

                                                                                          

                                                                       ............................................

                                                                                   podpis i pieczęć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1                     

 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

 

 

Dane dotyczące wykonawcy

 

Nazwa:  …………………………………………................................................

                              

Siedziba:              ……………………………………….....................................            

                              

                              

Numer telefonu:                 ………………………… ......................................              

                                                              

Numer REGON:                  ……………….................................................

 

Numer NIP:                          …………..........................................................   

 

Dane dotyczące zamawiającego

 

Urząd Gminy Radzanów

26 – 807 Radzanów 92A

 

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym: przedmiot zamówienia „Dowóz uczniów do szkół i ze szkół z terenu gminy Radzanów”

 

Nr sprawy: BRG-3412/1/2009, oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

 

Cena oferty

Za kwotę brutto przewozu w wysokości za 1 km zł. .............................................................................................

 

słownie: .................................................................................................................................................................

 

w tym: kwota netto ........................... + podatek VAT ............................................................................................

 

Łączna kwota przewozu za okres szkolny 2009/10 wynosi:

190 dni x 310 km x stawka za 1 km ............... + VAT ..............= ...........................................................................

 

słownie: ...................................................................................................................................................................

 

              ....................................................................................................................................................................

 

 

Oświadczam, że :

 

  Wykonam zamówienie publiczne w terminie od 01.09.2009 do 25.06.2010r.

  Termin płatności 14 dni

    Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….......... .......... dni

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

- załatwienie wykonania reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

 

  

 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

 

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

·                     .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności

·                     .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności

 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

 

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

 

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

1.     Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2.     Oświadczam, że uważam się  związany z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.     Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

 

Dokumenty

 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

Zastrzeżenie wykonawcy

 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Inne informacje wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

______________________________                              _____________________________

Imiona i nazwiska osób                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych do

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy                         reprezentowania wykonawcy                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt                                                                                                                                                                                                                                         Załącznik nr 3

UMOWA 

Zawarta w dniu................................... r w  Radzanowie  pomiędzy Gminą  Radzanów reprezentowaną przez:

Stanisława Fatka  - Wójta Gminy  Radzanów zwanym dalej w treści Zamawiającym

a firmą,.......................................................................................................................................................................................

reprezentowaną przez :

zwanym dalej w treści Wykonawcą o następującej treści:

§ 1

Na podstawie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu  30.07.2009 r.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na dowozie uczniów z terenu gminy Radzanów w ramach zamkniętych przewozów w dni nauki szkolnej w określonych przez Zamawiającego kursach autobusowych:

Kursy obejmują dowóz dzieci do szkół - rozpoczęcie zajęć o godzinie 7.15 i odwożenie dzieci w godzinach popołudniowych,

§ 2

1. Usługa stanowiąca przedmiot umowy  będzie realizowana w terminie od dnia 01.09.2009 r do dnia 25.06.2010 roku

2. Dowóz odbywać się będzie  3 autobusami obsługiwanymi przez Zleceniobiorcę w ilości nie więcej niż 310 km dziennie

    w dniach zajęć lekcyjnych potwierdzonych przez opiekuna autobusu na druku według załącznika do umowy.

3. Nadzór merytoryczny nad wykonaniem umowy sprawuje osoba odpowiedzialna za oświatę na terenie gminy Magdalena

    Leśnowolska.

§ 3

1. Odpłatność za wykonaną usługę Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynikającą z pomnożenia ilości przejechanych kilometrów w danym miesiącu przez stawkę za 1 km, która wynosi ……… zł./km brutto

2. Wartość całej usługi w roku szkolnym 2009/10 wynosi  310 km x ……. zł x 190 dni x stawka za 1 km =………. zł. (wartość brutto)    słownie: ……………………………………………………….………………………………………………

§ 4

1.  Zamawiający będzie przekazywał należność na konto Wykonawcy na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.

2.  Ustala się termin płatności do 14 dni od daty otrzymania faktury.

3.  Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu.

§ 5

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonane lub opóźnione kursy w przypadku siły wyższej jak : gołoledź , zaspy, i wydarzenia drogowe .

§ 6

1   . Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą wprowadzane za pomocą aneksu .

2   . Rozwiązanie umowy może nastąpić przez każdą ze stron za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

3   . W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, strona odstępująca od umowy zobowiązana jest zapłacić karę umowną w wysokości 10 % wartości zamówienia / cały okres obowiązywania umowy /.

4   . Za nieterminowe lub niezgodne z warunkami umowy wykonanie usługi będą naliczane kary umowne w wysokości 0,14% od wartości rocznego zlecenia za każdy dzień niewykonanego lub niewłaściwego wykonania umowy z wyłączeniem przyczyn określonych w § 4.

5.Za każdy dzień zwłoki w przekazaniu wynagrodzenia Zleceniodawca  zapłaci  Zleceniobiorcy odsetki w wysokości 0,14 % wartości przedłożonej faktury za każdy dzień zwłoki.

§ 7

1. Strony umowy ustalają, że koszt paliwa w stawce, o której mowa w § 3 umowy wynosi 80% oferowanej stawki.

2. W razie zmiany ceny paliwa o 5% stawka za 1 km, części odpowiadającej kosztowi paliwa (§ 7 pkt.1), ulega zmianie

    proporcjonalnie do zmiany ceny paliwa na wniosek jednej ze stron umowy.

3. Zmiana ceny paliwa będzie ustalona na podstawie cen ogłoszonych przez PKN Orlen S.A. dla oleju napędowego.

4. W dniu podpisania umowy cena oleju napędowego w PKN Orlen S.A. wynosi ………… zł/m3 (netto).

    Cennik PKN Orlen S.A. na dzień ……………. stanowi załącznik nr 2 do umowy.

§ 8

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego .

2.  Ewentualne spory wynikające na tle wykonywania niniejszej umowy po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego będą rozpatrywane na drodze sądowej.

§ 9

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym 2 egz. dla Zamawiającego i l egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                                                                                 ZAMAWIAJĄCY

 Załącznik nr 4

AUTOBUS NR 1 

RANO

I. 6.00 Rogolin - Podlesie – 6.15  Ratoszyn 6.20 Błeszno 6.45 Zacharzów 6.50 Branica  7.05 Smardzew 7.10 Rogolin 7.15   29 km /PG/

II. 7.20 Rogolin - Branica 7.35 Smardzew 7.40 Rogolin 7.45 – 12 km  /PSP/

III. 7.50 Rogolin – Błeszno 7.55 Zacharzów -8.00 Rogolin 8.10   12 km /PSP/

Po południu

I. 12.55 Rogolin  - Kadłubka Wola 13.00 Młodynie Górne 13.15 - Młodynie Dolne 13.20 Młodynie Bagno 13.25 - Rogolin 13.35 – 21 km /PG i PSP 0-III/

III. Rogolin 14.10 – Zacharzów 14.20 – Błeszno – 14.25 - Branica 14.35 – Smardzew 14.40 Rogolin 14.45 18 km/ PSP kl IV-VI,   PG/

 

AUTOBUS NR 2  

RANO

I. 6.10 Rogolin - Młodynie Górne 6.20  Młodyne Dolne (Bagno)  6.35 Bukówno przy kościele 6.45 - Rogolin 6.50  - 17 km /PG/

II. 6.55 Rogolin – Kadłubka Wola 7.05 Rogolin 7.15 – 8 km  /PSP i PG/

III. 7.15  Rogolin – Michałówka 7.20 - Gołosze 7.30 - Podgórze  7.32 -  Podlesie 7.40 Ratoszyn 7.50 Rogolin 8.05 – 20 km /PSP/

Po południu

I 12.05  Rogolin  – Zacharzów – 12.15 – Błeszno 12.20  - Gołosze 12.25 -Ratoszyn 12.35 - Podlesie 12.45 Rogolin  13.00  20km       / PSP I-III/ /Pn, Śr, Pt/

II . 13.00 Rogolin – Smardzew 13.05 – Branica 13.10 – Zacharzów 13.25  - Błeszno 13.30 Rogolin 13.40 18 km /PSP 0-III i PG/

III. 13 .50  Rogolin  – Gołosze 13.55 Ratoszyn 14.10 Podlesie 14.20 Rogolin  14.35,  20km       /PG i PSP 0-VI/

 

Autobus 3

Rano

I. 6.00 Rogolin–Czarnocin 6.15 Ocieść 6.20 Żydy 6.30 Grotki 6.40 Kozłów 6.45  Rogolin 7.00  26 km  /PG/

II. 7.05 Rogolin – Żydy 7. 20 Grabina 7. 25 Grotki  7.30 Ocieść- Łukaszów 7.35 PSP Czarnocin 7.40 Kozłów 7. 45 Młodynie Bagno 7.55 Młodynie Dolne 8.00   Młodynie Górne 8.05 PSP Bukówno  8.10 – Rogolin 8.15   - 34km

Po południu                         

I. 12.55 – Rogolin – Bukówno 13.05 - Kozłów 13.10 – Grotki – 13.15 – Ocieść 13.20 Czarnocin (II Przystanek ) 13.25 – PSP Czarnocin 13.35 – Ocieść – Łukaszów 13.40 – Grabina 13.45 – Żydy 13.55 – Grotki -14.00 – PSP Bukówno – 14.10 – Młodynie Górne 14.15 – Młodynie Dolne 14.20 – Młodynie (Bagno) 14.25 – Bukówno – 14.35- Kozłów – 14.40 – Żydy 14.45 - Rogolin– 14.55 - 52 km /PG PSP/

 

 

 

 


CZWARTEK i WTOREK

 

AUTOBUS NR 1

RANO

I. 6.00 Rogolin - Podlesie – 6.15  Ratoszyn 6.20 Błeszno 6.45 Zacharzów 6.50 Branica  7.05 Smardzew 7.10 Rogolin 7.15   29 km /PG/

II. 7.20 Rogolin - Branica 7.35 Smardzew 7.40 Rogolin 7.50 – 12 km  /PSP/

III. 7.55 Rogolin – Błeszno 8.00 Zacharzów 8.05 Rogolin 8.15   12 km /PSP/

Po południu

I. 12.55 Rogolin – Smardzew 13.05 – Branica 13.10 – Zacharzów – 13.20– Błeszno 13.25 – Rogolin 13.35 18 km /PSP 0-III/

II. 13.50 Rogolin  - Kadłubka Wola 14.00 Młodynie Górne 14.05 – Bukówno przy szkole 14.15- Młodynie Dolne 14.20 Młodynie Bagno 14.30 - Rogolin 14.40 – 21 km /PG i PSP IV-VI i PSP Bukówno/

III. Rogolin 14.40 – Smardzew 14.45– Branica 14.50 – Zacharzów – 15.00 – Błeszno 15.10 - Rogolin 15.20 18 km (PG i PSP IV – VI)

 

AUTOBUS NR 2

RANO

I. 6.10 Rogolin - Młodynie Górne 6.20  Młodyne Dolne (Bagno)  6.35 Bukówno przy kościele 6.45 - Rogolin 6.50  - 17 km /PG/

II. 6.55 Rogolin – Kadłubka Wola 7.05 Rogolin 7.15 – 8 km  /PSP i PG/

III. 7.15  Rogolin – Michałówka 7.20 - Gołosze 7.30 - Podgórze  7.32 -  Podlesie 7.40 Ratoszyn 7.50 Rogolin 8.05 – 20 km /PSP/

Po południu

I 12.55  Rogolin  -Ratoszyn 13.10 - Podlesie 13.15 – Gołosze 13.30 - Rogolin  13.45  20km       / PSP 0 i I-III/

II. 13.50  Rogolin  – Ratoszyn 14.00 - Podlesie 14.10 – Gołosze 14.30 Rogolin  14.45,  20km       /PG i PSP IV-VI/

 

Autobus 3

Rano

I. 6.00 Rogolin–Czarnocin 6.15 Ocieść 6.20 Żydy 6.30 Grotki 6.40 Kozłów 6.45  Rogolin 7.00      26 km  /PG/

II. 7.05 Rogolin – Żydy 7. 20 Grabina 7. 25 Grotki  7.30 Ocieść7.35 PSP Czarnocin 7.40 Kozłów 7. 45 Młodynie Bagno 7.55 Młodynie Dolne 8.00   Młodynie Górne 8.05 PSP Bukówno  8.10 – Rogolin 8.15   - 34km

Po południu

 

I. 12.55 Rogolin – Kadłubka Wola 13.10 – Rogolin 13.25 /PSP 0-III/8 km

II. 13.50 Rogolin – Bukówno 14.00  Kozłów 14.05- Czarnocin 14.15 – Ocieść – Łukaszów 14.20 – Grotki 14.25 – Grabina 14.30 – Żydy 14.40 – Grotki 14.50 – Rogolin 15.15 /PG i PSP Bukówno z Kozłów i Żydy , PSP Czarnocin/  30km

 

 

2009-07-15 r.

Okres dowożenia od 1 września 2009 r. do 25 czerwca 2010r.                             

Ilość dni dowożenia – 190 dni

Przeciętna dzienna ilość km  –310 km ,                                         

Trzy autobusy.

Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w trasach i w godzinach przewozu uczniów w trakcie roku szkolnego.

 

 

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2009 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Ferie zimowe:

1 lutego  -14 lutego 2010 r.:

Wiosenna przerwa świąteczna

1- 6 kwietnia 2010 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych

25 czerwca 2010 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

  Karta przewozu uczniów pobierz


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-07-21 13:57:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-27 14:15:10
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry