Gmina Radzanów:  Selektywna zbiórka stałych odpadów komunalnych na terenie

                                  gminy Radzanów na 2010 rok.

 

Numer ogłoszenia: 240099-2009 data zamieszczenia: 10.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1.       NAZWA I ADRES:  Gmina  Radzanów 92A, 26-807 Radzanów, woj. mazowieckie,

                                    tel.   048 613 63 62 wew. 26, faks 048 613 63 62 wew. 28.

       2.     TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

               Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

      3.       Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugradazanow.bip.org.pl

      4.       RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Selektywną zbiórkę stałych odpadów komunalnych na terenie gminy Radzanów”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  18 miejscowości gm. Radzanów (ilość nieruchomości  zabudowa­nych 950 ) oraz jednostki organizacyjne gminy (PSP i PG Rogolin, PSP Bukówno, PSP Czrnocin i UG Radzanów) wg trasy zaznaczonej na mapie, polegająca na odbiorze bezpośrednio  z nieruchomości:

-       raz w miesiącu stałych odpadów bytowych gromadzonych w czarnych workach z nadrukiem - odpady bytowe i wywóz ich na wysypisko odpadów komunalnych.

-       raz w miesiącu w innym terminie niż odpady bytowe wyselekcjonowanych odpadów gromadzonych w workach: szkło - worek z nadrukiem - szkło, złom - worek z nadru­kiem - złom, plastik - worek z nadrukiem -plastik. Wyselekcjonowane odpady komu­nalne odbiorca musi zagospodarować we własnym zakresie.

-        raz w roku wielkogabarytowych odpadów komunalnych i  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego /chłodziarki, pralki, odkurzacze, sprzęt komputerowy itp./

-       na zgłoszenie, odpadów niebezpiecznych,

2.2. zaopatrywania właścicieli  nieruchomości w worki z nadrukami do segregacji odpadów

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90123000-5,  90123300-8

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: od 01.01.2010 od 31.12.2010 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

-           Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp; - spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Pzp. Sposób spełniania warunków w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) Wymagania wymienione w art.24 ustawy Pzp z wyjątkiem przesłanek wymienionych ust. 1 pkt 10 i ust. 2 pkt 3 i 4 mają zastosowanie do konsorcjum, spółki cywilnej. Wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp winny być wspólnie spełnione przez Wykonawców. Ocenie spełnienia warunków wymaganych od oferentów podlegać będą zagadnienia, na temat których oferent jest zobowiązany dostarczyć oświadczenia i dokumenty.,Ocena zostanie dokonana w systemie spełnia - nie spełnia. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania zamawiającego. Wykonawca, który nie spełni chociażby jednego wymaganego od niego warunku zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art.24 ustawy Pzp. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostanie odrzucona zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp..

-           Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.   Wypełniony formularz oferty załącznik  do niniejszej specyfikacji. 2.    Oświadczenie, Oferenta zgodnie z art.22 i 24 ustawy prawo zamówień publicznych, 3.    Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności   gospodarczej potwierdzającej profil działalności firmy zgodny z przedmiotem przetargu, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem  terminu składania ofert .4. Umowy spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza wykonawcy jest prowadzona w formie spółki cywilnej.5.    Decyzje zezwolenia na czasowe gromadzenie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne ze wskazaniem miejsca gromadzenia.6.    Decyzje zezwolenia na odbiór i czasowe gromadzenie zebranych i wyselekcjonowanych   odpa­dów ze wskazaniem miejsca gromadzenia. 7. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania terenem do czasowego przetrzymywania odpadów oraz decyzję zmieniającą przeznaczenie pod Zakład Segregacji.8.  Kserokopię zawartych umów z zakładami prowadzącymi działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz zakładami zajmującymi się wykorzystywaniem lub unieszkodliwianiem wyselekcjonowanych odpadów (szkło, złom, tworzywa sztuczne).9.  Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania sprzętem niezbędnym do realizacji za­mówienia.10. Zatwierdzony wzór umowy.                                   

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.5) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugradzanow.bip.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Radzanowie, 26 – 807 Radzanów 92A.

IV.6) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Radzanowie pokój nr 17 (sekretariat) 26 – 807 Radzanów 92A, termin otwarcia ofert 17.12.2009r. godz. 1015.

IV.7) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.8) Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej

IV.9) Informacja zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

IV.10) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

IV.11) Informacja przewidywanych zamówieniach uzupełniających: zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Radzanów

26-807 Radzanów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

               PRZETARG  NIEOGRANICZONY

 

O wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz. U z 2007 r.

Nr 223,  poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 z póżn. zm.).

 

 

 

 

Selektywna zbiórka stałych odpadów komunalnych

na terenie gminy Radzanów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radzanów, dn. 07.12.2009 r.

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych 

(Dz. U z 2007 r. Nr 223,  poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 z późn.zm.).

Zamawiający:

Gmina Radzanów

26-807 Radzanów

Pracownik uprawniony do kontaktów z Oferentami:                                                  

P. Jaworska Genowefa pok. Nr 7 tel. 048 613 62 76  w godz. 800  -  1500.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Wykonywanie w okresie  od  01 stycznia 2010 roku  do 31 grudnia 2010 roku  n/w usług:

-       obsługa selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych na terenie 18  wsi gm. Radzanów oraz jednostki organizacyjne gminy (PSP i PG Rogolin, PSP Bukówno, PSP Czrnocin i UG Radzanów) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności: ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr  62, poz. 628 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia. 2001 r. prawo ochrony środowiska

      (Dz. U. z 2006 r   nr 129, póz. 902 z późn. zm./

Wspólny Słownik Zamówień  - 90123000-5

                                                   - 90123300-8

WARTOŚĆ  ZAMÓWIENIA  -  pow. 14 000 EURO - O wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz. U z 2007 r.Nr 223,  poz. 1655, z 2008 r. Nr 171,

poz. 1058).

2. Obowiązkiem wykonawcy będzie:

2.1. obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  18 miejscowości gm. Radzanów ( ilość nieruchomości  zabudowa­nych 950 )oraz jednostki organizacyjne gminy (PSP i PG Rogolin, PSP Bukówno, PSP Czrnocin i UG Radzanów) wg trasy zaznaczonej na mapie, polegająca na odbiorze bezpośrednio  z nieruchomości:

-       raz w miesiącu stałych odpadów bytowych gromadzonych w czarnych workach z nadrukiem - odpady bytowe i wywóz ich na wysypisko odpadów komunalnych.

-       raz w miesiącu w innym terminie niż odpady bytowe wyselekcjonowanych odpadów gromadzonych w workach: szkło - worek z nadrukiem - szkło, złom - worek z nadru­kiem - złom, plastik - worek z nadrukiem -plastik. Wyselekcjonowane odpady komu­nalne odbiorca musi zagospodarować we własnym zakresie.

-       raz  w roku wielkogabarytowych odpadów komunalnych i  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego /chłodziarki, pralki, odkurzacze, sprzęt komputerowy itp./

-       na zgłoszenie, odpadów niebezpiecznych,

2.2. zaopatrywania właścicieli  nieruchomości w worki z nadrukami do segregacji odpadów, 

 

      2.3. składania kwartalnych sprawozdań z ilości zebranych odpadów.

Koszt składowiska ponosi wykonawca.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających /art.67 ust.1 pkt.6 i 7/

 Brak

Wymagany termin wykonania zamówienia:

od  01 stycznia 2010 roku  do 31 grudnia 2010 roku

Warunki udziału wykonawcy w postępowaniu:

 - posiadanie uprawnień do występowania jako przedsiębiorcy,

- posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny ( linia do segregacji odpadów,     sprzęt pomocniczy typu prasy, młyny do przemiałów, itp. , a także dysponują  

  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy prawo zamówień

  publicznych oraz złożą oświadczenie potwierdzające spełnienie tych warunków

- posiadają niezbędne decyzje tj. zmianę przeznaczenia terenu pod Zakład Segregacji Odpadów,                            na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych i elektroniki, itp.

Dokumenty składające się na ofertę

 1. Wypełniony formularz oferty załącznik  do niniejszej specyfikacji.

2.    Oświadczenie, Oferenta zgodnie z art.22 i 24 ustawy prawo zamówień publicznych,

3.    Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności  

      gospodarczej potwierdzającej profil działalności firmy zgodny z przedmiotem przetargu,

      wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem  terminu składania ofert .

4.    Umowy spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza wykonawcy jest prowadzona

       w formie spółki cywilnej.

5.    Decyzje zezwolenia na czasowe gromadzenie odpadów niebezpiecznych i innych niż    

      niebezpieczne ze wskazaniem miejsca gromadzenia..

6.    Decyzje zezwolenia na odbiór i czasowe gromadzenie zebranych i wyselekcjonowanych   

       odpa­dów ze wskazaniem miejsca gromadzenia.

7.  Dokument potwierdzający prawo do dysponowania terenem do czasowego

       przetrzymywania odpadów oraz decyzję zmieniającą przeznaczenie pod Zakład Segregacji.

8.  Kserokopię zawartych umów z zakładami prowadzącymi działalność w zakresie

       unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz zakładami zajmującymi się  

       wykorzystywaniem lub unieszkodliwianiem wyselekcjonowanych odpadów (szkło, złom,

       tworzywa sztuczne)

9.  Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania sprzętem niezbędnym do realizacji

       za­mówienia.

10. Zatwierdzony wzór umowy.

     

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

- pytania odnośnie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz realizacji  

  zamówienia  należy formułować na piśmie i przesłać na adres: Urząd Gminy Radzanów,

  26-807 Radzanów, lub faksem pod Nr 048 613 62 76, mail biuro@radzanow.pl

- zamawiający przekazuje treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim wykonawcom, którzy

  otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania

  (art.38 ust.2),

- w przypadku wykonywania czynności wynikających z art. 92 i art.93 ust.3

   ustawy prawo zamówień publicznych zamawiający będzie stosowne rozstrzygnięcia

   przesyłał pisemnie listem poleconym na adres wskazany w ofercie,

- wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą

   z zachowaniem zasad określonych w art.38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Sposób przygotowania oferty:

- oferty muszą być przygotowane w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem   

  nieważności,

- każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,

- wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi oferent,

- oferta musi obejmować całość zamówienia,

- oferta winna być przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik  do niniejszej 

  specyfikacji,

- do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi

   w niniejszej specyfikacji,

- w przypadku gdy Oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu , kopia   

   powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Oferenta,

- wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy zgodnie z wpisem reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielony pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo  powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,  i ponumerowane,

- w przypadku składania oferty przez przedsiębiorców występujących wspólnie, wymagane w niniejszym  postępowaniu dokumenty (z wyjątkiem dokumentów, które winien złożyć co najmniej jeden  z podmiotów składających ofertę wspólną) muszą być złożone przez każdy podmiot,

- oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg nieograniczony na selektywną

   zbiórkę stałych odpadów komunalnych na terenie gminy Radzanów”,

 

Wymagania dotyczące wadium:

-  zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.   

        

Miejsce i termin składania ofert:

- Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Radzanów pok. Nr 17 nie później niż do dnia 

   17.12.2009 roku do godz.1000.

- Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania,

   po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Zmiany albo wycofanie oferty może nastąpić przed upływem terminu do składania ofert, w kopercie,

  która powinna być dodatkowo oznaczona określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”

 

Otwarcie i ocena ofert:

- oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa ,

- otwarcie ofert nastąpi w dniu  17.12.2009  roku o godz. 1015 w sali  konferencyjnej Urzędu 

  Gminy Radzanów,

- otwarcie ofert jest jawne,

- do całości postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,

- bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaka zamierza przeznaczyć na

   sfinansowanie zamówienia,

- podczas otwarcia ofert zostaną odczytane: nazwa i adres Oferenta, którego oferta jest   

  otwierana, oraz cenę oferty,

- nie dopuszcza się prowadzenia negocjacji dotyczących złożonej oferty, oraz dokonywania

  jakiejkolwiek zmiany w treści oferty, w tym zwłaszcza ceny,

- oferty oceniane będą w dwóch etapach: I etap – ocena w zakresie wymagań formalnych

   i kompletności oferty; II etap – ocena merytoryczna według kryteriów oceny oferty.

   W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez

   Wykonawców nie podlegających wykluczeniu.

 

Opis sposobu obliczenia ceny:

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień  dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie   jakiejkolwiek zmiany w jej treści za wyjątkiem omyłek pisarskich i rachunkowych.

- Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki   rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich  wykonawców, którzy złożyli oferty.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

Cena               -   100%

Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:

 1. Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium:

a)      cena brutto za realizację całego zamówienia - według następującego wzoru

         

         najniższa cena ofertowa brutto

C =  _________________________        x  100 x waga kryterium

                            cena oferty badanej brutto

Wskazówka:

- przyjmuje się, że 100% = 100 punktów i tak zostanie przeliczona liczba punktów w każdym

   kryterium

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94

-  zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie 7 dni od dnia

   przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu

   związania ofertą,

- do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia

  1964 r. – Kodeks cywilny,

- umowa wymaga,  pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

 

Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz

z upływem terminu do składania ofert.

 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia :

Szczegółowe informacje na temat: protestu, odwołania, skargi znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej.

ZAŁĄCZNIKI:

1. druk oferty

2. oświadczenie oferenta

3. wzór umowy

 

 

                                                                                           Zatwierdzam dnia.07.12.2009 r.

 

 

 

                                                                                        ………..……………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     ...........................................                                                             ...............................................                                                           /miejscowość i data/        

 /nazwa i adres oferenta/                                                                                                            

                                                                                                         GMINA  RADZANÓW 

 

OFERTA

 

             Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego składamy naszą ofertę na „Selektywną zbiórkę stałych odpadów komunalnych na terenie gminy Radzanów”.

1.      .Zobowiązujemy się do wykonywania w okresie od 01 stycznia 2010 roku

     do 31 grudnia 2010 roku zamówienia za ryczałtowym wynagrodzeniem miesięcznym  

     w kwocie   brutto: …………………………… zł

      /Słownie: ………………………………………………………………………………

       ………………………………………………………………………………………../

             - w tym podatek VAT w wysokości ………………% tj. w kwocie  ………………….

  (Słownie złotych: …………………………………………………………………….)

w tym:

obsługa gospodarstw indywidualnych :

      kwota   brutto: …………………………… zł

      /Słownie: ………………………………………………………………………………

       ………………………………………………………………………………………../

             - w tym podatek VAT w wysokości ………………% tj. w kwocie  ………………….

  (Słownie złotych: …………………………………………………………………….)

obsługa jednostek organizacyjnych gminy:

Publiczna Szkoła Podstawowa Rogolin – kwota …................................ brutto

Publiczne Gimnazjum Rogolin – kwota ….............................................. brutto

Publiczna Szkoła Podstawowa Bukówno – kwota …................................ brutto

Publiczna Szkoła Podstawowa Czarnocin – kwota …................................ brutto

powyższa cena obejmuje pełen zakres zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.      Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową i nie wnosimy do nich  zastrzeżeń.

3.      Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji, jednocześnie zobowiązujemy się do podpisania umowy w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisma akceptującego, jeśli zostanie wybrana nasza oferta.

4.      Wyrażamy zgodę na propozycję, że sprawy sporne będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 

                                                             …………......................................

                                                                       /data i podpis oferenta/

 

 

                                                                                                     ...........................................                                                             ...............................................                                                           /miejscowość i data/        

 /nazwa i adres oferenta/                                                                                                            

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego na

selektywną zbiórkę stałych odpadów komunalnych na terenie gminy Radzanów

 oświadczam, że :

 

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 

Działając w imieniu [nazwa wykonawcy]……………………………………………………… i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  selektywną zbiórkę stałych odpadów komunalnych na terenie gminy Radzanów

( „Zamówienie”) wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych („Ustawa”), a mianowicie:

 

1)      posiada uprawnienia do wykonywania działalności  selektywną zbiórkę stałych odpadów

       komunalnych na terenie gminy Radzanów

2)    posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami
       zdolnymi do wykonania Zamówienia,

3)    znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

4)   nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2

       Ustawy,

 

Wykonawca spełnia również warunki wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

 

                                                                                                                                   W imieniu Wykonawcy

 

                                                                                                        ______________________

                                                                                                                [imię i nazwisko]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZÓR

 

UMOWA

 

zawarta w dniu ………………… roku w Radzanowie pomiędzy Gminą Radzanów reprezentowaną przez

 

1........................................................................– Wójta Gminy

zwaną  w dalszej części umowy Zamawiającym ,

a

……………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

 

§1.

Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonywania n/w usługi:

1. Obsługę selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami pra­wa

    a  w szczególności: ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

   (Dz. U. z 1996r. nr. 132, póz. 622 z późniejszymi zmianami),  ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.

   o odpadach (Dz. U. z 2001 r. nr. 62, póz. 628), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony

   środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr. 62, póz. 627), polegającą na odbiorze bezpośrednio z 

   nieruchomości  z 950 tj 18 miejscowości gminy Radzanów, oraz jednostki organizacyjne gminy (PSP

   i PG Rogolin, PSP Bukówno, PSP Czrnocin i UG Radzanów):

   a/  raz w miesiącu stałych odpadów bytowych gromadzonych w  czarnych workach z nadrukiem -   

        odpady bytowe ; wywóz ich na wysypisko odpadów komunalnych ,

   b/  raz w miesiącu w innym terminie niż odpady bytowe wyselekcjonowanych odpadów

        gromadzonych  w workach: szkło - worek z nadrukiem - szkło, złom - worek z nadrukiem - złom,      

        plastik - worek z nadrukiem – plastik.  Wyselekcjonowane odpady komunalne odbiorca musi 

        zagospodarować we własnym zakresie,

   c/  raz w roku w terminach uzgodnionych z Wójtem Gminy wielkogabaryto­wych odpadów

        komunalnych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego /chłodziarki, pralki,

        odkurzacze, sprzęt komputerowy itp./

    d/ na zgłoszenie, odpadów niebezpiecznych

3. Zaopatrywanie właścicieli  nieruchomości w worki z nadrukami do segregacji odpadów.

4. koszty składowania odpadów bytowych na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca.

§ 2.

1. Wykonawca w terminie siedmiu dni od daty podpisania umowy opracuje i przedłoży do      
    zatwierdzenia przez Wójta  Gminy harmonogram.

• odbioru stałych odpadów komunalnych,

• zbiórki wyselekcjonowanych surowców wtórnych,

odbioru wielkogabarytowych odpadów komunalnych, zużytego sprzętu

   elektrycznego i elektronicznego

 

2. Wykonawca jest zobowiązany do podpisywania umów z  przedsiębiorcami prowadzącymi

     działalność gospodar­czą z terenu gminy Radzanów.

3. Wykonawca jest zobowiązany do składania kwartalnych sprawozdań i ilości zebranych odpa­dów.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli sposobu i ilości wywożonych

    odpadów.

§ 3.

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony  tj. od dnia 01 stycznia 2010 r.  do dnia 31 grudnia 2010r.

2. Umowa może ulec zmianie lub rozwiązaniu z zachowaniem jednomiesięcznego okresu

    wypo­wiedzenia.

§ 4.

 1. Strony uzgadniają wynagrodzenie za przedmiot umowy określony w § l niniejszej umowy w
   formie miesięcznej kwoty ryczałtowej w wysokości brutto  ……………………. zł.
   (Słownie : …………………………………………………………)

w tym:

obsługa gospodarstw indywidualnych :

      kwota   brutto: …………………………… zł

      /Słownie: ………………………………………………………………………………

       ………………………………………………………………………………………../

             - w tym podatek VAT w wysokości ………………% tj. w kwocie  ………………….

  (Słownie złotych: …………………………………………………………………….)

obsługa jednostek organizacyjnych gminy:

Publiczna Szkoła Podstawowa Rogolin – kwota …................................ brutto, (kwota netto …............................ + VAT …..............................),

Publiczne Gimnazjum Rogolin – kwota ….............................................. brutto, (kwota netto …............................ + VAT …..............................),

Publiczna Szkoła Podstawowa Bukówno – kwota …................................ brutto,     (kwota netto …............................ + VAT …..............................),                     Publiczna Szkoła Podstawowa Czarnocin – kwota …................................ brutto, (kwota netto …............................ + VAT …..............................),

2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy : ………………………….        

    na  podstawie faktury składanej w Urzędzie Gminy Radzanów w terminie 14 dni od daty wykonania                                  usługi.

§ 5

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i będą sporządzone w formie                   aneksu podpisanego przez obie strony.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie prze­pisy  

    kodeksu Cywilnego

3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania warunków umowy będą rozstrzygane przez wła­ściwy

    dla Zamawiającego Sąd Rejonowy.

§ 6.

 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy,

 2 dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-12-10 16:45:40
 • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-10 16:45:40
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry