Numer ogłoszenia: 39186-2010 data zamieszczenia: 2010-02-11 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radzanów, woj. mazowieckie, tel. 048 613 63 62 wew. 26, faks 048 613 63 62 wew. 28.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.radzanow.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostka samorządowa Gmina Radzanów.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Bukówno gm. Radzanów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest -Roboty budowlane obejmują:

- roboty budowlane, kotłownia, elewacja oraz roboty towarzyszące, podjazd dla niepełnosprawnych, opaska wokół budynku, wyposażenie sportowe.

-Instalacje wodociągowa, wentylacja oraz c.o.

-Instalacja elektryczna

dobudowa pola obejściowego w RG, wykonanie WLZ, tablica rozdzielcza TB i RH, oprzewodowanie, osprzęt elektryczny, montaż lamp, instalacja odgromowa, roboty demontażowe inst. elekt..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.21.22.22 – 8 Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi.

45.31.70.00 – 2 Inne instalacje elektryczne.

43.32.80.00 – 8 Instalacje hydrauliczne.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 20.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający przewiduje wniesienia wadium,

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium płatne przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 12.000,00 PLN

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W celu potwierdzenia warunku należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zalecana treść oświadczenia - Załącznik Nr 2)

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    wykażą, że wykonali roboty budowlane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonywania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, lub protokół odbioru końcowego). W szczególności Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał co najmniej dwie roboty o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, każde o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    oświadczenie iż przedsiębiorca posiada potencjał techniczny do wykonania tego zamówienia .

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    przedstawią oświadczenie, że osoba która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada wymagane uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalizacji konstrukcyjno - budowlanej.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    oświadczenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

o    wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

o    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

o    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

o    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

o    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugradzanow.bip.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Radzanów, 26 – 807 Radzanów 92A.

·         IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Radzanowie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013(Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji.)

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt Gminy Radzanów

Stanisław Fatek

 

 

 

 

 

 

Gmina Radzanów

26 – 807 Radzanów 92A

tel./ fax 048 613 63 62

Adres strony internetowej:  www.radzanow.pl

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

w postępowaniu o zamówienie publiczne

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej

 

poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) tj. kwoty 4 845 000 euro

 

Przedmiot zamówienia:

 

Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Bukówno, gmina Radzanów.

 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013(Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji.)

 

Kod CPV :

45.21.22.22 – 8 Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi.

45.31.70.00 – 2 Inne instalacje elektryczne.

43.32.80.00 – 8 Instalacje hydrauliczne.

 

 

 

Zatwierdzone do użytku

Stanisław Fatek

Wójt Gminy Radzanów

 

 

Radzanów, dn. 05.02.2010 r.

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ).

 

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest materiałem do wiadomości i wykorzystania wyłącznie w ramach niniejszego postępowania zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej .

1.NIESPEŁNIENIE WYMAGAŃ OKREŚLONYCH NINIEJSZĄ SPECYFIKACJĄ SPOWODUJE WYKLUCZENIE WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA LUB ODRZUCENIE OFERTY

2.Zgodnie z art. 24 i 89 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

 

 

1.      PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I LOKALIZACJA

Gmina Radzanów, 26 – 807 Radzanów 92A zwana dalej Zamawiającym, działając na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie Ustawą ogłasza postępowanie w trybie: przetargu nieograniczonego na:

Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Bukówno, gmina Radzanów.

1.      MIEJSCE REALIZACJI (lokalizacja)

Miejscowości : Bukówno przy szkole PSP Bukówno.

2.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZAS REALIZACJI

Przedmiotem zamówienia jest

Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Bukówno gm. Radzanów.

w tym zakres prac obejmuje:

-Roboty budowlane obejmują:

- roboty budowlane, kotłownia, elewacja oraz roboty towarzyszące, podjazd dla niepełnosprawnych, opaska wokół budynku, wyposażenie sportowe.

-Instalacje wodociągowa, wentylacja oraz c.o.

-Instalacja elektryczna

dobudowa pola obejściowego w RG, wykonanie WLZ, tablica rozdzielcza TB i RH, oprzewodowanie, osprzęt elektryczny, montaż lamp, instalacja odgromowa, roboty demontażowe inst. elekt.

Uwaga:

1.      Szczegółowy przedmiot zamówienia określa przedmiar robót i dokumentacja techniczna wykonania i odbioru

2.      Roboty realizować zgodnie ze sztuką budowlaną i warunkami technicznymi.

 

Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna norma, aprobata, specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

 

2.      CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- termin rozpoczęcia robót: od dnia – od podpisania umowy

- termin zakończenia całości zadania wyznacza się na dzień: 20.08.2010r.

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYMAGANE OD WYKONAWCÓW ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

W celu potwierdzenia warunku należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zalecana treść oświadczenia - Załącznik Nr 2)

 

 

 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; To jest:

wykażą, że wykonali roboty budowlane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonywania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, lub protokół odbioru końcowego). W szczególności Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał co najmniej dwie roboty o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, każde o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; To jest:

1.      przedstawią oświadczenie, że osoba która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada wymagane uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalizacji konstrukcyjno - budowlanej.

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, w stosunku do których brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. To jest Wykonawcy, którzy:

1.      złożą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;

2.      złożą aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2;

Zamawiający oceniał będzie spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty, w których Wykonawca wykaże, że spełnia ww. wymogi Zamawiającego. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu oraz nie wykażą braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24. ust. 1 Ustawy.

 

4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

4.1. Na potwierdzenie spełniania warunków potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadanie wiedzy i doświadczenia, dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej do oferty należy dołączyć:

1.      wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

2.      wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

4.2. Na potwierdzenie spełniania warunków potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy do oferty należy dołączyć:

1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik Nr 4

2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty, o których mowa w pkt 4 należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 4.6 niniejszej SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

Zamawiający wymaga aby dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzał że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

4.3. Zamawiający żąda wykazania, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.

 

4.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 

4.5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

4.6 W sytuacji, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 3.1 niniejszej SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt 4.4 niniejszej SIWZ, a podmioty te, będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

 

5. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę w postaci pisemnej, w języku polskim (art. 9 ust. 1 i 2 ustawy) w zamkniętej i opieczętowanej pieczęcią firmy kopercie z napisem:

 

Oferta.

Przetarg nieograniczony.

Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Bukówno gm. Radzanów

 

należy złożyć w Urzędzie Gminy w Radzanowie

do dnia 25 lutego 2010 r. do godz. 11.00

 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową jednak bezwarunkowo decyduje data
i godzina dostarczenia (wpisane na potwierdzeniu odbioru) przesyłki (oferty) na adres Zamawiającego określonego powyżej.

PRACOWNICY ZAMAWIAJĄCEGO UPOWAŻNIENI DO UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ ORAZ SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

Do bezpośrednich kontaktów z wykonawcami upoważniony jest:

Inspektor – Jaworska Genowefa

tel./fax 048 613 63 62  w godzinach 08:00- 15:00

Sposób porozumiewania się:

Oświadczenia i dokumenty zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem z uwzględnieniem faktu, że oferta przekazywana jest w formie pisemnej. Fakt otrzymania oświadczeń, zawiadomień i wniosków przesłanych faksem należy niezwłocznie potwierdzić tą samą drogą.

Oświadczenie, zawiadomienia i wnioski powinny być adresowane na:

Urząd Gminy w Radzanowie, 26 – 807 Radzanów 92A

 

Tel./fax : 048 613 63 62

 

z dopiskiem: „Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Bukówno gm. Radzanów

 

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert

- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej.

6. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 lutego 2010 r. o godz. 11.30

w Urzędzie Gminy w Radzanowie – sala konferencyjna .

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, określonym powyżej, zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

7. TERMINY WPŁAT, WYSOKOŚĆ ORAZ FORMA WADIUM

1.      Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium płatne przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 12.000,00 PLN

Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium.

2.      Wadium może być wniesione w następujących formach :

1. pieniądzu,

2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3. gwarancjach bankowych,

4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3.      Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Radzanowie nr 74 9117 0000 0300 4532 2000 0010,

1.      Wadium wnoszone na konto bankowe Zamawiającego w formie pieniężnej opatruje się opisem: „Wadium na budowę sali gimnastycznej w Bukównie …..”.

2.      Zamawiający dokona zwrotu wadium z chwilą upływu terminu określonego w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.      Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

4.      Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

5.      Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

 

8.INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE OFERTY

1.      Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

2.      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

3.      Zamawiający przewiduje udzielania zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6).

4.      Ofertę pod rygorem odrzucenia należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.

5.      Oferta pod rygorem odrzucenia musi być zgodna z treścią niniejszej SIWZ i Ustawą
oraz przygotowana na drukach wg wzorów stanowiących załączniki SIWZ bez żadnych zastrzeżeń i uwarunkowań. W przypadku stosowania własnych druków muszą one zawierać wszystkie elementy i opisy zawarte w załączonych wzorach druków. Wykonawca składający ofertę ponosi pełną odpowiedzialność za jej kompletność i zgodność z wymaganiami tejże SIWZ.

6.      Oferta powinna obejmować całość zamówienia i oferować tylko jedną cenę ryczałtową.

7.      Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.

8.      Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem Oferty.

9.      Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty dokumenty i oświadczenia podane w punkcie 4 niniejszej SIWZ, kosztorys ofertowy z tabelą elementów oraz jeśli dotyczy Pełnomocnictwo – Załącznik Nr 1.

10.  Oferty wykonawców wykluczonych jak również oferty odrzucone nie będą rozpatrywane.

11. Oferty wspólnie składane przez wykonawców występujących wspólnie (w tym spółki cywilne) winny spełniać następujące wymagania:

4.      Wykonawcy występujący wspólnie jak również wspólnicy spółki cywilnej ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji winno być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli podmiotów udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo to, należy załączyć do składanej oferty. Wzór takiego pełnomocnictwa stanowi Załącznik Nr 1. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa wymagana jest forma i rodzaj pełnomocnictwa do poszczególnych czynności. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

5.      Oferta wspólna winna być podpisana przez ustanowionego Pełnomocnika określonego w pełnomocnictwie, o którym mowa w punkcie powyżej.

6.      Wypełniając formularz ofertowy w miejscu „pieczęć adresowa Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

7.      Wszyscy wykonawcy występujący wspólnie, a w przypadku spółki cywilnej wspólnicy, będą odpowiedzialni solidarnie za wypełnienie zobowiązań umownych. Takie oświadczenie złożone przez każdego z wykonawców / wspólników musi być częścią omawianego wcześniej pełnomocnictwa.

8.      Oferta wspólna niezależnie od kompletu dokumentów wymaganych niniejszą SIWZ, jakie składa Pełnomocnik winna dodatkowo zawierać od poszczególnych wykonawców występujących wspólnie, następujące dokumenty: odpis z właściwego rejestru lub oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

9.      Natomiast oferta składana przez spółkę cywilną, niezależnie od kompletu dokumentów składanych przez spółkę winna zawierać dodatkowo od poszczególnych wspólników spółki cywilnej następujące dokumenty: oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

10.  Oświadczenie o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 i braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 Pzp – Załącznik nr 2 winni złożyć poszczególni wykonawcy występujący wspólnie jak również wspólnicy spółki cywilnej.

h) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oceniane będzie ich łączne posiadanie wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolności ekonomicznej i finansowej. Dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci wykonawcy, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie danego warunku.

13. Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za spełniającą warunki podane w niniejszej SIWZ oraz uzyska największą liczbę punktów wynikającą z przyjętych kryteriów oceny ofert. Wykonawca przed podpisaniem umowy z podwykonawcą przekaże do akceptacji Zamawiającemu projekt tejże umowy- art. 6471 Kodeksu Cywilnego.

14. Wykonawcy związani są złożonymi ofertami przez okres 30 dni od wyznaczonego przez zamawiającego terminu złożenia ofert. W wyjątkowych okolicznościach, jednak przed upływem terminu związania złożoną ofertą, wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przełożyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Brak zgody wykonawcy na przedłużenie okresu związania z ofertą skutkować będzie jego wykluczeniem z postępowania (art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy).

15. Zamawiającemu wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

16.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

17.  Wykonawcom, którzy uznają, że ich interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku
w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w Ustawie, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

18. W razie wątpliwości za prawo właściwe dla postępowania i związanych z nim dokumentów uważa się prawo polskie z uwzględnieniem Ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

19. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

 

 

 

20. Formularz oferty zawiera:

 

Cenę w układzie: cena brutto z należnym podatkiem od towarów i usług VAT za wykonanie pełnego zakresu przedmiotu zamówienia. Cena oferty cały okres realizacji zamówienia nie będzie podlegała zmianom ani korektom chyba, że potrzeba zmiany lub korekty wynikała będzie ze zmiany przepisów prawa.

Cena powinna obejmować wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zapewniające przekazanie obiektu do użytkowania. Cenę oferty należy podać uwzględniając zakres prac o którym mowa w pkt 2.1. SIWZ, projekt oraz inne koszty związane z obowiązującymi przy wykonaniu zamówienia przepisami prawa w tym koszty należnego podatku od towarów i usług VAT, a także koszty wynikające z wszelkich upustów i rabatów. Przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy do obliczania ceny.

 

Cena końcowa oferty będzie podana przez Wykonawcę wyłącznie w złotych (PLN). Wszystkie płatności i zobowiązania będą realizowane jedynie w złotych polskich.

 

9. KRYTERIUM OCENY OFERT I JEGO ZNACZENIE.

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

9.1. Kryterium oceny ofert : Najniższa cena - 100 %

 

9.2. Sposób oceny ofert.

 

Oferta z najniższa ceną otrzymuje 100 pkt.

 

Kolejne oferty uzyskują punktację według następującego obliczenia:

 

Cena oferty najkorzystniejszej

------------------------------------------- x 100 pkt.

Cena oferty badanej ( rozpatrywanej)

 

Przy ocenie ofert pod względem kryterium ceny, będzie brana pod uwagę cena z naliczeniem podatku VAT tj. cena brutto. Wszystkie oceny członków komisji przetargowej zostaną wpisane do protokołu i podsumowane.

 

10. ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

10.1. Informacja o wyborze oferty.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed upływem okresu związania ofertą, zamawiający zawiadomi o wyborze oferty wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty podając informacje o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy.

10.2. Unieważnienie postępowania.

W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający zawiadomi o tym fakcie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – art. 93 ust. 3 Pzp.

11.  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY

11.1. Wzór umowy określający warunki na jakich zawarta zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowi - Załącznik Nr 6.

11.2. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta na zasadach określonych w art. 94 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 pkt.1, lit. a Ustawy Pzp. - w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem, pod warunkiem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem ust.2, pkt.1 lit.a Ustawy, zgodnie z którym Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa wyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony na piśmie o terminie i miejscu podpisania umowy. Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji wzór tejże umowy (art.647 KC).

11.3 W przypadku Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą Zamawiający wymaga przedłożenia przed podpisaniem umowy odpisu z ewidencji działalności gospodarczej.

 

12. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

12.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

12.2 Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,

2. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

3. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

4. odrzucenia oferty odwołującego.

12.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

12.4 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

12.5 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

12.6 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

12.7 Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestnikom w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

12.8 Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

12.9 Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

12.10 Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

1) nie zawiera braków formalnych,

2) uiszczono wpis.

11.  Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód

jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

12.12 Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.

12.13 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12.14 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego

12.15 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoczesne z jej wniesieniem.

 

Do SIWZ załącza się:

 

1.      Wzór pełnomocnictwa – Załącznik nr 1.

2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 2.

3. Wykaz wykonanych robót budowlanych – Załącznik nr 3.

4. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczeniaZałącznik nr 4.

5. Oświadczenie, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada

wymagane uprawnieniaZałącznik nr 5.

6. Wzór umowy – Załącznik nr 6.

7. Specyfikacja techniczna wykonania robót – Załącznik nr 7.

8. Przedmiar robót. - Załącznik nr 8

 

 

 

 

 

 

 

Formularz oferty

 

..........................................................

/pieczęć adresowa wykonawcy;

w przypadku konsorcjum należy podać dane

Wykonawców tworzących konsorcjum /

 

Gmina Radzanów

26 – 807 Radzanów 92A

 

O F E R T A

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

 

Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Bukówno gm. Radzanów.

 

oferujemy wykonanie zamówienia na warunkach jak niżej:

1. Całkowita ofertowa cena wykonania przedmiotu zamówienia łącznie
z podatkiem VAT, wynosi ……………….. zł (słownie: ……………………………………….. zł), w tym kwota netto ….............. + podatek VAT ……..%,

 

Oświadczamy, że cena oferty została sporządzona w oparciu o całkowity przedmiot zamówienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie oraz uwzględnia należny podatek od towarów i usług VAT a także wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia pozwalające po jego wykonaniu na przekazanie go do użytkowania.

 

2. Termin realizacji zamówienia wynosi:

- termin rozpoczęcia robót: od dnia - od daty podpisania umowy

- termin zakończenia całości zadania wyznacza się na dzień: 20.08.2010r.

3. Okres udzielonej przez nas gwarancji wynosi:

Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy, ustala się okres gwarancji, liczony od daty odbioru końcowego, który wynosi 36 miesięcy .

4. Warunki płatności:

W pełni akceptujemy warunki, zasady i terminy płatności określone we wzorze umowy.

5. Oświadczamy, że wykonamy /nie wykonamy/ całość zamówienia siłami własnymi.

Następujące prace zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

………………………………………………………………………………………………

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a także wzorem umowy oraz wszystkimi innymi dokumentami i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w nich warunkami.

Integralną część oferty stanowią:

1.      Pełnomocnictwo udzielone Pełnomocnikowi wyznaczonemu do reprezentowania wykonawców/ wspólników (załączyć do ofert składanych przez wykonawców występujących wspólnie jak i przez spółki cywilne) - Załącznik Nr 1.

2.      Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – art. 22
p.z.p. i braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Załącznik Nr 2.

3.      Wykaz wykonanych robót budowlanych – Załącznik Nr 3.

4.      Oświadczenie, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia – Załącznik Nr 5.

5.      Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – Załącznik nr 4.

 

 

 

Imię ………………..Nazwisko…………..……..

 

Miejsce i data .......................... Podpis .................................................................

/umocowany przedstawiciel wykonawcy określony w dokumencie rejestrowym/

 

 

 

 

 

Tabela elementów scalonych do oferty przetargowej

-wynikająca z Kosztorysu Ofertowego

 

 

 

 

lp

Nazwa prac

jednostki miary

cena oferty

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

cena oferty

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

L. dz. ............................................... .........................................................

[Miejscowość, data]

PEŁNOMOCNICTWO

 

I. My, niżej wyszczególnieni wykonawcy / wspólnicy: *)

1. ..........................................................................................................................................................

[pełna nazwa wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika]

reprezentowany przez: a)....................................................................................................................

b) ...................................................................................................................

2. .........................................................................................................................

[pełna nazwa wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika]

reprezentowany przez:

a) ...................................................................................................

b) ...................................................................................................

3. ...........................................................................................................................................................

[pełna nazwa wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika]

reprezentowany przez:

a) ...................................................................................................

b) ...................................................................................................

występujący wspólnie / występujący jako spółka cywilna,*) składamy ofertę wspólną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie:

Budowa sali gimnastycznej w m. Bukówno gm. Radzanów.

II. Oświadczam/y, że na Pełnomocnika reprezentującego wykonawców występujących wspólnie / wspólników,*) w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego*) / o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia przyszłej umowy*) został wyznaczony:

1.Pełnomocnik ......................................................................................................................

[pełna nazwa Pełnomocnika]

2. Wszyscy wykonawcy / wspólnicy*) określeni w punkcie I ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

3. Pełnomocnik określony w punkcie II.1 jako nasz przedstawiciel jest upoważniony do reprezentowania wszystkich wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia*) / do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz zaciągania zobowiązań w ich imieniu*).

Podpis wykonawcy/ów / wspólnika/ów udzielającego/ych pełnomocnictwa: *)

1. a) ...................................................... b)......................................................

2. a) ...................................................... b) .....................................................

3. a) .......................................................... b) ..........................................................

*)niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

............................................................

/pieczęć adresowa wykonawcy/

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Bukówno gmina Radzanów.

 

Zgodnie z art.44 ustawy jak wyżej, w imieniu reprezentowanej/ych* przeze mnie

 

1 ...........................................................................................................................................

2. …………………………………………………………………………………………...

3.. ………………………………………………………………………………..................

/nazwa wykonawcy lub nazwy wykonawców występujących wspólnie/

 

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze

oświadczam, że spełniam/y warunki dotyczące:

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2.posiadania wiedzy i doświadczenia;

3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia;

4.sytuacji ekonomicznej i finansowej,

oraz brak w stosunku do mnie/nas podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

 

 

 

Imię.......…………… Nazwisko…………….………..

Miejsce i data ........................................ Podpis ....................................................................

/osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy/

Załącznik Nr 3

 

…………………………….

/pieczęć adresowa Wykonawcy/

 

 

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie

Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Bukówno gm. Radzanów.

 

Lp.

Nazwa zadania

Miejsce realizacji

Data realizacji

od-do

Rodzaj robót

 

 

Wartość zadania

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

* Do wykazu należy dołączyć referencje lub protokoły odbioru końcowego robót potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 

 

Miejsce i data ……………………….

Imię ………………..... Nazwisko …………………..............

 

Podpis ……………………………….

/podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy/

Załącznik Nr 5

................................................

/pieczęć adresowa wykonawcy/

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

 

Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Bukówno gm. Radzanów.

 

Zgodnie z art.44 ustawy jak wyżej, w imieniu reprezentowanej/ych* przeze mnie

 

1 ...........................................................................................................................................

2. …………………………………………………………………………………………...

3.. ………………………………………………………………………………..................

/nazwa wykonawcy lub nazwy wykonawców występujących wspólnie/

 

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze

 

oświadczam, że:

 

osoba, które będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalizacji konstrukcyjno - budowlanej.

 

 

 

Imię.......…………… Nazwisko…………….………..

Miejsce i data ........................................ Podpis ....................................................................

/osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy/

 

ZAŁĄCZNIK NR 4

OŚWIADCZENIE

W TRYBIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

 

Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................................

........................................................................................................................................

Adres Wykonawcy :

ulica ........................................................................................................................

kod ….................................. miejscowość ..............................................................

województwo ..........................................................................................................

Numer telefonu ................................................. Numer faksu ......................................

Internet: http:// ..................................... e-mail: …………........@..................................

 

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z którym z postępowania wyklucza się:

1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2. Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6. Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7.Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8. Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9. Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Podpisano

 

...............................................................

(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

 

Załącznik nr 6

Wzór Umowy

 

Umowa Nr /2010

 

zawarta w dniu … 2010r w Radzanowie pomiędzy Gminą Radzanów z siedzibą w Radzanowie posiadającą nadany NIP 798 – 124 – 90 - 90 zwanym dalej w tekście Zamawiającym, które reprezentuje :

Wójt Gminy Radzanów – Stanisław Fatek

a

Przedsiębiorstwem: …………............................... posiadającym Regon ……………...

NIP …………………..z siedzibą w ……………………………………………………….

zwanym dalej w tekście Wykonawcą, reprezentowanym przez: ……………………………………………….………………………………………………

o następującej treści :

§ 1

 

1.Podstawę zawarcia umowy stanowi protokół z przetargu nieograniczonego.

2.Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania

Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Bukówno gm. Radzanów”

 

§2

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ust.2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę brutto w wysokości …………………zł

(słownie:……………………………………………………………………........................…..)w tym podatek VAT22%, Kwota netto–………………..zł. Słownie złotych:.................................................. ……………………………………………………………………………………

 

3. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

§ 3

 

1. Integralnym składnikiem niniejszej umowy jest :

harmonogram rzeczowo – finansowy robót dostarczony przez Wykonawcę przed

podpisaniem umowy.

§ 4

 

Strony uzgodniły następujące terminy realizacji:

1.      Termin rozpoczęcia realizacji zadania - od dnia podpisania umowy

2.      Termin wykonania całości zadania - do dnia 20.08.2010r.

 

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, kosztorysem ofertowym oraz postanowieniami umowy.

2. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował roboty objęte niniejszą umową bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo:

1.      nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót,

2.      odstąpić od umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy,

3.      powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych umową innym podmiotom na koszt i Wykonawcy,

d) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu kar umownych i odszkodowanie przewyższające wartości kar umownych.

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia robót, oraz że warunki robót są mu znane. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących budynków, instalacji, urządzeń itp.

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

1.      przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP,

2.      posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich,

3.      przeszkolenie stanowiskowe.

§ 6

 

1. Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy, ustala się okres gwarancji, który wynosi 36 miesięcy od daty ostatecznego odbioru.

§ 7

Do należytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalają następujące warunki szczegółowe:

1. Obowiązki Zamawiającego:

przekaże plac budowy.

2. Obowiązki Wykonawcy:

1.      przyjmie plac budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy,

2.      zapewni dozór na terenie placu budowy przez cały okres trwania budowy,

3.      utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód oraz na bieżąco usuwać będzie wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpadki i śmieci, opakowania i inne pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach, które nie są potrzebne. W przypadku zaniechania, czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

§ 8

 

Nadzór na budowie z ramienia Zamawiającego będzie sprawował:

…………………………............................................

Wykonawca ustanawia osobę kierującą robotami :

…………………………………………………posiadającego uprawnienia budowlane nr………………………………………..

 

§ 9

1. Zakończenie wykonania robót i gotowość do odbioru końcowego potwierdzoną protokołem odbioru,

2. Wykonawca przed wyznaczeniem terminu odbioru, przedkłada Zamawiającemu komplet dokumentacji odbioru w celu jej sprawdzenia (tj. protokóły badań i sprawdzeń , aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności, oświadczenie kierownika budowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą).

3. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru i dostarczenia kompletu dokumentów, o których mowa w ust..2, Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.

4. Zamawiający sporządza protokół odbioru końcowego. Protokół podpisują strony Umowy bądź osoby upoważnione do dokonania odbioru w ich imieniu na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa będącego załącznikiem do protokółu.

5. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

§ 10

1.Wykonawca usuwa w terminie 14 dni wady lub usterki stwierdzone w okresie gwarancji.

2.Zamawiający zobowiązuje się w ciągu 3 dni od zgłoszenia usunięcia wady lub usterki przystąpić do protokolarnego odbioru wykonania naprawy.

 

§ 11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

a) 10% wartości umowy gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu, za który odpowiada Wykonawca,

1.      0,2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy, albo zwłoki w usunięciu wad, jeżeli zwłoka trwa nie dłużej niż 20 dni i 0,4 % za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki.

2. Termin usunięcia wad stwierdzony w okresie rękojmi i gwarancji – 2 tygodnie od dnia powiadomienia Wykonawcy o wystąpieniu wad w przedmiocie umowy.

3. Zamawiający zapłaci kary umowne w wysokości:

10 % wartości umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

4. Jeżeli kary umowne określone w ust. 1 nie pokrywają wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody, a także w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w przypadkach innych niż określone w ust. 1 Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

 

§ 12

1. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy:

Zamawiający z zastrzeżeniem ust. 2. dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

a) w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin realizacji zamówienia. Okolicznościami takimi będą: niesprzyjające warunki atmosferyczne, siła wyższa, awarie, katastrofy, akty wandalizmu,

b) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

c) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany wynikły w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

- zawieszenie robót przez Zamawiającego

- zmian dokumentacji projektowej, dokonywanej na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy,

d) zmiany postanowień umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiany dotyczące wydłużenia terminu realizacji zamówienia (wykonania umowy), będą możliwe jedynie w przypadku gdy Zamawiający uzyska zgodę Instytucji Wdrażającej Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013(Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji.) na wydłużenie terminu realizacji projektu.

 

§ 13

1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach ( art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

2.W przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 14

1. W razie powstania sporu związanego z wykonywaniem Umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

2. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia Wykonawcy w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczenia.

3.Wykonawca może dochodzić roszczeń wynikających z niniejszej Umowy dopiero po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 2, bądź odmowy uznania przez Zamawiającego roszczeń.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r– Prawo zamówień publicznych. / Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm./

§ 16

Spory mogące powstać w trakcie realizacji Umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                    WYKONAWCA


Załączniki

- specyfikacja techniczna

-przedmiar

-schemat_inst.elek.1.jpg

-schemat_inst.elek.2.jpg

 

Radzanów, dn. 19.02.2010r.

BRG-3410/1/10.

                        Dotyczy przetargu nieograniczonego na budowę Sali gimnastycznej w Bukownie gm. Radzanów.

            Urząd Gminy w Radzanowie w nawiązaniu do zapytania do specyfikacji IWZ na budowę Sali gimnastycznej w Bukownie gm. Radzanów, zgodnie  art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych udzielamy odpowiedzi na pytania oferentów.

Na stronie portalu pod ogłoszonym przetargiem na w/w zadanie została zamieszczona dokumentacja  - projekt budowlany instalacji wod – kan, wentylacji, centralnego ogrzewania  wraz z kotłownia olejową, schematy z dokumentacji instalacji elektrycznej sali gimnastycznej. Zostało zamieszczone wyjaśnienie do przedmiaru zgodnie z zapytaniem.

Wyjaśnienia do SIWZ – pkt 8 SIWZ ppkt 15. – zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Do treści projektu umowy zamawiający wprowadza w § 6 umowy następujące uzupełnienie:

„1.W dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny podanej w ofercie.

 2. zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonania, pozostawiając 30%  wysokości zabezpieczenia.

3. Kwota o której mowa w pkt 2 będzie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji na wykonane roboty.”

WYJAŚNIENIA   DO PRZEDMIARU ROBÓT  NA BUDOWE SALI GIMNASTYCZNEJ W MIEJSCOWOŚCI BUKÓWNO GM. RADZANÓW

Poz. 58

Kocioł grzewczy olejowy o mocy 33 kW VIOLA 200 Q= 33 kW  z  regulatorem VITRONIC 200 kW  z palnikiem olejowym VITOFLAME 200   - 1 kpl.

Poz. 60

Naczynie wzbiorcze przeponowe na ciś. rob. 0,3 MPa o pojemności Vc=50l  Reflex  -  szt. 1.

Poz. 61

Montaż stacji uzdatniania wody ZE – 005-OB  ELEGANT szt. 1 z filtrem narurowym  MINI FF 1 – szt. 1

Poz. 62

Pompa wirowa odśrodkowa  32 POr 80 C L.F.P. Q = 2,0 m3/h  H=1,0÷6,8 m sł.  w. – szt. 1

Poz. 63

Pompa odśrodkowa zatapialna  OP5 L.F.P. LESZNO  - szt. 1

POZ. 66

Zawór bezpieczeństwa o śr. Ø 15 do 0,3 MPa ciśnienia otwarcia

Poz. 83

Montaż automatyki kotłowej do kotła  olejowego o mocy 33 kW VITOLA 200

FA – czujnik temperatury zewnętrznej

FK – czujnik temperatury w kotle

FV – czujnik temperatury na zasileniu                                                                                                                

Poz. 84

Układ sygnalizacji z zastosowaniem z zastosowaniem sygnalizatora pogodowego do kotła olejowego o mocy 33 kW VITOLA 200

Poz. 85

Układ sygnalizacji  zaniku płomienia do kotła olejowego o mocy 33 kW VITOLA 200

Poz. 86

Czerpnia powietrza do zespołu ogrzewczo-wentylacyjnego typ KW-W JUWENT RYKI szt 4

Poz. 88

Zespół ogrzewczo-wentylacyjny typ KW-W JUWENT RYKI szt 4

Załączniki

rysunek1.tif
rysunek2.tif
rysunek3.tif
rysunek4.tif
rysunek5.tif

projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz c.o. z kotłownią olejową

dok.1

dok.2

dok.3

dok.4

dok.5

dok.6

dok.7

dok.8
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry