Ogłoszenie o zmianie do ogłoszenia z dnia 2010.03.18 w sprawie udzielenia o zamówieniu na „ Dostawę energii elektrycznej do budynków zamawiającego”

 

SEKCJA III,  pkt 2 brzmi:

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

 

1.      W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

 

§  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

§  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

§  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

§  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

2.      Zamawiający określa szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

 

W zakresie warunków opisanych w rozdziale 1 pkt. 1 SIWZ wymagane jest posiadanie stosownych uprawnień w tym:

 

 • aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 • aktualnej umowy z PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z o.o.  umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z o.o.   do obiektów Zamawiającego.

·         Ocena spełnienia warunków zamówienia przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w sekcji III rozdziale 2 SIWZ.

·         Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w Sekcji III rozdział 1 SIWZ Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

 • Wypełniony Formularz oferty wraz z załącznikami zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
 • Wypełniony Formularz cenowy zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
 • Podpisane Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
 • Podpisane Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania stanowiący załącznik nr 4a do SIWZ.
 • Wypełnione Oświadczenie o nie powierzeniu części zamówienia podwykonawcom stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt. 2 Ustawy.
 • Kopię aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 • Oświadczenie posiadania umów z PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z o.o.  umożliwiających prowadzenie sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci elektroenergetycznej należącej do PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z o.o. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 5 niniejszego działu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości. Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu lub dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju pochodzenia osoby, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 5 – 8, powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 • Jeżeli reprezentacja/reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa winien je przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność            z oryginałem.
 • Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej oryginalności.

·         Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.

Ma brzmieć:

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

 

3.      W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

 

§  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

§  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

§  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

§  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

4.      Zamawiający określa szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

 

W zakresie warunków opisanych w rozdziale 1 pkt. 1 SIWZ wymagane jest posiadanie stosownych uprawnień w tym:

 

 • aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 • aktualnej umowy z PGE ZEORK Dystrybucja  Sp. z o.o. Skarżysko Kamienna  umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej PGE ZEORK Dystrybucja  Sp. z o.o. Skarżysko Kamienna  do obiektów Zamawiającego.

·         Ocena spełnienia warunków zamówienia przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w sekcji III rozdziale 2 SIWZ.

·         Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w Sekcji III rozdział 1 SIWZ Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

 • Wypełniony Formularz oferty wraz z załącznikami zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
 • Wypełniony Formularz cenowy zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
 • Podpisane Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
 • Podpisane Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania stanowiący załącznik nr 4a do SIWZ.
 • Wypełnione Oświadczenie o nie powierzeniu części zamówienia podwykonawcom stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt. 2 Ustawy.
 • Kopię aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 • Oświadczenie posiadania umów z PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z o.o.  umożliwiających prowadzenie sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci elektroenergetycznej należącej do PGE ZEORK Dystrybucja  Sp. z o.o. Skarżysko Kamienna. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 5 niniejszego działu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości. Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu lub dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju pochodzenia osoby, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 5 – 8, powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 • Jeżeli reprezentacja/reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa winien je przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność            z oryginałem.
 • Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej oryginalności.

·         Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.


 

     Ogłoszenie o zmianie do ogłoszenia z dnia 2010.03.18 w sprawie udzielenia o zamówieniu na „ Dostawę energii elektrycznej do budynków zamawiającego”

 

SEKCJA III,  pkt 2 brzmi:

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

 

1.      W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

 

§  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

§  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

§  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

§  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

2.       Zamawiający określa szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

 

W zakresie warunków opisanych w rozdziale 1 pkt. 1 SIWZ wymagane jest posiadanie stosownych uprawnień w tym:

 

 • aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 • aktualnej umowy z PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z o.o.  umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z o.o.   do obiektów Zamawiającego.

·         Ocena spełnienia warunków zamówienia przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w sekcji III rozdziale 2 SIWZ.

·         Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w Sekcji III rozdział 1 SIWZ Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

 • Wypełniony Formularz oferty wraz z załącznikami zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
 • Wypełniony Formularz cenowy zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
 • Podpisane Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
 • Podpisane Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania stanowiący załącznik nr 4a do SIWZ.
 • Wypełnione Oświadczenie o nie powierzeniu części zamówienia podwykonawcom stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt. 2 Ustawy.
 • Kopię aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 • Oświadczenie posiadania umów z PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z o.o.  umożliwiających prowadzenie sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci elektroenergetycznej należącej do PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z o.o. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 5 niniejszego działu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości. Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu lub dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju pochodzenia osoby, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 5 – 8, powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 • Jeżeli reprezentacja/reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa winien je przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność            z oryginałem.
 • Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej oryginalności.

·         Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.

Ma brzmieć:

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

 

3.      W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

 

§  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

§  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

§  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

§  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

4.       Zamawiający określa szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

 

W zakresie warunków opisanych w rozdziale 1 pkt. 1 SIWZ wymagane jest posiadanie stosownych uprawnień w tym:

 

 • aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 • aktualnej umowy z PGE ZEORK Dystrybucja  Sp. z o.o. Skarżysko Kamienna  umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z o.o.   do obiektów Zamawiającego.

·         Ocena spełnienia warunków zamówienia przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w sekcji III rozdziale 2 SIWZ.

·         Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w Sekcji III rozdział 1 SIWZ Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

 • Wypełniony Formularz oferty wraz z załącznikami zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
 • Wypełniony Formularz cenowy zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
 • Podpisane Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
 • Podpisane Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania stanowiący załącznik nr 4a do SIWZ.
 • Wypełnione Oświadczenie o nie powierzeniu części zamówienia podwykonawcom stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt. 2 Ustawy.
 • Kopię aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 • Oświadczenie posiadania umów z PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z o.o.  umożliwiających prowadzenie sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci elektroenergetycznej należącej do PGE ZEORK Dystrybucja  Sp. z o.o. Skarżysko Kamienna. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 5 niniejszego działu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości. Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu lub dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju pochodzenia osoby, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 5 – 8, powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 • Jeżeli reprezentacja/reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa winien je przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność            z oryginałem.
 • Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej oryginalności.

·         Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.

SEKCJA IV pkt IV.3.4)

brzmi:

IV.3.4)                  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.03.2010 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy w Radzanowie pokój nr 17 (sekretariat) 26 – 807 Radzanów 92A, otwarcie ofert godz. 14;15 ( pok. Nr 12 sala konferencyjna w budynku Urzędu Gminy)

 

ma brzmieć:

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.04.2010 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy w Radzanowie pokój nr 17 (sekretariat) 26 – 807 Radzanów 92A, otwarcie ofert godz. 14;15 ( pok. Nr 12 sala konferencyjna w budynku Urzędu Gminy)Dostawa energii elektrycznej
do budynków Zamawiającego
gm. Radzanów.
Numer ogłoszenia: 77130-2010 data zamieszczenia: 18.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Radzanowie 92A, 26-807 Radzanów, woj. mazowieckie, tel. 048 613 63 62 wew. 26, faks 048 613 63 62 wew. 28.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugradzanow.bip.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa energii elektrycznej
do budynków Zamawiającego gm. Radzanów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do budynków Zamawiającego.

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ.
 • Kod CPV:  09000000-3, 09300000-2
 • Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Wykonawca  zobowiązany  jest  złożyć  oświadczenie  zgodnie z załącznikiem  do SIWZ,   że nie powierzy wykonania części zamówienia podwykonawcom. .

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3, 09300000-2

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 01.06.2010- 31.05.2011r

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:.

 

1.      W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

 

§  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

§  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

§  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

§  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

2.      Zamawiający określa szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

 

W zakresie warunków opisanych w rozdziale 1 pkt. 1 SIWZ wymagane jest posiadanie stosownych uprawnień w tym:

 

 • aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 • aktualnej umowy z PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z o.o.  umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z o.o.   do obiektów Zamawiającego.

·         Ocena spełnienia warunków zamówienia przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w sekcji III rozdziale 2 SIWZ.

·         Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w Sekcji III rozdział 1 SIWZ Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

 • Wypełniony Formularz oferty wraz z załącznikami zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
 • Wypełniony Formularz cenowy zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
 • Podpisane Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
 • Podpisane Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania stanowiący załącznik nr 4a do SIWZ.
 • Wypełnione Oświadczenie o nie powierzeniu części zamówienia podwykonawcom stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt. 2 Ustawy.
 • Kopię aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 • Oświadczenie posiadania umów z PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z o.o.  umożliwiających prowadzenie sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci elektroenergetycznej należącej do PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z o.o. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 5 niniejszego działu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości. Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu lub dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju pochodzenia osoby, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 5 – 8, powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 • Jeżeli reprezentacja/reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa winien je przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność            z oryginałem.
 • Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej oryginalności.

·         Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugradazanow.bip.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Radzanowie, 26 – 807 Radzanów 92A.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.03.2010 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy w Radzanowie pokój nr 17 (sekretariat) 26 – 807 Radzanów 92A, otwarcie ofert godz. 14;15 ( pok. Nr 12 sala konferencyjna w budynku Urzędu Gminy)

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 14 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.


Załączniki

SIWZ pobierz

Z M I A N A _do_SIWZ_1.

Zmiana_do_SIWZ_2.

Załacznik_nr_1_lista_obiektów_zamawiającego pobierz

Załącznik_nr_2 pobierz

Załącznik_nr_3 pobierz

Załącznik_nr_4 pobierz

Załącznik_nr_5 pobierz

Załącznik_nr 6_umowa_sprzedaży_energii

Załącznik_nr_1 .doc

Załącznik_nr_2_do_umowy_sprzedaży_-_płlnomocnictwo.doc

Załącznik_nr_4a.doc
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-18 15:15:36
 • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-02 09:51:01
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry