Radzanów: Wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zacharzów gm. Radzanów.
Numer ogłoszenia: 140164-2010data zamieszczenia: 21 maja 2010 rok.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Radzanowie 92A, 26-807 Radzanów, woj. mazowieckie, tel. 048 613 63 62 wew. 26, faks 048 613 63 62 wew. 28.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugradazanow.bip.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w m. Zacharzów gm. Radzanów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie przebudowy dróg  gminnych  w miejscowości Zacharzów gm. Radzanów. Przebudowa na odcinku o długości 600 m. Zamówienie obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze. Roboty pomiarowe związane z przebudową drogi w terenie równinnym.2. Profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni żużlowej, żwirowej i tłuczniowej, wykonanie mechaniczne, pod warstwy  konstrukcyjne nawierzchni. 3. Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego (kwarcytowego lub dolomitowego), grubość warstwy 10 cm – wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej. 4. Nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowa o grubości 4cm . 5. Profilowanie i zagęszczanie poboczy wykonywanie mechaniczne z uzupełnieniem gruntu średni. Gr. 10 cm. strona prawa i lewa.  Szczegółowy zakres robót do wykonania zawarty w kosztorysie ofertowym..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.50-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:  tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30 od daty podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp; - spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Pzp. Sposób spełniania warunków w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) Wymagania wymienione w art.24 ustawy Pzp z wyjątkiem przesłanek wymienionych ust. 1 pkt 10 i ust. 2 pkt 3 i 4 mają zastosowanie do konsorcjum, spółki cywilnej. Wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp winny być wspólnie spełnione przez Wykonawców. Ocenie spełnienia warunków wymaganych od oferentów podlegać będą zagadnienia, na temat których oferent jest zobowiązany dostarczyć oświadczenia i dokumenty, oraz zapewnienie co najmniej 3 letniej gwarancji przez wykonawcę. Ocena zostanie dokonana w systemie spełnia - nie spełnia. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania zamawiającego. Wykonawca, który nie spełni chociażby jednego wymaganego od niego warunku zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art.24 ustawy Pzp. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostanie odrzucona zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp..

·         Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: a) wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, b) wypełniony kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji, c) podpisane oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp; załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający, że profil działalności oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, że oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, e) kserokopia uprawnień i dokumentów stwierdzających odpowiednie przygotowanie zawodowe dla osoby przewidzianej do pełnienia funkcji kierownika budowy, f) kserokopia zaświadczenia o przynależności Kierownika Budowy do Izby Inżynierów Budownictwa.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugradazanow.bip.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Radzanowie, 26 – 807 Radzanów 92A.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Radzanowie pokój nr 17 (sekretariat) 26 – 807 Radzanów 92A, otwarcie ofert godz. 1015 ( pok. Nr 12 sala konferencyjna w budynku Urzędu Gminy)

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy. Załącznik  - SIWZ i pozostałe -  pobierz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-05-21 17:01:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-21 17:01:38
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry