ZAMAWIAJĄCY:

GMINA  RADZANÓW

Radzanów 92A, 26-807 Radzanów

tel. (48) 613 63 62 fax (48) 613 63 62 w. 28

Adres strony internetowej Zamawiającego:

www.radzanow.pl

 

SPECYFIKACJA

 

ISTOTNYCH WARUNKÓW

 

ZAMÓWIENIA

 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej powyżej 14 000 EURO a nie przekraczających kwot określonych w art.11 ust.8

 

 

     Nazwa zadania:  zakup samochodu średniego nowego dla OSP Radzanów

 

 

 

 

 

 

 

Opracował:                                                    Zatwierdził:

 

 

                 .......................................                                ........................................

 

 

 

 

 

KWIECIEŃ, 2010 r.

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1.     Gmina Radzanów zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup samochodu średniego nowego dla OSP Radzanów zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.(Numer sprawy  SO  – 3412/1/10)

2.      Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy – Kodeks cywilny.

3.      Adres Zamawiającego:

            Gmina Radzanów, Radzanów 92A, 26-807 Radzanów

            NIP:  798-143-52-08                         REGON:  670223942

            tel.  048 613 63 62 wew. 26              fax 048 613 63 62 w. 28

            e-mail: biuro@radzanow.pl

4.      Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia SIWZ:

            http://www.radzanow.pl

            Zamawiający udostępnia SIWZ wraz z załącznikami na stronie internetowej co najmniej do       upływu terminu składania ofert.

5.      Numer konta bankowego: BS w Białobrzegach: 74 9117 0000 0300 4532 2000 0010 

6.      Godziny pracy Urzędu Gminy Radzanów: poniedziałek – piątek,  godziny pracy:

7:30 - 15:30.

7.      Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w tym wszelkie wnioski, zapytania, oświadczenia, kopia odwołania były kierowane wyłącznie na wyżej wskazany adres. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, co może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

  1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 10 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 EURO a nie przekraczających kwot określonych w art.11 ust.8

2.      Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)         Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r.      Nr 223 poz.1655 z późn. zm.).

2)         Użyte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

            - pojęcie ustawy – dotyczy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych      (t.jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.),

            - pojęcie SIWZ dotyczy niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3)         Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów            dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te    dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).

4)         Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego           kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień       publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1796).

3.      SIWZ stanowi wraz z załącznikami kompletny dokument, obowiązujący Wykonawcę i Zamawiającego podczas prowadzenia postępowania przetargowego.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1.      1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: dostawa samochodu średniego nowego dla OSP Radzanów

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: fabrycznie nowy samochód pożarniczy średni w kolorze czerwonym, rok produkcji: 2010.

Zakres zamówienia obejmuje również dowóz przedmiotu zamówienia we wskazane miejsca na własny koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Oznaczenie  wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV

34.14.42.10-3 wozy strażackie

4. Szczegółowy zakres dostawy zawiera: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określone zostały w  SIWZ.

5.  Samochód będący przedmiotem zamówienia musi spełniać  wymagania podstawowe:

 

·         Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą  „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych.

·         Pojazd powinien spełniać „-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Dz. U. Nr 1423 poz. 1002 z 2007 r. „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej”.

·         Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą. Świadectwo ważne na dzień składania  ofert – świadectwo dopuszczenia CNBOP.

·         Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem )nie może przekroczyć 14 000 kg.

·         Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2010.

·         Zbiornik wody o pojemności min. 2500 dm3 wykonany z materiału kompozytowego lub innego materiału odpornego na korozję. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien posiadać właz rewizyjny.

·         Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym: 4x4 przystosowany do jazdy w terenie, ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych.

·         Kolorystyka:

- elementy podwozia (rama) – czarne, ciemnoszare,

- błotniki i zderzaki  - białe,

- kabina, zabudowa – czerwony

- żaluzje skrytek  - w kolorze naturalnym aluminium

·         Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od -25°C do +50°C

·         Pojemność zbiornika paliwa musi zapewnić przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy w czasie postoju bez uzupełniania zapasu paliwa, oleju, cieczy chłodzącej.

·          - na osi przedniej koła pojedyncze , na osi tylnej  koła   podwójne.

 -dopuszcza się możliwość odłączania napędu  osi przedniej

·         Samochód  wyposażony w:

            -system  -ABS- z możliwością odłączenia podczas jazdy w  terenie

            - immobilizer

- sprzęgło przystosowane do zdalnego sterowania

·         Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym spełniający  normę emisji spalin- Euro 5.    

Dopuszcza się technologię SCR, z użyciem płynu AdBlue  lub technologię AGR z systemem zewnętrznym recyrkulacji spalin.     

·         Zawieszenie mechaniczne pojazdu powinno wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji

Zawieszenie osi przedniej: mechaniczne ,resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe,   stabilizator przechyłów.

Zawieszenie osi  tylnej: mechaniczne ,resory  paraboliczne, amortyzatory teleskopowe,   stabilizator przechyłów,.Dopuszcza się  tylne zawieszenie-pneumatyczne

·          Kabina  fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa dostarczona z podwoziem , zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4  (siedzenia przodem  do kierunku jazdy),

Kabina wyposażona w :

            - indywidualne oświetlenie  do czytania mapy dla pozycji dowódcy

            - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku

            -reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz  kabiny z gniazdem  elektrycznym z prawej strony

            -klimatyzację

            -zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu  dachu kabiny

            -elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy

            -elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy

            -lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane(główne i szerokokątne)

            -lusterko rampowe-krawężnikowe  z prawej strony

            -lusterko rampowe-dojazdowe, przednie

            -wywietrznik dachowy

            -lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu

             -poręcz do trzymania

            Kabina wyposażona dodatkowo:

            w  uchwyty na 4 aparaty  oddechowe, nadciśnieniowe umieszczone w oparciach  tylnych siedzeń.

            -odblokowanie każdego aparatu indywidualnie

            -dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie               hamowania pojazdu

            -dopuszcza się  zawieszenie kabiny-pneumatyczne

·         Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem łatwozmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia.  

·         W kabinie kierowcy  zamontowane następujące urządzenia:

            - radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp                  międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA ,min 125 kanałów, wyświetlacz           alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. Sprzęt łączności radiowej (Motorola   

             GM 360) oraz radio z odtwarzaczem CD

             - podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek.

·         Dodatkowe urządzenia kontrolno-pomiarowe  zamontowane w kabinie:

            - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów

            - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu

            - główny wyłącznik oświetlenia skrytek,

            - sterowanie zraszaczami 

            -sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału  pracy autopompy

            -sygnalizacja podłączenia  zewnętrznego gniazda do ładowania akumulatorów

            -kontrolka włączenia autopompy

            -wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,

            -wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku

-wskaźnik  niskiego  ciśnienia

·         Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych.

Lampa zespolona z napisem „STRAŻ” z lampami stroboskopowymi  lub LED umieszczona na dachu kabiny i jedna lampa niebieska stroboskopowa lub LED, umieszczona na ścianie tylnej pojazdu lub na tylnej części dachu  pojazdu. Lampa zespolona –osiatkowana zabezpieczeniem ochronnym

            -dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie  LED z przemiennikiem  z przodu   pojazdu.

             -oraz „fala świetlna” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia 

·         Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego.Moc alternatora i pojemność akumulatorów  zapewnia pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu instalacji elektrycznej. Montaż przetwornicy napięcia 24V/12V

·         Instalacja elektryczna  wyposażona w główny wyłącznik prądu.

·         Pojazd  wyposażony w zewnętrzne złącze do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego, umieszczone po lewej stronie  (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy), 16A,20-24V. Złącze samorozłączalne - w momencie rozruchu silnika

·         Pojazd  wyposażony w zewnętrzne szybkozłącze do uzupełniania powietrza w  układzie pneumatycznym z sieci  stacjonarnej

·         Pojazd  wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania).

·         Pojazd  wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy

·         Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin skierowany na lewą stronę

·         Pojazd  wyposażony w zaczep holowniczy uniwersalny do holowania przyczepy o DMC zgodnie z homologacją podwozia wraz z elektrycznym gniazdem przyłączeniowym.

·         Pełnowymiarowe koło zapasowe-na wyposażeniu pojazdu. Dopuszcza się brak stałego zamocowania w pojeździe

·         Zabudowa nadwozia wykonana z materiałów odpornych na korozję. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane  z anodowanej blachy aluminiowej

·         Zabudowa  umożliwia rozmieszczenie grupowe sprzętu w zależności od przeznaczenia, z zachowaniem wymagań ergonomii.

·         Maksymalna wysokość całkowita pojazdu-3200mm. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki, palety lub szuflady wysuwnej (po wysunięciu lub rozłożeniu) w położeniu roboczym, nie powinna przekraczać-1850mm od poziomu gruntu .Jeżeli wysokość półki, palety lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850mm, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających  łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie ich, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu, muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze

·         Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wysokociśnieniowej  wyposażone w oświetlenie , podwójne listwy- LED włączane automatycznie po otwarciu  drzwi-żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy.

·         Skrytki  otwierane  przez  podesty -  wyposażone w oświetlenie ,  listwy- LED włączane automatycznie po otwarciu  podestu. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek.

·         Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie-minimum  5 luksów w odległości 1 m, na poziomie gruntu od  pojazdu w warunkach słabej widoczności. Pojazd  posiada oświetlenie powierzchni dachu. Oświetlenia włączane z przedziału autopompy

·         Szuflady i wysuwane tace  automatycznie ,blokują się w pozycji wsuniętej  i całkowicie wysuniętej  i posiadają zabezpieczenie  przed całkowitym wyciągnięciem

·         Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu, posiadają oznakowanie ostrzegawcze.

·         Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek-w zależności od potrzeb

·         Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz; jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem żaluzji.-typu rurkowego

·         Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac,  tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.

·         W nadwoziu ,montaż nadkoli z materiałów kompozytowych nad kołami tylnymi. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów odpornych na korozję

·         Dach zabudowy  wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym umożliwiającego pracę załogi oraz zamocowanie sprzętu ratowniczego. Balustrada ochronna boczna -dachu wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą lub  barierka rurowa  , o wysokości min 80mm

·         Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 1400x460x270 mm oraz  uchwyty z rolkami  na drabinę dwuprzęsłową wysuwną z podporami ,uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp.

·         Pojazd  posiada  drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu ,wykonana z materiałów nierdzewnych, umieszczoną po prawej stronie .W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie

·         Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi  kabiny w wykonaniu antypoślizgowym

·         Zbiornik wody o pojemności   2,5 m3, wykonany  z  materiałów kompozytowych.  Tolerancja pojemności ±1% . Zbiornik  wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie  jazdy. Zbiornik  wyposażony w  falochrony i posiada właz rewizyjny.

·         Zbiornik wody wyposażony w 2  nasady 75. Wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito. Zbiornik wyposażony  w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania.

·         Instalacja napełniania musi mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika

            -montaż  automatycznego zaworu napełniania hydrantowego zabezpieczającego przed przepełnieniem             zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną.

·         Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. o pojemności 10% pojemności zbiornika wodnego. Tolerancja pojemności ±1%. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.

·         Układ wodno-pianowy  wyposażony w ręczny lub automatyczny  dozownik środka pianotwórczego dostosowany do wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej  stężeń 3% i 6% (tolerancja +0,5%) w całym zakresie pracy  

·         Autopompa  zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi Dopuszcza się  zamykanie podnoszoną klapą   

·         Autopompa dwuzakresowa ze stopniem  wysokiego ciśnienia

            -wydajność , min.2000l/min, przy ciśnieniu  8 bar i głębokości ssania 1,5m,

            -wydajność  stopnia wysokiego ciśnienia, min. 250 l/min  przy ciśnieniu  40 bar,

·         Autopompa  umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum:

- czterech nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach,

- wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia,

- działka wodno – pianowego zamontowanego na dachu pojazdu,

- instalacji zraszaczowej.                              

Autopompa  umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. Autopompa  wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:  - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek.

 - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek.

Autopompa  wyposażona w  układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy

·         Na wlocie ssawnym autopompy ,  zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.

·         W przedziale autopompy  znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy:

-manowakuometr,

-manometr niskiego ciśnienia,

-manometr wysokiego ciśnienia

-wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

-wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,

-regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,

-miernik prędkości obrotowej wału pompy

-wyłącznik silnika pojazdu,

-kontrolka  ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik

-kontrolka włączenia autopompy,

-licznik motogodzin-pracy autopompy

Ponadto:

-sterowanie automatycznym  układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy

-sterownie automatycznym zaworem napełniania hydrantowego  zabezpieczającym przed przepełnieniem

zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną

-sterowanie ręcznym lub automatycznym  układem dozowania środka pianotwórczego  w całym zakresie pracy

autopompy

-schemat układu wodno-pianowego

·         W przedziale pracy  autopompy  zamontowane włączniki do uruchamiania silnika pojazdu i załączenia autopompy.  Włączniki mają być aktywne  przy neutralnej pozycji skrzyni biegów

·         Przedział pracy autopompy  wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem, połączony z radiotelefonem samochodowym,

·         Przedział pracy autopompy  ogrzewany, niezależnie  od ogrzewania kabiny. Przedział autopompy wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temp. do – 25 O C, działający niezależnie od pracy silnika. Montaż sterowania ogrzewaniem, z kabiny kierowcy.

·         Wszystkie elementy układu wodno-pianowego , odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.

·         Konstrukcja układu wodno-pianowego  umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów.

·         Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu. Wydajność działka od 800 do 1600 l /min,  przy podstawie działka  zamontowany zawór odcinający. Dopuszcza się zastosowanie  zaworu odcinającego  ze sterowaniem elektryczno-pneumatycznym

·         Samochód  wyposażony w wysokociśnieniową  linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą  wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i  rozproszonego strumienia wody oraz piany. Linia szybkiego natarcia  umożliwia podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża. Wymagany napęd elektryczny i ręczny  zwijadła.

·         Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych:

   -                                      instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze o wydajności 50 – 100 dm3/min.

   -                                      dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu,

   -                                      powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi                               dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy,

-                                        powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających.

·         Pojazd  wyposażony w wysuwany pneumatycznie – elektryczny maszt oświetleniowy z  najaśnicami oraz agregat prądotwórczy o mocy 2000 W (2x1000W ).

-  wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów- minimum 4,5 metra  

- mostek  z reflektorami,  obraca się wokół osi pionowej , o kąt co najmniej  0º -135º - w obie strony

- głowica masztu  ma możliwość obrotu wokół osi poziomej o kąt co najmniej 0º -135º w obie strony

-  sterowanie  obrotem reflektorów oraz zmianą  kąta  pochylenia głowicy  odbywa się z poziomu ziemi.

- stopień ochrony minimum IP55 

- automatyczna funkcja złożenia masztu złożenie masztu następuje,

- bez konieczności ręcznego wspomagania 

- w kabinie  znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu

- maszt montowany w jednym ze schowków

·         Na pojeździe   zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z tabelą nr IV-4. „Wymagań dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006”

·         Samochód należy doposażyć w:

            - z przodu pojazdu montaż wyciągarki  elektrycznej o sile uciągu minimum -7ton

            -agregat prądotwórczy o mocy min 2,2kVA do zasilania najaśnic masztu

·         Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami techniczno-użytkowymi dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej „-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji -Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r i Wymaganiami szczegółowymi dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006”.  Z wyjątkiem elementów wyposażenia nie wchodzących w skład zamówienia.

·         Gwarancja:

            Na podwozie samochodu min. 24 miesiące 

             Na nadwozie pożarnicze- min. 24 miesiące      

 

Samochód powinien posiadać w standardzie m.in.:

·         konstrukcję nadwozia – ze stali nierdzewnej, poszycie zewnętrzne nadwozia – z aluminium

·         układ schowków: 7 (3+3+1)

·         żaluzje aluminiowe pyłoszczelne i bryzgoszczelne z dodatkowym zabezpieczeniem otwarcia

·         zbiornik wody o pojemności – 2500 l (kompozytowy),

·         zbiornik środka pianotwórczego o pojemności – 250 l (kompozytowy),

·         autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy,

·         automatyczny zawór napełniania hydrantowego, zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornik wodny z możliwością przełączenia na pracę ręczną.

6. Zgodnie z art.36 ust.4 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Zamawiający nie przewiduje  udziału podwykonawców.

 

IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 20 sierpnia 2010 roku.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy   Prawo zamówień publicznych

b)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy   Prawo zamówień publicznych 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia;

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy   Prawo zamówień publicznych 

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania.

- na potwierdzenie spełniania tego warunku należy złożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50 000 PLN

 

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucz a się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie  art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

 

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a) jest niezgodna z ustawą,

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem

art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

VI.1 Oświadczenia:

VI.1.1.Oświadczenie wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (wg załącznika nr 2)

VI.1.2.Oświadczenie, że Wykonawca spełnienia warunki udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 3) dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadania wiedzy i doświadczenie;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

-sytuacji ekonomicznej i finansowej.

VI.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty:

VI.2.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy. [osoba fizyczna nie ma obowiązku składania oddzielnego oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy jeśli złożone przez nią oświadczenie, o którym mowa w pkt VI.1.1 powyżej, będzie obejmować oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy].

VI.2.2 Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

VI.2.3 Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

VI.3 Opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

VI.4.Wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

VI.4a. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

VI.5..Wszystkie powyższe dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę - poświadczenie winno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci “za zgodność z oryginałem”.

VI.6.Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

 

 VII. Informację o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

a/ Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.

b/ Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania faksem lub drogą elektroniczną jedynie następujących wniosków i informacji, potwierdzając jednocześnie drogą pisemną:

- wniosek (zapytanie) do SIWZ,

- odpowiedzi na pytania lub zmiany SIWZ (dotyczy wykonawców pytających lub tych którym, na ich wniosek była przekazana SIWZ)

- informacji o wyborze oferty/odrzuceniu/wykluczeniu pod warunkiem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

c/ W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres mailowy lub numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.

d/ Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert,

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

e/ Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania oraz na stronie internetowej na której udostępniono SIWZ.

f/ W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wyko­nawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ.

g/ Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

h/ Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści informację na stronie internetowej oraz zamieści ogłoszenie o zmianie terminu w Biuletynie Zamówień Publicznych

i/ Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: gmina@radzanow.pl

j/ Adres strony internetowej Zamawiającego: www.radzanow.pl

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

Osobą uprawnioną przez zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Inspektor – Barbara Wesołowska ,  tel. 048 613 63 62 wew. 26

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

1.Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

 

IX. Termin związania ofertą.

1.Składajacy ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

X. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy przygotować na podstawie opisu przedmiotu zamówienia podając cenę (netto, podatek VAT i cenę z podatkiem VAT).

Wykonawca przed opracowaniem oferty powinien dokładnie zapoznać się z charakterystyką
i zakresem zamówienia. Ewentualne uwagi i niejasności powinien zgłosić Zamawiającemu.

Oferta powinna zawierać:

- dokładną nazwę/firmę i adres/siedzibę Wykonawcy,

- określenie przedmiotu oferty,

- cenę (cyfrowo i słownie),

- datę sporządzenia oferty,

- ilość i numery załączników do oferty.

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

5) a) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Osoba/osoby udzielająca/udzielające pełnomocnictwa musi/muszą figurować w aktualnym odpisie z Krajowego Rejestru Sadowego
lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy;

b) Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie
tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez zobowiązane osoby.

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. Do oferty należy dołączyć:

- dokumenty wymienione w pkt VI SIWZ;

- wypełniony formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – (załącznik nr 1 do SIWZ)

- parafowany projekt umowy –  załącznik nr 4 do SIWZ – wzór.

7) Dokumenty powinny być sporządzone ściśle z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy wykonawcy należy
na załączniku wpisać: „NIE DOTYCZY” lub dokonać przekreślenia.

8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty oraz wszystkie strony oferty wraz załącznikami powinny być ponumerowane oraz opatrzone parafką osoby podpisującej ofertę.

10) Na ofertę składają się wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferta składana
w postępowaniu o zamówienie publiczne jest jawna i podlega udostępnianiu od chwili jej otwarcia.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji zawartych w ofercie:

- nazwy (firmy) i adresu wykonawcy,

- informacji dotyczących ceny,

- terminu wykonania zamówienia,

- okresu gwarancji,

- warunków płatności.

Stosowne zastrzeżenie Wykonawca powinien załączyć do oferty. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

2. Zamawiający odrzuca ofertę, która:

1) jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3;

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

5) zawiera błędy w obliczeniu ceny;

6) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3 ustawy;

7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

3. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy w  Radzanowie Radzanów 92A, 26-807 Radzanów

Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

Urząd Gminy w Radzanowie, Radzanów 92A, 26-807 Radzanów

Oznakowane następująco: Koperta wewnętrzna winna być opisana nazwą i adresem wykonawcy i hasłem: „Oferta –

Koperta ta winna być włożona do koperty zewnętrznej i opisana nazwą i adresem oferenta tj.:

Urząd Gminy Radzanów, Radzanów 92A, 26-807 Radzanów

 oraz hasłem : „Oferta – Zakup samochodu średniego nowego dla OSP Radzanów

Nie otwierać przed dniem: 10 czerwca 2010 r.  godz. 11:15

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,
że nastąpi to przed wyznaczonym przez zamawiającego ostatecznym terminem składania ofert. Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”.

UWAGA!

W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.Miejsce i termin składania ofert:    

Miejsce: Urząd Gminy Radzanów  Radzanów 92A, 26-807 Radzanów (sekretariat)

Termin: do dnia 10-06-2010 do godziny 11:00

Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie wykonawcom bez otwierania.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejsce: Urząd Gminy Radzanów – sala konferencyjna, Radzanów 92A, 26-807 Radzanów

Termin:  Dnia 10-06-2010 godz. 11:15

3. Otwarcie ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu w/w informacji. Na otwarciu ofert podane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cena.

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1/                                                   Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „formularza ofertowego”.

2/                                             Wynagrodzenie winno być sporządzone w oparciu o SIWZ.

                                                      Ewentualne uwagi należy zgłosić Zamawiającemu.

3/                                                   W cenie oferty należy ująć wszystkie koszty niezbędne do wykonania i przekazania                             przedmiotu zamówienia

4/         Cenę należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

5/         Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w PLN.

 

XIII. Kryteria oceny oferty.

1. Kryteria oceny ofertWybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

Jedyne kryterium oceny ofert stanowi cena. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który przedłoży ważną ofertę nie podlegającą odrzuceniu / zawierającą najniższą cenę brutto spośród wszystkich ważnie złożonych w postępowaniu ofert.                                             

cena ofertowa brutto - 100%

 

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego. Zastosowane wzór do obliczenia punktowego

                                                    najniższa cena zaproponowana

                                                            przez wykonawcę

           Cena ofertowa brutto =   -------------------------------------- x 100 = ilość punktów

                                                          cena oferty ocenianej

3. Wynik Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

 

 XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeń swojej siedziby oraz na stronie internetowej.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt. XV SIWZ.

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Od Wykonawcy, któremu zostanie przyznane zamówienie, Zamawiający będzie żądał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny ofertowej brutto.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w:

1) pieniądzu sposób przekazania: na konto zamawiającego nr 74 9117 0000 0300 4532 2000 0010  ;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w innej formie.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy złożyć przed podpisaniem umowy.

 

XVI. Warunki umowy.

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

2. Zobowiązania Wykonawcy związane z umową.

a) Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Zamawiającego.

b) Przyjęcie niniejszych postanowień umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia oferty.

3. Umowę Wykonawca podpisze w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,

4. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy termin podpisania umowy może być krótszy.

5. Warunki zmiany umowy.

1) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach tj.:

a/ wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),

- konieczności wprowadzenia zmian projektowych lub technologicznych.

b) termin może ulec zmianie w przypadku:

- wystąpienia okoliczności nie zawinionych przez strony,  których nie można było wcześniej przewidzieć,

- zmian dokumentacji projektowej dokonanych na wniosek Zamawiającego (lub Wykonawcy)

c) w przypadku zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego.

d) wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego.

2) Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy.

6. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

7. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.   Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2.         W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec następujących czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- odrzucenia oferty odwołującego.

3.   W zakresie czynności, na które Wykonawcy nie przysługuje uprawnienie do wniesienia odwołania - Wykonawca ma możliwość przekazania Zamawiającemu informacji o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy.

4.         Z możliwości poinformowania Zamawiającego, o której mowa w ust. 3 Wykonawca może skorzystać w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania.

5.         Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 5 dni od dnia przesłania przez Zamawiającego faksem lub drogą elektroniczną informacji o czynności stanowiącej podstawę wniesienia odwołania;

b) 10 dni od dnia przesłania przez Zamawiającego informacji o czynności stanowiącej podstawę

wniesienia odwołania innym sposobem komunikacji niż określonym w lit. a powyżej;

c) 5 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej albo publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP – na treść ogłoszenia albo treść SIWZ;

d) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia odwołania – wobec czynności innych niż określone w lit. a-c powyżej.

6.   Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

7.   Odwołujący zobowiązany jest przesłać kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

8.         Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

9.         Na orzeczenie wydane przez Krajową Izbę Odwoławczą przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa KIO, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

11. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga

kasacyjna.

 

XVIII. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

 Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

XIX. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 

XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

 

XXI. Informacja o ofertach wariantowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewania się droga elektroniczną:

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną, poza przypadkami wymienionymi w pkt. VII SIWZ.

 

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawca.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone
tylko w walucie polskiej PLN.

 

XXIV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej,
na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

XXV. Koszty udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

XXVI. Załączniki do SIWZ

1. załącznik nr 1        -           FORMULARZ OFERTOWY

2. załącznik nr 2        -           oświadczenie wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia

                                               z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych.

3. załącznik nr 3        -           oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4. załącznik nr 4        -           wzór umowy.

 

 

 

 

Radzanów, dnia 30 kwietnia 2010 roku

 załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

 

1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY

 

a) firma: _______________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

 

b) REGON: ______________________          NIP: ________________________

 

c) kod, miejscowość, województwo, powiat:

 

_______________, _____________________, ____________________, ____________________

 

d) ulica, nr domu, nr lokalu: ______________________________________, ________, ________

 

e) internet: http:// ________________________   e-mail: ______________@_________________

 

f) numer kierunkowy: ______  tel. _____________________   fax. _________________________

   

2) DATA SPORZĄDZENIA OFERTY

___ ___________________________________________________________________________         

 

3) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OFERTY:

 

 Samochód będący przedmiotem zamówienia musi spełniać  wymagania podstawowe:

 

·         Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą  „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych.

·         Pojazd powinien spełniać „-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Dz. U. Nr 1423 poz. 1002 z 2007 r. „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej”.

·         Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą. Świadectwo ważne na dzień składania  ofert - świadectwo dopuszczenia CNBOP.

·         Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem )nie może przekroczyć 14 000 kg.

·         Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2010.

·         Zbiornik wody o pojemności min. 2500 dm3 wykonany z materiału kompozytowego lub innego materiału odpornego na korozję. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien posiadać właz rewizyjny.

·         Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym: 4x4 przystosowany do jazdy w terenie, ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych, na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła podwójne.

·         Kolorystyka:

            - elementy podwozia (rama) – czarne, ciemnoszare,

            - błotniki i zderzaki  - białe,

            - kabina, zabudowa – czerwony

            - żaluzje skrytek  - w kolorze naturalnym aluminium

·         Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od -25°C do +50°C

·         Pojemność zbiornika paliwa musi zapewnić przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy w czasie postoju bez uzupełniania zapasu paliwa, oleju, cieczy chłodzącej.

·          - na osi przedniej koła pojedyncze , na osi tylnej  koła   podwójne.

            -dopuszcza się możliwość odłączania napędu  osi przedniej

·         Samochód  wyposażony w:

            -system  -ABS- z możliwością odłączenia podczas jazdy w  terenie

            - immobilizer

            - sprzęgło przystosowane do zdalnego sterowania

·         Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym spełniający  normę emisji spalin- Euro 5.    

            Dopuszcza się technologię SCR, z użyciem płynu AdBlue  lub technologię AGR z systemem             zewnętrznym recyrkulacji spalin.     

·         Zawieszenie mechaniczne pojazdu powinno wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji

            Zawieszenie osi przedniej: mechaniczne ,resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe,               stabilizator przechyłów.

            Zawieszenie osi  tylnej: mechaniczne ,resory  paraboliczne, amortyzatory teleskopowe,   stabilizator       przechyłów,.Dopuszcza się  tylne zawieszenie-pneumatyczne

·          Kabina  fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa dostarczona z podwoziem , zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4  (siedzenia przodem  do kierunku jazdy),

            Kabina wyposażona w :

            - indywidualne oświetlenie  do czytania mapy dla pozycji dowódcy

            - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku

            -reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz  kabiny z gniazdem  elektrycznym z prawej strony

            -klimatyzację

            -zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu  dachu kabiny

            -elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy

            -elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy

            -lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane(główne i szerokokątne)

            -lusterko rampowe-krawężnikowe  z prawej strony

            -lusterko rampowe-dojazdowe, przednie

            -wywietrznik dachowy

            -lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu

             -poręcz do trzymania

            Kabina wyposażona dodatkowo:

            w  uchwyty na 4 aparaty  oddechowe, nadciśnieniowe umieszczone w oparciach  tylnych siedzeń.

            -odblokowanie każdego aparatu indywidualnie

            -dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie         hamowania pojazdu

            -dopuszcza się  zawieszenie kabiny-pneumatyczne

·         Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem łatwozmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia.  

·         W kabinie kierowcy  zamontowane następujące urządzenia:

            - radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp           międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA ,min 125 kanałów,        wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. Sprzęt łączności        radiowej (Motorola GM 360) oraz radio z odtwarzaczem CD

             - podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek.

·         Dodatkowe urządzenia kontrolno-pomiarowe  zamontowane w kabinie:

            - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów

            - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu

            - główny wyłącznik oświetlenia skrytek,

            - sterowanie zraszaczami 

            -sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału  pracy autopompy

            -sygnalizacja podłączenia  zewnętrznego gniazda do ładowania akumulatorów

            -kontrolka włączenia autopompy

            -wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,

            -wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku

  -wskaźnik  niskiego  ciśnienia

·         Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych.

  Lampa zespolona z napisem „STRAŻ” z lampami stroboskopowymi  lub LED umieszczona na dachu kabiny i jedna lampa niebieska stroboskopowa lub LED, umieszczona na ścianie tylnej pojazdu lub na tylnej części dachu  pojazdu. Lampa zespolona –osiatkowana zabezpieczeniem ochronnym

            -dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie  LED z przemiennikiem  z przodu   pojazdu.

            -oraz „fala świetlna” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia 

·         Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego.Moc alternatora i pojemność akumulatorów  zapewnia pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu instalacji elektrycznej. Montaż przetwornicy napięcia 24V/12V

·         Instalacja elektryczna  wyposażona w główny wyłącznik prądu.

·         Pojazd  wyposażony w zewnętrzne złącze do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego, umieszczone po lewej stronie  (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy), 16A,20-24V. Złącze samorozłączalne - w momencie rozruchu silnika

·         Pojazd  wyposażony w zewnętrzne szybkozłącze do uzupełniania powietrza w  układzie pneumatycznym z sieci  stacjonarnej

·         Pojazd  wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania).

·         Pojazd  wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy

·         Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin skierowany na lewą stronę

·         Pojazd  wyposażony w zaczep holowniczy uniwersalny do holowania przyczepy o DMC zgodnie z homologacją podwozia wraz z elektrycznym gniazdem przyłączeniowym.

·         Pełnowymiarowe koło zapasowe-na wyposażeniu pojazdu. Dopuszcza się brak stałego zamocowania w pojeździe

·         Zabudowa nadwozia wykonana z materiałów odpornych na korozję. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane  z anodowanej blachy aluminiowej

·         Zabudowa  umożliwia rozmieszczenie grupowe sprzętu w zależności od przeznaczenia, z zachowaniem wymagań ergonomii.

·         Maksymalna wysokość całkowita pojazdu-3200mm. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki, palety lub szuflady wysuwnej (po wysunięciu lub rozłożeniu) w położeniu roboczym, nie powinna przekraczać-1850mm od poziomu gruntu .Jeżeli wysokość półki, palety lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850mm, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających  łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie ich, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu, muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze

·         Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wysokociśnieniowej  wyposażone w oświetlenie , podwójne listwy- LED włączane automatycznie po otwarciu  drzwi-żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy.

·         Skrytki  otwierane  przez  podesty -  wyposażone w oświetlenie ,  listwy- LED włączane automatycznie po otwarciu  podestu. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek.

·         Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie-minimum  5 luksów w odległości 1 m, na poziomie gruntu od  pojazdu w warunkach słabej widoczności. Pojazd  posiada oświetlenie powierzchni dachu. Oświetlenia włączane z przedziału autopompy

·         Szuflady i wysuwane tace  automatycznie ,blokują się w pozycji wsuniętej  i całkowicie wysuniętej  i posiadają zabezpieczenie  przed całkowitym wyciągnięciem

·         Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu, posiadają oznakowanie ostrzegawcze.

·         Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek-w zależności od potrzeb

·         Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz; jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem żaluzji.-typu rurkowego

·         Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac,  tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.

·         W nadwoziu ,montaż nadkoli z materiałów kompozytowych nad kołami tylnymi. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów odpornych na korozję

·         Dach zabudowy  wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym umożliwiającego pracę załogi oraz zamocowanie sprzętu ratowniczego. Balustrada ochronna boczna -dachu wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą lub  barierka rurowa  , o wysokości min 80mm

·         Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 1400x460x270 mm oraz  uchwyty z rolkami  na drabinę dwuprzęsłową wysuwną z podporami ,uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp.

·         Pojazd  posiada  drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu ,wykonana z materiałów nierdzewnych, umieszczoną po prawej stronie .W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie

·         Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi  kabiny w wykonaniu antypoślizgowym

·         Zbiornik wody o pojemności   2,5 m3, wykonany  z  materiałów kompozytowych.  Tolerancja pojemności ±1% . Zbiornik  wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie  jazdy. Zbiornik  wyposażony w  falochrony i posiada właz rewizyjny.

·         Zbiornik wody wyposażony w 2  nasady 75. Wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito. Zbiornik wyposażony  w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania.

·         Instalacja napełniania musi mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika

            -montaż  automatycznego zaworu napełniania hydrantowego zabezpieczającego przed             przepełnieniem           zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną.

·         Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. o pojemności 10% pojemności zbiornika wodnego. Tolerancja pojemności ±1%. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.

·         Układ wodno-pianowy  wyposażony w ręczny lub automatyczny  dozownik środka pianotwórczego dostosowany do wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej  stężeń 3% i 6% (tolerancja +0,5%) w całym zakresie pracy  

·         Autopompa  zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi Dopuszcza się  zamykanie podnoszoną klapą   

·         Autopompa dwuzakresowa ze stopniem  wysokiego ciśnienia

            -wydajność , min.2000l/min, przy ciśnieniu  8 bar i głębokości ssania 1,5m,

            -wydajność  stopnia wysokiego ciśnienia, min. 250 l/min  przy ciśnieniu  40 bar,

·         Autopompa  umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum:

- czterech nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach,

- wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia,

- działka wodno – pianowego zamontowanego na dachu pojazdu,

- instalacji zraszaczowej.                              

            Autopompa  umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. Autopompa  wyposażona w             urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:  - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek.

            - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek.

            Autopompa  wyposażona w  układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający             sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy

·         Na wlocie ssawnym autopompy ,  zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.

·         W przedziale autopompy  znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy:

-manowakuometr,

-manometr niskiego ciśnienia,

-manometr wysokiego ciśnienia

-wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

-wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,

-regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,

-miernik prędkości obrotowej wału pompy

-wyłącznik silnika pojazdu,

-kontrolka  ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik

-kontrolka włączenia autopompy,

-licznik motogodzin-pracy autopompy

Ponadto:

-sterowanie automatycznym  układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy

-sterownie automatycznym zaworem napełniania hydrantowego  zabezpieczającym przed przepełnieniem

zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną

-sterowanie ręcznym lub automatycznym  układem dozowania środka pianotwórczego  w całym zakresie pracy autopompy

-schemat układu wodno-pianowego

·         W przedziale pracy  autopompy  zamontowane włączniki do uruchamiania silnika pojazdu i załączenia autopompy.  Włączniki mają być aktywne  przy neutralnej pozycji skrzyni biegów

·         Przedział pracy autopompy  wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem, połączony z radiotelefonem samochodowym,

·         Przedział pracy autopompy  ogrzewany, niezależnie  od ogrzewania kabiny. Przedział autopompy wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temp. do – 25 O C, działający niezależnie od pracy silnika. Montaż sterowania ogrzewaniem, z kabiny kierowcy.

·         Wszystkie elementy układu wodno-pianowego , odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.

·         Konstrukcja układu wodno-pianowego  umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów.

·         Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu. Wydajność działka od 800 do 1600 l /min,  przy podstawie działka  zamontowany zawór odcinający. Dopuszcza się zastosowanie  zaworu odcinającego  ze sterowaniem elektryczno-pneumatycznym

·         Samochód  wyposażony w wysokociśnieniową  linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą  wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i  rozproszonego strumienia wody oraz piany. Linia szybkiego natarcia  umożliwia podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża. Wymagany napęd elektryczny i ręczny  zwijadła.

·         Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych:

   - instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze o wydajności 50 – 100 dm3/min.

   - dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu,

   - powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy,

-                                        powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających.

·         Pojazd  wyposażony w wysuwany pneumatyczni – elektryczny maszt oświetleniowy z  najaśnicami o mocy 2000 W (2x1000W ).

-  wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów- minimum 4,5 metra  

- mostek  z reflektorami,  obraca się wokół osi pionowej , o kąt co najmniej  0º -135º - w obie strony

- głowica masztu  ma możliwość obrotu wokół osi poziomej o kąt co najmniej 0º -135º w obie strony

-  sterowanie  obrotem reflektorów oraz zmianą  kąta  pochylenia głowicy  odbywa się z poziomu ziemi.

- stopień ochrony minimum IP55 

- automatyczna funkcja złożenia masztu złożenie masztu następuje,

- bez konieczności ręcznego wspomagania 

- w kabinie  znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu

- maszt montowany w jednym ze schowków

·         Na pojeździe   zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z tabelą nr IV-4. „Wymagań dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006”

·         Samochód należy doposażyć w:

            - z przodu pojazdu montaż wyciągarki  elektrycznej o sile uciągu minimum -7ton

            -agregat prądotwórczy o mocy min 2,2kVA do zasilania najaśnic masztu

·         Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami techniczno-użytkowymi dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej „-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji -Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r i Wymaganiami szczegółowymi dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006”.  Z wyjątkiem elementów wyposażenia nie wchodzących w skład zamówienia.

·         Gwarancja:

            Na podwozie samochodu min. 24 miesiące 

             Na nadwozie pożarnicze- min. 24 miesiące      

 

Samochód powinien posiadać w standardzie m.in.:

·         konstrukcję nadwozia – ze stali nierdzewnej, poszycie zewnętrzne nadwozia – z aluminium

·         układ schowków: 7 (3+3+1)

·         żaluzje aluminiowe pyłoszczelne i bryzgoszczelne z dodatkowym zabezpieczeniem otwarcia

·         zbiornik wody o pojemności – 2500 l (kompozytowy),

·         zbiornik środka pianotwórczego o pojemności – 250 l (kompozytowy),

·         autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy,

·         automatyczny zawór napełniania hydrantowego, zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornik wodny z możliwością przełączenia na pracę ręczną.

 

 

4)

CENA OFERTY NETTO /BEZ PODATKU VAT/: _____________________________ złotych

 

PODATEK VAT: ________________________________________________________ złotych

 

CENA OFERTY BRUTTO /Z PODATKIEM VAT/: ____________________________ złotych

 

SŁOWNIE: _____________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

5) OFERUJEMY WYKONANIE DOSTAWY:

w terminie do dnia ……………………………………2010 roku

 

6) AKCEPTUJEMY WARUNKI PŁATNOŚCI OKREŚLONE W PROJEKCIE UMOWY

 

 

7) OŚWIADCZAMY, ŻE CZUJEMY SIĘ ZWIĄZANI OFERTĄ PRZEZ OKRES 30 DNI OD DNIA UPŁYWU TERMINU SKŁADANIA OFERT        

 

8) OŚWIADCZAMY, ŻE ZAPOZNALIŚMY SIĘ Z SIWZ I NIE WNOSIMY DO NIEJ ŻADNYCH ZASTRZEŻEŃ

 

9) PRZEDSTAWIONY WZÓR UMOWY PRZYJMUJEMY BEZ ZASTRZEŻEŃ, ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO ZAWARCIA PISEMNEJ UMOWY W TERMINIE WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO    

 

10) OŚWIADCZAMY, IŻ – ZA WYJĄTKIEM INFORMACJI I DOKUMENTÓW ZAWARTYCH W OFERCIE NA SRTONACH NR _____________________ - NINIEJSZA OFERTA ORAZ WSZELKIE ZAŁĄCZNIKI DO NIEJ SĄ JAWNE I NIE ZAWIERAJĄ INFORMACJI STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

 

11) OFERTĘ NINIEJSZĄ SKŁADAMY NA ______________________________ KOLEJNO PONUMEROWANYCH STRONACH

*niepotrzebne skreślić

 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącego integralną część ofert są:

 

1/ _________________________________________________________________________

2/ _________________________________________________________________________

3/ _________________________________________________________________________

4/ _________________________________________________________________________

5/ _________________________________________________________________________

6/ _________________________________________________________________________

7/ _________________________________________________________________________

8/ _________________________________________________________________________

9/ _________________________________________________________________________

10/ ________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

___________________________________

/PODPIS I PIECZATKA WYKONAWCY

 lub UPRAWNIONY PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY/

 

 

 

 

_______________________ _______________

/MIEJSCOWOŚĆ  I DATA/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     zał. nr 4                

                                                                                                                                             

 

                        Umowa nr   ......

 

Zawarta w dniu …................. w Radzanowie pomiędzy  Gminą Radzanów  z siedzibą w Radzanowie, zwaną w dalszej części umowy „ Zamawiającym”, reprezentowaną przez :

1.      Stanisława Fatka  – Wójta Gminy

               a  …..............................................z siedzibą: …..........................NIP......................REGON.......................

z drugiej strony , zwaną w dalszej części umowy „ Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

…..................................................

 

o następującej treści:    

                                                                           § 1

 

1. Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego z dnia ...........................

Zamawiający kupuje, a Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży wraz z dostarczeniem do Zamawiającego nowego samochodu pożarniczego średni dla OSP w Radzanowie o parametrach określonych w SIWZ

 

2. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według CPV ;

Symbol wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  – 34.14.42.10-3 wozy strażackie

 

§ 2

 

Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu samochód marki:  …............. ,  nr nadwozia  ….......................,  rok produkcji …...................., sprawny technicznie, instrukcję użytkowania i obsługi w wersji papierowej

W ramach wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

1.      Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia we wskazane miejsce  na własny koszt i własne ryzyko. W przypadku negatywnego wyniku oględzin dokonanych przez Zamawiającego (stanu technicznego, sprawności urządzeń) Wykonawca odbierze przedmiot zamówienia na własny koszt i własne ryzyko.

2.      O przygotowaniu przedmiotu umowy do dostarczenia i wydania Wykonawca zawiadomi Zamawiającego co najmniej dwa dni przed planowaną datą wydania. Wykonawca wraz z pojazdem przekaże przedstawicielowi Zamawiającego dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu:

- karta pojazdu,

- dokumenty do rejestracji,

- aktualne badania techniczne,

- wyciąg ze świadectwa homologacji.

3.      Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu umowy przeszkoli nieodpłatnie obecnych przy odbiorze przedstawicieli Zamawiającego w zakresie prawidłowego użytkowania, obsługi i eksploatacji odbieranego pojazdu.

 

§ 3

1.      W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę.

2.      Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady przedmiotu umowy na okres ….... miesięcy od daty dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego.

3.      Wykonawca udzieli …... miesięcznej gwarancji na podwozie i nadwozie oraz 12 miesięczny  serwis na przedmiot zamówienia.

 

§ 4

Przedmiot umowy  zostanie wydany Zamawiającemu w terminie do 20 sierpnia 2010 r.

 

§ 5

 

1. Wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy wynosi: łącznie  brutto: …..................

  (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych),   w tym: …... podatek VAT, w kwocie: ….......... PLN   słownie; …........................)

Cena, o której mowa wyżej, uwzględnia wartość samochodu oraz koszty transportu  do miejscowości Radzanów.

 

                                                                           § 6

 

1. Wykonawca z tytułu rozliczenia za przedmiot dostawy  wystawi Zamawiającemu dwie faktury. Pierwsza faktura określi kwotowo wartość samochodu bez wyposażenia, druga określi kwotowo wartość wyposażenia w nim zamontowanego.

2. Rozliczenie za dostawę samochodu nastąpi na podstawie faktur VAT  wystawionych przez Wykonawcę na: OSP Radzanów, płatnik:

    Gmina Radzanów

    26 – 807 Radzanów 92A

    NIP 798 – 124 – 90 – 90

3. Faktury będą wystawione na podstawie  protokołu przekazania przedmiotu zamówienia i dokumentacji samochodu.

4.Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w sposób następujący: kwota dofinansowania zakupu pozyskana z Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego oraz kwota dofinansowania zakupu pozyskana z Funduszu Składkowego KRUS zostaną bezpośrednio przelane Wykonawcy z pominięciem r-ku bankowego Zamawiającego, pozostałe środki przekaże Zamawiający.

5.Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.

 

                                                                           § 7

 

1. Przekroczenie terminu przekazania przedmiotu zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy spowoduje pomniejszenie należnego wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą 0,3 % wartości umowy za każdy dzień przekroczenia terminu.

 

2. Wady  stwierdzone podczas odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi dające się

    usunąć, Wykonawca usunie w terminie  14 dni od daty powiadomienia..

 

3. Za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia uzgodnionego jako termin usunięcia usterek.

 

4. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu realizacji przez Wykonawcę zamówienia w sposób istotnie odbiegający od warunków umowy upoważnia Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 5% wartości umowy.

 

5. Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie należności Wykonawcy.

 

6. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody Zamawiający i Wykonawca mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

                                                                       

§ 8

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową będą stosowane ustalenia podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące przedmiotu umowy, przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 9

 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności .

§ 10

 

Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu na rzecz osób trzecich.

 

§ 11

 

Wszelkie spory wynikłe z treści i realizacji umowy będą poddane orzecznictwu właściwego Sądu dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egz. otrzymuje Wykonawca,  pozostałe  2 egz. pozostają u Zamawiającego.

 

 

 

 

ZAMAWIAJACY:                                                                                                WYKONAWCA:

 

 

 

 

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

 

                         

                         

Załącznik nr 3

 

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1

ustawy – Prawo zamówień publicznych

 

 

Wykonawca:   .........................................................................................

 

adres:              .........................................................................................

 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na – Zakup nowego samochodu średniego dla OSP Radzanów.

 (nr spr. SO-3412/1/2010)

 

 

oświadczam/y w imieniu Wykonawcy, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.), który stanowi że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1. Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5. Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciw środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6. Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciw środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7. Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo–akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciw środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8. Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciw środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9. Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................. dnia .......................................

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału

w postępowaniu wynikające z art. 44 ustawy – Prawo zamówień publicznych

 

 

Wykonawca:   .........................................................................................

 

            adres:              .........................................................................................

 

 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na – Zakup nowego samochodu średniego dla OSP Radzanów.

 (nr spr. SO-3412/1/2010)

 

oświadczam/y w imieniu Wykonawcy, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dotyczące:

 

1.   posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2.   posiadania wiedzy i doświadczenia;

3.   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4.   sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................. dnia ..............................

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-06-02 16:33:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-09 16:42:11
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry