ZMIANY  do kosztorysu i przedmiaru robót !


W kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót na wykonanie przebudowy dróg w miejscowości Błeszno dokonuje się poprawy długości odcinka drogi w kolumnie 3 z 440m na 580m. 

 

KOSZTORYS  OFERTOWY

 

na  wykonanie przebudowy dróg w miejscowości Błeszno

 o długości 603m i szerokości 3 i 4  m.

 

 

Lp.

Podstawa kosztorysu

 

Opis pozycji kosztorysowej

Jednostka

miary

 

Ilość

Cena

jednostkowa

Wartość zł

(poz.5x6)

1

2

3

4

5

6

7

1.

KNNR 6

0103-03

Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni  żużlowej, żwirowej i tłuczniowej wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstrukcyjne  nawierzchni,

km 0+000 – 0 + 023 x3,00+ 0+000 – 0,580x4,00

 

 

 

m2

 

 

 

2389,00

 

 

 

 

 

 

 

2.

KNNR 6

0113-05

Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego (kwarcytowego lub dolomitowego), grubość warstwy 5 cm  - wzmocnienie istniejącej nawierzchni , żużlowej, żwirowej i tłuczniowej km0+000 – 0 + 023 x3,00 + 0+000 – 0,580x4,00

 

 

 

m2

 

 

 

2389,00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

KNNR 6

0309-02

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości

4 cm dla KR 2, km0+000 – 0 + 023 x3,00+ 0+000 – 0,580x4,0

 

m2

 

2389,00

 

 

 

    

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

PODATEK VAT  22%

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

 

Słownie zł : …………………………………………………………………………..

 

 

 

Wyk czerwiec 2010r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEDMIAR  ROBÓT

na  wykonanie przebudowy dróg w miejscowości Błeszno

 o długości 603m i szerokości 3 i 4 m.

 

 

Lp.

Podstawa kosztorysu

 

Opis pozycji kosztorysowej

Jednostka

miary

 

Ilość

Cena

jednostkowa

Wartość zł

(poz.5x6)

1

2

3

4

5

6

7

1.

KNNR 6

0103-03

Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni  żużlowej, żwirowej i tłuczniowej wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstrukcyjne  nawierzchni,

km 0+000 – 0 + 023 x3,00+ 0+000 – 0,580x4,00

 

 

 

m2

 

 

 

2389,00

 

 

 

 

 

 

 

2.

KNNR 6

0113-05

Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego (kwarcytowego lub dolomitowego), grubość warstwy 5 cm  - wzmocnienie istniejącej nawierzchni , żużlowej, żwirowej i tłuczniowej km0+000 – 0 + 023 x3,00 + 0+000 – 0,580x4,00

 

 

 

m2

 

 

 

2389,00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

KNNR 6

0309-02

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości

4 cm dla KR 2, km0+000 – 0 + 023 x3,00+ 0+000 – 0,580x3,00

 

m2

 

2389,00

 

 

 

    

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

PODATEK VAT  22%

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

 

 

 

 


Numer rachunku bankowego na który należy dokonać wpłaty wadium

Bank Spółdzielczy  Białobrzegi Oddział Radzanów

82 9117 0000 0300 4532 2000 0060


Wykonanie przebudowy dróg  gminnych w miejscowości Bukówno, Błeszno, Ratoszyn – Podgórze, Branica gm. Radzanów.

Numer ogłoszenia: 174658 -2010data zamieszczenia: 18.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina  Radzanów 92A, 26-807 Radzanów, woj. mazowieckie, tel. 048 613 63 62 wew. 26, faks 048 613 63 62 wew. 28.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugradzanow.bip.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przebudowy dróg  gminnych w miejscowości Bukówno, Błeszno, Ratoszyn – Podgórze, Branica gm. Radzanów..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie przebudowy dróg gminnych  w miejscowościach, Bukówno, Błeszno, Ratoszyn -  Podgórze, Branica gm. Radzanów. Przebudowa na odcinku o długości  Bukówno – 410m, Błeszno – 1043m, Ratoszyn -  Podgórze – 1200m, Branica - 370  m. Zamówienie obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze. Roboty pomiarowe związane z przebudową drogi w terenie równinnym.2. Profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni żużlowej, żwirowej i tłuczniowej, wykonanie mechaniczne, pod warstwy  konstrukcyjne nawierzchni. 3. Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego (kwarcytowego lub dolomitowego), grubość warstwy zmienna cm – wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej. 4. Nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowa o grubości 4cm dla KR 1.   Szczegółowy zakres robót do wykonania zawarty w przedmiarze robót..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.50-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:  tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90 od dnia podpisania umowy.

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala kwotę  wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp; - spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Pzp. Sposób spełniania warunków w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) Wymagania wymienione w art.24 ustawy Pzp z wyjątkiem przesłanek wymienionych ust. 1 pkt 10 i ust. 2 pkt 3 i 4 mają zastosowanie do konsorcjum, spółki cywilnej. Wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp winny być wspólnie spełnione przez Wykonawców. Ocenie spełnienia warunków wymaganych od oferentów podlegać będą zagadnienia, na temat których oferent jest zobowiązany dostarczyć oświadczenia i dokumenty, oraz zapewnienie co najmniej 3 letniej gwarancji przez wykonawcę. Ocena zostanie dokonana w systemie spełnia - nie spełnia. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania zamawiającego. Wykonawca, który nie spełni chociażby jednego wymaganego od niego warunku zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art.24 ustawy Pzp. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostanie odrzucona zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp..

·         Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: a) wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, b) wypełniony kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji, c) podpisane oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp; załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający, że profil działalności oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, że oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, e) kserokopia uprawnień i dokumentów stwierdzających odpowiednie przygotowanie zawodowe dla osoby przewidzianej do pełnienia funkcji kierownika budowy, f) kserokopia zaświadczenia o przynależności Kierownika Budowy do Izby Inżynierów Budownictwa.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugradzanow.bip.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Radzanowie, 26 – 807 Radzanów 92A.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Radzanowie pokój nr 17 (sekretariat) 26 – 807 Radzanów 92A, otwarcie ofert godz. 1015 ( pok. Nr 12 sala konferencyjna w budynku Urzędu Gminy)

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH   WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

 

Znak sprawy:   DrT. 341/3/2010

1. Nazwa i adres zamawiającego.

Zamawiający: Gmina  Radzanów

Adres:             26-807  Radzanów 92A

Telefon:          048 613 63 62 wew. 26                     faks:  048 613 63 62 wew. 26        

NIP: 798-143 – 52 – 80

 

2. Tryb udzielenia zamówienia

  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia  mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. /tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655/  „Prawo zamówień publicznych”

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie przebudowy dróg  gminnych w miejscowości Bukówno, Błeszno, Ratoszyn – Podgórze, Branica gm. Radzanów...

 Przebudowa dróg na odcinku o długości  3048m i szerokości 3 i 4m.    

Zamówienie obejmuje:

        1.   Roboty przygotowawcze.

§    Roboty pomiarowe związane z przebudową drogi w terenie równinnym,

2.      Roboty ziemne.

-   Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni żużlowej, żwirowej i tłuczniowej, wykonywane  mechaniczne, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

3.   Podbudowa.

§  Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego (kwarcytowego lub dolomitowego), grubości zmiennej zgodnie z przedmiarem robót – wzmocnienie istniejącej nawierzchni żużlowej, żwirowej i tłuczniowej.

2.      Nawierzchnia.

Mieszanka mineralno – asfaltowa o grubości 4 cm.

  Szczegółowy zakres robót do wykonania zawarty w przedmiarze robót.

   Powyższy przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane i przepisami wykonawczymi i  przedmiarem robót.

Szczegółowy zakres robót do wykonania zawarty jest w kosztorysie ofertowym - stanowiącymi załącznik do specyfikacji.

Powyższe roboty należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót stanowiącą załącznik do niniejszej specyfikacji

Oferent zobowiązuje się zdobyć informacje konieczne do właściwego wykonania zamówienia      (w tym zapoznać się z przyszłym placem budowy).

Wymagania jakościowe:

- w/w roboty należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, projektem wykonawczym, sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, stosując wyroby budowlane posiadające stosowne aprobaty techniczne.

4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert

    częściowych;

     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których

    mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.   Prawo

    zamówień publicznych;

     Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne

     warunki,    jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli

     zamawiający dopuszcza  ich składanie;

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

7. Termin wykonania zamówienia;

    Wymagany termin realizacji robót budowlanych : 90 dni od daty podpisania  umowy.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania

     oceny spełniania tych warunków;

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  ustawy Pzp;

- spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

Sposób spełniania warunków w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące        wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna)

Wymagania wymienione w art.24 ustawy Pzp z wyjątkiem przesłanek wymienionych  ust. 1 pkt 10 i ust. 2 pkt 3 i 4 mają zastosowanie do konsorcjum, spółki cywilnej.

Wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp winny być wspólnie spełnione przez Wykonawców.

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału w  postępowaniu;

        

    1.  Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

         Dokumenty złożone w formie oryginałów muszą być parafowane. Zamawiający  dopuszcza parafowanie przez jedną z osób podpisujących ofertę. Dokumenty złożone  w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA  ZGODNOŚĆ  Z  ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta, 

   2.  W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione kopie dokumentów są nieczytelne lub    budzą wątpliwości co do ich prawdziwości, zamawiający będzie żądać od oferenta  przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonej kopii, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

  3.  Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

a)      wypełniony  formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji,

b)     wypełniony kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji,

c)      podpisane  oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp; załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.

         d)   aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej potwierdzający, że profil działalności oferenta odpowiada  przedmiotowi zamówienia oraz, że oferent jest uprawniony do występowania w obrocie  prawnym, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert,

         e)  kserokopia uprawnień i dokumentów stwierdzających odpowiednie przygotowanie  zawodowe dla osoby przewidzianej do pełnienia funkcji kierownika budowy,                

f)       kserokopia zaświadczenia o przynależności Kierownika Budowy do Izby Inżynierów Budownictwa,

10.  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i z zachowaniem formy pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu

  na ich składanie i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

 

2. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego (nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert) o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępni na stronie internetowej, na której jest zamieszczona specyfikacja.

3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

4. Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego, zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie doręczona wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz udostępni na stronie internetowej, na której jest zamieszczona specyfikacja.

Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

6. Jeżeli wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej na której jest zamieszczona specyfikacja.

11.  Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;

  Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

  Sławomir Kruśliński   tel. 0-48 613 63 62 wew. 26

 

12.  Wymagania dotyczące wadium;

  Zamawiający ustala kwotę wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł.

13. Termin związania ofertą;

         30 dni od terminu składania ofert.

14. Opis sposobu przygotowywania ofert;

1/   Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią dodatki do   specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie z wymaganiami specyfikacji  istotnych warunków zamówienia,

2/    Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą  Prawo zamówień publicznych,

3/    Oferta i załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie bez użycia  ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka,

4/     Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do    występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo. Osoby te muszą   złożyć podpisy na wszystkich stronach oferty, załącznikach oraz w miejscach,   w których oferent naniósł zmiany,

5/     Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem

         oferty,

6/      Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

7/       Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej Specyfikacji powinny zostać wypełnione przez Oferenta i dołączone do oferty.

8/     Oferta wraz  ze wszystkimi załącznikami winna być ponumerowana w prawym dolnym    rogu  -  każda kartka,   każdy załącznik oznaczony w prawym górnym  rogu – zał. nr .. i ułożone  zgodnie z punktem 9.3 niniejszej specyfikacji,   trwale spięta  i  złożona  zamawiającemu  w dwóch nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach:              

            Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana i oznaczona następująco:

Urząd Gminy w Radzanowie,      26-807 Radzanów

Oferta na przetarg nieograniczony na:

Wykonanie przebudowy dróg  gminnych w miejscowości Bukówno, Błeszno, Ratoszyn – Podgórze, Branica gm. Radzanów...

 

           Koperta wewnętrzna poza oznaczeniami podanymi powyżej powinna posiadać  nazwę         i adres  wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej nieważności.

Ofertę składaną do ZAMAWIAJACEGO za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej, należy przygotować w sposób określony jak wyżej i przesłać z dopiskiem:

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM  05.07.2010 r.   godz. 1030

Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela /partnera wiodącego. W przypadku wybrania oferty wspólnej, przed podpisaniem umowy na  realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający poprosi o przedstawienie kopii umowy lub inny dokument potwierdzający zawarcie konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

Ofertę należy złożyć  w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść  w Urzędzie Gminy     w Radzanowie, 26-807 Radzanów  pokój nr 17 nie później niż do dnia: 05.07.2010 r.    godz. 1000.

 

Wszystkie oferty otrzymane od wykonawców po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone wykonawcom nie otwarte (po upływie   terminu przewidzianego na wniesienie protestu ).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.07.2010 r. godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Radzanowie   26-807 Radzanów 92A - Sala Konferencyjna.

 Otwarcie ofert jest jawne.

 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej poda kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert  Przewodniczący Komisji Przetargowej poda nazwy  oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego.

Z posiedzenia Komisja Przetargowa sporządza protokół, który jest udostępniany oferentom biorącym udział w przetargu, w zakresie podanym w art. 96 ust. 3 ustawy.

O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie wg ustaleń ustawy Prawo zamówień publicznych.

16. Sposób oceny spełnienia warunków wymaganych od oferenta:

Ocenie spełnienia warunków wymaganych od oferentów podlegać będą zagadnienia, na temat których oferent jest zobowiązany dostarczyć oświadczenia i dokumenty, oraz zapewnienie co najmniej 3 letniej  gwarancji  przez wykonawcę. Ocena zostanie dokonana w systemie

"spełnia - nie spełnia".   Oferta musi spełniać wszystkie wymagania zamawiającego.

Wykonawca, który nie spełni chociażby jednego wymaganego od niego warunku zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu  o przesłanki zawarte w art.24 ustawy Pzp.

Oferta Wykonawcy wykluczonego zostanie odrzucona zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

 

17. Opis sposobu obliczenia ceny;

 1.      Cena ofertowa musi obejmować wartość robót budowlanych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia .

2.    Podstawę wyliczenia wartości robót budowlanych stanowi kosztorys ofertowy, w układzie zgodnym z przedmiarem robót i załączonym do oferty. Kosztorys ma być sporządzony na podstawie: przedmiaru robót stanowiących zał. Na pierwszej stronie kosztorysu ofertowego należy wyszczególnić zastosowaną stawkę roboczogodziny,  wartość kosztorysową netto i brutto z wyodrębnionym podatkiem od towarów i usług VAT.

 

18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert;

 Najniższa cena ofertowa   

-  100% - oferent otrzyma 100 punktów, jeżeli wartość prac objęta zamówieniem będzie najmniejsza, pozostali oferenci otrzymają proporcjonalnie mniej. ( MINIMALIZACJA)

 Liczba punktów przyznanych zostanie określona wg wzoru  najkorzystniejsza cena  (minimalna)

   [cena brutto oferty najniższej : cena brutto badanej oferty] x 100 x waga kryterium (100%)

Wartości będą obliczone z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, bez zaokrąglania.

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jednym kryterium oceny ofert jest cena, nie może dokonać wyboru  oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie,  Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Oceny ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego.

Na posiedzeniach niejawnych komisja przetargowa:

-   dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu       i wykluczy każdego z Wykonawców, w odniesieniu do którego stwierdzi że zachodzą  przesłanki wskazane w art.24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,

-   dokona badania i oceny ofert i odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności określone w art. 89 ust.1 ustawy Pzp.

Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym  Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

            Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Pzp i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą, tj. uzyska najwyższą ilość punktów.

19. Wybór najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta spełnia wszystkie wymagania określone  w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający ustala kwotę 15000,00 należytego zabezpieczenia umowy w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne.

 

21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

      zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki

      umowy ;

 Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez oferenta poprzez złożenie oferty odpowiadającej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wybór tak skonstruowanej oferty przez zamawiającego stanowią integralną część umowy na modernizację i uzupełnienie systemu drogowego na terenie gminy Radzanów.

Treść umowy jak w załączeniu.

 

22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną ;

 

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

 

23. Aukcja elektroniczna;

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne.

 

24. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu;

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne.

25. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku  postępowania o udzielenie zamówienia.

 

1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom prawnym jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują ustalenia zawarte w ustawie  Pzp, a w sprawach nie uregulowanych ustawą będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

 Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

1.      formularz oferty zał. nr 1

2.      kosztorys ofertowy zał. nr 2

3.      druk oświadczenia stosownie do art.22 ust. 1 ustawy Pzp zał. nr 3

4.      projekt umowy zał. nr 4

Specyfikację zatwierdzam dnia: 18.06.2010 r.                                                                                      

                                                                                    Wójt Gminy Radzanów

Zał. nr 1 do SIWZ

 

NAZWA  I  ADRES  OFERENTA

................................................................................

 

................................................................................

NIP ........................................................................

REGON ................................................................ 

tel. .........................................................................

fax .........................................................................                     

  Urząd Gminy w Radzanowie.

 

·            O F E R T A

 

na wykonanie modernizację i uzupełnienie systemu drogowego na terenie gminy Radzanów. O długości 3048 mb w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy  zgodnie z  kosztorysem  ofertowym      

za kwotę ryczałtową brutto ............................................................... zł.

 

Słownie: .......................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................

 

w tym netto ....................................... zł., VAT ........................................ zł.

 

Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty – 36 miesięcy liczona od daty odbioru końcowego robót.

Termin płatności – 30 dni od dnia złożenia faktury.

Informujemy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia,  specyfikacją istotnych warunków zamówienia,  specyfikacją techniczną, przedmiarem robót i nie wnosimy  żadnych zastrzeżeń.

            Oświadczamy,  że  podane  warunki  zostały  przez  nas  zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

            *Oświadczamy, że informacje zawarte w naszej ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

*Oświadczamy, że informacje zawarte w naszej ofercie na stronach od ……. do  …… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  i jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane.

Oferta zawiera ….. ponumerowane strony. [1]

 

 

 

 

Data .......................................                                          ..........................................................   Podpis oferenta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Załącznik nr 3 do SIWZ

         (pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

W SPRAWIE SPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ

WARUNKÓW ART. 22 UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. z 2007r.NR 223, POZ. 1655).

I NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 I UST. 2

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Wykonanie przebudowy dróg  gminnych w miejscowości Bukówno, Błeszno, Ratoszyn – Podgórze, Branica gm. Radzanów...

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655):

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655).

 

.........................................                                                             ..................................................

       /miejscowość, data/                                                                          /podpis i pieczęć  osoby uprawnionej/                                                                 

 

Uwaga !

1. W przypadku składania oświadczenia przez Wykonawców występujących wspólnie, należy  podać nazwy

    i adresy wszystkich uczestników konsorcjum, wspólników s.c.

    Oświadczenie winno być podpisane przez pełnomocnika.

 

 

 

UMOWA NR  …./10

zawarta w Radzanowie  w dniu ………….. 2010 r.  pomiędzy:

         Gminą Radzanów,    26-807 Radzanów

 zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną  przez  :

         Wójta Gminy – Stanisława Fatka

z jednej  strony, a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

         …………………………………………………………..

   posiadającym:  Regon:   ………………..                     NIP: ………………………...

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą z drugiej strony, o następującej treści :

§ 1

W oparciu o wyniki przetargu nieograniczonego z dnia  ………………………. r. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na:

Wykonanie przebudowy dróg  gminnych w miejscowości Bukówno, Błeszno, Ratoszyn – Podgórze, Branica gm. Radzanów o długości 3048m.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace będące przedmiotem umowy zgodnie z  kosztorysem ofertowym(załącznik nr 1 do niniejszej umowy), oraz innymi warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

§ 3                                                               

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: 90 dni od daty podpisania umowy.   

§ 4

Strony ustalają jako formę odbioru - odbiór końcowy robót.

Odbiór końcowy dokonany będzie po przedłożeniu przez Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych, pomiarów kontrolnych, prób – przewidzianych w dokumentacji, specyfikacji technicznej oraz obowiązujących normach i przepisach.

Odbiór końcowy przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót.

§ 5

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.Przekazanie Wykonawcy placu budowy w dniu podpisania umowy.

2.Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w sposób gwarantujący ciągłość realizacji     inwestycji.

§6

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1/ - wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem robót zawartym w kosztorysie ofertowym,

2/ - wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego   i zasadami wiedzy technicznej,

3/ - terminowe wywiązanie się z udzielonego mu zamówienia,

4/ - zabezpieczenie we własnym zakresie wszystkich niezbędnych materiałów i sprzętu do  wykonania   zamówienia,

5/ - odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy w trakcie realizacji powierzonych   robót,  określonych w specyfikacji,

6/ - uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu przedmiotu zamówienia, oraz usunięcie na własny koszt wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji.

 

 

 

                                                                      § 7

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na podstawie ryczałtowej ceny zawartej w ofercie Wykonawcy na kwotę brutto: ………………………………………… . ………………………………………………………………………………………….

netto  ……………………… zł.        VAT  ………………………………

2. Zapłata za wykonane prace nastąpi po końcowym odbiorze robót :

3.Wykonawca po dokonanym odbiorze końcowym robót wystawi fakturę z ustawowym terminem płatności .

4.   Strony ustalają, że kwotę wynagrodzenia określonego w §7 Zamawiający przekazywać będzie na   rachunek  bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze.

§ 8

Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego: …………………………………………………………………………………………

  nr uprawnień : ……………………………………………...

                                                                      § 9

Wykonawca ustanawia kierownika budowy przedmiotowego zadania. …………………………………………………………………………………………..

nr uprawnień:  …………………………………………………………………………      

 

§ 10

Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  umowy na zasadach kar umownych.

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

 a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego   za każdy dzień zwłoki.

 b/ za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i   rękojmi w wysokości  0,5% wynagrodzenia umownego za wykonany  przedmiot umowy za   każdy  dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

   c/ za zaprzestanie wykonywania prac będących przedmiotem umowy 10% wartości brutto umowy..

2.Zamawiajacy zapłaci Wykonawcy karę umowną:

  a/ za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za   każdy dzień zwłoki.

§ 11

1. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy:

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

a) w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin realizacji zamówienia. Okolicznościami takimi będą: niesprzyjające warunki atmosferyczne, siła wyższa, awarie, katastrofy, akty wandalizmu,

b) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

c) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany wynikły w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

- zawieszenie robót przez Zamawiającego

- zmian dokumentacji projektowej, dokonywanej na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy,

d) zmiany postanowień umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 12

1/ Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy  36 miesięcy - od daty   odbioru końcowego i uznania robót za wykonane należycie.

2/ W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad niezwłocznie, lecz   nie  później niż w terminie 3 dni od daty zgłoszenia.

3/ Strony umowy ustalają, że okres rękojmi jest równoważny okresowi gwarancji.

§ 13

 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i  przepisy kodeksu cywilnego.

§ 14

Sprawy  wynikłe z realizacji przedmiotu umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.

 

     ZAMAWIAJĄCY :                                                              WYKONAWCA :

 

KONTRASYGNATA

SKARBNIKA  GMINY

 

 

 

 

                                                                            

 

 

Załącznik

PRZEDMIAR  ROBÓT

na   Wykonanie przebudowy dróg  gminnych w miejscowości Bukówno, Błeszno, Ratoszyn – Podgórze, Branica gm. Radzanów..

                                     KOSZTORYS  OFERTOWY

                                 na  wykonanie przebudowy dróg w miejscowości Błeszno

                                             o długości 603m i szerokości 3 i 4 m.

Lp.

Podstawa kosztorysu

 

·            Opis pozycji kosztorysowej

Jednostka

miary

 

Ilość

Cena

jednostkowa

Wartość zł

(poz.5x6)

1

2

3

4

5

6

7

1.

KNNR 6

0103-03

Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni  żużlowej, żwirowej i tłuczniowej wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstrukcyjne  nawierzchni,

km 0+000 – 0 + 023 x3,00+ 0+000 – 0,440x4,00

 

 

 

m2

 

 

 

2389,00

 

 

 

 

 

 

 

2.

KNNR 6

0113-05

Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego (kwarcytowego lub dolomitowego), grubość warstwy 5 cm  - wzmocnienie istniejącej nawierzchni , żużlowej, żwirowej i tłuczniowej km0+000 – 0 + 023 x3,00 + 0+000 – 0,440x4,00+92x0,215x2

 

 

 

m2

 

 

 

2389,00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

KNNR 6

0309-02

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości

4 cm dla KR 2, km0+000 – 0 + 023 x3,00+ 0+000 – 0,440x3,00+92x0,215x2

 

m2

 

2389,00

 

 

 

    

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

PODATEK VAT  22%

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

 

Słownie zł : …………………………………………………………………………..

 

Wyk czerwiec 2010r.

PRZEDMIAR  ROBÓT

na  wykonanie przebudowy dróg w miejscowości Błeszno

o długości 603m i szerokości 3 i 4 m.

 

 

Lp.

Podstawa kosztorysu

 

·            Opis pozycji kosztorysowej

Jednostka

miary

 

Ilość

Cena

jednostkowa

Wartość zł

(poz.5x6)

1

2

3

4

5

6

7

1.

KNNR 6

0103-03

Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni  żużlowej, żwirowej i tłuczniowej wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstrukcyjne  nawierzchni,

km 0+000 – 0 + 023 x3,00+ 0+000 – 0,440x4,00

 

 

 

m2

 

 

 

2389,00

 

 

 

 

 

 

 

2.

KNNR 6

0113-05

Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego (kwarcytowego lub dolomitowego), grubość warstwy 5 cm  - wzmocnienie istniejącej nawierzchni , żużlowej, żwirowej i tłuczniowej km0+000 – 0 + 023 x3,00 + 0+000 – 0,440x4,00+92x0,215x2

 

 

 

m2

 

 

 

2389,00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

KNNR 6

0309-02

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości

4 cm dla KR 2, km0+000 – 0 + 023 x3,00+ 0+000 – 0,440x3,00+92x0,215x2

 

m2

 

2389,00

 

 

 

    

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

PODATEK VAT  22%

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

 

 

 

 

 

KOSZTORYS  OFERTOWY

 

na  wykonanie przebudowy dróg w miejscowości Błeszno

o długości 440m i szerokości 3 m

 

 

Lp.

Podstawa kosztorysu

 

·            Opis pozycji kosztorysowej

Jednostka

miary

 

Ilość

Cena

jednostkowa

Wartość zł

(poz.5x6)

1

2

3

4

5

6

7

1.

KNNR 6

0103-03

Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni  żużlowej, żwirowej i tłuczniowej wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstrukcyjne  nawierzchni,

km 0+000 – 0 + 440 x3,00

 

 

 

m2

 

 

 

1320

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

KNNR 6

0113-05

Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego (kwarcytowego lub dolomitowego), grubość warstwy 10 cm  - wzmocnienie istniejącej nawierzchni , żużlowej, żwirowej i tłuczniowej km 0+000 – 0,440x4,20

 

 

 

m2

 

 

 

1320

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

KNNR 6

0309-02

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości

4 cm dla KR 2, km 0+000 – 0,440x3,00

 

m2

 

1320

 

 

 

    

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

PODATEK VAT  22%

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

 

Słownie zł : …………………………………………………………………………..

 

Wyk czerwiec 2010r

 

PRZEDMIAR  ROBÓT

na  wykonanie przebudowy dróg w miejscowości Błeszno

o długości 440m i szerokości 3 m

 

 

Lp.

Podstawa kosztorysu

 

·            Opis pozycji kosztorysowej

Jednostka

miary

 

Ilość

Cena

jednostkowa

Wartość zł

(poz.5x6)

1

2

3

4

5

6

7

1.

KNNR 6

0103-03

Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni  żużlowej, żwirowej i tłuczniowej wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstrukcyjne  nawierzchni,

km 0+000 – 0 + 440 x3,00

 

 

 

m2

 

 

 

1320

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

KNNR 6

0113-05

Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego (kwarcytowego lub dolomitowego), grubość warstwy 10 cm  - wzmocnienie istniejącej nawierzchni , żużlowej, żwirowej i tłuczniowej km 0+000 – 0,440x4,20

 

 

 

m2

 

 

 

1320

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

KNNR 6

0309-02

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości

4 cm dla KR 2, km 0+000 – 0,440x3,00

 

m2

 

1320

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

PODATEK VAT  22%

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

1.      Wyk. czerwiec  2010 r.

 

 

 

                                  KOSZTORYS  OFERTOWY

 

                                         na  wykonanie przebudowy drogi gminnej

w m. Branica

                                             długości 370m, szerokość4,0 m

 

Lp.

Podstawa kosztorysu

 

·            Opis pozycji kosztorysowej

Jednostka

miary

 

Ilość

Cena

jednostkowa

Wartość zł

(poz.5x6)

1

2

3

4

5

6

7

1.

KNNR 6

0103-03

Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni  żużlowej, żwirowej i tłuczniowej wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstrukcyjne  nawierzchni,

km 0+000 – 0 + 0,370 x4,00

 

 

 

m2

 

 

 

1480

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

KNNR 6

0113-05

Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego (kwarcytowego lub dolomitowego), grubość warstwy 4 cm  - wzmocnienie istniejącej nawierzchni , żużlowej, żwirowej i tłuczniowej km 0+000 – 0,370x4,00

 

 

 

m2

 

 

 

1480

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

KNNR 6

0309-02

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości

4 cm dla KR 2, km 0+000 – 0,1200x4,00

 

 

m2

 

 

4800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

PODATEK VAT  22%

    

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

 

Słownie zł : …………………………………………………………………………..

 

 

Wyk czerwiec 2010r

                                        PRZEDMIAR  ROBÓT

 

                                          na  wykonanie przebudowy drogi gminnej

w m. Branica

                                                  długości 370m, szerokość4,0 m

 

Lp.

Podstawa kosztorysu

 

·            Opis pozycji kosztorysowej

Jednostka

miary

 

Ilość

Cena

jednostkowa

Wartość zł

(poz.5x6)

1

2

3

4

5

6

7

1.

KNNR 6

0103-03

Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni  żużlowej, żwirowej i tłuczniowej wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstrukcyjne  nawierzchni,

km 0+000 – 0 + 0,370 x4,00

 

 

 

m2

 

 

 

1480

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

KNNR 6

0113-05

Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego (kwarcytowego lub dolomitowego), grubość warstwy 4 cm  - wzmocnienie istniejącej nawierzchni , żużlowej, żwirowej i tłuczniowej km 0+000 – 0,370x4,00

 

 

 

m2

 

 

 

1480

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

KNNR 6

0309-02

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości

4 cm dla KR 2, km 0+000 – 0,1200x4,00

 

 

m2

 

 

4800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

PODATEK VAT  22%

    

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

 

 

 

 

 

                                                        

KOSZTORYS  OFERTOWY

                                    na  wykonanie przebudowy drogi gminnej

w m. Ratoszyn- Podlesie - Podgórze

                                            długości 1200m, szerokość4,0 m

Lp.

Podstawa kosztorysu

 

·            Opis pozycji kosztorysowej

Jednostka

miary

 

Ilość

Cena

jednostkowa

Wartość zł

(poz.5x6)

1

2

3

4

5

6

7

2.

KNNR 6

0103-03

Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni  żużlowej, żwirowej i tłuczniowej wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstrukcyjne  nawierzchni,

km 0+000 – 0 + 1,200 x4,00

 

 

 

m2

 

 

 

4800

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

KNNR 6

0113-05

Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego (kwarcytowego lub dolomitowego), grubość warstwy 10 cm  - wzmocnienie istniejącej nawierzchni , żużlowej, żwirowej i tłuczniowej km 0+000 – 0,320x4,00

 

 

 

m2

 

 

 

1280

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

KNNR 6

0113-05

Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego (kwarcytowego lub dolomitowego), grubość warstwy 5  cm  - wzmocnienie istniejącej nawierzchni , żużlowej, żwirowej i tłuczniowej km 0+000 – 0,880x4,00

 

 

      m2

 

 

   3520

 

 

 

 

 

      

5.

KNNR 6

0309-02

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości

4 cm dla KR 2, km 0+000 – 0,1200x4,00

 

 

m2

 

 

4800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

PODATEK VAT  22%

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

 

Słownie zł : …………………………………………………………………………..

Wyk czerwiec 2010r.

                                    

PRZEDMIAR  ROBÓT

 

                                             na  wykonanie przebudowy drogi gminnej

w m. Ratoszyn- Podlesie - Podgórze

                                                  długości 1200m, szerokość4,0 m

 

Lp.

Podstawa kosztorysu

 

·            Opis pozycji kosztorysowej

Jednostka

miary

 

Ilość

Cena

jednostkowa

Wartość zł

(poz.5x6)

1

2

3

4

5

6

7

2.

KNNR 6

0103-03

Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni  żużlowej, żwirowej i tłuczniowej wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstrukcyjne  nawierzchni,

km 0+000 – 0 + 1,200 x4,00

 

 

 

m2

 

 

 

4800

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

KNNR 6

0113-05

Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego (kwarcytowego lub dolomitowego), grubość warstwy 10 cm  - wzmocnienie istniejącej nawierzchni , żużlowej, żwirowej i tłuczniowej km 0+000 – 0,320x4,00

 

 

 

m2

 

 

 

1280

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

KNNR 6

0113-05

Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego (kwarcytowego lub dolomitowego), grubość warstwy 5  cm  - wzmocnienie istniejącej nawierzchni , żużlowej, żwirowej i tłuczniowej km 0+000 – 0,880x4,00

 

 

      m2

 

 

   3520

 

 

 

 

 

      

5.

KNNR 6

0309-02

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości

4 cm dla KR 2, km 0+000 – 0,1200x4,00

 

 

m2

 

 

4800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

PODATEK VAT  22%

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

 

KOSZTORYS  OFERTOWY

na  wykonanie przebudowy drogi gminnej

w m. Bukówno

                                            długości 435m, szerokość  3,0 m

 

Lp.

Podstawa kosztorysu

 

·            Opis pozycji kosztorysowej

Jednostka

miary

 

Ilość

Cena

jednostkowa

Wartość zł

(poz.5x6)

1

2

3

4

5

6

7

2.

KNNR 6

0103-03

Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni  żużlowej, żwirowej i tłuczniowej wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstrukcyjne  nawierzchni,

km 0+000 – 0 + 0,220x3,00

 

 

 

m2

 

 

 

660

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

KNNR 6

0113-05

Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego (kwarcytowego lub dolomitowego), grubość warstwy 5 cm  - wzmocnienie istniejącej nawierzchni , żużlowej, żwirowej i tłuczniowej km 0+000 – 0,220x3,00+35

 

 

 

m2

 

 

 

695

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

KNNR 6

0113-05

Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej o grubości 4 cm. (215x0,04x3x2,5)x200

215x3

 

 

      m2

 

 

  645

 

 

      

 

 

      

5.

KNNR 6

0309-02

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości

4 cm dla KR 2, km 0+000 – 0,1200x4,00

 

 

m2

 

 

4800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

PODATEK VAT  22%

   

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

 

Słownie zł : …………………………………………………………………………..

 

PRZEDMIAR  ROBÓT

 

na  wykonanie przebudowy drogi gminnej

w m. Bukówno

długości 435m, szerokość  3,0 m

 

Lp.

Podstawa kosztorysu

 

·            Opis pozycji kosztorysowej

Jednostka

miary

 

Ilość

Cena

jednostkowa

Wartość zł

(poz.5x6)

1

2

3

4

5

6

7

2.

KNNR 6

0103-03

Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni  żużlowej, żwirowej i tłuczniowej wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstrukcyjne  nawierzchni,

km 0+000 – 0 + 0,220x3,00

 

 

 

m2

 

 

 

660

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

KNNR 6

0113-05

Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego (kwarcytowego lub dolomitowego), grubość warstwy 5 cm  - wzmocnienie istniejącej nawierzchni , żużlowej, żwirowej i tłuczniowej km 0+000 – 0,220x3,00+35

 

 

 

m2

 

 

 

695

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

KNNR 6

0113-05

Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej o grubości 4 cm. (215x0,04x3x2,5)x200

215x3

 

 

      m2

 

 

  645

 

 

      

 

 

      

5.

KNNR 6

0309-02

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości

4 cm dla KR 2, km 0+000 – 0,1200x4,00

 

 

m2

 

 

4800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

PODATEK VAT  22%

   

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

 

 [1]  - niepotrzebne skreślić

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry