Uchwała_Nr VI/21/10 w sprawie zmian w uchwale_budżetowej na 2010r
Uchwała_o_zaciągnięciu kredytu....jpg
Opinia_RIO_str2.jpg
Opinia_RIO  str1.jpg
Prognoza_2010.xls
Wykaz_instytucji.doc 
Wyjaśnienie_nr_1_


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 Nazwa zamówienia publicznego:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.675.781,00 PLN przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Radzanów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

Numer ogłoszenia :195418-2010; data zamieszczenia: 05.07.2010r.

I. NAZWA(firma) I ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Radzanów , 26-807 Radzanów 92A, woj. mazowieckie, tel. 048 613 63 62 wew. 22, faks 048 613 63 62 wew. 28.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugradzanow.bip.org.pl

  1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia  mniejszej od kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.
/tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655/  „Prawo zamówień publicznych”

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1)      Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.675.781,00 PLN przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Radzanów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów .

 

2)       Istotne postanowienia:

1.      Termin uruchomienia kredytu: do 31.12.2010r.

2.      Spłata rat kapitałowych kredytu kwartalnie, w ostatnim dniu kwartału przez okres 10 lat (40rat). Płatność pierwszej raty 31.03.2011r. a ostatniej raty dnia 31.12.2020r. Wysokość rat kapitałowych: 39 rat po 41.894,00 zł ostatnia rata w wysokości 41.915,00 zł.

3.      Spłata odsetek od kredytu miesięczna (w ostatnim dniu miesiąca) począwszy od miesiąca w którym uruchomiono transze kredytu. O wysokości odsetek do zapłaty od wykorzystanej części kredytu Bank poinformuje Zamawiającego pisemnie (np. mail, fax), przynajmniej 5 dni przed terminem zapłaty.

4.      Oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną   o marżę Banku-kredytodawcy.

5.      Odsetki będą naliczane od niespłaconego kapitału.

6.      Zamawiający informuje na piśmie wykonawcę o wielkości i terminie uruchomienia  transzy kredytu.

Ad. 2, 3 W przypadku, gdy termin płatności przypada w dzień wolny od pracy za dotrzymanie terminu uważa się następny dzień roboczy.

7.      Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania całości lub części planowanego kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat.

8.      Zamawiający zastrzega sobie możliwość refundowania wcześniej (przed dniem podpisania umowy kredytowej) poniesionych wydatków.

9.      Zamawiający ma prawo dokonania wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu. W przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu okres kredytowania pozostaje bez zmian chyba, że Zamawiający (Kredytobiorca) złoży odmienne dyspozycje na piśmie.

10.   Zamawiający określa jako możliwą formę zabezpieczenia kredytu weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

                   Oznaczenie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5 ( Usługi

                  udzielania kredytu.)

3)      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

       4)   Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

       5)   Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

       6)    Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości

              zamówienia podwykonawcom:

             Wykonawca nie może powierzyć wykonania części lub całości niniejszego zamówienia

            podwykonawcom.

       7)   Wymagania stawiane Wykonawcy:

            1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi

                 jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

            2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

            3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez

               zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

            4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń

               niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

            5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę

               podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

 

IV.  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA:  120 miesięcy.

V: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

1)       O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień (koncesja, zezwolenie, licencja), w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy działający na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia1997r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami).

2)      Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

3)      Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4)      Oferty wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzucone.

5)      Zamawiający odrzuca oferty, jeżeli:

1.      jest niezgodna z ustawą.

2.      Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.

3.      Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4.      Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.      Zawiera błędy w obliczeniu ceny.

6.      Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodziła się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt. 3 Prawo zamówień publicznych.

7.      Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

6)      Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

 

  1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

 

A.1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę wg wzoru zał. Nr 1

A.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 Prawa zamówień publicznych wg wzoru zał. Nr 2

A.3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z  art.. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych wg wzoru zał. Nr 3

A.4) Istotne postanowienia do umowy – parafowane przez wykonawcę wg wzoru zał. Nr 4

      B.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia      z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:

             B.1)  Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

            B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

                B.3) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

 C. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust. 1 pkt.(1 do 3) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

            1. Koncesja, zezwolenie lub licencja – wykonawcy działający na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami) – załączyć muszą odpowiedni dokument.

 

D. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art.22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

           1. wykonawcy składają oświadczenie, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłowe wykonanie zamówienia.

 

E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

E.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1), B.3), B.4), B.5) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

    1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony  nie wcześniej niż 6     miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

   2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

E.2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „E” zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania – wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. „E”.

 

F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

F.1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

F.2) Oferta winna zwierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. A3, A4, B1, B3, C1 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

 

G. W celu potwierdzeni, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:    nie dotyczy.

 

H. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

H.1) Jeżeli wykonawca wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w pkt. C i D polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. od B.1) do B.3) dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

H.2) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawców lub osób/osoby uprawione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

H.3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów o których mowa w pkt. H.1), kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty

H.4) Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

H.5) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

H.6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:

    1) wszelkie oświadczenia wnioski zaświadczenia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy   przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na: adres zamawiającego podany w pkt. 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

    2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami:

a) zamawiający dopuszcza porozumienie się za pomocą faksu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz innych informacji przekazywanych za pomocą faksu.

b) Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: gmina@radzanow.pl tylko w jęz. polskim. Dotyczy to tylko pytań zadawanych przez Wykonawców i wyjaśnień udzielanych przez zamawiającego i tylko przed datą składania ofert.

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną.

      3) W przypadku gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne  dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów.

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

      1) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami i upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji  przekazywanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest:

            Alicja Sulej

            Tel. 048 613 63 62 wew. 22

3.Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

       1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnienie niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).

       2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego ( pkt. XI niniejszej specyfikacji ) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

       3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt.2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpatrzenia.

       4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim

           Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez

           ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej           www.ugradzanow.bip.org.pl

       5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy

           odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających

           zachowania pisemności postępowania.

       6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami .

 

4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

       1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania

           ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

       2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym

           zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano

           specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie

           internetowej .

       3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów,

           jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią

          specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

          Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów

           będą podlegały nowemu terminowi.

       4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści

          ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na

          wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

 

Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania

     ofert.

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania

ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1. Przygotowanie oferty:

1)      Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem

czytelnym.

2)      Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3)      Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą

wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie

gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4)      Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga

załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5)      Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i

inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6)      Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez

zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w

tych dokumentach.

7)      Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/

osób podpisującej ofertę.

8)      Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane w prawym dolnym rogu,  każdy załącznik oznaczony w prawym górnym  rogu – zał.,   spięte (zszyte) w sposób trwały

               i  złożona  zamawiającemu  w dwóch nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach:              

            Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana i oznaczona następująco:

Urząd Gminy w Radzanowie,      26-807 Radzanów

Oferta na przetarg nieograniczony na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.675.781 ,00 PLN przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Radzanów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

 

           Koperta wewnętrzna poza oznaczeniami podanymi powyżej powinna posiadać  nazwę         i adres  wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej nieważności.

Ofertę składaną do ZAMAWIAJACEGO za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej, należy przygotować w sposób określony jak wyżej i przesłać z dopiskiem:

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM  22.07.2010 r.   godz. 10:15

 

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

1. Oferty należy składać do dnia: 22.07. 2010 do godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego w

Urzędzie Gminy Radzanów

Radzanów 92A

26-807 Radzanów

Powiat Białobrzeski

Pokój nr 17 sekretariat Urzędu Gminy Radzanów

   Wszystkie oferty otrzymane od wykonawców po terminie podanym powyżej zostaną    zwrócone  wykonawcom nie otwarte (po upływie   terminu przewidzianego na wniesienie protestu ).

 

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostaną otwarte dnia 22.07. 2010, o godz. 10:15

w siedzibie zamawiającego w

Urzędzie Gminy Radzanów

Radzanów 92A

26-807 Radzanów

Powiat Białobrzeski

   pok. nr 12

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY ORAZ OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

 

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

1. Sposób obliczenia ceny.

    Przez cenę oferty (Co) dla kredytu należy rozumieć sumę kosztów oprocentowania kredytu  – ustaloną wg   poniższego wzoru:

 

Co=  WIBOR 3M+Mb

Gdzie:

Co - cena ofertowa

Mb- % marży banku z tym, że :

Mb – marża banku, która będzie niezmienna w całym okresie kredytowania

Uwaga: Ostateczna cena oferty musi być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Koszt oprocentowania należy ustalić w oparciu o prognozowany harmonogram wykorzystania i spłat kredytu ( zał. nr 4 do SIWZ)

WIBOR 3M dla celów obliczenia ceny oferty i oceny ofert przyjąć na dzień 01.06.2010r.    w wysokości  3,86 %

Mb - marża banku, która będzie niezmienna w całym czasie trwania umowy.

.

Wykonawca przez cały okres trwania umowy nie będzie naliczał dodatkowych opłat – nie

dopuszcza się wyszczególnienia w ofercie dodatkowych elementów kosztowych. W

proponowanej marży Bank powinien ująć ewentualne dodatkowe opłaty zwyczajowo

naliczane przez Bank tj. np. prowizję,  prowizję od wcześniejszej spłaty kredytu, opłaty za sporządzanie opinii o kliencie, opłaty za wyciągi bankowe i inne.

 

 

2. Kryterium oceny ofert.

KRYTERIUM WAGA:

· cena – oprocentowanie kredytu (%) - 100%

Cena – obliczana jest wg wzoru: (C min / C n) x 100

C min – cena minimalna, C n – cena oferty badanej

Przy wyborze zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: najniższą ceną.

Zamawiający przyjmie do oceny podane przez Wykonawców ceny brutto (Uwaga : wynika to

z art. 91 w zw. z art. 2 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ).

W cenę oferty muszą być wliczone wszelkie koszty wykonania umowy.

 

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jednym kryterium oceny ofert jest cena, nie może dokonać wyboru  oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie,  Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Oceny ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego.

 

XIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

 

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem

postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców

podając w szczególności:

1)      nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie

jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty

wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

2)      uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało

miejsce,

3)      uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

4)      terminie po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy

     ogłoszeń,

2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego – www.ugradzanow.bip.org.pl

5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający

zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed

     upływem terminu składania ofert

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania

    ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na

wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu

kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten

sam przedmiot zamówienia.

7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej

    oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2) w terminie 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej

    oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono

    żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie

    umowy przed upływem ww. terminów.

8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

9. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał

się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z

przesłanek unieważnienia postępowania.

 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY.

Postanowienia umowy zawarto w:

Istotne postanowienia do umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

 

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

 

1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu

przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w

uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa

    zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od

chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów

stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

- udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego

- wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za

  pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu

- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego

  pracy - urzędowania

3. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą,

faksem lub drogą elektroniczną , z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie

dokumentów będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz

wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione.

4. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający

    wykonuje odpłatnie (cena 2 zł za 1 stronę).

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień

    publicznych oraz Kodeks Cywilny.

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

XVIII. ZAŁĄCZNIKI

 

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

1. Formularz ofertowy – załącznik Nr 1

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa

    zamówień publicznych - załącznik Nr 2

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z

    art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - załącznik Nr 3

4. Prognozowany harmonogram spłat kredytu – załącznik Nr 4

4. Istotne postanowienia do umowy – załącznik Nr 5

 

Specyfikację zatwierdzam dnia: 5.07.2010 r.  

 

 

 

_________________________________

Wójt Gminy Radzanów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ

formularz ofertowy

Nazwa i siedziba wykonawcy

 

…………………………..

………………………….

 

 

OFERTA

DLA GMINY RADZANÓW

Radzanów 92A, 26-807 Radzanów

Powiat Białobrzeski

 

dotycząca udzielenia kredytu w wysokości 1.675.781,00 zł (słownie: Jeden milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden zł) na finansowanie  planowanego deficytu budżetu gminy Radzanów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu z dnia

……………. ……… oferujemy udzielenie kredytu zgodnie z Specyfikacją Istotnych

Warunków Zamówienia na następujących warunkach:

- za cenę (oprocentowanie kredytu tj. WIBOR 3M 3,86+ marża Banku…… % =...........%)

   W kwocie zł......................................... 

Słownie zł :.........................................................................................................................

1. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie i na warunkach wymaganych

     przez Zamawiającego, określonych w  SIWZ .

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

oraz z istotnymi postanowieniami umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz

zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że istotne postanowienia umowy, określone w SIWZ, zostały przez nas

zaakceptowane w całości i bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru

naszej oferty do zawarcia umowy na zaproponowanych warunkach.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany

    w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych od nr ….....……… do nr ……  , podpisanych

 i  zaparafowanych stronach.

6.Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od

    .................... do ……………….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

    przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być

    ogólnodostępne.

7. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia

umowy na zasadach wymienionych w SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez

zamawiającego.

 

8. Załączniki do oferty (wymienić):

o …………………………………………………………………………………

o ………..………………………………………………………………………

o …………………………………………………………………………………

o …………………………………………………………………………………

o …………………………………………………………………………………

o …………………………………………………………………………………

………………………. …………………………………………………………………

Miejscowość data

podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy

 

 

załącznik nr 2 do SIWZ

Pieczęć wykonawcy

 

 

 

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego : Udzielenie

kredytu w wysokości 1.675.781,00 zł na finansowanie  planowanego deficytu budżetu

gminy Radzanów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

 

oświadczamy, że:

 

- spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, a

mianowicie:

      1. posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli

          ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

      2. posiadamy niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem techniczny

          i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie

          innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do

         wykonania zamówienia.

     3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

         zamówienia;

      4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia .

 

Podpisano dnia:................................

........................................................

/upełnomocniony przedstawiciel/

podpis i pieczęć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ

 

 

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

 

udzielenie kredytu w kwocie 2.172.374,00 zł na finansowanie częściowego planowanego deficytu budżetu gminy Radzanów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów..

 

 

Nazwa wykonawcy .......................................................... .......................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .................. ............................

 

Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z

powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w

szczególności:

1) Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując

je nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w

okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania.

2) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,

z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli

przez likwidację majątku upadłego.

3) Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych

prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w

całości wykonania decyzji właściwego organu.

4) osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4) do 8 nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

5) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia

na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione

pod groźbą kary.

 

 

. ..............................................

(miejscowość, data)

…..........................................

(podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ

Prognozowany harmonogram spłat kredytu w kwocie 1.675.781,00 zł na okres

 od  01.09.2010 r. do 31.12.2020 r.

Lp.

Termin płatności

Rata

Stan zadłużenia

Stawka odsetek  w %

Kwota naliczonych odsetek

odsetek w PLN


1

2

3

4

5

6


1.

01.09.2010 r.

Uruchomienie

1.675.781,-

 

 


2.

31.03.2011 r.

41.894,- 

1.633.887,-

 

 


3

30.06.2011 r.

41.894,

             1.591.993,-

 

 


4.

30.09.2011 r.

41.894,

1.550.099,-

 

 


5.

31.12.2011 r.

41.894,

1.508.205,-

 

 


6.

31.03.2012 r.

41.894,

1.466.311,-

 

 


7.

30.06.2012 r.

41.894,

1.424.417,-

 

 


8.

30.09.2012 r.

41.894,

1.382.523,-

 

 


9.

31.12.2012 r

41.894,

1.340.629,-

 

 


10.

31.03.2013 r.

41.894,

1.298.735,-

 

 


11.

 

30.06.2013 r.

41.894,

1.256.841,-

 

 


12.

30.09.2013 r.

41.894,

1.214.947,-

 

 


13.

31.12.2013 r

41.894,

1.173.053,-

 

 


14.

31.03.2014 r.

41.894,

1.131.159,-

 

 


15.

30.06.2014 r.

41.894,

1.089.265,-

 

 


16.

30.09.2014 r.

41.894,

1.047.371,-

 

 


17.

31.12.2014 r.

41.894,

1.05.477,-

 

 


18.

31.03.2015 r.

41.894,

963.583,-

 

 


19.

 

30.06.2015 r.

41.894,

921.689,-

 

 


20.

30.09.2015 r.

41.894,

879.795,-

 

 


21.

31.12.2015 r.

41.894,

837.901,-

 

 


22.

31.03.2016 r.

41.894,

796.007,-

 

 


23.

30.06.2016 r.

41.894,

754.113,-

 

 


24.

 

30.09.2016 r.

41.894,

712.219,-

 

 


25.

31.12.2016 r.

41.894,

670.325,-

 

 


26.

31.03.2017 r.

41.894,

628.431,-

 

 


27.

30.06.2017 r.

41.894,

586.537,-

 

 


28.

30.09.2017 r.

41.894,

544.643,-

 

 


29.

31.12.2017 r.

41.894,

502.749,-

 

 


30.

31.03.2018 r.

41.894,

460.855,-

 

 


31.

30.06.2018 r.

41.894,

418.961,-

 

 


32.

30.09.2018 r.

41.894,

377.067,-

 

 


33.

31.12.2018 r.

41.894,

335.173,-

 

 


34.

31.03.2019 r.

41.894,

293.279,-

 

 


35.

30.06.2019 r.

41.894,

251.385,-

 

 


36.

30.09.2019 r.

41.894,

209.491,-

 

 


37.

31.12.2019 r.

41.894,

167.597,-

 

 


38.

31.03.2020 r.

41.894,

125.703,-

 

 


39.

30.06.2020 r.

41.894,

83.809,-

 

 


40.

30.09.2020 r.

41.894,

41.915,-

 

 


41.

31.12.2020 r.

41.915

0

 

 


 

Ogółem

1.675.781

 

 

=


 

 

. ..............................................                                                                    ………………………………

(miejscowość, data)                                                            (podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ

 

 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA,

KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY O UDZIELENIE KREDYTU DLA

GMINY RADZANÓW NA 2010 R.

 

 

 

1. Umowa o udzielenie kredytu zostanie zawarta w dn……….…. pomiędzy:

Gminą Radzanów, reprezentowaną przez Wójta Gminy Stanisława Fatka

zwanej dalej kredytobiorcą (Zamawiającym),

 a

………………................……………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

- ……………………………………………………………………………………………...

zwanym dalej kredytodawcą (Wykonawcą) o następującej treści:

 

2. Kredytodawca stwierdza, że dokumentacja niezbędna do udzielenia kredytu jest

    kompletna, opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Wykonawca zamówienia udzieli kredytu o łącznej  wysokości 1.675.781,00 zł

(słownie: Jeden milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden zł) na finansowanie  planowanego deficytu budżetu gminy Radzanów  oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

4. Termin wykonania - udzielenia kredytu do 31.12.2010r.

5. Kredyt w poszczególnych transzach zostanie uruchomiony na pisemny wniosek

    Zamawiającego w ciągu 5 dni.

6. Spłata rat kapitałowych kredytu kwartalnie, w ostatnim dniu kwartału przez okres 10 lat

    (40 rat). Płatność pierwszej raty 31.03.2011r., ostatniej raty dnia 31.12.2020 r. Wysokość

    rat kapitałowych: 39 rat po 41.894,00 zł ostatnia rata w wysokości 41.915,00 zł.

7. Spłata odsetek od kredytu miesięczna (ostatniego dnia miesiąca) począwszy od miesiąca, w którym

    uruchomiono transzę kredytu. O wysokości odsetek do zapłaty od wykorzystanej części kredytu

    Bank (Wykonawca) poinformuje Zamawiającego pisemnie (np. mail, fax), przynajmniej 5 dni przed

    terminem zapłaty. W przypadku, gdy termin płatności przypada w dzień wolny od pracy za

    dotrzymanie terminu uważa się następny dzień roboczy.

8. Kredytobiorca może dokonać wcześniejszej spłaty kredytu po miesięcznym

zawiadomieniu kredytodawcy bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu. W

przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu okres kredytowania pozostaje bez zmian

chyba, że Kredytobiorca złoży odmienną dyspozycję na piśmie.

9.Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania całości lub części planowanego

    kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat.

10.Zamawiający zastrzega sobie możliwość refundowania wcześniej (przed dniem

    podpisania umowy kredytowej) poniesionych wydatków.

11. Jakiekolwiek zmiany, wynikające z postanowień niniejszej umowy wymagają formy

     pisemnej w formie aneksu.

12. Umowa może być rozwiązana jednostronnie tylko w następujących przypadkach:

- gdy jedna ze stron nie wywiązuje się postanowień umowy;

- gdy nie leży to w interesie publicznym Zamawiającego ( kredytobiorcy) zgodnie z art.

145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

13. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

14. Inne postanowienia umowy nie są przez strony uważane za istotne i w tym zakresie strony

      dopuszczają możliwość zmian umowy.

15. W sprawach nieuregulowanych zawartą umową mają zastosowanie odpowiednie

przepisy kodeksu cywilnego, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy prawo bankowe.

16. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.

 

Kredytobiorca                                                                                                     Kredytodawca

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry