GMINA  Radzanów

26-807   Radzanów 92A

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW

 

ZAMÓWIENIA  nr d-  3/2010

 

 

Nazwa zamówienia publicznego:

Dowóz dzieci do szkół oraz ze szkół (Rogolin, Bukówno, Czarnocin) z terenu gminy Radzanów.

 

 

 

 

wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA

 ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Nr 3/10

 

 
1. Nazwa (firma) oraz  adres Zamawiającego;

Gmina Radzanów

26-807 Radzanów

www.ugradzanow.bip.org.pl.

biuro@radzanow.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30

 

2. Tryb udzielenia zamówienia;

2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r.  Nr  223, poz. 1655 ze zm.) zwanej w dalszej części niniejszej specyfikacji „ustawą Pzp”.

2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia;

3.1. Nazwa zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dowóz uczniów do szkół oraz ze szkół (Rogolin, Bukówno, Czarnocin) z terenu gminy Radzanów, trzema trasami opisanymi w załączniku nr 3 do SIWZ

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

60113000-3 Usługi transportowe dla ograniczonej grupy klientów

 

Szczegółowy zakres zawiera:

Załącznik nr 3 do SIWZ

Wymagania stawiane Wykonawcy:

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

  - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

  - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

  - Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

  - Inne: autobusy muszą być sprawne technicznie i z aktualnymi badaniami technicznymi, dowóz uczniów musi być wykonany na czas.

 

4. Termin wykonania zamówienia: od 01 wrzesień 2010 r do  22 czerwca 2011r.

 

    5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania

    oceny spełniania tych warunków.

 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp:

5.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

5.1.2. Posiadają wiedze i doświadczenie do wykonania zamówienia.

5.1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5.1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

5.2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

 

5.3. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału:

 

5.3.1. Na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania uprawnień Wykonawca winien wykazać, że posiada licencje na wykonanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

 

5.3.2. Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać, że wykonał ( zakończył) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) co najmniej 1 usługi z zakresu przewozu dzieci szkolnych  o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 PLN, słownie: ( sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wyżej wymieniona usługa musi być potwierdzona dokumentami (referencjami, opiniami) Zamawiających, iż usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 

5.3.3. Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca winien wykazać, że dysponuje autobusami zapewniającymi przewóz wymaganej ilości uczniów na każdej trasie, posiadającymi wystarczająca ilość miejsc oraz posiadają aktualne badania techniczne, a ich stan nie budzi zastrzeżeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia( Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz. 262 ze zm.).

 

5.3.4. Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien wykazać, że dysponuje  osobami posiadającymi co najmniej 3 letnie doświadczenie w przewożeniu osób, ważne prawo jazdy kat. D i ważne  świadectwo kwalifikacji.

 

5.3.5. Na potwierdzenie spełnienia warunku  sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca winien wykazać, ze posiada polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 100 000, 00  PLN, słownie: ( sto tysięcy złotych).

 

5.4.  Podstawą oceny spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 5.1. i 5.2. będą w szczególności dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt. 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożone w trakcie postępowania, na zasadzie spełnia – nie spełnia.

Wykonawca, który nie spełni chociażby jednego wymaganego od niego warunku zostanie wykluczony z postępowania przetargowego.

 

5.5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemnie zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 

5.6. Sposób spełniania warunków w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące        wspólnie.

5.6.1. Warunki określone w pkt. 5.1. musza być spełnione wspólnie lub przez poszczególnych Wykonawców oferty wspólnej. Warunek określony w pkt. 5.2. musi być spełniony przez każdego z Wykonawców oferty wspólnej.

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w

celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

6.1. Na  potwierdzenie spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

 (pkt. 5.1. niniejszej specyfikacji) Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty

 

         6.1.1. ( w formie załącznika nr 1) Wypełniony druk oferty wraz z zaakceptowaniem oświadczeń i zobowiązań podanych w tym druku (sporządzić wg wzoru druku stanowiącego  załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

 

 6.1.2. ( w formie załącznika  nr 2 ) Licencje na wykonanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

 Informacje zawarte w dokumentach winny stanowić potwierdzenie spełnienia warunku podanego w pkt. 5.1.1. i 5.3.1.) niniejszej specyfikacji.

  

6.1.3. ( w formie załącznika  nr 3 )  Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Pzp  (sporządzić wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji).

   

          6.1.4. ( w formie załącznika  nr 4 ) Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (sporządzić wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji). Informacje zawarte w wykazie winny stanowić potwierdzenie spełnienia warunku podanego w pkt. 5.1.2. i 5.3.2.) niniejszej specyfikacji. Wykonawca, który posiada doświadczenie zdobyte przy realizacji zamówień wspólnie z innymi Wykonawcami (np. w formie konsorcjum) podaje w ofercie ( w wykazie wykonanych usług) tylko ten zakres usług i ich wartość, który sam faktycznie wykonał

 

6.1.5. ( w formie załącznika  nr 5 ) Wykaz autobusów będących w dyspozycji Wykonawcy przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z kopiami ich dowodów rejestracyjnych (sporządzić wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji). Informacje zawarte w wykazie winny stanowić potwierdzenie spełnienia warunku podanego w pkt. 5.1.3. i 5.3.3.) niniejszej specyfikacji.

 

6.1.6. ( w formie załącznika  nr 6 ) Wykaz  osób posiadających co najmniej 3 letnie doświadczenie w przewożeniu osób, ważne prawo jazdy kat. D i ważne  świadectwo kwalifikacji w raz z kopiami ich uprawnień (sporządzić wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 11 do niniejszej specyfikacji). Informacje zawarte w wykazie winny stanowić potwierdzenie spełnienia warunku podanego w pkt. 5.1.3. i 5.3.4.) niniejszej specyfikacji.

 

6.1.7. ( w formie załącznika  nr 7 ) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ( oświadczenie należy sporządzić zgodnie z wzorem druku stanowiącego załącznik nr 13 do niniejszej specyfikacji).

 

          6.1.8. ( w formie załącznika  nr 8 ) Wykonawca powołując się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia ( zobowiązania zaleca  się sporządzić zgodnie z wzorami druków stanowiącymi załączniki nr 8, 10, 12 do niniejszej specyfikacji)

 

6.1.9. ( w formie załącznika nr 10) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Informacje winny stanowić potwierdzenie spełnienia warunku podanego w pkt. 5.1.4. i 5.3.5.) niniejszej specyfikacji.

 

Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp ( pkt. 5.2. niniejszej specyfikacji) Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:

 

6.2.1. ( w formie załącznika  nr 11 ) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (sporządzić według wzoru druku stanowiącego załącznik nr 6  do niniejszej specyfikacji).

 

6.2.2. ( w formie załącznika  nr 12) Aktualny odpis z właściwego rejestru,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy ( sporządzić  według wzoru druku stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji).

 

6.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wówczas oświadczenia i dokumenty wymienione:

a) w pkt  6.1.1., 6.1.3., 6.1.7., 6.1.8., 6.1.9. winien przedłożyć w imieniu wszystkich Wykonawców ustanowiony pełnomocnik (lider),

b) w pkt 6.1.2.,6.1.4., 6.1.5., 6.1.6., 6.1.10. winien  przedłożyć w imieniu wszystkich Wykonawców ten lub ci z pośród Wykonawców, którzy zapewnią spełnienie w całości lub w części wymagany warunek,

c) w pkt  6.2. winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę ( uczestnika oferty wspólnej). 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika  (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia dotyczące realizowanego zamówienia będą dokonywane wyłącznie
z pełnomocnikiem (liderem).

6.2.3. ( w formie załącznika  nr 13 ) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu  składania ofert.

 

6.2.4. ( w formie załącznika  nr 14 )  Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem Sładek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert..

 

6.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

6.4.1. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

6.4.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.4.1.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.4.1.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.4.2. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami;

7.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i z zachowaniem formy pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu na ich składanie i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

7.2. Wykonawca może zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż:

 

7.2.1. na 2 dni przed upływem terminu składania ofert- jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8,

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 

7.2.1a. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o których mowa w pkt. 7.2.1. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

 

7.2.1b. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o których mowa w pkt. 7.2.1.

 

7.2.2. Przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda, wprowadzona przez Zamawiającego, zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie doręczona wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz udostępniona na stronie internetowej na której jest zamieszczona specyfikacja. Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

 

7.3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

 

7.4.  Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Genowefa Jaworska

tel. (048) 613-63-62 wewn. 26,    fax (048) 613-63-62 wewn. 28

8. Wymagania dotyczące wadium;

 - nie wymagane.

9. Termin związania ofertą;

9.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz

z upływem terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert;

10.1. Zaleca się, aby Wykonawca  zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

 

10.2. Na zamówienie, o którym mowa w niniejszej specyfikacji Wykonawca składa jedną ofertę,
w jednym egzemplarzu. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub samodzielnie i wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.

Ta sama firma może być wskazana w różnych ofertach jako podwykonawca.

Oferta powinna obejmować całość usługi składającej się na zamówienie.

 

10.3. Wykonawcy przedstawiają oferty zgodne z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

10.4. Oferta winna być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz opieczętowana i podpisana. Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być czytelne. Dokumenty sporządzone w innym języku niż język polski winne być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Wypełniony druk oferty  (zał. nr 1 do SIWZ) powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości co najmniej odpowiadającej cenie oferty wraz z pieczęciami imiennymi i pieczęcią firmową.

Kserokopie składanych dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez jedną z osób upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Dopuszcza się podpisywanie druku oferty i załączników do niej oraz potwierdzanie za zgodność z oryginałem przez osobę nie wymienioną w dokumencie potwierdzającym uprawnienie do występowania w obrocie prawnym (składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) pod warunkiem dołączenia do oferty pełnomocnictwa dla osoby podpisującej.

Zawarte w druku oferty oświadczenia i zobowiązania winny być zaakceptowane przez Wykonawcę.

Wszystkie dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony lub kartki oferty były ponumerowane kolejnymi numerami i ilość stron/kart wpisana do oferty.

Przy składaniu ofert wspólnych (konsorcjum, itp.), w miejscu „Wykonawca” należy używać zapisów: „konsorcjum firm”, „oferta wspólna firm”, itp. oraz podać nazwy i adresy tych firm.

Druk oferty i załączniki do oferty winny być podpisane zgodnie z wymogami podanymi w tych drukach.

 

10.5.Oferta winna zawierać:

10.5.1. Wypełniony druk oferty wraz z zaakceptowaniem oświadczeń i zobowiązań podanych
w tym druku (sporządzić wg wzoru druku stanowiącego zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji).

 

10.5.2. Pełnomocnictwo dla jednego Wykonawcy do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).

 

10.5.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą (dotyczy Wykonawców, którzy udzielili pełnomocnictw innym osobom).

 

10.5.4. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 6 niniejszej specyfikacji.

 

10.6. Wykonawca, który planuje realizować zamówienie przy współpracy z podwykonawcami, wskaże w ofercie nazwy podwykonawców oraz określi rodzaj i wartość usług, jaki zamierza im powierzyć - nazwa podwykonawcy żądana jest w myśl art.  6471 § 5 Kodeksu Cywilnego.

 

10.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

 

10.8. Wykonawca zamieści ofertę w szczelnie zamkniętej kopercie - będzie zaadresowana na Zamawiającego na adres Gmina Radzanów, 26 – 807 Radzanów 92A, oraz będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

- będzie posiadać oznaczenia: Dowóz uczniów do szkół oraz ze szkół (Rogolin, Bukówno, Czarnocin) z terenu gminy Radzanów. oraz „Nie otwierać przed dniem 12.08.2010r. przed godz. 1005.

 

10.9. Wykonawca może wprowadzić w złożonej ofercie zmiany lub wycofać ofertę z przetargu. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia przez Zamawiającego zmian w ofercie lub wycofania oferty z przetargu jest pisemne jego powiadomienie, nie później niż w terminie składania ofert określonym w pkt 11.1 niniejszej specyfikacji.

W przypadku zmiany ceny ofertowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę zamienną, zawierającą wypełniony druk oferty (druk stanowiący zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji) z adnotacją CENA OFERTOWA ZAMIENNA. Cena ofertowa zamienna będzie ceną oferty.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane
i oznaczone zgodnie z postanowieniem pkt 10.8 a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

 

10.10. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

10.11. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503
z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

10.12. Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym stosowne zastrzeżenia dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa zawartej w ofercie.

10.13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem: „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

10.14. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

11.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  Urząd Gminy w Radzanowie, 26-807 Radzanów  w pok. 17 tj. SEKRETARIAT nie później niż do dnia 12.08. 2010r. do godz. 1000.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, w tym również drogą pocztową, zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania kopert.

 

11.2 Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 12.08.2010r. o godz. 1005 
w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć na przetarg.

Jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy w Radzanowie,  26-807 Radzanów 92A, pok. Nr- 12 tj. sala konferencyjna.

11.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

11.4. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający sprawdzi oraz ogłosi:

 nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia,  warunków płatności zawartych w ofertach.

Koperty oznaczone "WYCOFANIE" zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

Oferty wycofane nie będą otwierane

11.5. Informacje o których mowa w pkt. 11.3 i 11.4 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich pisemny wniosek.

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny;

12.1. Za wykonanie przedmiotu umowy oferenci ustalają cenę ofertową w formie kwoty ryczał-

towej brutto wraz z podatkiem VAT.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawi podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

      13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;

13.1.1 W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące im odpowiednio wagi procentowe:

- najniższa cena – 100%

13.1.2.Ocena ofert dokonywana będzie  według następującego wzoru:

 

 

                                     Cena oferty najtańszej brutto

C= ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾     x  waga kryterium

                                    cena oferty badanej brutto

 

13.1.3. Ilość punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrąglania.

 

13.1.4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jednym kryterium  oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

13.1.5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

13.2. Oceny ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego.

Na posiedzeniach niejawnych komisja przetargowa:

- dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu i wykluczy każdego z Wykonawców, w odniesieniu do którego stwierdzi że zachodzą przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,

- dokona badania i oceny ofert i odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

13.3.  W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców:

a) udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert oraz sprawdzenia informacji zawartych w ofercie;

 

13.4. Zamawiający poprawi w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

13.5. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna z okoliczności,
o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

 

13.6. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Pzp i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą, tj. uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy  złożyli oferty, o ;

 

14.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,  uzasadnienie jej wyboru oraz  nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli ofert, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert .

 

 14.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

14.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie fatyczne i prawne.

 

14.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp na stronie internetowej na której zamieszczona jest niniejsza specyfikacja oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

 

14.5. Zamawiający i wybrany na Wykonawcę oferent, zawrą umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. W przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni.        

Dokładny termin i miejsce zawarcia umowy zostaną określone przez Zamawiającego w w/w zawiadomieniu.

 

14.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1.

 

14.7.  Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

15.1. Zamawiający nie wymaga należytego zabezpieczenia umowy w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne.

15.2.  Zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia w przedmiotowym postępowaniu..

 

16. Istotne dla stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego;

16.1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych

warunków zamówienia.

 

     17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia;

17.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom prawnym jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

 

17.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują ustalenia zawarte
w ustawie  Pzp, a w sprawach nie uregulowanych ustawą będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

18. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych;

18.1. Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawcę ofert częściowych.

 

19. Umowa ramowa;

19.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

20. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt.3

20.1. Zamawiający  przewiduje  zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 „ustawy Pzp” wg kosztu podanego w ofercie przewozu jednego 1km.

 

    21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe;

21.1. Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawcę ofert wariantowych.

 

22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;

22.1. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

 

      23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone

      rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą;

23.1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych.

23.2. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

 

24. Aukcja elektroniczna;

    24.1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne.

 

     25. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu;

    25.1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne.

 

26. Ustalenia dotyczące powierzenia wykonania części zamówienia  podwykonawcom;

26.1. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców.

 

27. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

27.1 Integralną część niniejszej specyfikacji stanowią:

 

a) druk oferty Wykonawcy (zał. nr 1),

b) projekt umowy (zał. nr 2),

c) druk ( wzór ) miesięcznego rozliczenia (zał. nr 3),

d) druk oświadczenia stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zał. nr 4),

e) druk oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 5),

f) druk oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – dla osób fizycznych (zał. nr 6),

g) druk wykazu zrealizowanych usług (zał. nr 7),

h) druk pisemnego zobowiązanie do wykonania części zamówienia (zał. nr 8),

i) druk wykazu autobusów(zał. nr 9),

j) druk pisemnego zobowiązania do udostępnienia autobusów (zał. nr 10),

k) druk wykazu osób (zał. nr 11),

l) druk pisemnego zobowiązania do udostępnienia osób (zał. nr 12),

ł) druk oświadczenia o posiadaniu wymaganych uprawnień (zał. nr 13),

m) wykaz tras (zał. nr 14),

 

 

 

 

                                                                                           Specyfikację  zatwierdził:

 

                                                                                       Wójt Gminy Radzanów

                                                                                         Stanisław Fatek

Radzanów, 28 lipiec 2010r.                        

                                                          

 

 

 

                                                                                                                                      zał. nr 2

                                                                                                                             do SIWZ -d- 9/2010

                                                                                                 

Załącznik Nr 1                     

 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

 

 

Dane dotyczące wykonawcy

 

Nazwa:           …………………………………………................................................

                       

Siedziba:         ……………………………………….....................................        

                       

Numer telefonu:                     ………………………… ......................................  

                                              

Numer REGON:                    ……………….................................................

 

Numer NIP:                …………..........................................................       

Dane dotyczące zamawiającego

 

Urząd Gminy Radzanów

26 – 807 Radzanów 92A

 

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym: przedmiot zamówienia „Dowóz uczniów doszkół i ze szkół z terenu gminy Radzanów”

Nr sprawy: BRG-3412/3/2010, oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

 

Cena oferty

Za kwotę brutto przewozu w wysokości za 1 km .............................................................................zł.

 

słownie: .................................................................................................................................................................

 

w tym: kwota netto ........................... + podatek VAT .......................................................................

 

Łączna kwota przewozu za okres szkolny 2010/11 wynosi:

187 dni x 310 km x stawka za 1 km ............... + VAT ..............= ..........................................................

 

słownie: ..................................................................................................................................................................              .................................................................................................................................................................

 

 

Oświadczam, że :

 

  Wykonam zamówienie publiczne w terminie od 01.09.2010 do 22.06.2011r.

  Termin płatności 14 dni

W przypadku podzlecania usługi podwykonawcom odpowiadamy za ich prace jak za swoje własne.

 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i projektem umowy. Do dokumentów przetargowych nie wnosimy zastrzeżeń i w całości je przyjmujemy.

 Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji

 istotnych warunków zamówienia, a w przypadku wygrania przetargu do dnia zawarcia umowy.

Oświadczamy, że posiadamy środki finansowe na wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 100% oferowanej kwoty.

 

 Zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy w miejscu ustalonym przez Zamawiającego, w terminie podanym w zawiadomieniu o wyborze oferty.

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie:  do 22 czerwca 2011 roku.

Oświadczamy, że informacje zawarte w naszej ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

Oświadczamy, że informacje zawarte w naszej ofercie na stronach od ......... do ......... stanowią

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

i jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane.

 

10. Oferta zawiera ............... zapisanych stron / kart*, ponumerowanych kolejnymi numerami.

11. W załączeniu do oferty przedkładamy dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.:

 

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ...................

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ....................

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ....................

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ....................

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ....................

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

                                                                                            ……………………………………………..

                                                                             Czytelny podpis osoby  uprawnionej do

                                                                                    reprezentowania wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOBUS NR 1 

RANO

I. 6.00 Rogolin - Podlesie – 6.15  Ratoszyn 6.20 Błeszno 6.45 Zacharzów 6.50 Branica  7.05 Smardzew 7.10 Rogolin 7.15   29 km /PG/

II. 7.20 Rogolin - Branica 7.35 Smardzew 7.40 Rogolin 7.45 – 12 km  /PSP/

III. 7.50 Rogolin – Błeszno 7.55 Zacharzów -8.00 Rogolin 8.10   12 km /PSP/

Po południu

I. 12.55 Rogolin  - Kadłubka Wola 13.00 Młodynie Górne 13.15 - Młodynie Dolne 13.20 Młodynie Bagno 13.25 - Rogolin 13.35 – 21 km /PG i PSP 0-III/

III. Rogolin 14.10 – Zacharzów 14.20 – Błeszno – 14.25 - Branica 14.35 – Smardzew 14.40 Rogolin 14.45 18 km/ PSP kl IV-VI,   PG/

AUTOBUS NR 2  

RANO

I. 6.10 Rogolin - Młodynie Górne 6.20  Młodyne Dolne (Bagno)  6.35 Bukówno przy kościele 6.45 - Rogolin 6.50  - 17 km /PG/

II. 6.55 Rogolin – Kadłubka Wola 7.05 Rogolin 7.15 – 8 km  /PSP i PG/

III. 7.15  Rogolin – Michałówka 7.20 - Gołosze 7.30 - Podgórze  7.32 -  Podlesie 7.40 Ratoszyn 7.50 Rogolin 8.05 – 20 km /PSP/

Po południu

I 12.05  Rogolin  – Zacharzów – 12.15 – Błeszno 12.20  - Gołosze 12.25 -Ratoszyn 12.35 - Podlesie 12.45 Rogolin  13.00  20km       / PSP I-III/ /Pn, Śr, Pt/

II . 13.00 Rogolin – Smardzew 13.05 – Branica 13.10 – Zacharzów 13.25  - Błeszno 13.30 Rogolin 13.40 18 km /PSP 0-III i PG/

III. 13 .50  Rogolin  – Gołosze 13.55 Ratoszyn 14.10 Podlesie 14.20 Rogolin  14.35,  20km       /PG i PSP 0-VI/

Autobus 3

Rano

I. 6.00 Rogolin–Czarnocin 6.15 Ocieść 6.20 Żydy 6.30 Grotki 6.40 Kozłów 6.45  Rogolin 7.00  26 km  /PG/

II. 7.05 Rogolin – Żydy 7. 20 Grabina 7. 25 Grotki  7.30 Ocieść- Łukaszów 7.35 PSP Czarnocin 7.40 Kozłów 7. 45 Młodynie Bagno 7.55 Młodynie Dolne 8.00   Młodynie Górne 8.05 PSP Bukówno  8.10 – Rogolin 8.15   - 34km

Po południu                           

I. 12.55 – Rogolin – Bukówno 13.05 - Kozłów 13.10 – Grotki – 13.15 – Ocieść 13.20 Czarnocin (II Przystanek ) 13.25 – PSP Czarnocin 13.35 – Ocieść – Łukaszów 13.40 – Grabina 13.45 – Żydy 13.55 – Grotki -14.00 – PSP Bukówno – 14.10 – Młodynie Górne 14.15 – Młodynie Dolne 14.20 – Młodynie (Bagno) 14.25 – Bukówno – 14.35- Kozłów – 14.40 – Żydy 14.45 - Rogolin– 14.55 - 52 km /PG PSP/

Okres dowożenia od 1 września 2010 r. do 22 czerwca 2011r.                         

Ilość dni dowożenia – 187 dni

Przeciętna dzienna ilość km  –310 km ,                                                                

Trzy autobusy.

Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w trasach i w godzinach przewozu uczniów w trakcie roku szkolnego.

 

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2010 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Ferie zimowe:

14 lutego  - 27 lutego 2011 r.:

Wiosenna przerwa świąteczna

21-26 kwietnia 2011 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych

22 czerwca 2011 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Projekt                                                                                                                                                       Załącznik nr 3

UMOWA 

Zawarta w dniu................... r w  Radzanowie  pomiędzy Gminą  Radzanów reprezentowaną przez:

Stanisława Fatka  - Wójta Gminy  Radzanów zwanym dalej w treści Zamawiającym

a firmą,......................................................................................................................................

reprezentowaną przez :

zwanym dalej w treści Wykonawcą o następującej treści:

§ 1

1.Na podstawie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu  12.08.2010 r.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na dowozie uczniów z terenu gminy Radzanów w ramach zamkniętych przewozów w dni nauki szkolnej w określonych przez Zamawiającego kursach autobusowych:

2.Kursy obejmują dowóz uczniów do szkół - rozpoczęcie zajęć o godzinie 7.15 i odwożenie uczniów w godzinach popołudniowych,

3.Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przewóz uczniów, zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Dyrektorów poszczególnych Szkół Publicznych , oraz Zamawiającego.

4.Złożona oferta ma obejmować całość dowozu i odwozu z uwzględnieniem wszystkich tras przewozów.

5.Autobusy, służące do wykonania zamówienia muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc na określonej trasie.

6.Autobusy przeznaczone do przewozu muszą być sprawne techniczne i posiadać aktualne przeglądy techniczne, podczas realizacji zamówienia, ponadto muszą być utrzymane w należytej czystości z zachowaniem etykiety wewnętrznej i zewnętrznej pojazdów.

§ 2

1. Usługa stanowiąca przedmiot umowy  będzie realizowana w terminie od dnia 01.09.2010 r do dnia 22.06.2011 roku

2. Dowóz odbywać się będzie  3 autobusami obsługiwanymi przez Zleceniobiorcę w ilości nie więcej niż 310 km dziennie

    w dniach zajęć lekcyjnych potwierdzonych przez opiekuna autobusu na druku według załącznika do umowy.

3. Nadzór merytoryczny nad wykonaniem umowy sprawuje osoba odpowiedzialna za oświatę na terenie gminy Magdalena

    Leśnowolska.

4. Godziny dowozu i odwozu uczniów wymienionych w § 1 zostaną ustalone do dnia 7 września bieżącego roku z poszczególnych na poszczególnych trasach autobusowych , przez Dyrektorów poszczególnych Szkół Publicznych oraz Zamawiającego.

 

§ 3

1. Odpłatność za wykonaną usługę Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynikającą z pomnożenia ilości przejechanych kilometrów w danym miesiącu przez stawkę za 1 km, która wynosi ……… zł./km brutto

2. Wartość całej usługi w roku szkolnym 2010/11 wynosi  310 km x ……. zł x 187 dni x stawka za 1 km =………. zł. (wartość brutto)    słownie: ……………………………………………………….………………………………………………

§ 4

1.  Zamawiający będzie przekazywał należność na konto Wykonawcy na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.

2.  Ustala się termin płatności do 14 dni od daty otrzymania faktury.

3.  Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu.

 

§ 5

 

Termin realizacji zamówienia; od 01 września 2010r. do 22 czerwca 2011r.

§ 6

 

W okresie zimowym środek transportu winien być ogrzewany.

 

§ 7

 

1.Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku nie wykonania lub opóźnienia wykonania usługi naliczał będzie kary Wykonawcy w wysokości czterokrotnej stawki dziennej należnej Wykonawcy za wykonanie dowozu na danej trasie wyszczególnionych w § 2 niniejszej umowy.

Naliczoną karę Zamawiający potrąci z wynagrodzenia za usługi Wykonawcy.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą wprowadzane za pomocą aneksu .

3. Rozwiązanie umowy może nastąpić przez każdą ze stron za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

4.Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 8

 

1. Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie lub przy współpracy z niżej wymienionymi

    podwykonawcami: ……………………………

Zmiana podwykonawcy ustalonego w ofercie- umowie lub podzlecenie usługi innym podwykonawcom wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podmiotów, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również podmiotów, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

3. Wykonawca ureguluje wynagrodzenie podwykonawcom w terminie umownym i nie później niż w terminie określonym ustawą z dnia 12.06.2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ( Dz.U. z 2003r. Nr 139 poz. 1323 ze zm.). Fakt uregulowania w/w wynagrodzenia Wykonawca udokumentuje Zamawiającemu w terminie do 10 dni  następnego miesiąca wykonania usługi  za poprzedni  miesiąc.

§ 9

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa będą stosowane ustalenia podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przedmiotu umowy, przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonane lub opóźnione kursy w przypadku siły wyższej jak : gołoledź , zaspy, i wydarzenia drogowe .

§ 9

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym 2 egz. dla Zamawiającego i l egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                                                                                                         ZAMAWIAJĄCY

                                                                                                          

 zał. nr  9

                                                                                                                                                                                 do SIWZ -d- 3/2010

...........................................................................

    /pieczęć firmowa Wykonawcy/

WYKAZ AUTOBUSÓW

 

Oświadczamy, że do realizacji zamówienia p.n. Dowóz uczniów do szkół oraz ze szkół (Rogolin, Bukówno, Czarnocin) z terenu gminy Radzanów w roku szkolnym 2010/2011,  dysponujemy/ będziemy dysponować następującymi autobusami:

 

Nazwa typ autobusu

Rok

produkcji

Liczba
miejsc

 

Określić:

- czy autobus jest

w dyspozycji Wykonawcy;

- czy  autobus będzie w dyspozycji Wykonawcy

(oddane do dyspozycji Wykonawcy przez inny podmiot)

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Uwaga!

 1. Powyższy wykaz składany przez Wykonawców występujących wspólnie należy opracować odrębnie przez poszczególnych Wykonawców (uczestników oferty wspólnej), którzy w całości lub części spełniają wymagany warunek posiadania autobusów (pkt  5.1.3., 5.3.3. SIWZ).Wykaz winien być podpisany przez Wykonawcę, którego informacja dotyczy oraz przez pełnomocnika.

2. W przypadku podania w wykazie autobusów, które zostaną oddane do dysponowania wykonawcy przez inne podmioty, wówczas należy przedłożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów (w tym podwykonawców) udostępniających autobusy na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

3. Informacje przedstawione w powyższym wykazie posłużą do oceny spełnienia przez Wykonawcę warunku dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zamówienia( pkt  5.1.3, 5.3.3. SIWZ).

..............................................                                                                                                 .........................................................................

   /miejscowość, data/                                                                                                   /pieczęć i podpis upełnomocnionego

     przedstawiciela Wykonawcy/

                                                                                                                                                zał. nr  10

                                                                                                                                                             do SIWZ-d-3/2010

 

 

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji Wykonawcy potencjału technicznego

 (autobusy )

do wykonania zamówienia nr d-3/2010 pod nazwą

Dowóz uczniów do szkół oraz ze szkół (Rogolin, Bukówno, Czarnocin) z terenu gminy Radzanów w roku szkolnym 2010/2011.

Ja niżej podpisany działający w imieniu firmy…………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(nazwa podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy potencjał techniczny)

 

zobowiązuję się do oddania na okres realizacji ww. zamówienia firmie……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy - firmy)

następującego potencjału technicznego- autobusy (wymaganego w SIWZ) do wykonania w/w zamówienia:

Nazwa potencjału technicznego

(autobusy)

Istotne dane i parametry

potencjału technicznego

(rok produkcji, ilość miejsc)

Liczba jednostek

przewidzianych do

oddania wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         ................................................................................. ..........................................................................

              /miejscowość, data/                                                                 /pieczęć i podpis podmiotu  zobowiązującego

                                                                                                             się do oddania do dyspozycji Wykonawcy

                                                                                                              potencjału technicznego /

                                                              

 

 

                                                                    zał. nr 12

do SIWZ-d-3/2010

 

 

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób zdolnych do wykonania zamówienia nr d-3/2010 pod nazwą 

 

Dowóz uczniów do szkół oraz ze szkół (Rogolin, Bukówno, Czarnocin) z terenu gminy Radzanów w roku szkolnym 2010/2011.

 

Ja niżej podpisany działający w imieniu firmy ………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(nazwa podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy osoby)

 

zobowiązuję się do oddania na okres realizacji ww. zamówienia firmie…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy - firmy)

następujących osób (wymaganych w SIWZ) zdolnych do wykonania w/w zamówienia:

 

 

Imię i nazwisko

wykształcenie

 

Posiadane uprawnienia

(kat. i nr wymaganego prawa jazdy.)

Doświadczenie

na stanowisku

kierowcy autobusów

(liczba lat)

Posiadane  ważne świadectwo kwalifikacji, (nr świadectwa)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                .....................................................                                                                                                    ...........................................................................

              /miejscowość, data/                                                                                              /pieczęć i podpis podmiotu

                                                                                                                                      zobowiązującego się do oddania osób

                                                                                                                                              do dyspozycji Wykonawcy/

 

 

 

 

                                                                                                                   zał. nr 13

do SIWZ-d-3/2010

......................................................................................

         /pieczęć firmowa Wykonawcy/

 

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ

 

Oświadczamy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Dowóz uczniów do szkół oraz ze szkół (Rogolin, Bukówno, Czarnocin) z terenu gminy Radzanów w roku szkolnym 2010/2011” posiadają wymagane uprawnienia i ważne świadectwa kwalifikacji:

 

Imię i nazwisko

Posiadane uprawnienia ( kat. i nr wymaganego prawa jazdy), ważne świadectwo kwalifikacji ( nr świadectwa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................                                                                  …….....................................................................

                   /miejscowość, data/                                                                                      /pieczęć i podpis upełnomocnionego

                                                                                                                                               przedstawiciela Wykonawcy/

 

 

 

 

 

      zał. nr 4

                                                                                                                                             do SIWZ-d-3/2010

 

Oświadczenie

 

dot.: przetargu  nieograniczonego nr d-3/2010 na

 

Dowóz uczniów do szkół oraz ze szkół (Rogolin, Bukówno, Czarnocin) z terenu gminy Radzanów w roku szkolnym 2010/2011.

 

 

.................................................................................................................................................

Wykonawca - Firma (nazwa i adres firmy)

 

.................................................................................................................................................

 

 

.................................................................................................................................................

 

 

składając ofertę w ww. przetargu oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 

 

 

 

 

 

..........................................                                                          ..................................................

       /miejscowość, data/                                                                        /podpis i pieczęć upełnomocnionego

                                                                                                                          przedstawiciela  Wykonawcy

 

 

 

 

 

Uwaga !

W przypadku składania oświadczenia przez Wykonawców występujących wspólnie, należy podać nazwy i adresy wszystkich uczestników oferty wspólnej.  Oświadczenie winno być podpisane przez pełnomocnika.

 

 

 

do SIWZ- d-3/2010

 

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

dot.: przetargu  nieograniczonego nr d-3/2010 na

 

Dowóz uczniów do szkół oraz ze szkół (Rogolin, Bukówno, Czarnocin) z terenu gminy Radzanów w roku szkolnym 2010/2011.

 

 

.................................................................................................................................................

Wykonawca - Firma (nazwa i adres firmy)

 

.................................................................................................................................................

 

 

.................................................................................................................................................

 

 

 

składając ofertę w ww. przetargu oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z ww. postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

 

 

 

 

..........................................                                                          ..................................................

       /miejscowość, data/                                                                        /podpis i pieczęć upełnomocnionego

                                                                                                                          przedstawiciela  Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga !

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. oświadczenie winno być przedłożone odrębnie przez każdego Wykonawcę (uczestnika oferty wspólnej).

 

 

zał. nr 6

do SIWZ-d-3/2010

 

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

(dotyczy osób fizycznych)

 

dot.: przetargu  nieograniczonego nr d-3/2010 na

 

Dowóz uczniów do szkół oraz ze szkół (Rogolin, Bukówno, Czarnocin) z terenu gminy Radzanów w roku szkolnym 2010/2011.

 

 

 

 

.................................................................................................................................................

Wykonawca - Firma (nazwa i adres firmy)

 

.................................................................................................................................................

 

 

.................................................................................................................................................

 

 

 

składając ofertę w ww. przetargu oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z ww. postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

 

 

 

..........................................                                                          ..................................................

       /miejscowość, data/                                                                        /podpis i pieczęć upełnomocnionego

                                                                                                                          przedstawiciela  Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga !

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. oświadczenie winno być przedłożone odrębnie przez każdego Wykonawcę (uczestnika oferty wspólnej).

 

 

 

 

zał. nr 8

do SIWZ-d-3/2010

 

 

ZOBOWIĄZANIE

do wykonania części zamówienia nr d-3/2010 pod nazwą

Dowóz uczniów do szkół oraz ze szkół (Rogolin, Bukówno, Czarnocin) z terenu gminy Radzanów w roku szkolnym 2010/2011.

Ja niżej podpisany działający w imieniu  firmy 

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa podwykonawcy)

zobowiązuję się wykonać jako podwykonawca na rzecz  Wykonawcy - firmy

……….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

część ww. zamówienia a mianowicie usługi : …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy - firmy)

Jednocześnie oświadczam, że nasza firma:

*a) posiada wiedzę i doświadczenie, w realizacji części ww. zamówienia i wykonała w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), następujące zamówienia:

 

Nazwa zadania z lokalizacją, opisem rodzaju i zakresu

wykonanych usług

Nazwa

zamawiającego

Wartość

wykonanych

/zakończonych/

usług /brutto/

Czas realizacji

data

rozpoczęcia

miesiąc - rok

data

zakończenia

miesiąc - rok

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*b) dysponuje następującym potencjałem technicznym (autobusy) do realizacji części ww. zamówienia:

 

Nazwa potencjału technicznego

( autobusy )

Istotne dane i parametry potencjału technicznego

(rok produkcji, ilość miejsc)

Liczba posiadanych jednostek (autobusy)

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*c) dysponuje następującymi osobami posiadającymi co najmniej 3 letnie doświadczenie w przewożeniu osób, ważne prawo jazdy kat. D i ważne  świadectwo kwalifikacji:

 

 

Imię i nazwisko

wykształcenie

 

Posiadane uprawnienia

(kat. i nr wymaganego prawa jazdy.)

Doświadczenie

na stanowisku

kierowcy autobusów

(liczba lat)

Posiadane  ważne świadectwo kwalifikacji, (nr świadectwa)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posiadana ww. wiedza i doświadczenie oraz będące w dyspozycji  autobusy i osoby uprawnione będą wykorzystane do realizacji części ww. zamówienia.

 

 

                .....................................................                                                                                          ……..............................................................................

              /miejscowość, data/                                                                           /pieczęć i podpis podwykonawcy

zobowiązującego się do realizacji części zamówienia/

                                                                                                                                                

 

 

                                                                                                                                                      ...................................................................................

                                                                                                                               /pieczęć i podpis upełnomocnionego

                                                                                                                                               przedstawiciela Wykonawcy/

 

                                                                                                                                                                      

* wypełnić jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniając warunek wiedzy i doświadczenia, dysponowania narzędziami i urządzeniami (autobusy) oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia powołuje się na posiadanie wiedzy i doświadczenia dysponowania narzędziami i urządzeniami (autobusy)  oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia podwykonawcy.

 

 załączniki _nr___7_i nr _11.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-08-04 17:23:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-04 17:23:55
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry