SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH  WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

 

 

Oznaczenie sprawy  

BRG – 314/4/10

 

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług o wartości powyżej  14000 euro, a poniżej  wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznie 2004 roku  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 roku, Nr 19, poz,177, z  późn. zmian. zwanej dalej PZP),  prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

"Wywóz  odpadów stałych, obsługa  selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych na terenie Gminy Radzanów" 

 

Radzanów, dnia  20.12.2010r.

 

                                                    SPIS  TREŚCI

 

Rozdział        I      Nazwa oraz adres  Zamawiającego.

Rozdział       II      Tryb udzielenia zamówienia.   

Rozdział     III       Opis przedmiotu zamówienia.

Rozdział     IV       Oferty  częściowe.

Rozdział      V       Zamówienia uzupełniające.

Rozdział     VI       Oferty  wariantowe.

Rozdział    VII      Termin  wykonania zamówienia.

Rozdział   VIII      Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu.

Rozdział     IX       Oświadczenia i dokumenty, jakie  ma dostarczyć wykonawca  w celu  

                              potwierdzenia określonych  wymagań w stosunku  do przedmiotu zamówienia.

Rozdział      X        Sposób komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami.

Rozdział    XI        Wymagania dotyczące wadium.

Rozdział    XII       Termin  związania ofertą.

Rozdział   XIII       Opis  sposobu przygotowania oferty.

Rozdział   XIV       Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Rozdział    XV       Opis sposobu obliczania ceny.

Rozdział    XVI      Informacje dotyczące walut obcych.

Rozdział   XVII      Opis kryteriów, którymi zamawiający  będzie się  kierował  przy wyborze

                               oferty,  wraz z  podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu

                               oceny  ofert.

Rozdział   XVIII    Informacje o formalnościach,  jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

                               oferty w celu zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Rozdział   XIX       Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Rozdział   XX        Projekt  umowy.

Rozdział   XXI       Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Rozdział   XXII      Postanowienia końcowe.

                       

 

                                             Rozdział  I

Nazwa oraz adres  zamawiającego .

 

GMINA  Radzanów , 26 – 807 Radzanów 92a.

 

                                             Rozdział  II

Tryb udzielenia zamówienia.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia powyżej 

14000 euro, a poniżej  wartości ustalonej na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 roku, Nr 19, poz,177, z  późn. zmian. zwanej dalej PZP.) prowadzone w trybie przetargu  nieograniczonego.

 

                                               Rozdział  III

Opis  przedmiotu zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest  "Wywóz  odpadów stałych, obsługa  selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych na terenie Gminy Radzanów"  obejmujący 18 wsi, około  950 nieruchomości zabudowanych,  zamieszkałych przez 4000 osób oraz jednostki organizacyjne gminy tj. Urząd Gminy Radzanów.

 

1. Odbiór odpadów bezpośrednio z nieruchomości:

a) ) raz w miesiącu stałych odpadów  bytowych gromadzonych w czarnych workach z nadrukiem        "odpady bytowe"  zlokalizowanych w 18 miejscowościach  i wywóz ich na  wysypisko      odpadów komunalnych poza  teren Gminy, ilość worków z odpadami bytowymi maksymalnie      do dwóch z gospodarstwa,

b) raz w miesiącu w innym terminie niż odpady bytowe wyselekcjonowanych odpadów,

    z 18 miejscowości Gminy Radzanów wymienionych w ust.1,  gromadzonych w workach: 

    szkło- worek zielony z  nadrukiem  "szkło",  złom - worek niebieski z nadrukiem  "złom",

    plastik - worek żółty  z nadrukiem "plastik", makulatura, szmaty - worek biały  z nadrukiem

    "makulatura".  Wyselekcjonowane odpady  odbiorca musi zagospodarować we własnym

    zakresie,

c)  raz w roku wielkogabarytowych odpadów komunalnych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego /chłodziarki, pralki, odkurzacze, sprzęt komputerowy itp./ w 18 miejscowościach,   

d) na zgłoszenie i za dodatkową opłatą odpadów niebezpiecznych

2.Obowiązki  wykonawcy usługi:

a) zaopatrzenie nieruchomości w worki z nadrukami do segregacji odpadów,

b) składania miesięcznych i kwartalnych sprawozdań o ilości zebranych odpadów.

Koszt składowiska ponosi wykonawca.

 

Przedmiot zamówienia zgodnie z  CPV 90121120-8., 90121310-7

 

 

 

 

 

                                              Rozdział  IV

Oferty  częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

                                               Rozdział  V

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

 

                                              Rozdział VI

Oferty  wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

                                              Rozdział  VII

 

Termin  wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia  od dnia  01.01.2011 roku  od dnia 31.12. 2011roku.

 

                                              Rozdział  VIII

Opis warunków udziału  w postępowaniu.

 

1. W przetargu mogą wziąć udział  Wykonawcy, którzy  spełniają wymagania opisane w art.22

     ust.1  ustawy PZP. t.j.:

      1) posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli

          ustawy nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień,

      2) posiadają własną instalację do segregacji i odzysku odpadów oraz niezbędną wiedzę                                  i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do           wykonania zamówienia,

      3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania  na podstawie  art.24 ust.1. i 2  PZP,

      4) spełniają wymogi określone w SIWZ.

2. Sposób oceny spełnienia wymaganych warunków:

       1) przy dokonaniu oceny spełnienia warunków  Zamawiający  będzie się kierował

           regułą: "spełnia albo nie spełnia",

       2) niespełnienie chociażby  jednego warunku  skutkować będzie  wykluczeniem 

           Wykonawcy  z postępowania: ofertę Wykonawcy  wykluczonego  uznaje się  za

           odrzuconą.

 

                                                 Rozdział  IX

Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu  potwierdzenia  spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu potwierdzenia określonych wymagań  w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

1. W celu potwierdzenia, że  wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia określonej

    działalności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia

    2004 roku - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą" należy przedłożyć:

   a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

     działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia    

     do ewidencji  działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

     upływem terminu  składania ofert. W przypadku gdy wykonawca  ma siedzibę lub miejsce

     zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty potwierdzające, że

     nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec niego

     zakazu ubiegania się o zamówienie,

  b) zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału

     Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  

     potwierdzające  odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz

     składek na ubezpieczenie  zdrowotne  i społeczne, lub zaświadczenie,  że uzyskał                            

     przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub  

     wstrzymania w całości  wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej

      niż  3 miesiące przed terminem składania ofert,

  c)  zezwolenie na świadczenie usług w zakresie zbiórki i wywozu odpadów stałych na

     terenie Gminy Radzanów,

  d) umowę zawartą z właścicielem lub zarządcą  wysypiska na składowanie odpadów,

  e) wykaz osób uprawnionych do podpisania oferty i podejmowania zobowiązań  w imieniu

     wykonawcy,

2.  W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie  oraz

    potencjał  techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy

    przedłożyć następujące dokumenty:

  a) wykaz osób i sprzętu, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonaniu

   zamówienia, wraz  z informacjami na temat ich kwalifikacji  niezbędnych do wykonania

   zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności,

  b) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech  latach  usług odpowiadających swoim

   rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot postępowania, a jeżeli  okres

   prowadzenia działalności  jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu,

   daty wykonania i odbioru oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały

   wykonane należycie.

  c) kserokopie zawartych umów z zakładami prowadzącymi działalność w zakresie

    unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz z  zakładami zajmującymi się 

    wykorzystywaniem lub unieszkodliwianiem wyselekcjonowanych odpadów  - szkło,

    złom, makulatura, szmaty, tworzywa sztuczne,

  d) dokument potwierdzający prawo do dysponowania terenem do czasowego 

    przetrzymywania odpadów,

  e) decyzje i zezwolenia na czasowe gromadzenie odpadów niebezpiecznych  i innych niż

    niebezpieczne ze wskazaniem miejsca ich gromadzenia.

3. Polisa  lub inne  dokumenty ubezpieczenia potwierdzające, że wykonawca  jest

    ubezpieczony od odpowiedzialności  cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności

    gospodarczej.

4. Pisemne oświadczenia wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu  na

    podstawie art.24, ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.Jeżeli Wykonawcy wspólnie  ubiegają się o zamówienie  (konsorcjum), zgodnie z art.23 w

    związku z art.141 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający żąda:

    1) wszyscy konsorcjanci winni obligatoryjnie dołączyć do oferty dokument  wymagane           

        od Wykonawców wymienione w pkt.2 ppk a- e.  Dokumenty wymienione w pkt 3

         ppkt  a.  składane mogą być wspólnie i takiej podlegać będą ocenie.

    2) wszelka korespondencja  prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem

        konsorcjum,

   3)  w przypadku wyboru przez  Zamawiającego ofert złożonej przez konsorcjum.

        Wykonawcy  tworzący konsorcjum  zobowiązani będą  najpóźniej  przed zawarciem

        umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum;

   4)  umowa o której mowa wyżej, winna zawierać  w szczególności:  oznaczenie stron, cel

        działania, czas trwania umowy, zasady współdziałania, w tym zakres prac

        przewidzianych przez każdą ze stron oraz zasady  dokonywania rozliczeń.

6.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów  na potwierdzenie uprawnienia  do wykonywania określonej działalności Wykonawca postępuje zgodnie z  §2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226 poz.1817 z 2009 roku).

7.Zamawiający wymaga, aby żądane przez niego dokumenty zostały złożone w formie oryginału lub kserokopii  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 

                                                       Rozdział  X

 

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami:

1. W postępowaniu o udzielenie  zamówienia oświadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną,  lub faksem

2. Zamawiający dopuszcza sposób komunikacji z Wykonawcami drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej.

3.Wszystkie informacje  dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą przekazywane Wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej,  a ponadto w uzasadnionych przypadkach, w szczególności braku adresu Wykonawców, umieszczane  na stronie internetowej  Zamawiającego .

4. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego - biuro@radzanow.pl  

5. Adres strony internetowej Zamawiającego –ugradzanow.bip.org.pl

6. W przypadku gdy Zamawiający  lub Wykonawca przekazują  oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną  lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej  niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda, w każdym przypadku, potwierdzenia  otrzymania  wiadomości.

7. W przypadku  braku potwierdzenia  otrzymania  wiadomości prze Wykonawcę  domniemuje się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatnio znany adres mailowy lub nr faksu podany przez Wykonawcę  zostało mu doręczone  w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.

8. W szczególnie uzasadnionych  przypadkach Zamawiający może w każdym  czasie przed  upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację  przekazuje się  niezwłocznie wszystkim Wykonawcom.

9. Osobami  upoważnionymi do kontaktowania się   z  wykonawcami są: Jaworska Genowefa

 

10. Porozumiewanie się Wykonawcy z uprawnionymi  pracownikami  odbywać się może tylko w godzinach od 8.00 do 15.00  w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w  siedzibie  Zamawiającego.

11. W przypadku  gdy zostanie złożony do Zamawiającego wniosek o udostępnienie  do wglądu protokołu wraz z załącznikami, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin i spisze protokół z tej czynności.

 

                                                Rozdział  XI

Wymagania dotyczące wadium                                               

  1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 

                                           Rozdział XII

Termin związania ofertą

 

1. Wykonawcy zostają związani ofertą  przez okres 30 dni ,

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z  upływem terminu składania ofert..

 

                                            ROZDZIAŁ  XIII

Opis sposobu przygotowania oferty

 

1.Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza oferty

    stanowiącym załącznik  nr 1 do SIWZ.

2.Wszystkie załączniki do oferty powinny być ułożone w kolejności wymienionej w formularzu

    oferty.

3.Zamawiający wymaga aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała propozycji

    alternatywnych.

4.Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem

   maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym

   atramentem.

5.Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski zobowiązany jest do złożenia ich

    wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

6. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane (można nie  numerować i nie podpisywać

    stron niezapisanych)  oraz spięta w sposób zapobiegający zdekompletowaniu i podpisane przez

    Wykonawcę.

7.Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania  oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie

    wynika ono z dokumentów  dołączonych do oferty. Upoważnienie  (pełnomocnictwo) musi być

    przedstawione w formie oryginału.

8. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem

    osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.

9. Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z

    oryginałem przez Wykonawcę.

10.Wykonawca składając ofertę może zastrzec znajdujące się w jego ofercie informacje

     stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

     konkurencji. Zastrzeżenie musi być dokonane przez złożenie oferty w dwóch częściach

     opisanych jako:   "część jawna oferty"  i  "część zastrzeżona oferty". Wszystkie strony  "części

     zastrzeżonej oferty" muszą być ponumerowane. Wykonawca nie może zastrzec informacji

     dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności

     zawartych w ofercie.

11.Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej ,zamkniętej kopercie lub opakowaniu, w sposób

     gwarantujący  zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność

     do terminu otwarcia ofert. Koperta lub opakowanie zawierające ofertę  winno być

     zaadresowane do Zamawiającego na adres:  Urząd  Gminy  Radzanów, 26 – 807 Radzanów 92 A,  opatrzone  nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy wraz z numerem

     telefonu, oraz oznaczone napisem: Oferta  na  "Wywóz odpadów stałych, obsługa

     selektywnej zbiórki stałych  odpadów komunalnych na terenie Gminy Radzanów",

      nie otwierać do 29.12.2010 r. przed godziną 10.00

2.W przypadku dostarczenia oferty pocztą, na kopercie  należy napisać " dostarczyć do 

         Urzędu Gminy Radzanów  , 26 – 807 Radzanów 92A  do dnia   29.12.2010 r. godz. 9.30.

12.Zmiana wycofanie oferty:

       1) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem

           terminu składania ofert.

       2) powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać złożone w

           sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że opakowanie będzie dodatkowo

           oznaczone określeniem "zmiana"  lub  "wycofanie".  Do zmiany lub wycofania oferty

           konieczne jest załączenie dokumentu stwierdzającego, że osoba podpisująca zmianę

           lub  wycofanie jest uprawniona do reprezentowania  Wykonawcy.

13.Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca .

14. Zamawiający nie przewiduje  zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.    

 

                                         ROZDZIAŁ   XIV

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

1. Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Gminy w Radzanowie

    pokój nr 17 do dnia  29.12.2010 roku   do godziny 9.30

2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania 

3. Zamawiający może przedłużyć termin  składania ofert,  informując o tym wszystkich wykonawców, zgodnie z art.38  ust.6  PZP.

4. Otwarcie ofert:

    4.1) otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali  Nr 12 (sala konferencyjna) w  dniu  29.12.2010 roku   o godzinie  10.00,

   4.2) otwarcie ofert  jest jawne,

   4.3) bezpośrednio przed otwarciem ofert  Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza

         przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia,

    4.4) podczas  otwarcia ofert  (część jawna postępowania )   Zamawiający ogłosi nazwy 

         (firmy) oraz adresy Wykonawców  i ceny  ofert.

5.Informacje o których  mowa w ust. 4  pkt  3  i   4,  Zamawiający przekazuje  Wykonawcom,

   którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert,  na ich wniosek.

 

                                      ROZDZIAŁ  XV 

Opis sposobu obliczenia ceny

 

1.Wykonawca zobowiązany jest  obliczyć cenę  oferty na podstawie opisu przedmiotu

   zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją  zamówienia, w tym koszty

   worków z właściwym oznakowaniem dostarczanych mieszkańcom,  koszty dojazdu do

   miejscowości, koszty zbiórki odpadów stałych i dostarczenia do odbiorców odpadów  stałych

   oraz wszelkie  inne koszty  wynikające z realizacji  przedmiotu zamówienia w okresie jednego

   miesiąca,  zgodnie ze  specyfikacją  i umową.

2.Cena ofertowa powinna być podana następująco:

     2.1) cena netto  (bez VAT):

     2.2) stawka  i  kwota podatku od towarów i usług  (VAT);

     2.3) cena  brutto  (z VAT);

3.Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita  brutto  (z VAT) wykonania

   przedmiotu umowy w okresie jednego miesiąca.

4.Cena brutto (z VAT) oferty musi być podana  cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych

   polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (grosze).

5.Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 87

   ust.2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

                                   ROZDZIAŁ  XVI 

Informacje dotyczące walut obcych

Rozliczenia między  Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

 

                                   ROZDZIAŁ   XVII  

Opis kryteriów którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze  oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

 

1. Ocenie będą podlegać oferty  zakwalifikowane jako nieodrzucone.

2. Jako kryterium wyboru oferty  w niniejszym przetargu przyjmuje się:

                            -  cena  100%      =    100 pkt

Oceny ofert w zakresie powyższych kryteriów  zostaną dokonane  według następujących zasad. Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt,  kwota najniżej ceny oferty  będzie dzielona przez kwotę  każdej następnej oferty, a  iloraz  będzie mnożony przez  100. Uzyskane punkty zaokrągla się do całości, według zasady, uzyskany ułamek punktu  0,5 i powyżej 0,5 zaokrągla się do całości w górę a poniżej 0,5 zaokrągla się w dół do pełnej liczby punktów.

                                                       

      Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tę, która uzyskała łącznie najwyższą  ocenę punktową. Przy jednakowej ocenie punktowej  za najkorzystniejszą  uważa się ofertę z najniższą ceną.  W przypadku  takiej samej  oceny  punktowej  i ceny ofert,  Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.                                                                                                            

 

                                      ROZDZIAŁ  XVIII

Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego     

 

1. O wyborze oferty Zamawiający  zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali

    się o udzielenie zamówienia, podając nazwę  (firmę) i adres  Wykonawcy, którego ofertę 

    wybrano oraz jej cenę.

2. Zamawiający i wybrany na Wykonawcę oferent, zawrą umowę w sprawie zamówienia  

publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. W przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni.

     Dokładny termin i miejsce zawarcia umowy zostaną określone przez Zamawiającego  

      w w/w    zawiadomieniu.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w

    sprawie  zamówienia  publicznego, Zamawiający wybiera ofertę  najkorzystniejszą spośród

    pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,  chyba, że zachodzą

    przesłanki, o których mowa w art.93 ust.1 PZP.

 

                                        ROZDZIAŁ   XIX.   

Umowa

Projekt  umowy  stanowi załącznik  Nr 3 do  SIWZ

Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie: terminu realizacji zamówienia, liczby posesji w miejscowościach, asortymentu odbieranych odpadów, harmonogramu odbioru odpadów.

 

                                      ROZDZIAŁ  XX .

Pouczenie o środkach ochrony  prawnej

 

1. Środki ochrony prawnej w procedurze  powyżej  14.000,00 euro. Wykonawcom, których 

    interes prawny, w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku

    naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie  PZP, przepisach

    wykonawczych oraz specyfikacji, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w

    Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 179  - 198g.

2. Środki ochrony prawnej w procedurze poniżej 14 000 euro. Wykonawcom, których interes

    prawny, w uzyskaniu zamówienia doznał lub  może doznać  uszczerbku, w wyniku

    naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie  PZP, przepisach

    wykonawczych oraz specyfikacji przysługuje protest przewidziany w Dziale VI ustawy

    Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 179 - 183.

 

                                      ROZDZIAŁ  XXI

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy

    ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeks  Cywilny.

2. Integralną  częścią  niniejszej specyfikacji istotnych warunków  zamówienia są:

        1) formularz ofertowy  -  Załącznik  Nr 1

        2) oświadczenie o spełnieniu wymogów opisanych w  art.22 ust. 1  PZP i nie podleganiu

            wykluczeniu na podstawie  art.24 ust.1  i 2 PZP. - załącznik Nr 2,

        3) projekt umowy  -  załącznik  Nr 3

 

Radzanów,  dnia  20.12.2010r                                             ZATWIERDZAM:

 

 

 

                                                                                                               ...................................

Załącznik  Nr 1.    (formularz ofertowy)

 

 

Nazwa i  adres  oferenta ........................................................

NIP ......................................................................................

REGON ...............................................................................

Tel. ........................................................................................

Nr konta  bankowego ...........................................................

Faks .....................................................................................

E-mail: ..................................................................................

 

 

                                                                 Do  Zamawiającego :

 

                                                                                                            GMINA RADZANÓW

 

 

                                                 FORMULARZ    OFERTOWY          

 

      W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia  publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego na: Wywóz  odpadów stałych, obsługa  selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych na terenie Gminy Radzanów

1. oferuję wykonanie zamówienia za ryczałtowym wynagrodzeniem miesięcznym

za cenę ofertową  netto ........................................  złotych  słownie  złotych  ..........................................................................................................................

plus podatek VAT   ....... %   to jest .........................  złotych  co razem daje cenę brutto .................................................................................. złotych  (słownie: .....................................

..................................................................................).

Kwota netto x 12 + VAT x 12 = (wartość całej usługi)………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

Słownie: ……………………………………………………………………………………….

               ………………………………………………………………………………………..

 

2. akceptuję warunki płatności określone w projekcie umowy ,

3. oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą  ofertą na czas wskazany w SIWZ,

4. oświadczam, że akceptuję warunki   SIWZ  i  nie wnoszę do nich uwag;

5. oświadczam, że zapoznałem się z  załączonym do SIWZ wzorem umowy i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia  umowy na ustalonych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

 

 

 

                                                                ........................................................................

                                                                                                   (miejscowość , data , podpis Wykonawcy )

 

 

 

 

Załącznik Nr 2.

 

 

 

 

 

 

                                                O Ś W I A DC Z E N I E                                                   

 

                        o spełnieniu  warunków udziału w postępowaniu

 

 

Zgodnie z art. 24 ust.2 pkt.3. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2004 roku  Nr 19, poz.177, z późniejszymi  zmianami), składając ofertę w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,  tj.:

        1.posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

           ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

        2.posiadamy niezbędną wiedzę techniczną , a także dysponujemy osobami zdolnymi do

           wykonania zamówienia,

        3.znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

           zamówienia,

        4.nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.

           24 ust.1  i  2  PZP.

 

 

 

 

....................................                           ........................................................................

          (miejscowość ,  data)                                           (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania   Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

WZÓR

UMOWA

 

zawarta w dniu ………………… roku w Radzanowie pomiędzy Gminą Radzanów reprezentowaną przez

 

1........................................................................– Wójta Gminy

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym , a

………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

 

§1.

Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonywania n/w usługi:

  "Wywóz  odpadów stałych, obsługa  selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych na

    terenie Gminy Radzanów"  polegającą na odbiorze bezpośrednio z

nieruchomości z 950 tj 18 miejscowości gminy Radzanów, oraz jednostki organizacyjne gminy

(tj.UG Radzanów):

a/ raz w miesiącu stałych odpadów bytowych gromadzonych w czarnych workach z nadrukiem -

odpady bytowe ; wywóz ich na wysypisko odpadów komunalnych ,

b/ raz w miesiącu w innym terminie niż odpady bytowe wyselekcjonowanych odpadów

gromadzonych w workach: szkło - worek z nadrukiem - szkło, złom - worek z nadrukiem - złom,

plastik - worek z nadrukiem – plastik. Wyselekcjonowane odpady komunalne odbiorca musi

zagospodarować we własnym zakresie,

c/ raz w roku w terminach uzgodnionych z Wójtem Gminy wielkogabaryto­wych odpadów

komunalnych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego /chłodziarki, pralki,

odkurzacze, sprzęt komputerowy itp./

d/ na zgłoszenie, odpadów niebezpiecznych

3. Zaopatrywanie właścicieli nieruchomości w worki z nadrukami do segregacji odpadów.

4. koszty składowania odpadów bytowych na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca.

§ 2.

1. Wykonawca w terminie siedmiu dni od daty podpisania umowy opracuje i przedłoży do
zatwierdzenia przez Wójta Gminy harmonogram.

odbioru stałych odpadów komunalnych,

zbiórki wyselekcjonowanych surowców wtórnych,

odbioru wielkogabarytowych odpadów komunalnych, zużytego sprzętu

elektrycznego i elektronicznego

2. Wykonawca jest zobowiązany do podpisywania umów z przedsiębiorcami prowadzącymi

działalność gospodar­czą z terenu gminy Radzanów.

3. Wykonawca jest zobowiązany do składania sprawozdań i ilości zebranych odpa­dów.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli sposobu i ilości wywożonych

odpadów.

§ 3.

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011r.

2. Umowa może ulec zmianie lub rozwiązaniu z zachowaniem jednomiesięcznego okresu

wypo­wiedzenia.

3. Umowa może ulec rozwiązaniu w trybie natychmiastowym w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z realizacji  przedmiotu umowy.

4. Wykonawca w terminie 14 dni   od daty  podpisania  umowy przedłoży do zatwierdzenia  harmonogram realizacji  usług w zakresie:

a) odbioru stałych odpadów komunalnych,

b) zbiórki  wyselekcjonowanych surowców wtórnych,

c) odbioru  wielkogabarytowych odpadów  komunalnych.

 

                                                                   §4

1. Wynagrodzenie Wykonawcy  za wykonanie  przedmiotu umowy określone w formie  miesięcznej kwoty ryczałtowej wynosi  ............................ złotych netto (słownie ................................... złotych netto) plus podatek Vat.

2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy : ………………………….

na podstawie faktury składanej w Urzędzie Gminy Radzanów w terminie 14 dni od daty wykonania usługi.

                                                                   §5

 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

za zwłokę w wykonaniu zamówienia  w wysokości 0,2% rocznego wynagrodzenia  za każdy dzień zwłoki, licząc od zatwierdzonego w harmonogramie terminu jej wykonania ,

z tytułu odstąpienia od realizacji  przedmiotu umowy  z przyczyn zależnych od Wykonawcy

w wysokości 10% rocznego wynagrodzenia określonego w ofercie.

Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy kary  umowne z tytułu odstąpienia od  umowy 

z winy Zamawiającego w wysokości 1% rocznego wynagrodzenia określonego  w ofercie.

§ 6

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i będą sporządzone w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie prze­pisy

kodeksu Cywilnego

3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania warunków umowy będą rozstrzygane przez wła­ściwy

dla Zamawiającego Sąd Rejonowy.

§ 7.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy,

2 dla Zamawiającego.

WYKONAWCA                                                                                      ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-12-22 11:31:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-22 11:31:01

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry