ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawo zamówień publicznych

Przedmiot zapytania dotyczy:

Dowóz uczniów do szkół oraz ze szkół (Rogolin, Bukówno, Czarnocin) z terenu gminy Radzanów w roku szkolnym 2011/2012.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

I. Zamawiający

Gmina Radzanów. 26 – 807 Radzanów 92A

Strona  www.ugradzanow.bip.org.pl

7:30 do 15:30

Tel. 48 613 63 62 wew. 26 / fax. 48 613 63 62 wew. 28

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206 000 euro, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.

2. Rodzaj zamówienia - usługi

3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

·         Biuletyn Zamówień Publicznych

·         Strona internetowa Zamawiającego - www.ugradzanow.bip.org.pl

·         tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Dowóz uczniów do szkół oraz ze szkół (Rogolin, Bukówno, Czarnocin) z terenu gminy Radzanów     w roku szkolnym 2011/2012 wg wyznaczonych tras: zał. Nr  6.

Dowóz i odwóz dzieci w godzinach około: w godz. rannych 6.00 – 18.10, godz. Popołudniowe – 12.30 – 16.00

Łączna długość trasy z dowozem i odwozem uczniów wynosi 315 km dziennie.

Do wykonania powyższego zamówienia wymagane są 3 autokary powyżej 40 miejsc siedzących oraz  autokar do zapewnienia w razie awarii zastępczego środka transportu.

 

Wspólny słownik zamówień:

 Kod CPV 60.11.30.00 – 3  Usługi transportowe dla ograniczonej grupy klientów

IV. Części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

V. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie - 01 września 2011 r. zakończenie - 29 czerwca 2012 r.

z tym, że ilość dni nauki szkolnej wynosi 186

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu

1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
  nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;                                                                                 - posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami  
  zdolnymi do wykonania zamówienia;                                                                                                         - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;                     - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne,       
  o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

- wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi                       w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów

- wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
  postępowania

- wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub
  dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków

Zamawiający odrzuca ofertę, która:

- jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków     
  zamówienia

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
  nieuczciwej konkurencji

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
  lub nie zaproszonego do składania ofert

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88,  
  lub błędy w obliczeniu ceny

- w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawca nie zgodził się na poprawienie
  omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

VII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

1. Dokumenty wymagane:

- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1

- dowód wniesienia wadium – nie dotyczy

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem

- dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych (na formularzu ofertowym)

3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej - nie dotyczy

- umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie

- Oferta winna zawierać dokumenty - dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są
wspólnie

4.      Inne dokumenty:

4.1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty:

- wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności

- wykaz pojazdów przeznaczonych do wykonania zamówienia , wymagane 3 autokary  (powyżej 40 miejsc)

- autokar zastępczy w razie awarii ( wiarygodność posiadanych pojazdów należy udokumentować dwoma dowodami rejestracyjnymi określającymi ich właściciela).

4.2. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  
        zapewniającej wykonanie zamówienia, składa następujące dokumenty:

- polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 100 000

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na adres:

Urząd Gminy Radzanów, 26 – 807 Radzanów 92A

faksem: 048 613 63 62 wew. 28

lub na adres e-mail: biuro@radzanow.pl.

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

Jaworska Genowefa

X. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

XI. Opis przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,
należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których
mowa w treści niniejszej specyfikacji.

7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz
dane.

8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej
ofertę.

9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwość
dekompletacji zawartości oferty.

2. Oferta wspólna - nie dotyczy

Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

3.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w:

- siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Radzanów, 26 – 807 Radzanów 92APokój nr 17 (sekretariat)

3.2 Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

siedziby zamawiającego

3.3 Oznakowane następująco: Dowóz uczniów w roku szkolnym 2011/2012

3.4 Szczególny opis sposobu opakowania: Opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Radzanów,26 – 807 Radzanów 92A Sekretariat U.G. (pokój 17)

do dnia 2011-08-19 do godz. 11:00, otwarcie ofert dnia 2011-08-19 do godz. 11.15

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

2. Miejsce otwarcia ofert: -  w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Radzanów, 26 – 807 Radzanów 92, Sekretariat (pokój 17)

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,                    z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane                             z wykonaniem zamówienia .

Cena może być tylko jedna.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

Inne: Cenę należy podać w zł za 1 km przewozu oraz za całość zadania.

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia.                    Sposób rozliczenia w walutach obcych – nie dotyczy

XIV. Kryteria oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionego kryterium:

Cena - 100%

2. Wynik

Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę

XV. Warunki umowy

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę                  z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem

3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

XVI. Środki ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej: protest, odwołanie, skarga przysługują wszystkim wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy.

1. Protest
1) Umotywowany protest może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym wykonawcy
    powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego
    wniesienia.

2) Protest powinien wskazywać:

a) żądanie,

b) zwięzłe przytoczenie zarzutów,

c) okoliczności faktyczne i prawne,

d) uzasadnienie.

3) Odrzuca się protesty wniesione po terminie do jego wniesienia.

4) Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
     publicznego.

5) Rozstrzygnięcie protestu przez zamawiającego następuje w terminie 5 dni od jego złożenia.

6) Brak rozpatrzenia protestu w przewidywanym ustawowo terminie poczytuje się za jego
    oddalenie.

7) Od rozstrzygnięcia protestu oraz w przypadku braku rozpatrzenia w terminie, wykonawcy
    przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

2. Odwołanie

1) Od rozstrzygnięcia protestu lub odrzucenia protestu oraz w przypadku braku rozpatrzenia w
    terminie, wykonawcy przysługuje odwołanie.

2) Odwołanie należy wnieść w terminie 5 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia lub upływu
    terminu rozpatrzenia na adres Urzędu Zamówień Publicznych z siedzibą przy Al. Szucha 2/4,
    00-582 Warszawa z jednoczesnym obowiązkiem powiadomienia Zamawiającego.

3) Wraz z wniesieniem odwołania wykonawca wnosi wpis w wysokości i na zasadach
    określonych przepisami rozporządzenia PRM z dnia 18 marca 2004 roku (Dz.U. z 2004 roku
    Nr 49 poz. 468).

3.      Skarga.

1) Na wyrok zespołu arbitrów przysługuje skarga do Sądu.

2) Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
    zamawiającego.

3) Skarga wnoszona jest za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 7
    dni od dnia doręczenia orzeczenia zespołu arbitrów, przesyłając jednocześnie jej odpis
    przeciwnikowi skargi.

Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej.

XVII. Ogłoszenia wyników przetargu

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.ugradzanow.bip. org pl. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

XVIII. Postanowienia końcowe

Nie ustanowiono postanowień końcowych

Zasady udostępniania dokumentów

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa                      w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną   
  dokumenty

- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin
  jego urzędowania

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XIX. Załączniki

Załączniki do specyfikacji:

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2  - oświadczenie (o spełnieniu warunków ...)

Zał. nr 3 - oświadczenie (o braku podstaw ...)

Zał. nr 4 - oświadczenie (o posiadaniu ... )

Zał. nr 5 - wzór umowy

Zał. nr 6 -  wykaz tras autobusowych

 

Radzanów, dn. 10.08.2011 r.

______________________________

             Podpis osoby uprawnionej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

Załącznik Nr 1                     

 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

 

 

Dane dotyczące wykonawcy

 

Nazwa:           …………………………………………................................................

                       

Siedziba:         ……………………………………….....................................        

                       

Numer telefonu:                     ………………………… ......................................  

                                              

Numer REGON:                    ……………….................................................

 

Numer NIP:                …………..........................................................       

Dane dotyczące zamawiającego

 

Urząd Gminy Radzanów

26 – 807 Radzanów 92A

 

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym: przedmiot zamówienia „Dowóz uczniów do szkół i ze szkół z terenu gminy Radzanów”

Oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

 

Cena oferty

Za kwotę brutto przewozu w wysokości za 1 km .........................................................................zł.

 

słownie: ...........................................................................................................................................................

 

w tym: kwota netto ........................... + podatek VAT .....................................................................

 

Łączna kwota przewozu za okres szkolny 2011/12 wynosi:

188 dni x 315 km x stawka za 1 km ............... + VAT ..............= ....................................................

słownie: ...........................................................................................................................................................           ...........................................................................................................................................................

 

 

Oświadczam, że :

 

  Wykonam zamówienie publiczne w terminie od 01.09.2011 do 29.06.2012r.

  Termin płatności 14 dni

W przypadku podzlecania usługi podwykonawcom odpowiadamy za ich prace jak za swoje własne.

 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i projektem umowy. Do dokumentów przetargowych nie wnosimy zastrzeżeń i w całości je przyjmujemy.

 Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji

 istotnych warunków zamówienia, a w przypadku wygrania przetargu do dnia zawarcia umowy.

Oświadczamy, że posiadamy środki finansowe na wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 100% oferowanej kwoty.

 

 Zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy w miejscu ustalonym przez Zamawiającego, w terminie podanym w zawiadomieniu o wyborze oferty.

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie:  do 29 czerwca 2012 roku.

         Oświadczamy, że informacje zawarte w naszej ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

Oświadczamy, że informacje zawarte w naszej ofercie na stronach od ......... do ......... stanowią

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

i jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane.

 

Oferta zawiera ............... zapisanych stron / kart*, ponumerowanych kolejnymi numerami.

W załączeniu do oferty przedkładamy dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.:

 

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ...................

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ....................

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ....................

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ....................

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ....................

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

                                                                                                         ……………………………………………..

                                                                             Czytelny podpis osoby  uprawnionej do

                                                                                    reprezentowania wykonawcy

 

 

 

Załącznik 3

 

.........................., dnia .........................

 (miejscowość)                    (data)

 

 

___________________________________

 

___________________________________

 

___________________________________

                       (oznaczenie Wykonawcy)

 

 

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

 

 

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy, którego reprezentuję, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

 

Nadto oświadczam, że znana mi jest treść art. 297 § 1 kodeksu karnego.*)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            ………………………………………………….

                                                                                                                                             (podpis)

 

 

______________________

*)   Art. 297 § 1 kodeksu karnego:

     Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od (...) organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - (...) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4 do SIWZ

(pieczęć  wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

O POSIADANIU DOŚWIADCZENIA, POTENCJAŁU TECHNICZNEGO

I EKONOMICZNEGO

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowóz uczniów do szkół: Rogolin, Bukówno i Czarnocin na terenie gminy Radzanów”

 

Przetarg nieograniczony

Deklaruje/deklarujemy, że:

1. Posiadam/y możliwości sprawnego i terminowego wykonania usług przewozowych będących przedmiotem zamówienia;

2. Dysponuje/dysponujemy* środkami komunikacji zapewniającymi możliwość swobodnego porozumiewania się i wzajemnego przekazywania informacji, a także środkami transportu umożliwiającymi swobodne przemieszczanie się w celu wykonania zamówienia w każdym terminie mieszczącym się w okresie, o którym mowa w punkcie V SIWZ.

3. Gwarantuje/gwarantujemy* pełną dyspozycyjność związaną z wykonaniem zamówienia w każdym terminie mieszczącym się w okresie, o którym mowa w punkcie V SIWZ.

4. Dysponujemy potencjałem kadrowym do wykonania zamówienia

5. W uzupełnieniu deklaracji zawartych w punktach od 1 do 4 przedstawiam/ przedstawiamy*

informacje i dokumenty potwierdzające ich wiarygodność:

· wykaz sprzętu będącego własnością i w posiadaniu Oferenta i przeznaczonego do użycia podczas

realizacji zamówienia

· Wykaz osób wytypowanych do realizacji zamówienia.

  
…………………………………………….

                                                                                                                             (podpis)                                                                          

 

Wykaz sprzętu będącego własnością i w posiadaniu Oferenta
przeznaczonego do użycia podczas realizacji zamówienia

 

L.p

Marka i typ pojazdu

Rok. prod.

L. miejsc.

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

                                                                                         ............................................................

                                                                                                                                 (miejsce i data) podpis i pieczęć osoby uprawnionej

                                                                                                                                                           do podpisania oferty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

Potencjał kadrowy do wykonania zamówienia

 

Wykaz osób wytypowanych do realizacji zamówienia wraz z pełnionymi przez nich funkcjami
(w przypadku osób pełniących funkcje kierowców dołączyć uprawnienia w branży objętej przetargiem)

 

L.p

Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

Kwalifikacje.

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       ....................................

                                                                                                                             podpis i pieczęć osoby uprawnionej

                                                                                                                                    do podpisania oferty       


 

                                                                                          Załącznik nr 2

 

 

 

                               

  Oświadczenie

 

Dot.: przetargu nieograniczonego pn; Dowóz uczniów do szkół: Rogolin, Bukówno i Czarnocin na terenie gminy Radzanów” 

…………………………………………………………………………………………………

                                                 Wykonawca – Firma ( nazwa i adres firmy)

 

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 

oświadcza, że:

 

1)      posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3)      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4)      nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie rt. 24 ust. 1i 2 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177).

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………..                           ………………………………………….

/miejscowość, data/                                                                         /podpis  i pieczęć upełnomocnionego

                                                                                                                         przedstawiciela firmy/

 

 

 

 

 

 

Załącznik. do SIWZ nr 5

UMOWA 

Zawarta w dniu................... r. w  Radzanowie  pomiędzy Gminą  Radzanów reprezentowaną przez:

Sławomira Kruślińskiego   - Wójta Gminy  Radzanów zwanym dalej w treści Zamawiającym

a firmą,......................................................................................................................................

reprezentowaną przez :zwanym dalej w treści Wykonawcą o następującej treści:

§ 1

1.Na podstawie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu  19.08.2011 r.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na dowozie uczniów z terenu gminy Radzanów w ramach zamkniętych przewozów w dni nauki szkolnej w określonych przez Zamawiającego kursach autobusowych:

2.Kursy obejmują dowóz uczniów do szkół - rozpoczęcie zajęć o godzinie 7.10 i odwożenie uczniów w godzinach popołudniowych,

3.Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przewóz uczniów, zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Dyrektorów poszczególnych Szkół Publicznych , oraz Zamawiającego.

4.Złożona oferta ma obejmować całość dowozu i odwozu z uwzględnieniem wszystkich tras przewozów.

5.Autobusy, służące do wykonania zamówienia muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc na określonej trasie.

6.Autobusy przeznaczone do przewozu muszą być sprawne techniczne i posiadać aktualne przeglądy techniczne, podczas realizacji zamówienia, ponadto muszą być utrzymane w należytej czystości z zachowaniem etykiety wewnętrznej i zewnętrznej pojazdów.

§ 2

1. Usługa stanowiąca przedmiot umowy  będzie realizowana w terminie od dnia 01.09.2011 r. do dnia 29.06.2012 roku

2. Dowóz odbywać się będzie  3 autobusami obsługiwanymi przez Zleceniobiorcę w ilości nie więcej niż 315 km dziennie w dniach zajęć lekcyjnych potwierdzonych przez opiekuna autobusu na druku według załącznika do umowy.

3. Nadzór merytoryczny nad wykonaniem umowy sprawuje osoba odpowiedzialna za oświatę na terenie gminy Magdalena     Leśnowolska.

4. Godziny dowozu i odwozu uczniów wymienionych w § 1 zostaną ustalone do dnia 7 września bieżącego roku z poszczególnych na poszczególnych trasach autobusowych , przez Dyrektorów poszczególnych Szkół Publicznych oraz Zamawiającego.

 

§ 3

1. Odpłatność za wykonaną usługę Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynikającą z pomnożenia ilości przejechanych kilometrów w danym miesiącu przez stawkę za 1 km, która wynosi ……… zł./km brutto

2. Wartość całej usługi w roku szkolnym 2011/12 wynosi  315 km x ……. zł x 188 dni x stawka za 1 km =………. zł. (wartość brutto)    słownie: ……………………………………………………….……………………………………………

§ 4

1.  Zamawiający będzie przekazywał należność na konto Wykonawcy na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.

2.  Ustala się termin płatności do 14 dni od daty otrzymania faktury.

3.  Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu.

 

§ 5

 

Termin realizacji zamówienia; od 01 września 2011 r. do 29 czerwca 2012r.

§ 6

 

W okresie zimowym środek transportu winien być ogrzewany.

 

§ 7

 

1.Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku nie wykonania lub opóźnienia wykonania usługi naliczał będzie kary Wykonawcy w wysokości czterokrotnej stawki dziennej należnej Wykonawcy za wykonanie dowozu na danej trasie wyszczególnionych w § 2 niniejszej umowy.

Naliczoną karę Zamawiający potrąci z wynagrodzenia za usługi Wykonawcy.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą wprowadzane za pomocą aneksu .

3. Rozwiązanie umowy może nastąpić przez każdą ze stron za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

4.Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 8

 

1. Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie lub przy współpracy z niżej wymienionymi

    podwykonawcami: ……………………………

Zmiana podwykonawcy ustalonego w ofercie- umowie lub podzlecenie usługi innym podwykonawcom wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podmiotów, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również podmiotów, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

3. Wykonawca ureguluje wynagrodzenie podwykonawcom w terminie umownym i nie później niż w terminie określonym ustawą z dnia 12.06.2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ( Dz.U. z 2003r. Nr 139 poz. 1323 ze zm.). Fakt uregulowania w/w wynagrodzenia Wykonawca udokumentuje Zamawiającemu w terminie do 10 dni  następnego miesiąca wykonania usługi  za poprzedni  miesiąc.

§ 9

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa będą stosowane ustalenia podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przedmiotu umowy, przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonane lub opóźnione kursy w przypadku siły wyższej jak : gołoledź , zaspy, i wydarzenia drogowe .

§ 9

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym 2 egz. dla Zamawiającego i l egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                                                                                                         ZAMAWIAJĄCY

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-12 09:11:45
  • Informacja zaktualizowana przez:
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-12 09:11:45
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 852103]

przewiń do góry