Zamawiający:

 Nazwa: Gmina Radzanów

Adres: Radzanów 92A, 26 – 807 Radzanów

NIP: 798 1435208

Tel./ Fax: (048) 613 63 62, Fax (048) 613 63 62

e-mail: gmina @radzanow.pl

www.radzanow.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do godz. 15.30

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego :

Usługi szkoleniowe dla osób odchodzących z rolnictwa w ramach projektu: „Nowe kwalifikacje dla rolników – szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa”

Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami ).

 

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Kalkulacja wartości zamówienia

Załącznik nr 4 – Wykaz osób

Załącznik nr 5 – Wykaz usług szkoleniowych

Załącznik nr 6  - Oświadczenie  

Załącznik nr 7 – Oświadczenie z art. 22 ust. 1


Zatwierdzono w dniu:11.10.2011 r.

                                                                                  Wójt Gminy – Sławomir Kruśliński

 

I.                    INFORMACJE WSTĘPNE:

Gmina Radzanów , zwana dalej „zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Usługi szkoleniowe oraz doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa w ramach projektu: „Nowe kwalifikacje dla rolników – szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa”

Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie zwane dalej zamówieniem .

1.    Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rok Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp”

2.    Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) przeznaczone są wyłącznie w celu  przygotowania oferty i nie powinny być wykorzystywane w inny sposób.

 

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych  -UZP 330214-2011

- strona internetowa Zamawiającego: www.ugradzanow.bip.org.pl  na której publikowane są wszystkie informacje o przetargu

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego

II.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.      Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: Usługi szkoleniowe dla osób odchodzących    z rolnictwa w ramach projektu: „Nowe kwalifikacje dla rolników – szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa” Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie -  polegająca na przeprowadzeniu szkoleń zawodowych i doradztwa zawodowego

2.      Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu, w następującym zakresie:

 

Szkolenia zawodowe

Szkolenia zawodowe obejmujące:

a)      Kurs prawa jazdy kategorii C (zakładana liczba uczestników 10 osób);

Zakładany okres realizacji od dnia podpisania umowy do 30.08.2012 r.;

Liczba godz. 50/os. (w tym 20 teoria);

Miejsce szkolenia – w okręgu max. 50 km od Radzanowa ,  a część teoretyczna kursu zostanie zorganizowana na terenie gminy Radzanów;

b)      Kurs kwalifikacji wstępnej (zakładana liczba uczestników 20 osób);

Zakładany okres realizacji od dnia podpisania umowy do 30.08.2012 r.;

Liczba godz. 280/os.

Miejsce szkolenia – województwo mazowieckie

W skład ceny powinny wchodzić: materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu, ciepły posiłek, gdy jednorazowo czas szkolenia wyniesie 8 godzin lekcyjnych (jednodaniowy);

c)      Kurs prawa jazdy kategorii D (zakładana liczba uczestników 10 osób);

Zakładany okres realizacji od dnia podpisania umowy do 30.08.2012 r.;

Liczba godz. 80/os. (teoria + praktyka);

Miejsce szkolenia – w okręgu max. 50 km od Radzanowa ,  a część teoretyczna kursu zostanie zorganizowana na terenie gminy Radzanów.

d)      Prowadzenie rachunkowości w gospodarstwach rolnych z obsługą komputera (zakładana liczba uczestników 10 osób);

Zakładany okres realizacji od dnia podpisania umowy do 30.08.2012 r.;

Liczba godz. 140/os;

Miejsce szkolenia – kursu zostanie zorganizowana na terenie gminy Radzanów

W skład ceny powinny wchodzić: materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu, ciepły posiłek, gdy jednorazowo czas szkolenia wyniesie 8 godzin lekcyjnych (jednodaniowy)

e)      Pracownik biurowy z obsługą komputera (zakładana liczba uczestników 10 osób);

Zakładany okres realizacji od dnia podpisania umowy do 30.08.2012 r.;

Liczba godz. 120/os.

Miejsce szkolenia – kursu zostanie zorganizowana na terenie gminy Radzanów

W skład ceny powinny wchodzić: materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu, ciepły posiłek, gdy jednorazowo czas szkolenia wyniesie 8 godzin lekcyjnych (jednodaniowy);

f)       Kurs spawania gazowego, elektrycznego, w osłonie CO2 (MIG MAG), argonu (MIG/TIG), prętów ze stali do zbrojenia betonów (zakładana liczba uczestników 5 osób);

Zakładany okres realizacji od dnia podpisania umowy do 30.08.2012 r.;

Liczba godz. 210/os. (liczba h/kurs jest  średnią przy założeniu, że 60% uczestników wybierze 2 kursy/moduły)

Miejsce szkolenia – w okręgu max. 50 km od Radzanowa

W skład ceny powinny wchodzić: materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu, ciepły posiłek, gdy jednorazowo czas szkolenia wyniesie 8 godzin lekcyjnych (jednodaniowy) ;

g)      Przedstawiciel handlowy (zakładana liczba uczestników 10 osób);

Zakładany okres realizacji od dnia podpisania umowy do 30.08.2012 r.;

Liczba godz. 80/os.

wraz z kursem prawa jazdy kat. B

Zakładany okres realizacji od dnia podpisania umowy do 30.08.2012 r.;

Liczba godz. 60/os. ( w tym 30 teoria);

Miejsce szkolenia – w okręgu max. 50 km od Radzanowa ,  a część teoretyczna kursu zostanie zorganizowana na terenie gminy Radzanów

W skład ceny powinny wchodzić: materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu, ciepły posiłek, gdy jednorazowo czas szkolenia wyniesie 8 godzin lekcyjnych (jednodaniowy);

 

Potwierdzenie skorzystania z posiłków przez uczestników szkolenia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu po wykonaniu usługi na warunkach określonych w umowie. Potwierdzenie udziału w szkoleniach przez uczestników szkolenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu      każdorazowo po zakończeniu kursu. Imienne listy obecności sporządzone będą za każdy dzień szkolenia.

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

80.53.00.00-8 – Usługi szkolenia zawodowego;  

 

1.    Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją na okres nie krótszy niż – nie dotyczy

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od wykonawcy oczekuje się wykonania zamówienia w wymaganym terminie.

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30.09.2012 r., przy czym poszczególne kursy i usługi objęte zamówieniem muszą zostać zrealizowane w następujących terminach:

1) Szkolenia zawodowe – od dnia podpisania umowy – do dnia 30.08.2012 r.

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z „ustawą pzp” spełniają warunki zawarte w SIWZ, a dla potwierdzenia spełnienia tych warunków przedstawią dokumenty zgodnie z wymogami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiającym od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr  226, poz. 1817)

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbędzie się na podstawie złożonych oświadczeń, zaświadczeń, dokumentów w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem i wynikających z nich informacji zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów wymienionych w pkt. VI musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy p.z.p.  

Warunki udziału w postępowaniu :

1.    Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz posiada:

- wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy, właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej;

- wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia prowadzonego przez wojewodę

- wpis do rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

 

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunku:

1.1.            Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, zgodnie z pkt. 15 lit. a formularza ofertowego stanowiącego zał. nr 01 niniejszej SIWZ

1.2.            zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, wydane zgodnie z art.20 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.);

1.3.            zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia prowadzonego przez Wojewodę .

1.4.            zaświadczenie o wpisie do rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców prowadzonego przez Starostę.

 

2.    Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 

Wykonawca zrealizował należycie, co najmniej 2 usługi szkoleniowe w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, odpowiadające swoim rodzajem usługom szkoleniowym stanowiącym przedmiot zamówienia;

 

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunku:

2.1. Oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia, zgodnie z pkt. 15 lit. b formularza ofertowego stanowiącego zał. nr 01 niniejszej SIWZ – doświadczenie oferenta w realizacji projektów współfinansowanych z PO KL w ramach priorytetu VIII.

2.2.Wykaz wykonanych należycie, co najmniej 2 usług szkoleniowych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, odpowiadające swoim rodzajem usługom szkoleniowym stanowiącym przedmiot zamówienia  z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane  należycie, sporządzonego wg. Wzoru:

 

Lp.

Odbiorca

Nazwa zamówienia

Wartość usługi (w zł)

Przedmiot

Daty wykonania

 

 

 

 

 

Od (data)

Do (data)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.    Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunku:

3.1. Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym, zgodnie z pkt. 15 lit. c. formularza ofertowego stanowiącego zał. Nr 01 niniejszej SIWZ;

3.2. Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z pkt. 15 lit. c formularza ofertowego stanowiącego zał. Nr 01  niniejszej SIWZ; wraz z wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, i informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia.

 

4.    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunku:

4.1. Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym, zgodnie z pkt. 15 lit. d. formularza ofertowego stanowiącego zał. Nr 01 niniejszej SIWZ;

4.2. polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

 

5.    W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca winien przedstawić następujące dokumenty:

 

5.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy;

5.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp.

5.3. Zaświadczenie że wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu .

5.4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składani ofert;

5.5 Aktualna informacja  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykonawca wykonując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy pzp., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca winien przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów następujące dokumenty:

5.1.1.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z postępowania z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy;

5.2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp.

5.3.1. Zaświadczenie o nie zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  

5.4.1. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składani ofert;

5.5.1. Aktualna informacja  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

V.    WYKAZ  OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA  WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART.  24 UST. 1 USTAWY

1.      Oświadczenia

1.1.             o braku podstawy do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp

1.2.             o spełnianiu warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadani;

1.3.             o spełnianiu warunków dotyczącego posiadania wymaganej przez Zamawiającego wiedzy i doświadczenia

1.4.             o spełnianiu warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

1.5.             o spełnianiu warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej;

2.      Dokumenty:

2.1.            aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

2.2.            zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, wydane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.);

2.3.            zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia prowadzonego przez Wojewodę .

2.4.            zaświadczenie o wpisie do rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców prowadzonego przez Starostę

2.5.            Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.6.            Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.7.            Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy zgodnie z 5.4 Rozdz. IV niniejszego SIWZ

2.8.            Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy zgodnie z 5.5 Rozdz. IV niniejszego SIWZ

2.9.            Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

2.10.        Wykaz wykonanych, co najmniej 2 usług szkoleniowych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, odpowiadających swoim rodzajem usługom szkoleniowym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (według wzoru podanego w pkt. IV SIWZ) oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie.

2.11.        Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia według załącznika nr 4 do niniejszej SIWZ

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z innymi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 

 Jeżeli Wykonawca wykorzystując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca winien przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów następujące dokumenty :

 

2.12.        pełnomocnictwa dla jednego z Wykonawców do reprezentowania w postępowaniu;

 

2.13.        oświadczenia złożonego przez każdego z Wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy p.z.p. oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy P.z.p.;

2.14.        w przypadku wyboru złożonej przez nich oferty umowy określającej w szczególności: oznaczenie stron, cel działania, czas trwania umowy, zasady współdziałania, w tym zakres prac przewidzianych przez każdą ze stron oraz zasady dokonywania rozliczeń między stronami. Umowa musi być złożona najpóźniej w dniu zawarcia umowy z Zamawiającym.

Oferta wspólna musi być podpisana przez Pełnomocnika, z którym także będzie prowadzona wszelka korespondencja.

            Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z zawartej umowy.

 

3.      Zamawiający żąda wskazania w ofercie tej części zamówienia, której wykonanie zamierza przeznaczyć podwykonawcom

4.      Dokumenty (od 2.1. do 2.12. )są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

5.      W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

6.      Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożone przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

7.      Dokumenty i sposób oceny spełniania warunków oraz forma składanego dokumentu, jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

8.      Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa :

1)      Pkt. 5.2, 5.3., 5.5., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)      Nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,

b)      Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c)      Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2)      Pkt. 5.4. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania albo miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy pzp.  

Dokumenty o których mowa w pkt. 1) lit. a) i c) oraz pkt. 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym a art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osób lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1) i 2) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osób lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

 

W przypadku wykonawcy występującego wspólnie każdy wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., oraz 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., Rozdz. V niniejszej SIWZ

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1.      Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

2.      Oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia oraz informacje strony przekazują pisemnie lub faksem, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

3.      Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, to znaczy od godz. 7.30. – 15.30 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku .

4.      Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

5.      Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ, kierując swoje zapytanie na piśmie. Zamawiający udziela wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

6.      Pisemna odpowiedź zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.ugradzanow.bip.org.pl Zamawiającego i będzie dla Wykonawców wiążąca.

7.        Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany treści SIWZ.

8.      Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert.

9.      W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego i będzie dla Wykonawców wiążąca.

10.  Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Magdalena Leśnowolska, tel. (48) 613 63 62

 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ:

Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.      Wymagania podstawowe:

1.1.            Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

1.2.            Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom SIWZ.

1.3.            Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

1.4.            Do oferty należy załączyć:

o   Formularz ofertowy. Należy wypełnić załączony wzór formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ. Oferta cenowa winna być podana w wypełnionym formularzu ofertowym.

o   Wzór umowy wg  zał. Nr 2 do SIWZ

o    Oświadczenia i dokumenty podane w Rozdziale IV i V.

·          Upoważnienie (pełnomocnictwo) dla osoby (lub osób) do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty.

·         Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

·         Pełnomocnictwo dla osoby (lub osób) do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku wykonawców występujących wspólnie). 

Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

·         Wyceniona „Kalkulacja wartości zamówienia”. Wykonawca winien opracować ją w układzie zgodnym z układem Kalkulacji wartości zamówienia stanowiącej załącznik nr 03 do SIWZ. Dokument ten powinien posiadać datę sporządzenia oraz podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Dokument ten należy przedstawić w oryginale.

2.      Forma oferty:

 • Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej czytelność jej treści.
 • Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności. Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu. Formularz ofertowy i każdy załącznik winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu.
 • Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane, w prawym górnym rogu strony.
 • Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.
 • Oferta winna zostać spięta wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający jej przypadkową dekompletację.
 • W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego ( np. materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część niezłączoną z ofertą w sposób trwały.
 • Oferta jest jawna po upływie terminu otwarcia ofert .
 • Informacje zawarte w ofercie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą :

„NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJA STANOWIĄCA TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm. ) i winny być złączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały

 

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

 

Oferty należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Radzanowie, Radzanów 92 a , 26-807 Radzanów pok. 17 nie później niż do dnia 20.10.2011 r. do godz. 9.00

1.      Oferty należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

2.      Zamawiający prowadzi rejestr złożonych ofert potwierdzający fakt otrzymania oferty.

3.      Kopertę należy opisać według poniższego wzoru:

<Dokładna nazwa i adres Wykonawcy>

<Dokładna nazwa i adres Zamawiającego >

Przetarg na < Przedmiot zamówienia>

Nie otwierać przed <termin otwarcia ofert>

4.      Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w jednej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu ofert Wykonawcy, którzy wprowadzili zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

5.      Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania przez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” zostaną odczytane w pierwszej kolejności, po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania „WYCOFANIA”. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

6.      Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po  upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.10. 2011 r. o godz. 9.15 w siedzibie Urzędu Gminy w Radzanowie na Sali konferencyjnej pok. Nr 12

7.      Otwarcie ofert jest jawne. Zamawiający otworzy oferty według kolejności ich wpływu.

8.      Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

9.      Podczas otwarcia ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

10.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców,, którzy złożyli oferty, o:

 • wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
 • wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 • wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 • terminie, po którego upływie umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może być zawarta.
 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 10, na stronie internetowej www.ugradzanow.bip.org.pl  oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Urzędu Gminy w Radzanowie.

 

 

XI. AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a cena winna zawierać wynagrodzenie za kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia.

1.      Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia i uwzględnić to w ofercie.

2.      Wartość zamówienia podana przez Wykonawcę w „Kalkulacji wartości zamówienia” stanowi sumę iloczynów kosztów przeprowadzenia poszczególnych kursów oraz odpowiedniej liczby osób objętych każdym kursem. 

3.      Suma zamówienia odpowiada realnym stawkom kursu.

4.      Wysokość składek za kurs dla jednego uczestnika oraz wartość zamówienia określone w ofercie Wykonawcy pozostaną niezmienne przez cały okres trwania umowy.

5.      Cenę należy podać w „Formularzu ofertowym” zał. Nr 1 do SIWZ oraz wycenionej „kalkulacji wartości zamówienia” – załącznik nr 3 do SIWZ

6.      Cenę należy podać w zł netto oraz dodatkowo z podatkiem VAT, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku i powinna być ona podana liczbowo i słownie.

7.      Ustalenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem wykonawcy zgodnie z ustawą o Podatku od Towarów i Usług  z dnia 11.03.2004 roku (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.)

8.      Cena podana w „Formularzu ofertowym” musi stanowić całkowitą wszystko obejmującą wartość usługi. Przyjmuje się, iż koszty ogółem, zysk i dodatki dotyczące wszystkich zobowiązań są zawarte w cenie ofertowej. Cena obejmuje wszystkie podatki oraz inne zobowiązania.

9.      Pozostałe warunki określa wzór umowy stanowiący zał. Nr 2  niniejszej SIWZ.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM  ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY.

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

a) cena – liczona według wzoru:

Gdzie:

            PC        – wartość punktowa ceny

            CN       – najniższa oferowana cena

            CO       – cena oferty ocenianej

            WC      – waga ceny (70)

 

b) kwalifikacje kadry przeznaczonej do realizacji zamówienia – liczone według wzoru

 

           

 

Gdzie:

            Pk – wartość punktowa kwalifikacji kadry przeznaczonej do realizacji zamówienia

            K0 - liczba punktów w ofercie obliczona wg tabeli punktowej

            WK      – waga kwalifikacji kadry przeznaczonej do wykonania zamówienia (30)

 

 

 

Tabela punktowa

 

Kryterium i metodologia przyznawania punktów

Punktacja

Doświadczenie kadry wykonawcy w pracy z osobami bezrobotnymi lub odchodzącymi z rolnictwa

 

 

6

 

0

Liczba zrealizowanych usług dotyczących osób bezrobotnych lub odchodzących z rolnictwa:

5 i więcej

 

mniej niż 5

Doświadczenie zawodowe osób wskazanych przez wykonawcę do wykonania zamówienia :

 

 

 

1

 

 

 

 

 

3

 

- co najmniej jedna osoba koordynująca usługę - posiadająca certyfikat według standardów PMI – Project Management Professional (PMP) lub certyfikat według standardów IPMA – potwierdzający zdanie egzaminu co najmniej na poziomie D

Doświadczenie w pracy na stanowisku merytorycznym w projektach skierowanych do osób bezrobotnych lub odchodzących z rolnictwa (doradca, opiekun, rekruter, trener ) minimum 2 lata lub 1 projekt – co najmniej 2 osoby z wykształceniem wyższym
 

Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez wszystkich członków komisji przetargowej w poszczególnych kryteriach zostaną zsumowane. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

 

Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania.

Wyliczona zgodnie z punktem XIII wartość punktowa kryteriów stanowić będzie podstawę do porównania i oceny ofert.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1.      Umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, zawiera się w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przesłania zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane innym sposobem.

2.      Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono tylko jedną ofertę.

3.      Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.  

4.      Wykonawca składający ofertę wspólną zobowiązany jest dostarczyć umowę regulującą współpracę wykonawców podpisaną przez wszystkich partnerów.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

 

W prowadzonym postępowaniu nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. ISTOTNE  DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OGÓLNE WARUNKI UMOWY:

1.      Warunki umowne dla wykonania zadania zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ

2.      Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

 

XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizatorom wpisanym na listę , o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.

 

XVIII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych

 

XIX. UMOWA RAMOWA

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

XX. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH:

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w przypadku powstania oszczędności finansowych w realizacji zamówienia.

 

XXI. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

XXII. PODWYKONAWSTWO:

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego     winno nastąpić w formularzu ofertowym zał  nr 1 do niniejszej SIWZ., z zastrzeżeniem, że organizacja szkoleń oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji (tj. między  innymi: prowadzenie list obecności, list otrzymania posiłków) należy do Wykonawcy.

 

XXIII.   ZALICZKA NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

XXIV. SPOSÓB POPRAWIANIA OCZYWISTYCH OMYŁEK RACHUNKOWYCH.

 

Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 2 Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Zamawiający uzna i poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, a w szczególności omyłki rachunkowe polegające na:

 1. W przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miary:

a)      Jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

b)      Jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się,  że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,

 1. W przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:

a)      Jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,

b)     Jeżeli cenę za całość lub część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny.

c)      Jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie.

 1. W przypadku nieprawidłowo obliczonego podatku VAT Zamawiający przeliczy podatek VAT w oparciu o podaną przez Wykonawcę stawkę podatku VAT.
 2. W przypadku błędnego zsumowania w ofercie pozycji wartości netto i pozycji kwoty podatku VAT Zamawiający dokona prawidłowego zsumowania.
 3. Nanoszenie poprawek innych nie powodujących  istotnych zmian w ofercie.

Zamawiający poprawiając oczywiste omyłki rachunkowe uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

 

XXV. ISTOTNE ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI TAKICH ZMIAN.

 1. Istotne postanowienia do umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ
 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, obejmujących w szczególności:       

a)      Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy – przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością dotrzymania terminów wynikających z umowy;

b)      zmiana obowiązującej stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;

c)      zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy – na skutek zmian przepisów prawnych;

 1. Nie stanowią istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy w szczególności:

a)      zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

b)      zmiana w harmonogramie realizacji poszczególnych kursów .
ZAŁĄCZNIKI


SIWZ pobierz


zał. 1 formularz ofertowy.doc

zał. 2 umowa do przetargu.doc

zał. 3 kalkulacja wartości zamówienia.doc

            zał. 4 wykaz osób.doc
            zał. 5 wykaz usług szkoleniowych.doc
            zał. 6 oświadczenie .doc
            zał. 7 oświadczenie.doc

               


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-11 18:25:31
 • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-17 13:53:10
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry