Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Nr sprawy RSZW.271.1.2012

 

 

S p e c y f i k a c j a

I s t o t n y c h   W a r u n k ó w   Z a m ó w i e n i a

 

 

 

Przetarg nieograniczony

o wartości powyżej 14000 Euro na:

wybór kierownika projektu „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła” współfinansowanego ze środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2

               

 

 

 

 

 

 

Zamawiający:     Gmina Radzanów

                            Radzanów 92a

                            26 – 807 Radzanów

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 Radzanów,  dnia 27.02.2012r.                                            Zatwierdził
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Zamawiający:

Gmina Radzanów

Radzanów 92a

26 – 807 Radzanów

 e-mail:  gmina@radzanow.pl

www.ugradzanow.bip.org.pl

   

 II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  

Zamówienie udzielone zostanie w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759   z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą Pzp.

 

 III. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

 

1.      Nazwa nadana zamówieniu

Wybór kierownika projektu  „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła” współfinansowanego ze środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2

2.      Rodzaj zamówienia: Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych.

KOD CPV zamówienia – 79421000-1

 

3.      Lokalizacja:

Zadanie będzie realizowane na terenie gminy Radzanów,  w siedzibie zamawiającego: Gmina Radzanów, Radzanów 92a, 26 – 807 Radzanów oraz w miejscu wskazanym przez zamawiającego: Rogolin 4a, 26 – 807 Radzanów w wymiarze 50 godzin miesięcznie.

 

4.      Zakres zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji kierownika projektu pn.: Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła, zwanych dalej odpowiednio Kierownikiem i Projektem.

Celem Projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Radzanów.

Okres realizacji Projektu 01.01.2012r. – 31.12.2013r.

           

Kierownik projektu jest zobowiązany do realizacji projektu „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła”, zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą pomiędzy Gminą Radzanów i Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a w szczególności:

-        odpowiada za rzeczowo – finansową realizację projektu zgodną z założeniami wniosku aplikacyjnego oraz umową o dofinansowanie,

-        odpowiada za realizację podejmowanych w ramach projektu działań,

-        kieruje i koordynuje pracę członków zespołu zarządzającego, organizuje cykliczne spotkania zespołu projektowego,

-        nadzoruje i sprawuje kontrolę nad dokumentowaniem wydatków związanych z realizowanym projektem,

-        odpowiada za kwalifikowalność ponoszonych kosztów oraz wydatkowanie środków zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem (co do wielkości kosztów oraz czasu ich ponoszenia),

-        nadzoruje prawidłową realizację harmonogramu działań zgodnie z założeniami projektu,

-        uczestniczy w przetargach na dostawy i usługi,

-        przygotowuje umowy z wykonawcami zajęć edukacyjnych oraz z dostawcami,

-        odpowiada za pełne, prawidłowe rozliczenie rzeczowe całego projektu,

-        odpowiada za prawidłowe przygotowanie wymaganych sprawozdań (w tym wniosków o płatność) do właściwej Instytucji Pośredniczącej w wymaganych i obowiązujących terminach,

-        uzgadnia i przekazuje do Instytucji Pośredniczącej, w formie pisemnej, informacje  o dokonywanych zmianach w projekcie,

-        zapewnia warunki do przeprowadzenia kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,

-        kontroluje czas pracy zatrudnionego personelu,

-        hospituje zajęcia oraz wycieczki edukacyjne realizowane w ramach projektu,

-        odpowiada za prawidłowe oznaczenie dokumentacji projektu  – zgodnie z obowiązującymi wytycznymi,

-        odpowiada za prawidłowo przeprowadzoną promocję projektu,

-        nadzoruje rekrutację uczestników projektu,

-        nadzoruje realizację zadań związanych z wydatkowaniem środków finansowych w ramach cross-financingu,

-        odpowiada za przetwarzanie danych osobowych beneficjentów Projektu oraz szczegółową charakterystykę udzielonego im wsparcia,

-        prowadzi na bieżąco korespondencję z Instytucją Pośredniczącą oraz Gminą Radzanów,

-        pracuje w wymiarze 50 godzin miesięcznie.

 

Informacje dodatkowe:

1)      Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759,  z późniejszymi zmianami).

2)      Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz wymienione podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

3)      Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w art. 93 ustawy.

4)      Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

5)      Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ.

 

5.      Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

 

6.      Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

 

7.      Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

8. Termin wykonania zamówienia

1)      rozpoczęcie – 01.04.2012r.

2)      zakończenie – 31.12.2013r.

 

Wykonawcy są zobowiązani do starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia,  wszystkimi czynnikami mającymi wpływ na kształtowanie się cen ofertowych oraz       warunkami wykonania zamówienia.

 

IV. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

1.      Wadium

  Wadium nie jest wymagane.

  1. Zaliczka

  Zaliczka nie będzie udzielana.

  1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

3.1  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)      posiadania wiedzy i doświadczenia, tj:

-        ukończone studia wyższe,

-        przygotowanie pedagogiczne,

-        doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w szkole, min 4 projekty edukacyjne,

-        doświadczenie w kierowaniu zespołem realizującym w szkole projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez minimum 3 lata,

-        doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika lub koordynatora projektu w minimum 3 projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych w szkołach,  

-        doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi przez minimum 5 lat,

-        znajomość specyfiki szkół na terenie Gminy Radzanów,

-        znajomość potrzeb uczniów z terenu Gminy Radzanów,

-        ukończenie kursów/szkoleń w zakresie: wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w rozwoju edukacji, wdrażania projektów współfinansowanych w ramach PO KL, wyrównywania szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia, rozwoju kompetencji kluczowych.

3.2  W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w pkt. 3.1. Zamawiający żąda od Wykonawców następujących dokumentów:

-        CV, w którym zostanie pokazane wymagane wykształcenie oraz doświadczenie

-        oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w pkt 3.1 (Załącznik nr 3),

3.3  W celu potwierdzenia spełniania warunku nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy dotyczy podmiotów krajowych i zagranicznychnależy przedłożyć:

-        oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (Załącznik 4),

-        druk zgłoszenia (Załącznik 2),

3.4  Oświadczenie, iż przed przystąpieniem do przetargu osoba zapoznała się z warunkami realizacji zadania określonymi w SIWZ i formularzu umowy oraz, że uwzględniła je w ofercie i przyjmuje je bez zastrzeżeń (Załącznik 5).

3.5  Oświadczenie dot. wymaganego okresu związania ofertą – 30 dni (Załącznik 6).

3.6  Zaparafowany projekt umowy (Załącznik 7). 

3.7  oświadczenie o spełnianiu warunków znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację Projektu (Załącznik 8).

3.8  Inne dokumenty wymagane od Wykonawców (nie wymienione w ust. 3.1 – 3.7):

-        jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane  (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

 

Firmy ubiegające się o zamówienie wskazują do realizacji zadania osobę, która spełnia wszystkie warunki określone w pkt. 3.1. i udokumentowuje je w sposób określony w pkt. 3.2.

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów, według formuły: „SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA”

 

Nie spełnienie chociażby jednego warunku postawionego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

V. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1.      Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony.

2.      Kryteria oceny ofert

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty - cena brutto – 100 %.

Cena brutto za całe zadanie powinna obejmować wszystkie koszty związane z pełnieniem funkcji Kierownika Projektu.

Opis sposobu obliczenia ceny

Oferty oceniane będą komisyjnie w sposób punktowy od 0 do 100 punktów na zasadach niżej określonych.

 

Ilość pkt. =

                    najniższa zaoferowana cena brutto x 100 pkt.

x100 %

                                   cena brutto oferty badanej

 

Uzyskane w ten sposób punkty decydują o zajętym w przetargu miejscu. Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100.

3.      Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

4.      Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

 

VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1.      Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

 

2.      W toku niniejszego postępowania wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje związane z toczącym się postępowaniem mogą być przekazywane przez strony za pomocą faksu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata w taki sposób, że mógł zapoznać się z ich treścią. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

3.      Oferty muszą być złożone w formie pisemnej.

 

Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych.

 

1.      Każdy wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.      Zamawiający odpowie na wszystkie zapytania niezwłocznie – nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Pytania powinny być sformułowane na piśmie i składane na adres zamawiającego. Zamawiający dopuszcza przekazywanie pytań za pomocą faksu, jednak niezwłocznie w ślad za faksem powinny one zostać przesłane listownie. Pytania powinny być opatrzone nazwą wykonawcy. Kopie odpowiedzi zamawiającego wraz z treścią pytań (lecz bez ujawniania danych dotyczących pytającego) zostaną wysłane w takim samym terminie do wszystkich wykonawców którzy pobrali SIWZ oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego, na której jest zamieszczona Specyfikacja.

3.      Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

4.      Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

 

5.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej zamawiającego, na której jest zamieszczona Specyfikacja. Zmiana ta będzie wiążąca dla wszystkich wykonawców, którzy chcą złożyć ofertę.

6.      Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

 

 Informacje dotyczące kopii dokumentów:

1.        zgodnie z treścią § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817) – dokumenty, o których mowa w rozdz. III powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę;

2.        zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości;

3.        zamawiający może żądać dokumentów (oryginału lub kopii) poświadczających spełnianie warunków związanych z posiadanym wykształceniem i doświadczeniem niezbędnym do przystąpienia do przetargu;

4.        dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski;

5.        wybór aktualnego dokumentu dołączonego do oferty tj. oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, należy wyłącznie do wykonawcy składającego ofertę.

 

VII.  OSOBY  UPRAWNIONE  DO  POROZUMIEWANIA SIĘ  Z  WYKONAWCAMI.

   Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami są:

Magdalena Leśnowolska – zastępca wójta Gminy Radzanów

 

VIII.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Forma oferty

Oferta winna być sporządzona zgodnie ze wzorem oferty (Załącznik 1).

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej ściśle wg załączonego wzoru, zgodnie ze wszystkimi wskazaniami SIWZ, w języku polskim oraz walucie PLN. Wszystkie załączniki muszą być ponumerowane zgodnie z kolejnością podaną we wzorze, podpisane przez wykonawcę. Każdy załącznik winien mieć nadany tytuł zgodny ze wzorem oferty przetargowej. Oferta powinna być zgodna ze wszystkimi wskazaniami SIWZ oraz wzorem oferty. Przedstawienie rozwiązań alternatywnych spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych, uzupełniających i alternatywnych. Ofertę składa się w formie pisemnej (pismo maszynowe lub druk komputerowy). Oferta winna zawierać stronę tytułową, spis treści z podaniem numerów stron i powinna mieć ponumerowane strony. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być spięte w sposób trwały, zabezpieczający przed rozkompletowaniem (zszyte lub zbindowane), we właściwej kolejności. Wszystkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Tak przygotowaną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie oznaczonej „PRZETARG Nr  1/2012 – nie otwierać”.

 

IX.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę przygotowaną w sposób jak wyżej należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.03.2012r. do godz.10.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Radzanowie.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 05.03.2012r.  o godz. 10.15 w Pokoju Nr 12.

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

X.   UMOWA

 Istotne dla stron postanowienia umowy zawiera umowa (Załącznik 7).

Zawarcie umowy

Zamawiający zawrze umowę dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą o ile nie wpłyną odwołania.

Rozwiązanie umowy

1.    Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:

1)      wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 1 miesiąca od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2)      gdy Wykonawca nie podjął czynności Kierownika Projektu lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu do podjęcia lub kontynuacji czynności objętych niniejszą umową,

3)      w przypadku groźby utraty bądź konieczności zwrotu dofinansowania przez Zamawiającego wynikłych wskutek zaniedbań Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, żądać od Wykonawcy właściwego odszkodowania uzupełniającego niezależnie od kar umownych liczonych zgodnie z §5 ust.4 umowy z Kierownikiem oraz zawrzeć umowę z innym wykonawcą,

4)      jeżeli nastąpiła zmiana wymogów lub nowe zalecenia Instytucji Pośredniczącej dotyczące  Kierownika Projektu.

2.        Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego trwającej dłużej niż 30 dni od wyznaczenia dodatkowego terminu zapłaty nie krótszego niż 14 dni.

Zmiana umowy

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej – aneksem zaakceptowanym przez obie strony w następujących przypadkach:

1)      jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia,

2)      jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia okresu realizacji Projektu, stosownie do zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego. Termin realizacji umowy wydłuża się o okres wydłużenia realizacji Projektu.

      Kary

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1)      Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

-        za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust.1,

-        za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości odsetek ustawowych;

2)      Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadkach:

-        odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust.1,

-        określonych w § 5 ust.1 pkt. 3 umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto ustalonego w § 4 ust.1. za każdy dzień zwłoki, liczony od wyznaczonego w piśmie terminu podjęcia lub kontynuowania czynności objętych umową.

      Płatności

Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie 1 raz na kwartał – . będzie 1 raz na miesiąc – w 40na podstawie rachunków częściowych wystawianych przez Wykonawcę.

 

Zamawiający będzie opłacać rachunki Wykonawcy przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na rachunku w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania rachunku przez Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy nie może być przedmiotem cesji na rzecz innych osób bez zgody Zamawiającego. Rachunek końcowy wystawiony zostanie w terminie umożliwiającym złożenie przez Zamawiającego ostatniego Wniosku o płatność w okresie kwalifikowalności wydatków.

 

XI.      ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom przysługuje prawo wnoszenia środków ochrony prawnej przewidzianych  w Dziale VI – „Środki Ochrony Prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych.

XI.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień  publicznych.

              

……………………………………


Załącznik 1

 

OFERTA PRZETARGOWA

 

dot.  przetargu   nr. ................................................. z dnia  ...........................

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego jw. na pełnienie funkcji Kierownika Projektu pn.:  „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła” współfinansowanego ze środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 przedkładam ofertę na realizację przedmiotowego zadania, opracowaną zgodnie z wymaganiami w SIWZ:

 

1. Cena ofertowa – określona zgodnie ze wskazówkami zawartymi w SIWZ:

 

-         za całość zadania NETTO ............................ zł, słownie: .................................................. zł;

 

-         za całość zadania BRUTTO ..........................zł, słownie : ................................................. zł.

 

2. Wymagany okres realizacji01.04.2012r. – 31.12.2013r.

 

3. Warunki płatnościzgodnie z projektem umowy.

 

Zamawiający będzie opłacać rachunki Wykonawcy przelewem w okresach kwartalnych (raz na kwartał) na rachunek Wykonawcy wskazany na rachunku, w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania rachunku przez Zamawiającego.

 

Ponadto, składając niniejszą ofertę oświadczam(y) że:

 

1.         Zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ oraz załącznikami do niej i nie wnoszę(imy) do nich, jak również do sposobu przekazania informacji przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego żadnych zastrzeżeń (w pełni je akceptuję(emy)).

2.         Zapoznałem(liśmy) się z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia oraz zdobyłem(liśmy) niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty informacje.

3.         Oferuję(emy) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ (w tym załącznikach do niej).

4.         Podana cena ofertowa obejmuje całość (wszystkie koszty) realizacji zamówienia opisanego
w SIWZ.

5.       Akceptuję(jemy) w pełni treść zawartego w SIWZ Projektu umowy w tym terminy i warunki wypłaty wynagrodzenia i zobowiązuję(jemy) się w przypadku wyboru mojej(naszej) oferty do zawarcia umowy
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

6.       Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie moich(naszych) danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie(przez nas) dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania prowadzonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2010 r.  Nr 113  poz. 759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego .

 

………....................................…………………………

                                                                                podpis wykonawcy składającego  ofertę

 

Załącznik 2

 

ZGŁOSZENIE

 

na Kierownika Projektu „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła” współfinansowanego ze środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2

W związku z ogłoszonym przetargiem ja niżej podpisany/a:

 

1. Imię i nazwisko:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2. Data i miejsce urodzenia:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3. Adres zamieszkania:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

4. Nr PESEL:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

5. Nr NIP:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Deklaruję, że jestem w stanie z należytą starannością wykonywać tę funkcję, zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 

Data sporządzenia zgłoszenia:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

                                                                                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                                 Podpis  wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik  3

 

 

 

WYKONAWCA:

 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

 

OŚWIADCZENIE

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14000 Euro na:

wybór Kierownika Projektu „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła”  w ramach współfinansowanego ze środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2

 

 

OŚWIADCZAM, że spełniam warunki dotyczące:

1.      posiadania wiedzy i doświadczenia, tj:

-        ukończyłem/am studia wyższe,

-        posiadam przygotowanie pedagogiczne,

-        posiadam doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w szkole,

-        posiadam doświadczenie w kierowaniu zespołem realizującym w szkole projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez minimum 3 lata,

-        posiadam doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika lub koordynatora projektu w minimum 3 projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych w szkołach,

-        znam specyfikę szkół na terenie Gminy Radzanów,

-        znam potrzeby uczniów z terenu Gminy Radzanów,

-        ukończyłem/am kursy i szkolenia w zakresie: wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w rozwoju edukacji, wdrażania projektów współfinansowanych w ramach PO KL, wyrównywania szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia, rozwoju kompetencji kluczowych.

 

 

 

 

...............................................

     podpis


Załącznik 4

WYKONAWCA:

 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14000 Euro na:

wybór Kierownika Projektu „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła”  w ramach współfinansowanego ze środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2

 

 

 

 

OŚWIADCZAM, iż spełniam warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.

 

 

 

...............................................

     podpis

 

 


 

Załącznik 5

 

WYKONAWCA:

 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14000 Euro na:

wybór Kierownika Projektu „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła”    w ramach współfinansowanego ze środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2

 

 

 

 

OŚWIADCZAM, iż przed przystąpieniem do przetargu zapoznałem/am się z warunkami realizacji zadania określonymi w SIWZ i formularzu umowy. Zostały one uwzględnione w ofercie i przyjmuję je bez zastrzeżeń.

 

 

 

 

...............................................

     podpis

 

 

 


Załącznik 6

 

WYKONAWCA:

 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14000 Euro na:

wybór Kierownika Projektu „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła”                                             w ramach współfinansowanego ze środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2

 

 

 

 

 

OŚWIADCZAM, iż pozostaję związany ofertą przez 30 dni od dnia wyznaczonego na termin składania ofert.

 

 

 

 

...............................................

     podpis


 

                                    Załącznik 7                          

 

 

                                        

 

projekt – UMOWA  ZLECENIE  NR  ....................................

dotycząca pełnienia funkcji Kierownika Projektu „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła” współfinansowanego ze środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2

 

Niniejsza umowa została zawarta w dniu ………………. 2012 r., w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych pomiędzy:

Gminą Radzanów, NIP 7981435208

reprezentowaną przez

wójta Gminy – Sławomira Kruślińskiego, zwaną dalej Zamawiającym,

a ......................................... z siedzibą ......................................, zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

1.      Wykonawca umowy będący jednocześnie Kierownikiem Projektu jest zobowiązany do realizacji Projektu jw. , zgodnie umową o dofinansowanie nr ………………………………………………, w tym m.in.:

-        prowadzenia Projektu, jego terminowego wdrożenia i bieżącej realizacji,

-        odpowiada za rzeczowo – finansową realizację projektu zgodną z założeniami wniosku aplikacyjnego oraz umową o dofinansowanie,

-        odpowiada za realizację podejmowanych w ramach projektu działań,

-        kieruje i koordynuje pracę członków zespołu zarządzającego, organizuje cykliczne spotkania zespołu projektowego,

-        nadzoruje i sprawuje kontrolę nad dokumentowaniem wydatków związanych z realizowanym projektem,

-        odpowiada za kwalifikowalność ponoszonych kosztów oraz wydatkowanie środków zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem (co do wielkości kosztów oraz czasu ich ponoszenia),

-        nadzoruje prawidłową realizację harmonogramu działań zgodnie z założeniami projektu,

-        uczestniczy w przetargach na dostawy i usługi,

-        przygotowuje umowy z wykonawcami usług edukacyjnych oraz z dostawcami,

-        odpowiada za pełne, prawidłowe rozliczenie rzeczowe całego projektu,

-        odpowiada za prawidłowe przygotowanie wymaganych sprawozdań (w tym wniosków o płatność) do właściwej Instytucji Pośredniczącej w wymaganych i obowiązujących terminach,

-        uzgadnia i przekazuje do Instytucji Pośredniczącej, w formie pisemnej, informacje  o dokonywanych zmianach w projekcie,

-        zapewnia warunki do przeprowadzenia kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,

-        kontroluje czas pracy zatrudnionego personelu,

-        hospituje zajęcia oraz wycieczki edukacyjne realizowane w ramach projektu,

-        odpowiada za prawidłowe oznaczenie dokumentacji projektu  – zgodnie z obowiązującymi wytycznymi,

-        odpowiada za prawidłowo przeprowadzoną promocję projektu,

-        nadzoruje rekrutację uczestników projektu,

-        nadzoruje realizację zadań związanych z wydatkowaniem środków finansowych w ramach cross-financingu,

-        odpowiada za przetwarzanie danych osobowych beneficjentów Projektu oraz szczegółową charakterystykę udzielonego im wsparcia,

-        prowadzi na bieżąco korespondencję z Instytucją Pośredniczącą oraz Gminą Radzanów.

 

2.      Kierownik będzie realizował prace przy Projekcie w siedzibie Zamawiającego lub w siedzibie Publicznego Gimnazjum w Rogolinie.

 

3.      Wątpliwości interpretacyjne co do rodzaju i zakresu usług świadczonych przez Kierownika oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego rozstrzygane będą w oparciu o następującą kolejność ważności n/w. dokumentów:

1)      umowa Zamawiającego z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych o dofinansowanie Projektu ze środków  UE w ramach POKL na lata 2007 – 2013,

2)      specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia dla dostaw i usług zamawianych w trakcie realizacji Projektu,

3)      umowy Zamawiającego z dostawcami usług i sprzętu,

4)      oferty dostawców i usługodawców.

 

§ 2

1. Czas pełnienia funkcji Kierownika Projektu obejmuje okres:

1)       rozpoczęcie: 01.04.2012r.,

2)      zakończenie: 31.12.2013r.

2.      Kierownik Projektu zobowiązany jest do dokonywania uzupełnień, wyjaśnień, poprawek w dokumentach rozliczeniowych, nawet po 31.12.2013r., tj. do czasu ostatecznego zaakceptowania rozliczenia/sprawozdania końcowego przez  MJWPU.

 

§ 3

1.      Kierownik Projektu jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego w ramach umów zawartych z dostawcami, usługodawcami i Uczestnikami dotyczących realizacji Projektu.

2.      Kierownik Projektu jest uprawniony do wydawania Wykonawcom Projektu, dostawcom, usługodawcom i uczestnikom  poleceń, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i dokumentacją wykonania przedmiotu umowy.

3.      Kierownik Projektu nie posiada uprawnień do podejmowania we własnym zakresie decyzji, które skutkowałyby zmianą zakresu lub zmianą kosztów Projektu.

§ 4

1.      Za wykonanie całości zamówienia określonego w § 1 umowy, strony ustalają, zgodnie z ofertą, łączne wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości:

2.      Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust.1, płatne będzie w raz na kwartał na podstawie rachunków częściowych wystawianych przez Wykonawcę.

3.      Rachunki winny być wystawione na Zamawiającego.

4.      Zamawiający będzie opłacać rachunki Wykonawcy przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania rachunku przez Zamawiającego.

5.      Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania rachunku bez podpisu odbiorcy.

6.      Wynagrodzenie Wykonawcy nie może być przedmiotem cesji na rzecz innych osób bez zgody Zamawiającego.

7.      Rachunek końcowy wystawiony zostanie w terminie umożliwiającym złożenie przez Zamawiającego ostatniego Wniosku o płatność.

§ 5

1.      Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:

1)      wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 1 miesiąca od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2)      gdy Wykonawca nie podjął czynności Kierownika Projektu lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu do podjęcia lub kontynuacji czynności objętych niniejszą umową,

3)      w przypadku groźby utraty bądź konieczności zwrotu dofinansowania przez Zamawiającego wynikłych wskutek zaniedbań Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, żądać od Wykonawcy właściwego odszkodowania uzupełniającego niezależnie od kar umownych liczonych zgodnie z §4 ust.1 oraz zawrzeć umowę z innym wykonawcą,

4)      jeżeli nastąpiła zmiana wymogów / nowe zalecenia Instytucji  Wdrażającej dotyczące  Kierownika Projektu.

2.      Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego trwającej dłużej niż 30 dni po wyznaczeniu dodatkowego terminu do zapłaty nie krótszego niż 14 dni.

3.      Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawiadomienie o odstąpieniu powinno być przekazane co najmniej 7 dni przed terminem odstąpienia.

4.      Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1.      Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

-        za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1,

-        za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości odsetek ustawowych,

2)      Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne przypadkach:

-        odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust.1,

-        określonych w § 5 ust.1 pkt 3 umowy - w wysokości 0.5% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust.1. za każdy dzień zwłoki, liczony od wyznaczonego w piśmie terminu podjęcia lub kontynuowania czynności objętych umową.

5.      W przypadku, gdy szkoda, spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy, przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

6.      Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę z żądaniem zapłaty.

§ 6

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej – aneksem zaakceptowanym przez obie strony w przypadkach:

1.  jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia,

2.      jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia okresu realizacji Projektu, stosownie do zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego. Termin realizacji umowy wydłuża się o okres wydłużenia realizacji Projektu bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz przepisy ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami).

§ 8

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania obowiązków wynikających z treści niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu dla siedziby Zamawiającego Sądowi Powszechnemu.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego oraz dla Wykonawcy.

 

         Wykonawca:                                                                                       Zamawiający:

                                             

Załącznik 8

 

 

 

WYKONAWCA:

 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

 

 

 

OŚWIADCZENIE

WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP

 

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14000 Euro na:

wybór Kierownika Projektu „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła”  w ramach współfinansowanego ze środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2

 

 

 

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.  Nr 113  poz. 759 ze zm.) oświadczam(y), że spełniam(y) warunki dotyczące:

1.      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2.      posiadania wiedzy i doświadczenia,

3.      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4.      sytuacji ekonomicznej i finansowej,

w zakresie określonym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, dotyczącym postępowania na zadanie: wybór Kierownika Projektu „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła” w ramach współfinansowanego ze środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2

 

 

 

Prawdziwość powyższego potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(i) odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

 

…………………………….                                                                                                                                         …………………………… 

(MIEJSCOWOŚĆ, DATA )                                                                                                                                                    (PODPIS)

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-27 17:07:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-27 17:07:09
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry