Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Nr sprawy  RSZW.271.2.2012


S p e c y f i k a c j a
I s t o t n y c h   W a r u n k ó w   Z a m ó w i e n i aPrzetarg nieograniczony o wartości powyżej 14000 Euro  na:    
       wybór Koordynatorów Szkolnych Projektu „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła” współfinansowanego ze środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2


Zamawiający:      Gmina Radzanów
            Radzanów 92a
            26 – 807 Radzanów
 

 
    
     Radzanów,  dnia 27.02.2012r.                                                                     Zatwierdził:
                                              
 
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:
Gmina Radzanów
Radzanów 92a
26 – 807 Radzanów
 e-mail:  gmina@radzanow.pl
www.ugradzanow.bip.org.pl
    
 II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
   
Zamówienie udzielone zostanie w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759   z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą Pzp.

 III. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1.    Nazwa nadana zamówieniu
Wybór Koordynatorów Szkolnych projektu „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła” współfinansowanego ze środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2
2.    Rodzaj zamówienia: Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych.
KOD CPV zamówienia – 79.42.10.00-1
3.    Lokalizacja:
Zadanie będzie realizowane na terenie gminy Radzanów,  w siedzibie zamawiającego: Gmina Radzanów, Radzanów 92a, 26 – 807 Radzanów oraz w siedzibach szkół działających na terenie gminy: Publicznego Gimnazjum w Rogolinie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogolinie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukównie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnocinie.

4.    Zakres zamówienia obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest wybór 4 koordynatorów szkolnych projektu „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła”, zwanych dalej odpowiednio Koordynatorami.
Celem Projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Radzanów.
Okres realizacji Projektu 01.01.2012r. – 31.12.2013r.
Usługa będzie realizowana w trzech szkołach podstawowych i gimnazjum w gminie Radzanów.
Część 1.
Koordynator projektu w Publicznej Szkole Podstawowej im. D. Czachowskiego w Bukównie
Część 2.
Koordynator projektu w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnocinie
Część 3.
Koordynator projektu w Publicznej Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rogolinie
Część 4.
Koordynator projektu w Publicznym Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej w Rogolinie

Koordynator szkolny jest  zobowiązany do realizacji projektu „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła”, zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą pomiędzy Gminą Radzanów i Mazowiecką Jednostką Wdrażania programów Unijnych, a w szczególności:
 •    odpowiada za realizację działań podejmowanych w ramach projektu w danej szkole,
 •    nadzoruje pracę wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu na terenie danej szkoły,
 •    bierze udział w organizowanych przez Kierownika projektu cyklicznych spotkaniach zespołu projektowego,
 •    nadzoruje jakość prowadzonych zajęć na terenie danej szkoły w ramach projektu, hospituje – obserwuje zajęcia;
 •    przygotowuje harmonogramy zajęć w ramach projektu na terenie danej szkoły.
 •     organizuje wycieczki edukacyjne w szkole w ramach projektu,
 •    terminowo przekazuje umowy, rachunki i inną wymaganą dokumentację do kierownika projektu,
 •    nadzoruje prawidłową realizację harmonogramu działań zgodnie z założeniami projektu w szkole,
 •    zapewnienia sprawny przepływ informacji pomiędzy osobami zaangażowanymi w realizację projektu na terenie szkoły,
 •    kontroluje czas pracy zatrudnionego personelu projektu na terenie danej szkoły,
 •    współpracuje przy  promocji projektu,
 •    umieszcza logotypy EFS, POKL i symbole UE na dokumentach i materiałach promocyjnych, edukacyjnych, informacyjnych związanych z realizacją powierzonych zadań zgodnie z zasadami określonymi w treści Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach POKL,
 •     czuwa nad prawidłowym oznakowaniem sal i pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby realizacji projektu,
 •     nadzoruje rekrutację uczestników projektu w szkole,
 •     odpowiada za przetwarzanie danych osobowych beneficjentów projektu oraz szczegółową charakterystykę udzielonego im wsparcia w szkole,
 •     kontroluje jakość realizacji zadań pod kątem osiągnięcia założonych wskaźników projektu,
 •     poddaje się kontroli prowadzonej przez organy wewnętrzne i instytucje zewnętrzne w zakresie realizacji projektu, jest obecny podczas kontroli,
 •     monitoruje, identyfikuje i analizuje ryzyko, współpracuje z kierownikiem projektu planując działania zaradcze oraz analizując i rozwiązując problemy związane z realizacją projektu,
Wykonawcy, przyjmujący obowiązki związane z koordynowaniem projektu będą zatrudnieni przez zamawiającego na podstawie umowy zlecenia. Wykonawców obowiązuje należyta staranność w wykonywaniu przedmiotu zamówienia.

Informacje dodatkowe:
1)    Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759,  z późniejszymi zmianami).
2)    Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz wymienione podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
3)    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w art. 93 ustawy.
4)    Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
5)    Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ.

5.    Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

6.    Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej – 4 części .

7.    Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

8. Termin wykonania zamówienia
1)    rozpoczęcie – 01.04.2012r.
2)    zakończenie – 31.12.2013r.

Wykonawcy są zobowiązani do starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia,  wszystkimi czynnikami mającymi wpływ na kształtowanie się cen ofertowych oraz       warunkami wykonania zamówienia.

IV. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1.    Wadium
  Wadium nie jest wymagane.
2.    Zaliczka
  Zaliczka nie będzie udzielana.
3.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
3.1    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1)    posiadania wiedzy i doświadczenia, tj:
 •    ukończone studia wyższe,
 •     przygotowanie pedagogiczne,
 •     doświadczenie w zawodzie nauczyciela – minimum 5 lat,
 •     doświadczenie w realizacji projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w szkole,
 •     znajomość specyfiki szkół na terenie Gminy Radzanów,
 •     znajomość potrzeb uczniów z terenu Gminy Radzanów,
 • ukończenie kursów/szkoleń w zakresie: kierowania zespołem/praca w zespole, rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, wyrównywania szans edukacyjnych uczniów oraz do
części 1
 •     znajomość specyfiki w Publicznej Szkole Podstawowej w Bukównie,
 •    znajomość potrzeb uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukównie;
części 2
 •     znajomość specyfiki w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnocinie,
 •     znajomość potrzeb uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnocinie.
części 3
 •    znajomość specyfiki w Publicznej Szkole Podstawowej w Rogolinie,
 •    znajomość potrzeb uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogolinie;
części 4
 •    znajomość specyfiki w Publicznym Gimnazjum w Rogolinie,
 •    znajomość potrzeb uczniów z Publicznym Gimnazjum w Rogolinie.
3.2    W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w pkt. 3.1. Zamawiający żąda od Wykonawców następujących dokumentów:
 •    CV, w którym zostanie pokazane wymagane wykształcenie oraz doświadczenie
 •    oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w pkt 3.1 (Załącznik nr 3),
3.3    W celu potwierdzenia spełniania warunku nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – dotyczy podmiotów krajowych i zagranicznych – należy przedłożyć:
 •    oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (Załącznik 4),
 •    druk zgłoszenia (Załącznik 2),
3.4    Oświadczenie, iż przed przystąpieniem do przetargu osoba zapoznała się z warunkami realizacji zadania określonymi w SIWZ i formularzu umowy oraz, że uwzględniła je w ofercie i przyjmuje je bez zastrzeżeń (Załącznik 5).
3.5    Oświadczenie dot. wymaganego okresu związania ofertą – 30 dni (Załącznik 6).
3.6    Zaparafowany projekt umowy (Załącznik 7).  
3.7    oświadczenie o spełnianiu warunków znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację Projektu (Załącznik 8).
3.8    Inne dokumenty wymagane od Wykonawców (nie wymienione w ust. 3.1 – 3.7):
    jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane  (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

Firmy ubiegające się o zamówienie wskazują do realizacji zadania osobę, która spełnia wszystkie warunki określone w pkt. 3.1. i udokumentowuje je w sposób określony w pkt. 3.2.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów, według formuły: „SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA”

Nie spełnienie chociażby jednego warunku postawionego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
V. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1.    Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony.
2.    Kryteria oceny ofert
 • Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty - cena brutto – 100 %.
 • Cena brutto za całe zadanie powinna obejmować wszystkie koszty związane z pełnieniem funkcji Koordynatora szkolnego Projektu.
 • Opis sposobu obliczenia ceny
Oferty oceniane będą komisyjnie w sposób punktowy od 0 do 100 punktów na zasadach niżej określonych.

Ilość pkt. =                        najniższa zaoferowana cena brutto x 100 pkt.    x100 %
                                       cena brutto oferty badanej     

Uzyskane w ten sposób punkty decydują o zajętym w przetargu miejscu. Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100.
3.    Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
4.    Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1.    Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

2.    W toku niniejszego postępowania wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje związane z toczącym się postępowaniem mogą być przekazywane przez strony za pomocą faksu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata w taki sposób, że mógł zapoznać się z ich treścią. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3.    Oferty muszą być złożone w formie pisemnej.

Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych.

1.    Każdy wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2.    Zamawiający odpowie na wszystkie zapytania niezwłocznie – nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Pytania powinny być sformułowane na piśmie i składane na adres zamawiającego. Zamawiający dopuszcza przekazywanie pytań za pomocą faksu, jednak niezwłocznie w ślad za faksem powinny one zostać przesłane listownie. Pytania powinny być opatrzone nazwą wykonawcy. Kopie odpowiedzi zamawiającego wraz z treścią pytań (lecz bez ujawniania danych dotyczących pytającego) zostaną wysłane w takim samym terminie do wszystkich wykonawców którzy pobrali SIWZ oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego, na której jest zamieszczona Specyfikacja.
3.    Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.
4.    Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

5.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej zamawiającego, na której jest zamieszczona Specyfikacja. Zmiana ta będzie wiążąca dla wszystkich wykonawców, którzy chcą złożyć ofertę.
6.    Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

 Informacje dotyczące kopii dokumentów:
1.    zgodnie z treścią § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817) – dokumenty, o których mowa w rozdz. III powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę;
2.    zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości;
3.    zamawiający może żądać dokumentów (oryginału lub kopii) poświadczających spełnianie warunków związanych z posiadanym wykształceniem i doświadczeniem niezbędnym do przystąpienia do przetargu;
4.    dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski;
5.    wybór aktualnego dokumentu dołączonego do oferty tj. oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, należy wyłącznie do wykonawcy składającego ofertę.

VII.  OSOBY  UPRAWNIONE  DO  POROZUMIEWANIA SIĘ  Z  WYKONAWCAMI.
   Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami są:
Magdalena Leśnowolska – zastępca wójta Gminy Radzanów
 
VIII.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Forma oferty
Oferta winna być sporządzona zgodnie ze wzorem oferty (Załącznik 1).
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej ściśle wg załączonego wzoru, zgodnie ze wszystkimi wskazaniami SIWZ, w języku polskim oraz walucie PLN. Wszystkie załączniki muszą być ponumerowane zgodnie z kolejnością podaną we wzorze, podpisane przez wykonawcę. Każdy załącznik winien mieć nadany tytuł zgodny ze wzorem oferty przetargowej. Oferta powinna być zgodna ze wszystkimi wskazaniami SIWZ oraz wzorem oferty. Przedstawienie rozwiązań alternatywnych spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych, uzupełniających i alternatywnych. Ofertę składa się w formie pisemnej (pismo maszynowe lub druk komputerowy). Oferta winna zawierać stronę tytułową, spis treści z podaniem numerów stron i powinna mieć ponumerowane strony. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być spięte w sposób trwały, zabezpieczający przed rozkompletowaniem (zszyte lub zbindowane), we właściwej kolejności. Wszystkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Tak przygotowaną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie oznaczonej „PRZETARG Nr  2/2012 – nie otwierać”.

IX.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę przygotowaną w sposób jak wyżej należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.03.2012r. do godz.10.00 w Sekretariacie pokój nr 17 Urzędu Gminy w Radzanowie Radzanów 92A , 26-807 Radzanów.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 05.03.2012r.  o godz. 10.15 w Pokoju Nr 12.
Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

X.   UMOWA
 Istotne dla stron postanowienia umowy zawiera umowa (Załącznik 7).
Zawarcie umowy
Zamawiający zawrze umowę dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą o ile nie wpłyną odwołania.
Rozwiązanie umowy
1.    Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:
1)    wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 1 miesiąca od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
2)    gdy Wykonawca nie podjął czynności Koordynatora Szkolnego Projektu lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu do podjęcia lub kontynuacji czynności objętych niniejszą umową,
3)    w przypadku groźby utraty bądź konieczności zwrotu dofinansowania przez Zamawiającego wynikłych wskutek zaniedbań Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, żądać od Wykonawcy właściwego odszkodowania uzupełniającego niezależnie od kar umownych liczonych zgodnie z §5 ust.4 umowy z Koordynatorem oraz zawrzeć umowę z innym wykonawcą,
4)    jeżeli nastąpiła zmiana wymogów lub nowe zalecenia Instytucji Pośredniczącej dotyczące  Koordynatora Szkolnego Projektu.
2.    Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego trwającej dłużej niż 30 dni od wyznaczenia dodatkowego terminu zapłaty nie krótszego niż 14 dni.
Zmiana umowy
Zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej – aneksem zaakceptowanym przez obie strony w następujących przypadkach:
1)    jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia,
2)    jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia okresu realizacji Projektu, stosownie do zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego. Termin realizacji umowy wydłuża się o okres wydłużenia realizacji Projektu.
      Kary
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
1)    Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
    za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust.1,
    za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości odsetek ustawowych;
2)    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadkach:
    odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust.1,
    określonych w § 5 ust.1 pkt. 3 umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto ustalonego w § 4 ust.1. za każdy dzień zwłoki, liczony od wyznaczonego w piśmie terminu podjęcia lub kontynuowania czynności objętych umową.
      Płatności
Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie 1 raz na kwartał – na podstawie rachunków częściowych wystawianych przez Wykonawcę.

Zamawiający będzie opłacać rachunki Wykonawcy przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na rachunku w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania rachunku przez Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy nie może być przedmiotem cesji na rzecz innych osób bez zgody Zamawiającego. Rachunek końcowy wystawiony zostanie w terminie umożliwiającym złożenie przez Zamawiającego ostatniego Wniosku o płatność w okresie kwalifikowalności wydatków.

XI.     ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom przysługuje prawo wnoszenia środków ochrony prawnej przewidzianych  w Dziale VI – „Środki Ochrony Prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych.

XI.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień  publicznych.
        
……………………………………

 
Załącznik 1

OFERTA PRZETARGOWA

dot.  przetargu   nr. ................................................. z dnia  ...........................

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Koordynatorów Szkolnych Projektu „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła” współfinansowanego ze środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 przedkładam ofertę na realizację przedmiotowego zadania, opracowaną zgodnie z wymaganiami w SIWZ:
Część  1 Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. D. Czachowskiego w Bukównie
Deklaruję wykonanie usługi za cenę:


Cena brutto w zł za całość  realizacji zamówienia.............................................. zł
    
Słownie zł brutto: ...........................................................

    
Podana cena zawiera zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej.

Część  2 Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnocinie
Deklaruję wykonanie usługi za cenę:


Cena brutto w zł za całość  realizacji zamówienia............................................. zł
    
Słownie zł brutto:.............................................

    
Podana cena zawiera zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej.

Część  3 Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rogolinie
Deklaruję wykonanie usługi za cenę:


Cena brutto w zł za całość  realizacji zamówienia............................................. zł
    
Słownie zł brutto:.............................................

    
Podana cena zawiera zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej.

Część  4 Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego w Publicznym Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej w Rogolinie
Deklaruję wykonanie usługi za cenę:


Cena brutto w zł za całość  realizacji zamówienia............................................. zł
    
Słownie zł brutto:.............................................

    
Podana cena zawiera zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej.


2. Wymagany okres realizacji – 01.04.2012r. – 31.12.2013r.

3. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy.

Zamawiający będzie opłacać rachunki Wykonawcy przelewem w okresach kwartalnych (raz na kwartał) na rachunek Wykonawcy wskazany na rachunku, w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania rachunku przez Zamawiającego.


Ponadto, składając niniejszą ofertę oświadczam(y) że:

1.    Zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ oraz załącznikami do niej i nie wnoszę(imy) do nich, jak również do sposobu przekazania informacji przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego żadnych zastrzeżeń (w pełni je akceptuję(emy)).
2.    Zapoznałem(liśmy) się z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia oraz zdobyłem(liśmy) niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty informacje.
3.    Oferuję(emy) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ (w tym załącznikach do niej).
4.    Podana cena ofertowa obejmuje całość (wszystkie koszty) realizacji zamówienia opisanego
w SIWZ.
5.    Akceptuję(jemy) w pełni treść zawartego w SIWZ Projektu umowy w tym terminy i warunki wypłaty wynagrodzenia i zobowiązuję(jemy) się w przypadku wyboru mojej(naszej) oferty do zawarcia umowy
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
6.    Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie moich(naszych) danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie(przez nas) dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania prowadzonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2010 r.  Nr 113  poz. 759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego .


………....................................…………………………
                                                                                podpis wykonawcy składającego  ofertę
Do oferty załączam następujące dokumenty:
1.    ………………………………………………………………
2.    ………………………………………………………………
3.    ………………………………………………………………
4.    ………………………………………………………………            

Załącznik 2

ZGŁOSZENIE

na Koordynatora Szkolnego Projektu „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła” współfinansowanego ze środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2
W związku z ogłoszonym przetargiem ja niżej podpisany/a:

1. Imię i nazwisko:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Data i miejsce urodzenia:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Adres zamieszkania:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Nr PESEL:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Nr NIP:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    
Deklaruję, że jestem w stanie z należytą starannością wykonywać tę funkcjęw …………………………………………(nazwa szkoły), zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Data sporządzenia zgłoszenia:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                            Podpis  wykonawcy 
Załącznik  3
WYKONAWCA:

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

OŚWIADCZENIE

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14000 Euro na:
wybór Koordynatorów Szkolnych Projektu „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła” współfinansowanego ze środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2

OŚWIADCZAM, że spełniam warunki dotyczące:
1.    posiadania wiedzy i doświadczenia, tj:
    ukończone studia wyższe,
    przygotowanie pedagogiczne,
    doświadczenie w zawodzie nauczyciela – minimum 5 lat,
    doświadczenie w realizacji projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w szkole,
    znajomość specyfiki szkół na terenie Gminy Radzanów,
    znajomość potrzeb uczniów z terenu Gminy Radzanów,
ukończenie kursów/szkoleń w zakresie: kierowania zespołem/praca w zespole, rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, wyrównywania szans edukacyjnych uczniów oraz do
części 1
    znajomość specyfiki w Publicznej Szkole Podstawowej w Bukównie,
    znajomość potrzeb uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukównie;
części 2
    znajomość specyfiki w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnocinie,
    znajomość potrzeb uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnocinie.
części 3
    znajomość specyfiki w Publicznej Szkole Podstawowej w Rogolinie,
    znajomość potrzeb uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogolinie;
części 4
    znajomość specyfiki w Publicznym Gimnazjum w Rogolinie,
    znajomość potrzeb uczniów z Publicznym Gimnazjum w Rogolinie.


...............................................                                                             …............................................
 Miejscowość, data                                                                                   podpis
 
Załącznik 4


WYKONAWCA:

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
OŚWIADCZENIE
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14000 Euro na:
wybór Koordynatorów Szkolnych Projektu „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła” współfinansowanego ze środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2


OŚWIADCZAM, iż spełniam warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm................................................                                                        …............................................
 Miejscowość, data                                                                                  podpis
 


Załącznik 5


WYKONAWCA:

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

OŚWIADCZENIE
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14000 Euro na:
wybór Koordynatorów Szkolnych Projektu „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła” współfinansowanego ze środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2


OŚWIADCZAM, iż przed przystąpieniem do przetargu zapoznałem/am się z warunkami realizacji zadania określonymi w SIWZ i formularzu umowy. Zostały one uwzględnione w ofercie i przyjmuję je bez zastrzeżeń.
...............................................                                                        …............................................
 Miejscowość, data                                                                                  podpis
 

Załącznik 6
WYKONAWCA:

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

OŚWIADCZENIE
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14000 Euro na:
wybór Koordynatorów Szkolnych Projektu „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła” współfinansowanego ze środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2


OŚWIADCZAM, iż pozostaję związany ofertą przez 30 dni od dnia wyznaczonego na termin składania ofert.
...............................................                                                        …............................................
 Miejscowość, data                                                                                  podpis

 

                                    Załącznik 7            
projekt – UMOWA  ZLECENIE  NR  ....................................
dotycząca pełnienia funkcji Koordynatora Szkolnego Projektu „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła” współfinansowanego ze środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2

Niniejsza umowa została zawarta w dniu ………………. 2012 r., w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych pomiędzy:
Gminą Radzanów, NIP 7981435208
reprezentowaną przez
Wójta Gminy – Sławomira Kruślińskiego, zwaną dalej Zamawiającym,
a ......................................... z siedzibą ......................................, zwanym dalej Wykonawcą.
§ 1
1.    Wykonawca umowy będący jednocześnie Koordynatorem Szkolnym Projektu w………………………….(nazwa szkoły ) jest zobowiązany do realizacji Projektu jw. , zgodnie umową o dofinansowanie nr …………………………… ………………..............................…, w tym m.in.:
 •    odpowiada za realizację działań podejmowanych w ramach projektu w danej szkole,
 •    nadzoruje pracę wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu na terenie danej szkoły,
 •    bierze udział w organizowanych przez Kierownika projektu cyklicznych spotkaniach zespołu projektowego,
 •    nadzoruje jakość prowadzonych zajęć na terenie danej szkoły w ramach projektu, hospituje – obserwuje zajęcia;
 •    przygotowuje harmonogramy zajęć w ramach projektu na terenie danej szkoły.
 •     organizuje wycieczki edukacyjne w szkole w ramach projektu,
 •    terminowo przekazuje umowy, rachunki i inną wymaganą dokumentację do kierownika projektu,
 •    nadzoruje prawidłową realizację harmonogramu działań zgodnie z założeniami projektu w szkole,
 •    zapewnienia sprawny przepływ informacji pomiędzy osobami zaangażowanymi w realizację projektu na terenie szkoły,
 •    kontroluje czas pracy zatrudnionego personelu projektu na terenie danej szkoły,
 •    współpracuje przy  promocji projektu,
 •    umieszcza logotypy EFS, POKL i symbole UE na dokumentach i materiałach promocyjnych, edukacyjnych, informacyjnych związanych z realizacją powierzonych zadań zgodnie z zasadami określonymi w treści Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach POKL,
 •    czuwa nad prawidłowym oznakowaniem sal i pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby realizacji projektu,
 •    nadzoruje rekrutację uczestników projektu w szkole,
 •    odpowiada za przetwarzanie danych osobowych beneficjentów projektu oraz szczegółową charakterystykę udzielonego im wsparcia w szkole,
 •    kontroluje jakość realizacji zadań pod kątem osiągnięcia założonych wskaźników projektu,
 •    poddaje się kontroli prowadzonej przez organy wewnętrzne i instytucje zewnętrzne w zakresie realizacji projektu, jest obecny podczas kontroli,
 •    monitoruje, identyfikuje i analizuje ryzyko, współpracuje z kierownikiem projektu planując działania zaradcze oraz analizując i rozwiązując problemy związane z realizacją projektu,

2.    Koordynator Szkolny Projektu będzie realizował prace przy Projekcie w siedzibie Zamawiającego lub w siedzibie …………………………………….. (nazwa i adres danej szkoły)

3.    Wątpliwości interpretacyjne co do rodzaju i zakresu usług świadczonych przez Koordynatora oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego rozstrzygane będą w oparciu o następującą kolejność ważności n/w. dokumentów:
1)    umowa Zamawiającego z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych o dofinansowanie Projektu ze środków  UE w ramach POKL na lata 2007 – 2013,
2)    specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia dla dostaw i usług zamawianych w trakcie realizacji Projektu,
3)    umowy Zamawiającego z dostawcami usług i sprzętu,
4)    oferty dostawców i usługodawców.
§ 2
1. Czas pełnienia funkcji Koordynatora Szkolnego Projektu obejmuje okres:
1)     rozpoczęcie: 01.04.2012r.,
2)    zakończenie: 31.12.2013r.
§ 3
1.    Koordynator Szkolny Projektu jest uprawniony do wydawania Wykonawcom Projektu, dostawcom, usługodawcom i uczestnikom  poleceń, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i dokumentacją wykonania przedmiotu umowy na terenie szkoły, w której pełni swoją funkcję.
2.    Koordynator Szkolny Projektu nie posiada uprawnień do podejmowania we własnym zakresie decyzji, które skutkowałyby zmianą zakresu lub zmianą kosztów Projektu.
§ 4
1.    Za wykonanie całości zamówienia określonego w § 1 umowy, strony ustalają, zgodnie z ofertą, łączne wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości:
2.    Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust.1, płatne będzie w raz na kwartał na podstawie rachunków częściowych wystawianych przez Wykonawcę.
3.    Rachunki winny być wystawione na Zamawiającego.
4.    Zamawiający będzie opłacać rachunki Wykonawcy przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania rachunku przez Zamawiającego.
5.    Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania rachunku bez podpisu odbiorcy.
6.    Wynagrodzenie Wykonawcy nie może być przedmiotem cesji na rzecz innych osób bez zgody Zamawiającego.
7.    Rachunek końcowy wystawiony zostanie w terminie umożliwiającym złożenie przez Zamawiającego ostatniego Wniosku o płatność.
§ 5
1.    Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:
1)    wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 1 miesiąca od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
2)    gdy Wykonawca nie podjął czynności Koordynatora Szkolnego Projektu lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu do podjęcia lub kontynuacji czynności objętych niniejszą umową,
3)    w przypadku groźby utraty bądź konieczności zwrotu dofinansowania przez Zamawiającego wynikłych wskutek zaniedbań Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, żądać od Wykonawcy właściwego odszkodowania uzupełniającego niezależnie od kar umownych liczonych zgodnie z §4 ust.1 oraz zawrzeć umowę z innym wykonawcą,
4)    jeżeli nastąpiła zmiana wymogów / nowe zalecenia Instytucji  Wdrażającej dotyczące  Koordynatora Szkolnego Projektu.
2.    Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego trwającej dłużej niż 30 dni po wyznaczeniu dodatkowego terminu do zapłaty nie krótszego niż 14 dni.
3.    Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawiadomienie o odstąpieniu powinno być przekazane co najmniej 7 dni przed terminem odstąpienia.
4.    Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
1.    Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
    za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1,
    za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości odsetek ustawowych,
2)    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne przypadkach:
    odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust.1,
    określonych w § 5 ust.1 pkt 3 umowy - w wysokości 0.5% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust.1. za każdy dzień zwłoki, liczony od wyznaczonego w piśmie terminu podjęcia lub kontynuowania czynności objętych umową.
5.    W przypadku, gdy szkoda, spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy, przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
6.    Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę z żądaniem zapłaty.
§ 6
Zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej – aneksem zaakceptowanym przez obie strony w przypadkach:
1.    jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia,
2.    jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia okresu realizacji Projektu, stosownie do zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego. Termin realizacji umowy wydłuża się o okres wydłużenia realizacji Projektu bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
§ 7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz przepisy ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami).
§ 8
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania obowiązków wynikających z treści niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu dla siedziby Zamawiającego Sądowi Powszechnemu.

§ 9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego oraz dla Wykonawcy.

Wykonawca:                                                                                                            Zamawiający:
 
Załącznik 8
WYKONAWCA:

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14000 Euro na:
wybór Koordynatorów Szkolnych Projektu „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła” współfinansowanego ze środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2


Stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.  Nr 113  poz. 759 ze zm.) oświadczam(y), że spełniam(y) warunki dotyczące:
1.    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2.    posiadania wiedzy i doświadczenia,
3.    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4.    sytuacji ekonomicznej i finansowej,
w zakresie określonym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, dotyczącym postępowania na zadanie:
wybór Koordynatorów Szkolnych Projektu „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła” współfinansowanego ze środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2
Prawdziwość powyższego potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(i) odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

…………………………….                                                                                                                   ……………………………  
(MIEJSCOWOŚĆ, DATA )                                                                                                                    (PODPIS)

SIWZ i załączniki do specyfikacji  

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-27 18:13:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-27 18:16:33
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry