OGŁOSZENIE 1-6.jpg
strona 2-6.jpg
strona 3-6.jpg
strona 4-6.jpg
strona 5-6.jpg
strona 6-6.jpgBRG. 271/01/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
( SIWZ )

PRZETARG NIEOGRANICZONY
W TRYBIE ART. 39 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(T.J. DZ. U. Z 2010R., NR 113, POZ. 759 ZE ZM. ) NA:
 
„Utwardzenie placu rekreacyjno – wypoczynkowego
w miejscowości Radzanów ”  


ZAMAWIAJĄCY:

GMINA RADZANÓW
RADZANÓW 92A
26 – 807 RADZANÓW


Spis treści:
Rozdział 1: Wzór formularza oferty.
Rozdział 2: Przedmiot zamówienia.
Rozdział 3: Informacje o zamawiającym.
Rozdział 4: Oferta.
Rozdział 5: Składanie, otwarcie i ocena ofert.
Rozdział 6: Umowa.
Rozdział 7: Postępowanie odwoławcze.
Rozdział 8: Załączniki.
                            

                            
Przygotowała:
Genowefa Jaworska                                             
Zatwierdził:
                            
   Wójt Gminy Radzanów
     Sławomir Kruśliński
                                                                    

Radzanów, dnia 15.03.2012r.

                                
Rozdział 1. Przedmiot zamówienia.
1. Określenie przedmiotu zamówienia i trybu udzielenia zamówienia.

1.1. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest:  
„Utwardzenie placu rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Radzanów ”  

1.2. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie placu rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Radzanów zlokalizowany na działkach nr 659, 660, 235 i 239/1 Radzanów  z odwodnieniem w postaci rowów i przepustów.
Plac rekreacyjno – wypoczynkowy:  
- warstwa ścieralna z kostki betonowej kolorowej grub. 6 cm.;
- podsypka cementowo – piaskowa grub. 3 cm;
- podbudowa z gruntu stabilizowanego grub. 10 cm.
Zakres inwestycji obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- roboty rozbiórkowe
- roboty ziemne
- wykonanie odwodnienia
- wykonanie podbudowy
- wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych.
- ustawienie krawężników i obrzeży betonowych
- wykonanie warstwy odsączającej
- wykonanie warstwy podbudowy nawierzchni
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
- wykonanie elementów ulic
- zieleń drogowa
- ustawienie ławek żeliwnych z drewnianym oparciem i siedliskiem
- ustawienie koszy na odpady oraz krat stalowych ochronnych pod drzewa

1.2.2. Przedmiot zamówienia określa:
-     Dokumentacja projektowa  -   Załącznik nr 8 do SIWZ,
-    Przedmiar robót - Załącznik nr 9 do SIWZ,
-    Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Załącznik nr 10  do SIWZ.
1.2.3. Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót.
2. Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
45.11.12.00- 0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
45.23.32.22 – 1 - Roboty w zakresie chodników

3. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r.,
Dz. U. Nr 113, poz. 759ze zm), zwanej dalej „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych).

4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu.
4.1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej specyfikacją lub w skrócie SIWZ.
4.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza w przedmiotowym postępowaniu składania ofert częściowych.

6. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.

8. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w niniejszej SIWZ sposób wykonania zamówienia tj. oferty wariantowej.

9. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej.
Zamawiający udostępnia ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ na stronie internetowej www.ugradzanow.bip.org.pl.  

10. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

11. Zamawiający informuje, iż nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

12. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

13. Informacja dotycząca powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w ofercie, w formularzu „OFERTA” części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

II. Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 31.07.2012r.  

III. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji.
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści także na stronie internetowej www.ugradzanow.bip.org.pl, na której została zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
5. Zamawiający nie przewiduje wyznaczenia zebrania wszystkich wykonawców.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia; Wykonawca musi spełniać następujący warunek:
    Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich  pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane,
polegające na wykonaniu placów lub chodników z kostki o wartości brutto nie mniejszej niż 150 000,00 zł każda. ( słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych ).  
Wymagane jest także przedstawienie dokumentów (opinii, referencji) potwierdzających należyte wykonanie wykazanych zamówień.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć „Wykaz wykonanych zamówień” sporządzony na formularzu lub według formularza stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ oraz dokumenty (opinie, referencje) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółki Cywilnej) o udzielenie niniejszego zamówienia warunek w zakresie doświadczenia musi być spełniony przez Wykonawców łącznie.

1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
    Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą – ( kierownik robót) posiadającą uprawnienia w specjalności drogowej.   
    W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć „Wykaz osób niezbędnych do realizacji zamówienia” sporządzony na formularzu lub według formularza stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółka Cywilna) o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie łączny potencjał kadrowy.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzony na formularzu lub według formularza stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

1.3.1. Wykonawca przedłoży wraz z ofertą oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia wyszczególnione powyżej w pkt. 1.3.  - sporządzone na formularzu lub według formularza stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.
    
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.  

2. Wykonawca przedłoży wraz z ofertą „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” sporządzone na formularzu lub według formularza stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółka Cywilna) o udzielenie niniejszego zamówienia w ofercie należy przedłożyć przedmiotowe oświadczenie łącznie przez wszystkich wykonawców.

3. Wykonawcy muszą wykazać, że brak jest podstaw do ich wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

3.1. „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania” sporządzone na formularzu lub według formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółka Cywilna) o udzielenie niniejszego zamówienia w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument oddzielnie dla każdego z nich.

3.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone na formularzu lub według formularza stanowiącego Załącznika nr 3 do SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółki Cywilnej) o udzielenie niniejszego zamówienia w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty odpowiednio dla każdego z nich.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższych dokumentów, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.  

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” w oparciu o oświadczenia i dokumenty zamieszczone przez Wykonawcę w ofercie.
Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

4. Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.

5. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

V. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (np.: jako Konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. IV niniejszej SIWZ.
2. W odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1, pkt. 1¸9 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
3. Wykonawcy występujący wspólnie zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ustanawiają Pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oryginał pełnomocnictwa lub kserokopię pełnomocnictwa poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez notariusza należy dołączyć do oferty.
5. Udzielone pełnomocnictwo musi w szczególności wskazywać:
a). postępowanie o zamówienie publiczne, którego ono dotyczy,
b). wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu lub siedziby,
c). ustanowionego Wykonawcę – Pełnomocnika (Lidera) oraz zakres jego umocowania.
Uwaga: Treść Pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
6. Dokument Pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym także Wykonawcę -Pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - dla wykonawców składających wspólną ofertę. Stosowne odpisy z rejestru lub ewidencji muszą zostać dołączone do oferty.
7. Zgodnie z art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
9. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem (Liderem).
10. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np.: „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie Pełnomocnika konsorcjum.

Rozdział 2. Informacje o zamawiającym.
I.  Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
1. Zamawiającym jest:
Gmina Radzanów
Radzanów 92A
26 – 807 Radzanów
tel.: (048) 613 63 62 wew. 26, fax.: (048) 613 63 62 wew. 28
Godziny pracy Urzędu: 730 – 15.30.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez strony za pomocą faksu. faks nr: (048) 613 63 62 wew. 28
W tym przypadku każda ze stron (zamawiający, wykonawcy) na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu.

3. Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania potwierdzeń otrzymanej faksem od Zamawiającego korespondencji. Uznaje się, że brak nadesłania potwierdzenia maksymalnie następnego dnia od daty otrzymania korespondencji będzie podstawą do przyjęcia przez Zamawiającego daty wysłania informacji faksem i umieszczenia na stronie internetowej za datę możliwości powzięcia informacji, od której liczone będą terminy ustawowe.
4. Oferty muszą być złożone w formie pisemnej.
II. Sposób porozumiewania się z pracownikami zamawiającego.
Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień jest: Pani Jaworska Genowefa – inspektor  tel. 048 613 63 62 wew. 26,

Rozdział 3. Oferta.
I. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.
2. Warunki formalne sporządzenia oferty:
2.1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
2.2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
2.3. Zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach, o numeracji stron rozpoczynającej się od nr 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
2.4. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) powinny być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) powinna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).
2.5. Zamawiający zaleca, aby złożone w ofercie załączniki były opracowane na formularzach załączonych do SIWZ lub sporządzone samodzielnie przez Wykonawcę w oparciu o
formularze załączone do SIWZ, przy czym ich treść powinna odpowiadać treści formularzy określonych w SIWZ przez Zamawiającego. Załączniki samodzielnie przygotowane przez Wykonawcę powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
2.6. Zaleca się, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną lub przypadkową dekompletację.
2.7. Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone przez Wykonawcę w oddzielnej wewnętrznej kopercie (wchodzącej w skład oferty) z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
2.8. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2.9. Oferta musi być złożona zamawiającemu w zaklejonym lub zszytym, nienaruszonym opakowaniu. Opakowanie (koperta) zewnętrzne winno być opatrzone następującym napisem: OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: „Utwardzenie placu rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Radzanów ”  
2.10. Opakowanie (koperta) wewnętrzne winno być opisane jak wyżej oraz winno posiadać dodatkowe oznaczenia: nazwę i dokładny adres wykonawcy wraz z numerem telefonu i faksu (dopuszcza się odcisk pieczęci).
2.11. W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić nazwy z określeniem siedziby – wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną z zaznaczeniem Pełnomocnika.
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Dokumenty w ofercie ( oprócz pełnomocnictw) należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych „ za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub pełnomocnika wykonawcy.  
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(np. Konsorcjum, Spółka Cywilna) oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane - kopie dokumentów składanych w ofercie dotyczących odpowiednio danego wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczane „za zgodność z oryginałem” przez tego wykonawcę lub te podmioty.
6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów zawierających stwierdzenia zgodne z rzeczywistością i stanem prawnym istniejącym w chwili ich składania.
II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Wraz z ofertą Wykonawcy muszą złożyć:
1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające nie podleganie wykluczeniu z postępowania – wyszczególnione w Rozdziale 1 pkt. IV SIWZ.
2.Wypełniony formularz OFERTA według formularza - załączonego  jako wzór formularza oferty do SIWZ.
3. Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu lub kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie) do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich dokumentach rejestrowych i nie są uprawnieni do reprezentowania wykonawcy.
4. Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu lub kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np.: jako: Konsorcjum, Spółka Cywilna). Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli dotyczy.

III. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1. Sposób obliczenia ceny ofertowej:
    ustala się wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia określone w oparciu o:
- dokumentację projektową, stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ,
- przedmiar robót stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ,
- specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik  nr 10 do SIWZ.
a)cena ofertowa zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys do oferty, tj. na podstawie. przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 9 do specyfikacji. W kosztorysie do oferty należy określić ceny jednostkowe netto, ceny poszczególnych pozycji kosztorysu netto (stanowiące iloczyn ceny jednostkowej i ilości jednostek), cenę końcową kosztorysu netto (stanowiącą sumę pozycji kosztorysu), wartość podatku VAT w wysokości podanej w kosztorysie do oferty, ogólną łączną cenę ofertową brutto stanowiącą cenę zamówienia.
b)ceny jednostkowe poszczególnych pozycji kosztorysu są cenami ryczałtowymi netto i winny ustalać wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia za kompleksowe wykonanie jednostki obmiarowej wraz z:
- materiałami, urządzeniami niezbędnymi do prawidłowego wykonania jednostki obmiarowej,
w tym wynikającymi z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysu do oferty;
- wszelkimi robotami-pracami pomocniczymi i towarzyszącymi, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w kosztorysie do oferty, w tym pracami pomocniczymi i towarzyszącymi wynikającymi ze specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej;
- wszelkimi innymi robotami, pracami, badaniami (laboratoryjnymi), czynnościami, obowiązkami i wymogami wynikającymi z niniejszej specyfikacji (projektu umowy, specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, kosztorysu do oferty).
c) kosztorys do oferty (ceny jednostkowe kosztorysu) należy opracować przy uwzględnieniu cen przewidywanych w okresie planowanej realizacji robót, rzeczywistych warunków realizacji zamówienia oraz wymogów wynikających z niniejszej specyfikacji. W podanym terminie ceny jednostkowe kosztorysu do oferty nie będą podlegały zmianom. Dopuszcza się możliwość zmiany podanej w kosztorysie stawki podatku VAT w przypadku jego urzędowej zmiany.
d) Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszelkie roboty wymienione w kosztorysie do oferty. W przypadku robót, które nie zostaną wycenione lub zostaną wycenione poniżej kosztów ich wytworzenia (wykonania) przyjmuje się, że wyceniono (uwzględniono) je w innych pozycjach kosztorysu do oferty, a Wykonawca wykona je zgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Roboty nie wycenione nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu, natomiast roboty wycenione poniżej kosztów ich wykonania zostaną zapłacone według cen (zaniżonych) podanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.
e) w przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy kosztorysem do oferty, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową, wówczas w kwestiach sprzecznych uważać się będzie, że kalkulacji cen robót dokonano w oparciu o ustalenia zawarte w niżej podanych dokumentach wg następującej kolejności:
- kosztorys do oferty,
- specyfikacja techniczna,
- dokumentacja projektowa.
 Jednostek miary i ilości robót podanych w kosztorysie do oferty każdorazowo obowiązują Wykonawcę. Stwierdzenie sprzeczności w w/w dokumentach w okresie przed złożeniem oferty należy zgłosić do Zamawiającego.

2. Wynagrodzenie za roboty uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia, będzie ustalane jak w kosztorysie do oferty za faktycznie wykonane ilości jednostek obmiarowych oraz ceny jednostkowe podane w kosztorysie do ofert.

3. Wykonawca w cenie ofertowej powinien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia określonego w Rozdziale 1 pkt. 1 SIWZ oraz we wzorze umowy.
Uwaga:
Zamawiający wymaga dołączania do oferty kosztorysu opracowanego zgodnie z pozycjami zawartymi w przedmiarze robót.
4. W formularzu „OFERTA” należy podać cenę netto, stawkę podatku VAT, wartość podatku VAT oraz cenę brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
5. Ceny podane w formularzu „OFERTA” muszą być wyrażone w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994r. Nr 84. Poz. 386 ze zm.).
6. Stawka podatku VAT winna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

IV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą.
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dotyczące przedmiotu zamówienia dokonywane będą w złotych polskich (PLN).

V. Zmiana treści specyfikacji.
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści ją na stronie internetowej www.ugradzanow.bip.org.pl, na której została zamieszczona specyfikacja.
2. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
3. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej www.ugradzanow.bip.org.pl, na której została zamieszczona specyfikacja.

VI. Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie.
Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

VII. Termin związania ofertą i prawo zmiany lub wycofania oferty przed terminem składania ofert.
1.Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert, o którym
 mowa w Rozdziale 4, pkt. I, ppkt. 3.
2.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane, opieczętowane, zgodnie z postanowieniami Rozdziału 3, pkt. I, ppkt. 2.9, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „zmiana” lub „wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po upływie terminu składania ofert.
4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

VIII. Wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Jawność protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
2. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu zostaną udostępnione po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty zostaną udostępnione od chwili ich otwarcia.
3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.):
- Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
- Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy  tj. nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
* Przez tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993r., poz. 211, z późn. zm ). rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
4. Stosowne zastrzeżenia wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym.
W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.
5. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone przez Wykonawcę w oddzielnej wewnętrznej kopercie (wchodzącej w skład oferty) z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

Rozdział 4. Składanie, otwarcie i ocena ofert.
I. Informacje o składaniu i otwarciu ofert, jawne otwarcie ofert.

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Radzanów,  26 – 807 Radzanów, w Sekretariacie  Urzędu Gminy – pokój nr 17, nie później niż do: 12.04.2012r. do godz. 10.00.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 12.04.2012r. o godzinie 1015, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radzanów, pok. 12.

II. Sposób poprawiania oferty.
Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

III. Powody odrzucenia oferty.
1. Zamawiający zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych odrzuci ofertę, jeżeli:
1.1. jest niezgodna i z ustawą - Prawo zamówień publicznych,
1.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
1.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
1.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
1.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
1.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny,
1.7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
1.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

IV. Informacje o trybie sprawdzenia spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy i o uprawnieniu zamawiającego do wezwania wykonawcy do uzupełnienia oświadczeń dokumentów, pełnomocnictw i żądania składania wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

1. Oferty zostaną sprawdzone, czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawowymi i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a następnie ocenione zgodnie z warunkami i kryteriami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez komisję przetargową podczas niejawnego posiedzenia.
2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

V. Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty.
1. Tryb oceny ofert.
1.1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.
1.2. Oferty oceniane będą w 2 etapach:

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.

Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą i SIWZ zostaną odrzucone, a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia Wykonawcy składającego ofertę, oferty te zostaną uznane za odrzucone.

II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej.

W II etapie rozpatrywane będą oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu.
2. Kryteria oceny ofert.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty dla przedmiotowego zamówienia publicznego, Zamawiający przyjął jako jedyne kryterium oceny ofert cenę brutto oferty przypisując mu wagę procentową:
- cena brutto         -  100 %

3. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów.
3.1. Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium cena brutto za realizację całego zamówienia – według następującego wzoru:

           najniższa cena ofertowa brutto
    C = ---------------------------------------  x 100 x waga kryterium
            cena oferty badanej
        
3.2.  Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów.
3.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów przyznaną przez komisję przetargową wg. wzoru z pkt. 3.1.
3.4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
3.5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
3.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VI. Zawiadomienie o wyborze oferty lub o unieważnieniu postępowania.

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem jej wyboru a także nazwy
( firmy), siedzibę i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania, złożonych ofert zawierających punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt. 1 na stronie internetowej www.ugradzanow.bip.org.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń na korytarzu - parter).
3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – tych którzy złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Rozdział 5. Umowa.

I. Informacja o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu postępowania w celu zawarcia umowy.
1. Wybrany wykonawca ma obowiązek skontaktować się z zamawiającym i uzgodnić kwestie konieczne do sprawnego zawarcia umowy.
2. Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu o którym mowa w ust. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
4. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

II. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1. Zamawiający żąda od wybranego wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny podanej w ofercie (ceny ofertowej brutto).
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej z następujących form:
a/. pieniądzu;
b/. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c/. gwarancjach bankowych;
d/. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e/. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń, muszą one być wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz na okres obowiązywania gwarancji jakości.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego:
B.S. Białobrzegi O/Radzanów
Nr 74 9117 0000 0300 4532 2000 0010
6. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
8. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zamawiający pozostawi kwotę 30% wysokości zabezpieczenia.
9. Kwota, o której mowa w ust. 8, zostanie zwrócona najpóźniej w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

III. Możliwość zmian zawartej umowy oraz warunki tych zmian.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach:
1) w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych, których skala w sposób znaczący odbiega od średniej wieloletniej określanej przez IMGW w Warszawie;
2) w przypadku wyjątkowo trudnych warunków gruntowo-wodnych , które nie zostały przewidziane w dokumentacji technicznej dla których użyć należy sprzętu specjalistycznego;
3) w przypadku  natrafienia na przeszkody podziemne, których na etapie sporządzania projektu nie można było przewidzieć ( niezainwentaryzowane odcinki sieci podziemnych,  zakopane odpady niebezpieczne, niewybuchy, znaleziska podlegające nadzorowi archeologicznemu , których zbadanie wymaga wstrzymania prac decyzją konserwatora zabytków),
4) zmiana wynagrodzenia - w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT.

Rozdział 6. Postępowanie odwoławcze.

I. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Do wnoszenia środków ochrony prawnej mają zastosowanie przepisy Działu VI - ustawy Prawo zamówień publicznych.


Rozdział 7. Załączniki

Spis załączników:
Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Załącznik nr 2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych .
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy będącego osobą fizyczną.  
 
Załącznik nr 4  – Wykaz wykonanych robót budowlanych.

Załącznik nr 5 – Wykaz osób niezbędnych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu uprawnień

Załącznik nr 7 – Wzór umowy.

Załącznik nr 8 – Projekt techniczny.

Załącznik nr 9 – Przedmiar robót.

Załącznik nr 10 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.formularz oferty.


O F E R T A

nazwa i adres wykonawcy

.............................................
.............................................
.............................................
                               
                                 Gmina Radzanów
                                 Radzanów 92A
                                26 – 807 Radzanów

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

„Utwardzenie placu rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Radzanów ”  

1. Oferujemy wykonanie w/w zadania zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

cena netto (bez podatku VAT) w zł: ………..................................................................................
(słownie złotych: ……………………………………………..………..………………………...................................................  ..........................................................................................................................................................)
+ obowiązujący podatek VAT w wysokości: 23 %,

wartość podatku VAT w zł: ……………………………………………………………………..
(słownie złotych: ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: .........................................................................,                    (słownie złotych: ………………………………………………................................................. )

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wzorem umowy    i nie wnosimy do nich żadnych uwag.

3. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie oraz nie wnosimy uwag do opisu przedmiotu zamówienia.

4. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego zadania.

6. Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ akceptujemy bez zastrzeżeń. Jednocześnie zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego, jeżeli zostanie wybrana nasza oferta.

7. Oferta nasza została złożona na …………………..  stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ……………… do nr ………………….

8. Oświadczamy, że [nie zamierzamy powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia następujące części niniejszego zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom]*:

Lp.    Opis części zamówienia, którą Wykonawca powierzy podwykonawcom
1)    

2)    

9. Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót.

10. Nasze konto bankowe:

................................................................................................................................................

11. Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest:

............................................................................................... tel. ............................................... .

12. Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki:
1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik do oferty nr …...... .
2. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik do oferty nr …...... .
3. Oświadczenie wykonawcy będącego osobą fizyczną   – załącznik do oferty nr ……………..
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik do oferty nr ………
5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik do oferty nr ……...……
6. Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik do oferty nr ……………..
7. Wykaz wykonanych robót budowlanych – załącznik do oferty nr ………… wraz z dokumentami (opinie, referencje) potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej -  załączniki do oferty nr ………….
8. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty ( oryginał / kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie* ) – załącznik do oferty nr ………………..….
9. Pełnomocnictwo  do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie np. Konsorcjum, Spółka Cywilna ( oryginał / kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie* ) – załącznik do oferty nr …......…

 Inne:

10. . …………………………………………………………………………………………………..

11. ……….……………………………………………………………………………………………

12. …….………………………………………………………………………………………………

Uwaga: Jeżeli, któryś z dokumentów lub załączników wymienionych w pkt. 12 nie dotyczy wykonawcy wpisuje on przy tym punkcie [Nie dotyczy]  data  ..........................                                                     ……………………………………………..……………………………………
      /podpis upełnomocnionego/ych przedstawiciela wykonawcy/

* Wykonawca skreśla niepotrzebneZałącznik nr 1

Oświadczenie Wykonawcy
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

    
Nazwa Wykonawcy:    ……………………………………………………………………………….
                
Adres Wykonawcy:    ……...…………….………………..…………………………………………


Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn:

Utwardzenie placu rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Radzanów


OŚWIADCZAM, ŻE:

1. Spełniamy warunki ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dotyczące:

1)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2)    posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4)   sytuacji ekonomicznej i finansowej.

    
    
    
data  ..........................                                                  ……………………………………………..……………………………………
              /podpis upełnomocnionego/ych przedstawiciela wykonawcy/


Załącznik nr 2
Oświadczenie Wykonawcy
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

    
Nazwa Wykonawcy:    ……………………………………………………………………………….
                
Adres Wykonawcy:    ……...…………….………………..…………………………………………


Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn:

Utwardzenie placu rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Radzanów


OŚWIADCZAM, ŻE:

Brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego według art. 24 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r.,        Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który brzmi następująco:

„ust. 1 - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1)    wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wynosiła co najmniej 5 % wartości umowy;   
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6)spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo - akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8)osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary”.

    
    
data  ..........................                                                          ……………………………………………..……………………………………
              /podpis upełnomocnionego/ych przedstawiciela wykonawcy/Załącznik nr 3
 

Oświadczenie Wykonawcy będącego osobą fizyczną*

    
Nazwa Wykonawcy:    ……………………………………………………………………………………….
                
Adres Wykonawcy:    ………………………….………………..…………………………………………


Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.:

Utwardzenie placu rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Radzanów


OŚWIADCZAM, ŻE:

 Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który brzmi następująco:

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego”.

    
    
   
data  ..........................                                                  ……………………………………………..……………………………………
                                                                                 /podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy/
Załącznik nr 4

                WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ
Nazwa wykonawcy: ..........................................................................................................................
Adres wykonawcy: ............................................................................................................................
Telefon: ............................................................................................................................................
Faks: .................................................................
Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich  pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane,
polegające na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie drogi, ulicy, ciągu pieszo – jezdnego o wartości brutto nie mniejszej niż 150 000,00 zł każda. ( słownie: sto pięćdziesiąt  tysięcy złotych ).  
Wymagane jest także przedstawienie dokumentów (opinii, referencji) potwierdzających należyte wykonanie wykazanych zamówień.

Lp.   
Nazwa zamówienia,..............................................................................................
miejsce wykonania, .............................................................................................
zakres zamówienia  ............................................................................................  
Wartość zadania brutto  ..................................................................................... 
Okres realizacji    ................................................................................................
Zamawiający (nazwa, adres) początek ..............................................................
m-c/rok    koniec ................................................................................................
m-c/rok    
1.    
            
2.    
             
3.
    
data  ..........................                                                         ……………………………………………..……………………………………
                  /podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy/

 


Załącznik nr 5

        WYKAZ OSÓB NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Nazwa wykonawcy:.........................................................................................................
Adres wykonawcy: ..........................................................................................................
Telefon: ...........................................................................................................................
Faks: ........................................

OŚWIADCZAMY, ŻE:
    
Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:
Lp.  ....................................................................................... 
Imię i nazwisko   ..................................................................
Zakres wykonywanych czynności   ......................................
Kwalifikacje .........................................................................
Kierownictwo robót w specjalności: drogowej
      
1.        
2.          
3.    

                                                                             
data  ..........................                                                          ……………………………………………..……………………………………
                  /podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy/

Załącznik nr 6


Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu uprawnień
przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia


Nazwa Wykonawcy:    ………………………………………………………………………………………..............................................
                
Adres Wykonawcy:    ………………………….………………..…………………………………………...............................................
    (w przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy podać dane dla wszystkich Wykonawców)


Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn:

Utwardzenie placu rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Radzanów


OŚWIADCZAM, ŻE:

Osoba/y* wyszczególnione w Wykazie stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, która/e* będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia, o których mowa w Rozdziale 2, pkt. IV, ppkt. 1.3. SIWZ.  * niepotrzebne skreślić
   
………………………………dnia………….                                               …………………………..................................... miejscowość                                                                    Podpis(y) i pieczątka(i) upełnomocnionego(ych)                                                                                                         przedstawiciela(li) Wykonawcy(ów)


        

Załącznik nr 7

Umowa  

zawarta w dniu …........................................................... 2012r. w Radzanowie pomiędzy Gminą Radzanów,
26 – 807 Radzanów 92A, reprezentowaną przez:

Wójt Gminy Radzanów - Sławomir Kuśliński  zwaną dalej „Zamawiającym”

a
………………………………………………................................., zarejestrowaną w ……………………………............ pod numerem: ……………………………………….. reprezentowaną przez: .......................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”
następującej treści:
§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie:
„Utwardzenie placu rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Radzanów”
2. Szczegółowy zakres robót objętych umową określa: przedmiar robót, projekt techniczny oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

§ 2

Zamawiający przekaże Wykonawcy w ciągu 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy 1 egz. dokumentacji projektowej.
§ 3

1. Zlecenie jakiejkolwiek części robót przez Wykonawcę podwykonawcy, wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
2. Zlecenie przez Wykonawcę części robót podwykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie całości robót.

§ 4

1. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty oraz usunąć wszelkie wady z należytą starannością.
2. Wykonawca odpowiada za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, sporządzoną przez siebie dokumentację techniczną powykonawczą oraz za metody organizacyjno - techniczne stosowane przy realizacji robót.

§ 5
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprawdzenie dokumentacji projektowej otrzymanej od Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia błędów Wykonawca zgłasza je na piśmie Zamawiającemu.
2. Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie umownym odpowiada Wykonawca.
3. Wykonawca odpowiada za straty i uszkodzenia w wykonywanych robotach, w materiałach budowlanych oraz urządzeniach związanych z prowadzoną inwestycją.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do:
a). wykonania robót objętych umową zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami technicznymi w budownictwie,
b). zapewnienia nadzoru specjalistycznego dla robót wymagających takiego nadzoru,
c). prowadzenia robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa,
d). prowadzenia dokumentacji robót ,
e). przekazania Zamawiającemu niezbędnych danych i dokumentów koniecznych do przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad.
3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać go w terminie ustalonym dla odbioru robót.

§ 7

1. Wprowadzenie na roboty dla zrealizowania przedmiotu umowy określonego w §1 nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
2. Termin wykonania umowy ustala się na dzień: 31.07.2012 r.
3. Wykonanie robót zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego podpisanym przez strony.

§ 8

1. Roboty powinny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.
2. Wszystkie materiały wykorzystane do realizacji zamówienia powinny odpowiadać wymogom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. nr 92, poz. 881) i powinny być poddawane bieżącym badaniom  na placu budowy.
3. Przed przystąpieniem do wbudowania materiałów budowlanych Wykonawca na własny koszt przedstawi dowody jakości oraz pochodzenia tych materiałów do akceptacji przez nadzór inwestorski. Wyżej wymienione dokumenty Wykonawca dołączy do protokołu odbioru robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia protokołu odbioru robót  w przypadku braku dokumentów, o których mowa powyżej.
4. Inspektor nadzoru może zażądać wykonania badań próbek materiałów budowlanych. Wykonawca będzie ponosić koszty badań, jeśli wykażą one, że jakość materiałów i robót nie jest zgodna z dokumentacją.

§ 9

1. Inspektor nadzoru jest obowiązany sprawdzić wykonanie robót i o wykrytych wadach powiadomić niezwłocznie Wykonawcę.
2. Sprawdzenie jakości robót przez inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnień komisji odbioru powołanej przez Zamawiającego do ustalenia wad przedmiotu odbioru.
3. Zgłoszone wady powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 14 dni od uzyskania powiadomienia o ich wykryciu przez inspektora nadzoru lub komisję odbioru.
4. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być usunięte niezwłocznie.
5. Inspektor nadzoru poświadcza usunięcie wad.

§ 10

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą wykonawcy jest wynagrodzenie za przedmiot zamówienia określone w ofercie:
 a/. netto zł:  ………………………..
słownie zł: ………………………………………………………………………………,
+ obowiązujący podatek VAT w wysokości: ……..........................................................................................,
wartość podatku VAT w zł: …………………………................................................................................................,
słownie zł: ……………………………………………………………………………….,
b/. brutto zł: ………………………….
słownie zł: ……………………………………………………………………………….,

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone wg. przedłożonej oferty, na podstawie opracowanego kosztorysu powykonawczego za faktycznie wykonane ilości jednostek obmiarowych i zryczałtowane ceny jednostkowe podane w kosztorysie do oferty z uwzględnieniem postanowień zawartych w pkt b) niniejszego ustępu.
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy w sposób następujący:
 na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę – w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, przelewem na konto Wykonawcy podane w fakturze.  
3. Faktura wystawiona będzie na Gminę Radzanów. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest odbiór robót dokonany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
4. Za datę realizacji płatności uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu należności na konto bankowe Wykonawcy.
5. Wynagrodzenie uwzględnia w szczególności koszty urządzenia terenu budowy, nadzorów specjalistycznych, koszty ubezpieczenia, koszty kontroli jakości, koszty zużycia wody i energii.

§ 11

1.Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca zobowiązani są do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zakończeniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu realizacji, określonego w § 7 ust. 2.
b) w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
c) w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 10 ust. 1 z tytułu nieterminowego usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji za wady, liczone za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do ustalonych terminów na ich usunięcie.
3. Jeżeli przed zakończeniem całości robót objętych umową jakakolwiek ich część zostanie uznana przez Zamawiającego za zakończoną zgodnie z warunkami umowy oraz przyjęta przez Zamawiającego kara za niedotrzymanie terminu będzie liczona od wartości robót zmniejszonej o wartość części robót zakończonych i przyjętych przez Zamawiającego.
4. W przypadku nie zapłacenia kar umownych w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania do dobrowolnej zapłaty, Zamawiający ma prawo ich potrącenia z bieżących płatności należnych Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia.
5. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie.
6. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowań uzupełniających na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar umownych.
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowo określonej za nieterminową zapłatę wynagrodzenia, z uwzględnieniem postanowień § 10 ust. 2.

§ 12

1.Wykonawca przed zawarciem umowy dostarczy Zamawiającemu dokumenty stwierdzające wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zapewnia, iż Wykonawca:
a). wykona roboty zgodnie z projektem technicznym Zamawiającego i warunkami wykonania i odbioru robót,
b). ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,
c). usunie wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi,
d). dotrzyma wszystkich pozostałych warunków umowy.
3. Wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na 10% wartości umownej brutto zamówienia, tj. …..…….… zł., (słownie zł: ……………...…………… ).
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone jak niżej:
a) część zabezpieczenia w kwocie odpowiadającej 70% zatrzymanej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zwracana sukcesywnie, w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym zamówienia wraz z odsetkami w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy,
b) pozostała część zabezpieczenia w kwocie odpowiadającej 30% zatrzymanej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zwracana sukcesywnie, w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi, wraz z odsetkami w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
5. Jeżeli w toku realizacji umowy ustalona wysokość zabezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu lub jeżeli z powodu zwiększenia się wartości robót należałoby zabezpieczenie zwiększyć, to Wykonawca w terminie 14 dni od daty wezwania przez Zamawiającego zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie.

§ 13

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty, zobowiązując się do wykonania tych robót zgodnie z projektem zaakceptowanym przez Zamawiającego i z technicznymi warunkami wykonania robót.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość techniczną, użytkową i estetyczną wykonanych robót.
3. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad w terminie 7 dni od powiadomienia o wadzie, chyba że Zamawiający wyznaczy inny termin.
4. Długość okresu gwarancji i rękojmi dla robót budowlanych ustala się na 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót.
§ 14

Przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
a). Wykonawca nie podjął się realizacji robót, w ciągu 10 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego do rozpoczęcia robót,
b). Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń inspektora nadzoru uporczywie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi, warunkami technicznymi realizacji robót lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,
c). Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację robót przez okres dłuższy niż 14 dni.
2. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty, dokonać komisyjnie z udziałem Zamawiającego inwentaryzacji robót wykonanych, zabezpieczyć teren robót oraz opuścić teren robót w terminie podanym przez Zamawiającego.


§ 16

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W związku z brzmieniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
-    w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych, których skala w sposób znaczący odbiega od średniej wieloletniej określanej przez IMGW w Warszawie;
-    w przypadku wyjątkowo trudnych warunków gruntowo-wodnych, które nie zostały przewidziane w dokumentacji technicznej dla których użyć należy sprzętu specjalistycznego innego niż igłofiltry;
-    w przypadku  natrafienia na przeszkody podziemne, których na etapie sporządzania projektu nie można było przewidzieć ( niezainwentaryzowane odcinki sieci podziemnych,  zakopane odpady niebezpieczne, niewybuchy, znaleziska podlegające nadzorowi archeologicznemu , których zbadanie wymaga wstrzymania prac decyzją konserwatora zabytków),
-    zmiana wynagrodzenia - w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory będzie rozstrzygał sąd cywilny  właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 18

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                           WYKONAWCA


Załącznik nr 8
PROJEKT TECHNICZNY
Załącznik nr 9
PRZEDMIAR ROBÓT
Załącznik nr 10
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHZAŁĄCZNIKI  do pobrania

- roboty przygotowawcze.pdf
- roboty ziemne.pdf
- podbudowy.pdf
- nawierzchnie.pdf
- roboty wykończeniowe.pdf
- zieleń drogowa.pdf
- informacja bioz.pdf
- kosztorys ofertowy.pdf
- opis techniczny.pdf
- projekt zt.pdf
- przekroje.pdf
- spis -sst.pdf


SIWZ plac rekreacyjny Radzanów.doc

MAPA  projekt rys. nr 2.pdf


Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry