Radzanów: Odbudowa drogi Czarnocin - Śliwiny na odcinku 0,000+2,275 łącznie 2,275 m
Numer ogłoszenia: 197620 - 2012; data zamieszczenia: 12.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Radzanowie, Radzanów, 26-807 Radzanów, woj. mazowieckie, tel. 048 6136362, faks 048 6136362 wew. 28.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa drogi Czarnocin - Śliwiny na odcinku 0,000+2,275 łącznie 2,275 m.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbudowa drogi gminnej Czarnocin Śliwiny Zakres inwestycji obejmuje: Odtworzenie trasy na długości 2.275 m. Wykonanie podbudowy i nawierzchni kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszoną emulsją asfaltową Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem. Są to roboty tożsame z zamówieniem podstawowym. Udzielenie zamówienia na roboty uzupełniające zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy- PZP..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.05.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp.z o.o.,, ul.Opoczyńska 38,, 26-434 Gielniów,, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 77255,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 77255,20

 • Oferta z najniższą ceną: 77255,20 / Oferta z najwyższą ceną: 77255,20

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Są to roboty tożsame z zamówieniem podstawowym. Udzielenie zamówienia na roboty uzupełniające zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy- PZP.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-06-12 12:36:43
 • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-12 12:36:43

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry