Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Radzanów: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 403.293,- PLN przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów .
Numer ogłoszenia: 250902 - 2012; data zamieszczenia: 13.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Radzanowie , Radzanów, 26-807 Radzanów, woj. mazowieckie, tel. 048 6136362, faks 048 6136362 wew. 28.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radzanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 403.293,- PLN przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 403.293,- PLN przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Istotne postanowienia: 1.Termin uruchomienia kredytu: do 31.12.2012r. 2.Spłata rat kapitałowych kredytu kwartalnie, w ostatnim dniu kwartału przez okres 10 lat (40rat). Płatność pierwszej raty 31.03.2013r. a ostatniej raty dnia 31.12.2022r. Wysokość rat kapitałowych: 39 rat po 10.082,- zł ostatnia rata w wysokości 10.095,- zł. 3.Naliczenie odsetek od kredytu na koniec każdego miesiąca począwszy od miesiąca w którym uruchomiono transze kredytu. Zapłata odsetek dokonywana będzie po otrzymaniu pisemnej informacji z Banku (np. mail, fax, wyciąg) o wysokości naliczonych odsetek do zapłaty od wykorzystanej części kredytu , przynajmniej 5 dni przed terminem zapłaty. 4.Oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę Banku-kredytodawcy. 5.Odsetki będą naliczane od niespłaconego kapitału. 6.Zamawiający informuje na piśmie wykonawcę o wielkości i terminie uruchomienia transzy kredytu. W przypadku, gdy termin płatności przypada w dzień wolny od pracy za dotrzymanie terminu uważa się następny dzień roboczy. 7.Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania całości lub części planowanego kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat. 8.Zamawiający zastrzega sobie możliwość refundowania wcześniej (przed dniem podpisania umowy kredytowej) poniesionych wydatków. 9.Zamawiający ma prawo dokonania wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu. W przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu okres kredytowania pozostaje bez zmian chyba, że Zamawiający (Kredytobiorca) złoży odmienne dyspozycje na piśmie. 10.Zamawiający określa jako możliwą formę zabezpieczenia kredytu weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zwiększenie zakresu zamówienia do 50%.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 120.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień (koncesja, zezwolenie, licencja), w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy działający na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia1997r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy składają oświadczenie, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłowe wykonanie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę wg wzoru zał. Nr 1 A.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 Prawa zamówień publicznych wg wzoru zał. Nr 2 A.3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art.. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych wg wzoru zał. Nr 3 A.4) Prognozowany harmonogram spłat kredytu wg wzoru załącznik Nr 4 A.5) Istotne postanowienia do umowy - parafowane przez wykonawcę wg wzoru zał. Nr 5 . Koncesja, zezwolenie lub licencja - wykonawcy działający na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami) - załączyć muszą odpowiedni dokument.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugradzanow.bip.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Radzanowie, Radzanów 92A, 26-807 Radzanów , powiat Białobrzeski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Radzanowie,sekretariat- pokój nr 17, Radzanów 92A, 26-807 Radzanów , powiat Białobrzeski.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


SIWZ  pobierz


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dudkiewicz Bożena
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-07-13 13:29:42
 • Informacja zaktualizowana przez: Dudkiewicz Bożena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-17 08:13:37
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 845987]

przewiń do góry